Definovateľné exporty - záložka Zoznam

Seznam již nadefinovaných definovatelných exportů pro danou agendu. Ide o číselník, teda nie je k dispozícii záložka Obmedzenie na výber zobrazených záznamov, zoznam si je však možné podľa rôznych kritérií filtrovať pomocou funkcie Filtrovať alebo pomocou obmedzovacieho panela, viď ďalej. V hornej časti záložky je k dispozícii informačný panel, vedľa neho obmedzovací/filtračný panel. Tu sú o. i. zobrazené informácie o aktuálne použitom filtri. Nad informačným panelom môže byť k dispozícii panel pre fulltextové hľadanie.

V zobrazenom zozname je možné zobraziť všetky záznamy alebo si obmedziť ich zobrazenie len podľa niektorých:

Na to slúži obmedzovacia lišta v hornej časti záložky Zoznam:

Príklad obmedzenia zoznamu tak, aby sa zobrazovali len formuláre a z nich len tie, ktoré sa majú prihlásenému užívateľovi ponúkať

Ak je číselník vyvolaný ako výberový číselník, ponúkané záznamy sú ešte ďalej obmedzené len na tie, ktoré je v danom mieste možné použiť. Tzn.: V zozname definovateľných exportov sa teda potom ponúkajú všetky definovateľné exporty, ktoré sú nadefinované pre dané miesto programu a ktoré vyhovujú aktuálne nastavenému obmedzeniu vo vyššie popísanej obmedzovacej lište s výnimkou v agende Prehľady DPH, kedy sa pri ponúkaní definovateľných exportov ešte zohľadňuje, či je daná definícia exportu priradená k niektorej Definícii pre DPH priznania a k akej. Ďalej viď Výber definície pre export, ponúkané definície.

V zozname sú uvedené ku každému def. exportu položky:

Názov Popis
Názov def. exportu Názov definovateľného exportu
Systémová Položka, ktorá informuje, či ide o def. export systémový alebo nie. Nastavuje sa v nastavení Vlastností exportu. Podľa tejto položky je možné zoznam filtrovať, viď vyššie.
Formulár Informácia, či je daný def. export nadefinovaný ako formulár alebo nie. Nastavuje sa v nastavení Vlastností exportu. Podľa tejto položky je možné zoznam filtrovať, viď vyššie.
Globálna

Nastavenie, či je def. formulár definovaný ako globálny.

Ponúkať Informácia, či má daný def. export nastavené, že sa má ponúkať buď aktuálne prihlásenému užívateľovi príp. všetkým užívateľom alebo nie. Nastavenie sa vykonáva funkciou Ponúkať. Podľa tejto položky je možné zoznam filtrovať, viď vyššie.
Vytvoril Užívateľ, ktorý daný def. export vytvoril. V prípade, že definícia exportu nebola vytvorená žiadnym z definovaných užívateľov danej inštalácie ABRA Gen, ale napr. na zákazku servisným oddelením dodávateľa a pod. a potom bola len naimportovaná, tak v položke Vytvoril je identifikácia prihláseného užívateľa, ktorý vykonal jej import. Defaultne dodávané výrobcom v rámci inštalácie majú položku nevyplnenú.
Opravil Užívateľ, ktorý daný def. export opravil, pokiaľ bola definícia exportu opravovaná.
Viditeľnosť od Dátum, od ktorého je daný definovateľný export viditeľný v číselníku. Viditeľnosť je ovplyvnená zvoleným obmedzením podľa dátumu viditeľnosti.
Viditeľnosť do Dátum, do ktorého je daný definovateľný export viditeľný v číselníku. Viditeľnosť je ovplyvnená zvoleným obmedzením podľa dátumu viditeľnosti.

Pod zoznamom je Panel na vyhľadávanie, triedenie. Za akých okolností je k dispozícii a čo pre neho ďalej platí, viď popis daného panela. Ďalej viď Radenie, triedenie, vyhľadávanie v zoznamoch. Triedenie tu:

  • podľa názvu def. exportu

Na urýchlenie výberu triedenia možno taktiež použiť klávesové skratky alebo kliknutie na hlavičku stĺpca (iba u vybraných). Ďalej môže byť k dispozícii triedenie podľa užívateľsky definovaných stĺpcov.

Okrem výrobcom dodávaných stĺpcov si môžete nadefinovať vlastné podľa potreby, viď definovateľné stĺpce.

V spodnej časti záložky Zoznam môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov zoznamu pre túto agendu. Zobrazenie daného panela závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k tejto záložke:

Zo štandardizovaných (sú k dispozícii len po prepnutí do veľkého číselníka):

Názov Kl. Ik. Je Doplňujúci popis:
Help F1
Nový F2

Po vyvolaní funkcie na pridanie nového definovateľného exportu sa otvorí editor definovateľných exportov pre definíciu def. exportov. Popis položiek v okne s Vlastnosťami zostavy ako aj popis ďalších prvkov a funkcií dostupných pri editácii def. exportu, viď popis editora definovateľných exportov.

Pokiaľ si chcete definovať svoje vlastné def. exporty, ktoré sa líšia od niektorého existujúceho len v drobnostiach, rýchlejším a jednoduchším spôsobom, ako to urobiť, je kópia definície editora a jej následná úprava.

Detail / Zoznam F3
Opraviť F4

Opravovať nie je možné systémové definície.

V prípade potreby drobnej zmeny systémovej definície si urobte jej kópiu a požadované zmeny urobte v nej.

Tlač, export

F5

alebo

Shift +F5

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť funkciu podľa požadovaného typu výstupu:

Ide o tlač resp. export záznamov daného číselníka, tzn. o tlač zoznamu definovateľných exportov.

Vymazať F8

Vymaže všetky označené záznamy (ak nie je žiadny označený, spracuje aktuálny záznam).

Vymazať nie je možné systémové definície.

Skopírovať F9 Pokiaľ si chcete definovať svoje vlastné def. exporty, ktoré sa líšia od niektorej existujúcej definície len v drobnostiach, tak kópia definície exportu a jej následná úprava môže byť najrýchlejšou možnosťou, ako to urobiť.
Občerstviť F11
Prepnúť číselník F12
Skryté - Nepodporuje skrývanie.
Rozvetviť - - Nepodporuje stromové zobrazenie.
Filtrovať

Alt +F11

alebo

Shift +Alt +F11

- Funkcia umožňujúca si zobrazené záznamy v číselníku filtrovať a to niekoľkými spôsobmi. Podrobný popis funkcie viď samostatná kap. - Filtrovanie v číselníkoch.
Triedenie Ctrl +číslo - Jedna z možností voľby aktuálneho triedenia.
Autom. správy Ctrl+F12 - Funkcia na prácu s definíciami automatických správ. Je k dispozícii iba vtedy, ak existuje nejaký kontrolný bod pre danú agendu, ďalej viď všeobecný popis funkcie Autom. správy.
Vytvoriť správu Ctrl +M -  
Nastavenie tlače po uložení - - Funkcia slúži na nastavenie akcie, ktorá sa má vykonať po uložení záznamu v danej agende. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatnú kap. - Nastavenie tlače po uložení záznamu.
Sledovanie zmien

Ctrl +S

alebo

Shift +Ctrl +S

-

Funkcia na zobrazovanie a prácu so záznamami vykonaných zmien.

Je k dispozícii len vtedy, ak sa používa sledovanie zmien, viď čo je potrebné na prevádzku sledovania zmien. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.

Ďalšie obsiahnuté funkcie:

Názov Kl. Ik. Doplňujúci popis:
Ponúkať - -

Umožňuje pri vybraných def. exportoch nastaviť, či sa majú po vyvolaní Exportu ponúkať aktuálne prihlásenému užívateľovi príp. všetkým užívateľom alebo nie.

Funkcia je rovnako k dispozícii ako voľba lokálnej ponuky menu nad zoznamom def. exportov, aby bola dostupná aj v prípade malého číselníka.

Viď vyššie odkaz na inštruktážne video na túto tému.

Ak sú v zozname nejaké def. exporty označené, potom funkcia spracuje označené doklady, v opačnom prípade spracuje aktuálny záznam. Po vyvolaní funkcie sa zobrazí dialógové okno, kde zvolíte, ako si prajete ponúkanie pre daný def. export nastaviť:

  • Neponúkať prihlásenému užívateľovi - Pozor, táto voľba neznamená neponúkať LEN prihlásenému užívateľovi, tzn. nijako neovplyvní aktuálne nastavenie ponúkania ostatným užívateľom. Táto voľba spôsobí, že aktuálne prihlásenému užívateľovi sa daný def. export nebude ponúkať, aj keby pri ňom bolo predtým nastavené ponúkať všetkým.

    Takže pokiaľ bolo pre daný def. export predtým nastavené Ponúkať všetkým, voľba Neponúkať prihlásenému užívateľovi toto nastavenie "prebije", a daný def. export bude naďalej pred aktuálnym užívateľom ukrytý, aj keď pre ostatných zostane ponúkaný.

  • Ponúkať prihlásenému užívateľovi - Pozor, táto voľba neznamená ponúkať LEN prihlásenému užívateľovi, tzn. nijako neovplyvní aktuálne nastavenie ponúkania ostatným užívateľom. Voľba inverzná k predošlej, tzn. zruší záznam o skrytí daného def. exportu pre prihláseného užívateľa.

    Z princípu vnútornej reprezentácie nastavenia skrývania def. exportov (viď ďalej) vyplýva, že pokiaľ bolo pre daný def. export predtým nastavené Neponúkať všetkým, voľba Ponúkať prihlásenému užívateľovi toto nastavenie "neprebije", čo znamená, že daný def. export bude aj naďalej skrytý pre všetkých, tzn.i aktuálneho užívateľa.

  • Neponúkať všetkým užívateľom - Táto voľba spôsobí, že sa daný def. export nebude ponúkať žiadnemu užívateľovi, a to bez ohľadu na to, či je pre niektorého z nich nastavené ponúkanie aktuálne prihlásenému užívateľovi (viď upozornenie pri predošlej voľbe)! Aby mohol prihlásený užívateľ túto voľbu uskutočniť, musí k nej mať povolené prístupové právo.
  • Ponúkať všetkým užívateľom - Voľba inverzná k predošlej, tzn. zruší záznam o skrytí daného def. exportu pre všetkých užívateľov. Tzn. daný def. export sa bude ponúkať všetkým, pravdaže okrem tých, ktorí majú nastavené Neponúkať aktuálne prihlásenému užívateľovi.

V tomto prípade sa def. export nebude ponúkať žiadnemu z užívateľov (využijete napr. v prípade, že nechcete používať defaultne dodávaný def. export, nakoľko máte svoj vlastný a nechcete ani, aby "prekážal" v zozname def. exportov

Vnútorná reprezentácia záznamov o skrývaní def. exportov:

Na skrývanie zostáv je v databáze k dispozícii špeciálna tabuľka, ktorá obsahuje záznamy iba pre tie def. exporty, ktoré majú byť skryté pre aktuálneho užívateľa alebo pre všetkých užívateľov.

Takže "skryť pre všetkých" znamená, že sa v tejto tabuľke vytvorí záznam s identifikáciou reportu a s prázdnou identifikáciou užívateľa. "Skryť pre aktuálneho užívateľa" znamená, že sa v tejto tabuľke vytvorí záznam s identifikáciou def. exportu a s konkrétnou identifikáciou užívateľa. Opačný proces znamená iba prípadné odmazanie týchto záznamov. Celé je to koncipované tak, aby východiskový stav (pokiaľ je spomenutá tabuľka prázdna) bol zobrazovať všetko všetkým.

Z tohto princípu však vyplýva, že pri globálnej zostave sa nedá nastaviť stav, aby sa def. export skrýval všetkým okrem vybraného užívateľa nastavením Neponúkať všetkým a Ponúkať aktuálne prihlásenému.

Aktualizovať - - Umožní vykonať aktualizáciu systémovej definície exportu zo súboru alebo z URL na poslednú verziu. Viac viď Aktualizácia systémových exportov. Funkcia je k dispozícii len nad systémovými definíciami
Pomenované masky - - Vyvolá dialógové okno na definíciu Pomenovaných masiek.

Funkcie na paneli pre výber záznamov z číselníka def. exportov:

Keďže číselník def. exportov sa vyvoláva ako výberový, je k dispozícii Panel s tlačidlami na výber záznamu z číselníka. Okrem funkčných tlačidiel, ktoré sú na Paneli s tlačidlami pre výber záznamu k dispozícii štandardne, sú tu navyše ešte ďalšie funkcie (a nakoľko sa jedná o funkcie na paneli s tlačidlami na výber z číselníka, sú k dispozícii ako v režime veľkého, tak malého číselníka):

Variant panela (resp. jeho časť) na výber z číselníka definovateľných exportov

Názov Popis Doplňujúci popis:
Export do súboru

Export dát podľa definície do súboru. Ako bolo povedané v kap. Def. exporty - základné informácie, je možné vykonať def. export s možnosťou ukážky pred exportom, tzn. s možnosťou zvoliť si, akým spôsobom bude export spracovaný a výsledok exportu si pred uložením súboru prehliadnuť.

Nakoľko výsledkom def. exportu je súbor, je možné definovať aj príkaz, ktorý daný súbor "spracuje" vrátane využitia tzv. divokých premenných. Ďalej viď Parametre spustenia (Pomenované skripty) a použitie príkazov v definovateľných exportoch.

Ak je vo vlastnostiach exportu (viď Vlastnosti def. exportu - Ponuka (ukázať)) nastavené ukazovanie ponuky možností na výber, tak sa po vyvolaní funkcie najskôr ponúkne dialógové okno, kde vyberiete jednu z možností:

Dialógové okno pre výber príkazu k spracovaniu súboru exportu

Ako vybraná sa ponúka tá, ktorá je pri danom exporte nastavená ako východisková, viď Vlastnosti def. exportu - Ponuka (voľba). Ak vo vlastnostiach exportu nie je nastavené ukazovanie ponuky, daný export sa priamo spracuje, pričom je použitá voľba, ktorá je v rámci exportu nastavená ako východisková. Ponúkané možnosti a ich význam viď popis def. exportu - Ponuka (voľba).

Naplánovať

Naplánovanie automatickej úlohy Naplánovanie automatického spustenia. Funkcia vyvolá Sprievodcu naplánovaním automatického spustenia. Umožní podľa aktuálne vybraného definovateľného exportu pre dané miesto programu priamo odtiaľ vytvoriť naplánovanú úlohu typu Export.

Ďalšie špeciálne funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Hromadně označit záznamy

Shift +F10

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Do verzie 18.03.02 bolo možné funkciu vyvolať aj pomocou multifunkčného tlačidla z panela funkčných tlačidiel alebo voľbou z menu Funkcie.

Hľadať hodnotu v zozname Ctrl +F Funkcia na hľadanie hodnoty v zozname. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako ju je možné vyvolať, viď popis funkcie.