Tlačové zostavy

Zoznam tlačových zostáv. Obsahuje tlačové zostavy, ktoré sú určené pre to miesto programu, odkiaľ bol číselník tlačových zostáv vyvolaný.

Typ agendy: Číselníková
Obsiahnuté záložky: Zoznam Detail História zmien Ochrana dát

Obsahuje všetky spoločné číselníkové prvky okrem:

  • stromového zobrazenia

Popis ovládania, spoločných prvkov v číselníkoch a ďalších pravidiel všeobecne platných pre číselníkovú agendu viď Všeobecné pravidlá - číselníky.

Číselník tlačových zostáv slúži na dva účely:

  • na výber zostavy, ktorá sa má vytlačiť s možnosťami tlače do náhľadu, na tlačiareň, do súboru, odoslania e-mailom
  • na definíciu tlač. zostáv - tzn. zostavy je možné editovať, vytvárať nové a mazať ich

Číselník tlačových zostáv funguje na podobnom princípe ako ostatné číselníky v systéme s jednou výnimkou:

  • Ide o číselník, ktorý je výrobcom defaultne dodávaný tak, aby NEBOL užívateľsky SPUSTITEĽNÝ ako samostatná agenda! Z tohto dôvodu ho štandardne NIE JE MOŽNÉ spustiť z okna na spúšťanie agend (ikona agendy Tlačové zostavy v ňom nie je bežnému užívateľovi štandardne k dispozícii)! Číselník tlačových zostáv sa štandardne vyvoláva iba ako malý výberový číselník, tzn. do modálneho okna, a je vyvolaný defaultne obmedzený len na tie tlačové zostavy, ktoré sa viažu k tomu miestu programu, z ktorého bol číselník tlačových zostáv vyvolaný a jedine v tom prípade ho je možné využiť na tlač alebo definíciu tlačových zostáv!

Režim malého číselníka je určený predovšetkým na výber tlačovej zostavy a vlastnú tlač na tlačiareň alebo tlač do súboru iného formátu (viď vyššie). V prípade potreby ho však je možné prepnúť na veľký číselník so záložkami Zoznam a Detail. Režim veľkého číselníka je určený najmä na prehliadanie a editáciu definícií tlačových zostáv, nakoľko na záložke Detail je k dispozícii grafický editor, ktorý pracuje v režime prehliadajúcom aj editačnom.

Ak je číselník tlač. zostáv vyvolaný samostatne, nebude korektne fungovať!

Definícia tlačových zostáv je totiž pevne viazaná na konkrétne programové miesto. Ak je agenda vyvolaná samostatne, nie je konkrétne programové miesto určené - väčšina funkcií týkajúcich sa definície zostavy preto nebude fungovať buď vôbec alebo bude fungovať chybne!!!

V prípade, že máte v okne na spúšťanie agend k dispozícii aj ikonu na spustenie agendy tlačových zostáv samostatne, požiadajte servisného konzultanta o jej zrušenie a v žiadnom prípade agendu takto nespúšťajte!

Systémové a užívateľské záznamy v tejto agende:

Záznamy v tejto agende môžu byť:

  • systémové
  • užívateľské

Systémové sú dodávané výrobcom, od užívateľských sú odlíšené položkou Systémová definícia, platí pre ne obmedzenie v opravách a mazaní a sú automaticky aktualizované v rámci update. Ďalej viď popis systémovej definície.

Ak používate tlačové zostavy vytvorené ako upravené kópie systémových zostáv a potrebujete zistiť, či došlo v novej verzii ABRA Gen k nejakej zmene systémovej zostavy, z ktorej ste vychádzali, môžete si zmeny systémových tlačových zostáv v jednotlivých verziách prehliadnuť v záložke História zmien v agende Tlačové zostavy.

Ďalej medzi tlačovými zostavami rozlišujeme zostavy určené na tlač formulárov dokladov a označované ako formuláre. Číselníky je potom možné obmedzovať iba za formuláre, resp. iba za zostavy (myslené za zostavy, ktoré nie sú formulárom). Podľa toho, odkiaľ bola tlač vyvolaná, je potom vyvolaný číselník a priori obmedzený (napr. po vyvolaní tlače po uložení dokladu sa ponúkajú iba formuláre apod.). Na urýchlenie výberu zostavy na tlač si číselník pamätá naposledy použitý formulár alebo zostavu daným užívateľom v danej agende a to podľa toho, s akým obmedzením bol vyvolaný. Podrobne viď kap. Vecný obsah - Výber zostavy na tlač.

Pri nadefinovaných tlačových zostavách je možné ďalej nastaviť, či sa majú užívateľovi na výber na tlač ponúkať alebo neponúkať, čím si je možné rovnako zoznam ponúkaných obmedziť za najčastejšie používané a výber tlačovej zostavy na tlač tak urýchliť. Ďalej je možné si pri každej nastaviť počet kópií, ktorý sa bude predvypĺňať do systémového dialógu ponúkaného pred vlastnou tlačou.

Pred prvým použitím odporúčame zoznámiť sa minimálne s obsahom kapitoly Tlačové výstupy a to najmä s obsahom kapitol Vecný obsah - tlačkové výstupy.