Tlačové zostavy - záložka Zoznam

Seznam již nadefinovaných tiskových sestav pro danou agendu. Ide o číselník, teda nie je k dispozícii záložka Obmedzenie na výber zobrazených záznamov, zoznam si je však možné podľa rôznych kritérií filtrovať pomocou funkcie Filtrovať alebo pomocou obmedzovacieho panela, viď ďalej. V hornej časti záložky je k dispozícii informačný panel, vedľa neho obmedzovací/filtračný panel. Tu sú o. i. zobrazené informácie o aktuálne použitom filtri. Nad informačným panelom môže byť k dispozícii panel pre fulltextové hľadanie.

V zobrazenom zozname je možné zobraziť všetky záznamy alebo si obmedziť ich zobrazenie len podľa niektorých:

Na to slúži obmedzovacia lišta v hornej časti záložky Zoznam:

Príklad obmedzenia zoznamu tak, aby sa zobrazovali len formuláre a z nich len tie, ktoré sa majú prihlásenému užívateľovi ponúkať

Ak je číselník vyvolaný ako výberový číselník, ponúkané záznamy sú ešte ďalej obmedzené len na tie, ktoré je v danom mieste možné použiť. Tzn.: V zozname tlačových zostáv sa teda potom ponúkajú všetky tlačové zostavy, ktoré sú nadefinované pre dané miesto programu a ktoré vyhovujú aktuálne nastavenému obmedzeniu vo vyššie popísanej obmedzovacej lište s výnimkou v agende Prehľady DPH, kde sa pri ponúkaní tlačových zostáv ešte zohľadňuje, či je daná zostava priradená k niektorej Definícii pre DPH priznanie a k akej. Ďalej viď Výber zostavy na tlač, ponúkané tlač. zostavy.

V zozname sú uvedené ku každej zostave položky:

Názov Popis
Názov zostavy Názov zostavy.
Systémová Informácia, či ide o systémovú definíciu alebo nie. Nastavuje sa v nastavení Vlastností zostavy.
Formulár Informácia, či je daná tlač. zostava nadefinovaná ako formulár alebo nie. Nastavuje sa v nastavení Vlastností zostavy. Podľa tejto položky je možné zoznam filtrovať, viď vyššie.
Globálna Informácia, či je daná tlač. zostava nadefinovaná ako globálna alebo nie. Nastavuje sa v nastavení Vlastností zostavy. Podľa tejto položky je možné zoznam filtrovať, viď vyššie.
Ponúkať Informácia, či má daná tlač. zostava nastavené, že sa má ponúkať buď aktuálne prihlásenému užívateľovi príp. všetkým užívateľom alebo nie. Nastavenie sa vykonáva funkciou Ponúkať. Podľa tejto položky je možné zoznam filtrovať, viď vyššie.
Vytvoril Užívateľ, ktorý danú tlač. zostavu vytvoril. V prípade, že definícia tlač. zostavy nebola vytvorená žiadnym z definovaných užívateľov danej inštalácie ABRA Gen, ale napr. na zákazku servisným oddelením dodávateľa a pod. a potom bola len naimportovaná, tak v položke Vytvoril je identifikácia prihláseného užívateľa, ktorý vykonal jej import. Defaultne dodávané výrobcom v rámci inštalácie majú položku nevyplnenú.
Opravil Užívateľ, ktorý danú tlač. zostavu opravil, pokiaľ bola jej definícia opravovaná.
Viditeľnosť od Dátum, od ktorého je daná tlačová zostava viditeľná v číselníku. Viditeľnosť je ovplyvnená zvoleným obmedzením podľa dátumu viditeľnosti.
Viditeľnosť do Dátum, do ktorého je daná tlačová zostava viditeľná v číselníku. Viditeľnosť je ovplyvnená zvoleným obmedzením podľa dátumu viditeľnosti.
Počet kópií Pokiaľ je na tlač. zostave nastavený väčší počet kópií ako 1, zobrazuje sa zadaný počet. V opačnom prípade je položka prázdna. Ďalej viď funkciu Počet kópií.
Pridelená tlačiareň Pokud je na daném počítači tisk. sestavě přidělena jiná tiskárna než výchozí, pak se zobrazuje identifikace dané tiskárny. V opačnom prípade (tzn. tlač na východiskovej tlačiarni) je položka prázdna. Dále viz funkce Přidělení tiskárny ke konkrétní sestavě.

Pod zoznamom je Panel na vyhľadávanie, triedenie. Za akých okolností je k dispozícii a čo pre neho ďalej platí, viď popis daného panela. Ďalej viď Radenie, triedenie, vyhľadávanie v zoznamoch. Triedenie tu:

  • podľa názvu tlač. zostavy

Na urýchlenie výberu triedenia možno taktiež použiť klávesové skratky alebo kliknutie na hlavičku stĺpca (iba u vybraných). Ďalej môže byť k dispozícii triedenie podľa užívateľsky definovaných stĺpcov.

Okrem výrobcom dodávaných stĺpcov si môžete nadefinovať vlastné podľa potreby, viď definovateľné stĺpce.

V spodnej časti záložky Zoznam môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov zoznamu pre túto agendu. Zobrazenie daného panela závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k tejto záložke:

Zo štandardizovaných (sú k dispozícii len po prepnutí do veľkého číselníka):

Názov Kl. Ik. Je Doplňujúci popis:
Help F1
Nový F2

Po vyvolaní funkcie na pridanie novej tlač. zostavy sa otvorí editor tlačových zostáv na definíciu tlač. zostavy, pričom najskôr sa zobrazí dialógové okno s Vlastnosťami zostavy, kam zadáte minimálne jej Názov a príp. ďalšie základné údaje. Tieto údaje však budete môcť aj neskôr doplniť či zmeniť. Popis položiek v okne s Vlastnosťami zostavy ako aj popis ďalších prvkov a funkcií dostupných pri editácii tlač. zostavy, viď popis editora tlačových zostáv.

Pokiaľ si chcete definovať svoje vlastné zostavy, ktoré sa líšia od niektorej existujúcej len v drobnostiach, rýchlejším a jednoduchším spôsobom, ako to urobiť, je kópia zostavy a jej následná úprava.

Detail / Zoznam F3
Opraviť F4

Opravovať nie je možné systémové definície.

V prípade potreby drobnej zmeny systémovej definície si urobte jej kópiu a požadované zmeny urobte v nej.

Tlač, export

F5

alebo

Shift +F5

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť funkciu podľa požadovaného typu výstupu:

Ide o tlač resp. export záznamov daného číselníka, teda o tlač zoznamu tlačových zostáv!

Vymazať F8

Vymaže všetky označené záznamy (ak nie je žiadny označený, spracuje aktuálny záznam).

Vymazať nie je možné systémové definície.

Skopírovať F9

Pokiaľ si chcete definovať svoje vlastné zostavy, ktoré sa líšia od niektorej existujúcej len v drobnostiach, tak kópia zostavy a jej následná úprava môže byť najrýchlejšou možnosťou, ako to urobiť.

Ak používate tlačové zostavy vytvorené ako upravené kópie systémových zostáv a potrebujete zistiť, či došlo v novej verzii ABRA Gen k nejakej zmene systémovej zostavy, z ktorej ste vychádzali, môžete si zmeny systémových tlačových zostáv v jednotlivých verziách prehliadnuť v záložke História zmien v agende Tlačové zostavy.

Občerstviť F11
Prepnúť číselník F12
Skryté - Nepodporuje skrývanie.
Rozvetviť - - Nepodporuje stromové zobrazenie.
Filtrovať

Alt +F11

alebo

Shift +Alt +F11

- Funkcia umožňujúca si zobrazené záznamy v číselníku filtrovať a to niekoľkými spôsobmi. Podrobný popis funkcie viď samostatná kap. - Filtrovanie v číselníkoch.
Triedenie Ctrl +číslo - Jedna z možností voľby aktuálneho triedenia.
Autom. správy Ctrl+F12 - Funkcia na prácu s definíciami automatických správ. Je k dispozícii iba vtedy, ak existuje nejaký kontrolný bod pre danú agendu, ďalej viď všeobecný popis funkcie Autom. správy.
Nastavenie tlače po uložení - - Funkcia slúži na nastavenie akcie, ktorá sa má vykonať po uložení záznamu v danej agende. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatnú kap. - Nastavenie tlače po uložení záznamu.
Vytvoriť správu Ctrl +M -  
Sledovanie zmien

Ctrl +S

alebo

Shift +Ctrl +S

-

Funkcia na zobrazovanie a prácu so záznamami vykonaných zmien.

Je k dispozícii len vtedy, ak sa používa sledovanie zmien, viď čo je potrebné na prevádzku sledovania zmien. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.

Ďalšie obsiahnuté funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Sprievodca Ctrl + Enter Sprievodca tvorbou novej tlač. zostavy. Pomocou tejto funkcie môžete pomerne ľahko nadefinovať novú tlačovú zostavu.
Ponúkať -

Umožňuje pri definovaných tlačových zostavách nastaviť, či sa majú po vyvolaní funkcie Tlač ponúkať aktuálne prihlásenému užívateľovi príp. všetkým užívateľom alebo nie.

Funkcia je k dispozícii aj ako voľba lokálnej ponuky menu nad zoznamom tlačových zostáv, aby bola dostupná aj v prípade malého číselníka.

Viď vyššie odkaz na inštruktážne video na túto tému.

Ak sú v zozname nejaké tlač. zostavy označené, potom funkcia spracuje označené doklady, v opačnom prípade spracuje aktuálny záznam. Po vyvolaní funkcie sa zobrazí dialógové okno, kde zvolíte, ako si prajete ponúkanie pre danú zostavu (dané zostavy) nastaviť:

  • Neponúkať prihlásenému užívateľovi - Pozor, táto voľba neznamená neponúkať LEN prihlásenému užívateľovi, tzn. nijako neovplyvní aktuálne nastavenie ponúkania ostatným užívateľom. Táto voľba spôsobí, že aktuálne prihlásenému užívateľovi sa daný report nebude ponúkať, aj keby pri ňom bolo predtým nastavené ponúkať všetkým.

    Takže pokiaľ bolo pre daný report predtým nastavené Ponúkať všetkým, voľba Neponúkať prihlásenému užívateľovi toto nastavenie "prebije", a daný report bude naďalej pred aktuálnym užívateľom ukrytý, aj keď pre ostatných ostane ponúkaný.

  • Ponúkať prihlásenému užívateľovi - Pozor, táto voľba neznamená ponúkať LEN prihlásenému užívateľovi, tzn. nijako neovplyvní aktuálne nastavenie ponúkania ostatným užívateľom. Voľba inverzná k predošlej, tzn. zruší záznam o skrytí daného reportu pre prihláseného užívateľa.

    Z princípu vnútornej reprezentácie nastavenia skrývania reportov (viď ďalej) vyplýva, že pokiaľ bolo pre daný report predtým nastavené Neponúkať všetkým, voľba Ponúkať prihlásenému užívateľovi toto nastavenie "neprebije", čo znamená, že daný report bude aj naďalej skrytý pre všetkých, tzn. aj aktuálneho užívateľa.

  • Neponúkať všetkým užívateľom - Táto voľba spôsobí, že sa daný report nebude ponúkať žiadnemu užívateľovi, a to bez ohľadu, či je pre niektorého z nich nastavené ponúkanie aktuálne prihlásenému užívateľovi (viď upozornenie pri predošlej voľbe)! Aby mohol prihlásený užívateľ túto voľbu uskutočniť, musí k nej mať povolené prístupové právo.
  • Ponúkať všetkým užívateľom - Voľba inverzná k predošlej, tzn. zruší záznam o skrytí daného reportu pre všetkých užívateľov. Tzn. daný report sa bude ponúkať všetkým, okrem tých, ktorí majú nastavené Neponúkať aktuálne prihlásenému užívateľovi.

V tomto prípade sa tlač. zostava nebude ponúkať žiadnemu z užívateľov (využijete napr. v prípade, že nechcete používať defaultne dodávaný report, nakoľko máte svoj vlastný a nechcete ani, aby "prekážal" v zozname tlač. reportov

Vnútorná reprezentácia záznamov o skrývaní reportov:

Na skrývanie zostáv je v databáze k dispozícii špeciálna tabuľka, ktorá obsahuje záznamy iba pre tie zostavy, ktoré majú byť skryté pre aktuálneho užívateľa alebo pre všetkých užívateľov.

Takže "skryť pre všetkých" znamená, že sa v tejto tabuľke vytvorí záznam s identifikáciou reportu a s prázdnou identifikáciou užívateľa. "Skryť pre aktuálneho užívateľa" znamená, že sa v tejto tabuľke vytvorí záznam s identifikáciou reportu a s konkrétnou identifikáciou užívateľa. Opačný proces znamená iba prípadné odmazanie týchto záznamov. Celé je to koncipované tak, aby východiskový stav (pokiaľ je spomenutá tabuľka prázdna) bol zobrazovať všetko všetkým.

Z tohto princípu však vyplýva, že pri globálnej zostave sa nedá nastaviť stav, aby sa zostava skrývala všetkým okrem vybraného užívateľa nastavením Neponúkať všetkým a Ponúkať aktuálne prihlásenému.

Počet kópií F6

Funkcia vyvolá dialóg na zadanie počtu kópií k danej tlačovej zostave.
Počet kópií zadaný k tlač. zostave sa potom predvypĺňa do dialógu, ktorý sa objavuje pred samotnou tlačou, tu je ho samozrejme ešte možné zmeniť.

Pri tlači s počtom kópií > 1 sa pri tlačiarňach, ktorých drivery sami riešia počty kópií,  tvorí kópia aj vlastným spôsobom, čo môže mať za následok znásobenie počtu kópií. Pri viacstránkovej tlači potom môže dôjsť k tomu, že sa takto zmnožia všetky stránky okrem poslednej. Na tzv. kompletizáciu (Collate) sa neberie ohľad.

Pretože sa nedá spoľahnúť na to, či jednotlivé drivery tlačiarní dokážu viac Copies a Collate, je to ošetrené v ABRA Gen vlastným spôsobom (vr. Collate). Tlačiarni sa potom nastaví Copies na 1.

Výhodou je, že toto riešenie je funkčné na všetkých tlačiarňach. Istou nevýhodou je množstvo prenášaných dát do tlačiarne a to že pri tlači s viacerými kópiami a tlačiarňou, ktorá rozlišuje párne a nepárne stránky, číslovanie kópií a pod., sa tieto možnosti nevyužijú.

Ak je ako východisková tlačiareň nastavený FinePrint, môžu nastať ťažkosti s odovzdávaním počtu kópií FinePrint (pamätaný počet kópií sa FinePrintu odovzdáva štandardne, no v niektorých prípadoch v niektorých operačných systémoch sa napriek tomu do dialógu nepredvyplní a budete ho musieť zadať ručne).

Ďalej je možné začiarknuť, že Tlačiareň nepodporuje počet kópií - Potom sa pri tlači tlač viacerých kópií emuluje. Určené napr. pre PDF tlačiarne, ktoré nepodporujú tlač viacerých kópií, hoci vo vlastnostiach drivera túto schopnosť propagujú (napr. pdfFactory, CutePDF).

Aktualizovať - Umožní vykonať aktualizáciu systémovej definície tlač. zostavy zo súboru alebo z URL na poslednú verziu. Viac viď Aktualizácia systémových tlač. zostáv. Funkcia je k dispozícii len nad systémovými definíciami
Pomenované masky - Vyvolá dialógové okno na definíciu Pomenovaných masiek.

Funkcie na paneli pre výber záznamov z číselníka tlačových zostáv:

Keďže číselník zostáv sa vyvoláva ako výberový, je k dispozícii Panel s tlačidlami na výber záznamu z číselníka. Okrem funkčných tlačidiel, ktoré sú na Paneli s tlačidlami pre výber záznamu k dispozícii štandardne, sú tu navyše ešte ďalšie funkcie (a nakoľko sa jedná o funkcie na paneli s tlačidlami na výber z číselníka, sú k dispozícii ako v režime veľkého, tak malého číselníka):

Variant panela (resp. jeho časť) na výber z číselníka tlačových zostáv

Názov Doplňujúci popis:

Přidělení tiskárny ke konkrétní sestavě.

Systém umožňuje každej definícii zostavy prideliť konkrétnu tlačiareň.

Táto možnosť je k dispozícii preto, aby pri tlači zo systému na rôzne tlačiarne nedochádzalo k problémom, spôsobeným napr. tým, že použité tlačiarne majú rôznu veľkosť stránky (extrémom je napr. tlač faktúr (ľubovoľná A4 tlačiareň) a čiarových kódov na samolepiace štítky s EAN (termotlačiareň, 2,5x5 cm), príp. problémom vznikajúcim vtedy, ak si užívateľ vyberie tesne pred tlačou inú tlačiareň ako defaultnú (zostava nemusí mať korektnú štruktúru pre túto tlačiareň, keďže bola navrhnutá pre defaultnú), príp. vtedy, pokiaľ nie je nadefinovaná žiadna tlačiareň vo Windows a alebo nie je žiadna defaultná.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností:

Nastavená tlačiareň sa pamätá nie na užívateľa, ale na počítač!

Ďalej nájdete:

Tlač

Tisk s náhledem.

Tlačové výstupy vyvolané týmto spôsobom sú pred vlastnou tlačou na tlačiareň najskôr nasmerované do okna náhľadu na obrazovke. Odtiaľ môže byť výstup vytlačený na tlačiareň, prípadne uložený do súboru či poslaný e-mailom. Jedná se o jednu z možností, jak vyvolat tisk do okna náhledu, popis viz Věcný obsah - Tisk s náhledem.

Rychlý tisk

Rychlý tisk bez náhledu.

Tisk se provede přímo na tiskárnu, okno náhledu bude vynecháno. Jedná se o jednu z možností, jak vyvolat Tisk bez náhledu.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností:

Odpadá tedy zdlouhavé sestavování náhledu, nutnost následně vyvolávat dalším tlačítkem či horkou klávesou tisk na tiskárnu a poté zavírání náhledu. Tisk tedy pořídíte mnohem rychleji, což v praxi oceníte, typicky na rutinní opakující se tisky vystavených dokladů na jednu a tu samou tiskárnu. Pro tisk dokladu tedy stačí vyvolat kombinaci kláves F5-Enter-F5 a máte vytištěno,
(F5 = vyvolání funkce Tisk v dané agendě - Enter = volba, co tisknout, defaultně je předvoleno "aktuální záznam", stačí tedy potvrdit Enterem - F5 = volba rychlého tisku bez náhledu) Vylepšit si to můžete ještě přednastavením počtu kopií pomocí funkce Počet kopií.

E-mail

Odeslání tisku e-mailem.

Tisk se odešle e-mailem v podobě přílohy zprávy ve zvoleném formátu, např. PDF, HTM, XLS, XLSX apod. Jedna z možností, ako vyvolať odoslanie tlačového výstupu e-mailom, popis viď Vecný obsah - Odoslanie e-mailom v zvolenom formáte.

Pro předvyplnění e-mailové adresy v rámci této funkce platí: V závislosti od hodnoty firemného parametra Poradie pre určenie e-mailu pri odoslaní dokladov môže funkcia priamo predvyplniť konkrétnu e-mailovú adresu firmy, prevádzkarne resp. osoby z údajov tlačeného záznamu alebo vyvolať Dialógové okno Kontakty podľa obmedzenia na interaktívne vyhľadanie a výber e-mailovej adresy podľa zadaných obmedzení, pričom do neho predvyplní firmu, prevádzkareň resp. osobu z údajov tlačeného záznamu (ak sú zadané).

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností:

Súbor

Tisk do souboru.

Tlač do súboru zvoleného formátu, napr. PDF, HTM, XLS, XLSX a pod. Jedna z možností, ako vyvolať uloženie tlačového výstupu do súboru, popis viď Vecný obsah - Tlač do súboru zvoleného formátu.

Naplánovať

Naplánování automatické úlohy. Funkcia vyvolá Sprievodcu naplánovaním automatického spustenia. Umožní podľa aktuálne vybranej tlačovej zostavy pre dané miesto programu priamo z neho vytvoriť naplánovanú úlohu typu Tlač.

Ďalšie špeciálne funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Hromadně označit záznamy

Shift +F10

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Do verzie 18.03.02 bolo možné funkciu vyvolať aj pomocou multifunkčného tlačidla z panela funkčných tlačidiel alebo voľbou z menu Funkcie.

Hľadať hodnotu v zozname Ctrl +F Funkcia na hľadanie hodnoty v zozname. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako ju je možné vyvolať, viď popis funkcie.