Tlač na tlačiareň - Iný formát zostavy a tlačiarne/papiera

V praxi sa môže stať, že dodávané tlačové zostavy sú navrhnuté pre iný formát papiera, ako na ktorý sa tlačí a je potrebné tlač komprimovať, príp. inak umiestniť na stránku papiera. Ide typicky o prípady:

  • tlač zostavy navrhnutej pre formát A4 na iný ako A4 papier
  • tlač na tlačiarne s nerovnakým rozlíšením v horizontálnej a vertikálnej osi
  • tlač duplexná (obojstranná)

Pred samotnou tlačou na tlačiareň (viď Tlač s náhľadom - Tlač na tlačiareň (z náhľadu) a Tlač bez náhľadu priamo na tlačiareň) sa ponúka ešte štandardné dialógové okno na nastavenie parametrov tlačiarne tak, ako ho poznáte z iných aplikácií Windows (na voľbu tlačiarne, nastavenie oblasti tlače, počtu kópií atď.). Ak je formát tlač. zostavy (viď Vlastnosti zostavy, subzáložka Papier) odlišný od nastaveného formátu na tlačiarni (viď Vlastnosti zvolenej tlačiarne), tak sa po potvrdení nastavení v tomto okne (stlačení OK) pred samotnou tlačou zobrazí dialógové okno Umiestnenie tlačovej zostavy:

Dialógové okno na nastavenie umiestnenia tlač. zostavy na cieľovú stránku

Tu si užívateľ môže zvoliť spôsob, ako sa má zostava umiestniť na stránku tlačiarne:

  • Prispôsobiť stránke - V tomto prípade sa vykoná príslušné skomprimovanie zostavy s ohľadom na formát výslednej stránky. Komprimácia prebieha neproporcionálne, "strečovaním" (teda deformovaním). Tzn. napr. tlač. zostava navrhnutá pre formát A4 sa vytlačí celá vo formáte A5.
  • Umiestniť na stránku - Tu je možné zvoliť, kam sa má horizontálne a vertikálne umiestniť tlač. Môžete využiť v prípade, keď tlačíte menší formát na väčší papier (napr. zloženku na väčší papier apod.). Pozor, pokiaľ tlačíte tlač. zostavu väčšieho formátu na menší papier a zvolíte túto voľbu, tlač sa nijako nekomprimuje a čo sa nezmestí, to sa ukrojí. Napr. pokiaľ zvolíte horizontálne=vpravo a vertikálne=dolu, vytlačí sa doklad vo formáte A4, ale len jeho pravá dolná časť o rozmere A5.