Tlačové zostavy - záložka Detail

Zobrazí detailné informácie k aktuálnej tlačovej zostave zo záložky Zoznam. Záložka Detail je vlastne grafický editor, ktorý slúži na návrh tlačových zostáv. V rámci záložky Detail si môžete definíciu tlačovej zostavy prehliadať a definovať. Ak je záložka Detail len v zobrazovacom režime, sú dostupné len niektoré funkcie, popísané ďalej:

Funkcia k záložke Detail:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

Ďalej sú v záložke Detail k dispozícii nasledovné funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Ctrl +P

Ukážka pred tlačou (Náhľad). Ako bolo spomenuté v kap. Vecný obsah - tlač s náhľadom, tlačové výstupy sú pred vlastnou tlačou na tlačiareň najprv smerované do náhľadu pred tlačou na obrazovke. Odtiaľ môže byť výstup vytlačený na tlačiareň, prípadne uložený do súboru, poslaný e-mailom apod. Táto funkcia umožňuje náhľad vyvolať, ale s tým, že po zavretí náhľadu sa vráti do záložky Detail.

Vyvolanie náhľadu z Detailu s návratom späť do Detailu využijete najmä pri definícii vlastných zostáv, keď potrebujete priebežne overovať, ako sa vaša definícia bude tlačiť, ale pritom neukončovať číselník tlačových zostáv.

Ide o jednu z možností, ako vyvolať náhľad.

-

Uloženie dát do súboru. Umožní aktuálnu definíciu zostavy uložiť do súboru formátu ARF. Slúži na prenos nadefinovaných tlačových zostáv napr. do inej inštalácie ABRA Gen, kde je ho možné z daného súboru načítať.

Exportovaná systémová definícia bude importovaná ako nesystémová, tzn. po následnom importe zo súboru sa zruší príznak "systémový".

-

Tlač do súboru zvoleného formátu, napr. PDF, HTM, XLS, XLSX a pod. Jedna z možností, ako vyvolať uloženie tlačového výstupu do súboru, popis viď Vecný obsah - Tlač do súboru zvoleného formátu.

Po uložení sa neukončuje akcia tlače, ale systém sa vráti do záložky Detail.

- Tlačidlo na nastavenie veľkosti zobrazenia definície v okne detailu - tzv. Zoom.

Ak je vyvolaný editačný režim definície danej zostavy, tzn. niektorá z funkcií na editáciu zostavy (Nový, Opraviť alebo Skopírovať), sprístupnia sa ešte ďalšie funkcie a to funkcie editora tlačových zostáv, pomocou ktorých definujete zostavu. Tzn. môžete vkladať jednotlivé pruhy tlačovej zostavy, jednotlivé prvky zostavy ako texty, položky z databázy, výrazy, obrázky atď. Môžete pre ne nastavovať rôzne vlastnosti, ako sú napr. fonty, automatické rozťahovanie, prevádzacie skripty a pod.

Okrem funkcií editora tlačových zostáv popísaných v samostatnej kapitole sú v editačnom režime k dispozícii štandardné funkcie pre režim editácie v číselníkoch.