Definovateľné exporty - záložka Detail

Zobrazí detailné informácie k aktuálnej definícii def. exportu zo záložky Zoznam. Záložka Detail je vlastne grafický editor, ktorý slúži na návrh definície def. exportu. V rámci záložky Detail si môžete definíciu def. exportu prehliadať a definovať. Ak je záložka Detail len v zobrazovacom režime, sú dostupné len niektoré funkcie, popísané ďalej:

Funkcia k záložke Detail:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

Ďalej sú v záložke Detail k dispozícii nasledovné funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Ctrl +P

Ukážka pred exportom. Ako bolo povedané v kap. Vecný obsah, def. exporty môžu byť pred samotným exportom smerované do určeného programu, kde si môžete výsledok prehliadať bez toho, aby ich bolo nutné priamo ukladať.

Ak je vo vlastnostiach exportu (viď Vlastnosti def. exportu - Ponuka (ukázať)) nastavené ukazovanie ponuky možností na výber, tak sa po vyvolaní funkcie najskôr ponúkne dialógové okno, kde vyberiete jednu z možností (ako vybraná sa ponúka tá, ktorá je pri danom exporte nastavená ako východisková, viď Vlastnosti def. exportu - Ponuka (voľba)). Ak vo vlastnostiach exportu nie je nastavené ukazovanie ponuky, daný export sa priamo spracuje, pričom je použitá voľba, ktorá je v rámci exportu nastavená ako východisková. Možnosti, ktoré sú k dispozícii a ich význam, viď popis def. exportu - Ponuka (voľba).

Vyvolanie náhľadu z Detailu s návratom späť do Detailu využijete, keď potrebujete overiť, ktoré dáta vybraná definícia vyexportuje bez toho, aby ste museli rovno export uskutočniť.

-

Uloženie dát do súboru. Umožní aktuálnu definíciu def. exportu uložiť do súboru formátu * AEF. Slúži na prenos nadefinovaných def. exportov napr. do inej inštalácie ABRA Gen, kde je ho možné z daného súboru načítať.

Exportovaná systémová definícia bude následne importovaná ako nesystémová, tzn. po následnom importe zo súboru sa zruší príznak "systémový".

Ak je vyvolaný editačný režim definície def. exportu, sprístupnia sa ešte ďalšie funkcie a to funkcie editora def. exportov, pomocou ktorých definujete def. export. Tzn. môžete vkladať jednotlivé prvky ako texty, položky z databázy, výrazy atď. Môžete pre ne nastavovať rôzne vlastnosti, vykonávacie skripty a pod.

Okrem funkcií editora tlačových zostáv popísaných v samostatnej kapitole sú v editačnom režime k dispozícii štandardné funkcie pre režim editácie v číselníkoch.