Popis editora definovateľných exportov

Pokiaľ vyvoláte opravu definície def. exportu zo záložky Detail číselníka def. exportov, sprístupní sa v záložke Detail editor definovateľných exportov k danej definícii exportu. Ďalej nájdete popísané tieto témy:

Ako bolo povedané v kap. Vecný obsah - všeobecné, definícia exportov je podobná definíciám tlač. zostáv, len s tým rozdielom, že sa líši technológia zadávania hodnôt: dialógové okná pri tlač. zostavách a Object inspektor pri def. exportoch. Preto je množstvo vlastností def. exportov, prvkov, ktoré je možné použiť a ich vlastností rovnaká, ako pri tlač. zostavách, no môže sa líšiť ich pomenovanie, či miesto, kde sa definujú.

Celkový popis editora

Panely nástrojov, ovládanie

V hornej časti editora je panel nástrojov pre editor def. exportov:

Panel nástrojov, pomocou ktorého sa dajú vyvolávať funkcie okna editora

Okrem toho je v ľavej časti okna editora k dispozícii ďalší zvislý panel nástrojov na vlastnú editáciu prvkov definície def. exportu:

Panel nástrojov, pomocou ktorého sa dajú vyvolávať funkcie okna editora na editáciu obsahu definície def. exportu. Obrázok panela je z dôvodu úspory miesta otočený o 90 stupňov.

Pohybovať sa v oboch paneloch nástrojov môžete:

 • po jednotlivých tlačidlách (ikonách) pomocou myši. Tlačidlo, na ktorom aktuálne stojíte kurzorom, je zvýraznené.

Zmena pozície panela nástrojov:

 • V tejto časti programu je umiestnenie panela pevné a nie je možné ho meniť

Spustiť funkciu z panela nástrojov môžete:

 • kliknutím myšou na príslušné tlačidlo (ikonku) na paneli nástrojov:

Strom definície

V ľavej časti okna sa potom nachádza strom definície daného def. exportu, ktorý reprezentuje hierarchickú štruktúru objektov, obsiahnutých v definícii. Pri každom objekte je kvôli prehľadnosti a rýchlej orientácii grafická ikona, ktorá reprezentuje jeho typ:

Príklad stromu definície def. exportu

Pomocou funkcie Ukážka pred exportom z horizontálneho panela, si môžete zobraziť, ako bude vyzerať výsledný súbor vzniknutý spracovaním danej definície.

Ovládanie stromu definície formulára:

Prvok stromu je podobný tomu, ktorý poznáte z iných častí systému (napr. stromových číselníkov) a podobne sa aj ovláda:

Úrovne stromu:

Úrovne do stromu sa pridávajú automaticky podľa toho, aký prvok pridávate a kam (viď ďalej). Ak má záznam aspoň jeden podriadený záznam, zobrazuje sa vľavo od neho zobrazuje symbol (resp. ) alebo (resp. ), takýmto miestam stromu potom hovoríme uzly stromu:

 • (resp. ) - uzol stromu pre danú vetvu má podriadené vetvy a je zabalený, jemu podriadené záznamy nie sú viditeľné. To, ktorý zo symbolov je zobrazený, závisí od zvoleného vzhľadu systému ABRA Gen.
 • (resp. ) - uzol stromu pre danú vetvu je rozbalený a v strome sú viditeľné i všetky záznamy podriadené rozbalenému záznamu. To, ktorý zo symbolov je zobrazený, závisí od zvoleného vzhľadu systému Abra.

Rozbaliť/zabaliť uzol stromu môžete nasledovne:

Po záznamoch v strome sa môžete pohybovať nasledovne:

 • Kliknutím myšou na príslušný záznam.
 • Klávesnicou kurzorovými šípkami vpravo/vľavo - platí pre pohyb medzi nadradenými/podradenými záznamami, pričom platí, že ak stojí kurzor na uzle stromu, ktorý je zabalený, prvé stlačenie šípky vpravo tento uzol stromu najprv rozbalí, ďalšie stlačenie šípky vpravo posunie kurzor na prvý podradený záznam. Podobne pre pohyb v opačnom smere.
 • Klávesnicou kurzorovými šípkami hore/dole.
 • Klávesnicou klávesmi PageDn/PageUp, Home/End.

Zmeniť pomernú veľkosť ľavej časti okna zo zobrazením stromu môžete:

 • štandardne uchopením deliacej priečky medzi stromom a zoznamom a ťahaním myšou na požadovanú veľkosť.

Pridanie vetvy stromu - prvku do definície

Pridanie prvkov do definície exportu urobíte výberom príslušnej voľby z ponuky lokálneho menu vyvolanej pravým tlačidlom myši nad vetvou stromu (prvkom), po ktorej chcete nový prvok umiestniť, príp. vyvolaním horúcich klávesov, alebo výberom príslušnej voľby z ponuky vertikálneho panela. vyvolanej nad vetvou stromu (prvkom), po ktorej chcete nový prvok umiestniť. Popis funkcií lokálneho menu a možných prvkov, ktoré je možné použiť, nájdete ďalej.

Časť na Nastavenie vlastností

V pravej časti okna je k dispozícii zoznam vlastností, ktoré je možné pre aktuálny objekt nastavovať (na ktorom v strome definície aktuálne stojí kurzor). Pre každý prvok (objekt) môžu byť k dispozícii rôzne možnosti. Ďalej viď Zoznam prvkov, vkladanie a vlastnosti prvkov.

Funkcie horizontálneho panela

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Ctrl +P

Ukážka pred exportom. Viď popis rovnakej funkcie v záložke Detail číselníka def. exportov. Umožňuje vyvolať ukážku pred exportom s tým, že sa potom vráti opäť do editácie do záložky Detail.

Vyvolanie ukážky pred exportom z Detailu s návratom späť do Detailu bez toho, aby ste museli ukončovať editáciu def. exportu, s výhodou využijete pri definícii exportu, aby ste si mohli priebežne overovať, ako sa práve vykonané definície budú exportovať, a napr. až potom editáciu ukončiť s uložením alebo bez uloženia uskutočnených zmien.

-

Uloženie dát (definície exportu) do súboru. Viď popis rovnakej funkcie v záložke Detail číselníka def. exportov. Táto funkcia vyvolaná z editora def. exportov, tzn. v rámci editácie def. exportu, umožňuje definíciu uložiť s tým, že sa po uložení vráti znovu do editácie.

Exportovaná systémová definícia bude importovaná ako nesystémová, tzn. po následnom importe zo súboru sa zruší príznak "systémový".

- Načítanie dát (definície exportu) zo súboru - Načíta dáta (definíciu exportu) zo súboru vo formáte AEF – "ABRA export format", teda inverznej funkcie k Uloženiu dát do súboru.
- Vyčistiť definíciu exportu - Vymaže pracovnú plochu na návrh zostavy.
- Pamäťové tabuľky - Definícia pamäťových tabuliek. Význam a použitie pamäťových tabuliek v def. exportoch je podobné ako v definíciách tlač. zostáv, ďalej viď popis pamäťových tabuliek v rámci definície tlač. zostáv.
- Vyhľadávanie - Umožňuje v definícii exportu vyhľadávať zadané texty, a to cez celú definíciu. Využijete napr. ak hľadáte konkrétnu položku, výraz a pod. a neviete, kde sú presne umiestnené a použité.

Funkcie vertikálneho panela

Názov Kl. Doplňujúci popis:
- Vloží text. Ďalej viď prvok Text v časti Zoznam prvkov, vkladanie a vlastnosti prvkov.
- Vloží výraz. Ďalej viď prvok Výraz v časti Zoznam prvkov, vkladanie a vlastnosti prvkov.
- Vloží text z databázy, teda položku z databázy. Ďalej viď prvok Text z databázy v časti Zoznam prvkov, vkladanie a vlastnosti prvkov.
- Vloží systémový údaj, tzn. napr. čas, dátum, číslo stránky a pod. Ďalej viď prvok Systémový údaj v časti Zoznam prvkov, vkladanie a vlastnosti prvkov.
- Vloží tabuľku, cez ktorú sa bude v danom mieste exportu. Ďalej viď Tabuľka v časti Zoznam prvkov, vkladanie a vlastnosti prvkov.
- Vloží skupinu. Ďalej viď prvok Skupina, Hlavička, Pätička skupiny v časti Zoznam prvkov, vkladanie a vlastnosti prvkov.
- Vloží cyklický pruh. Ďalej viď Cyklický pruh v časti Zoznam prvkov, vkladanie a vlastnosti prvkov.

Funkcie lokálneho menu

Nad jednotlivými prvkami vloženými do zostavy sa dá vyvolať lokálna ponuka menu:

Príklad lokálnej ponuky menu vyvolanej v definícii tlač. zostavy

Názov Popis:
Pridať

Funkcia na vloženie nového prvku do definície do príslušného miesta def. exportu. Jednotlivé možnosti je možné vybrať z ponuky lokálneho menu dostupnej pod voľbou Pridať (viď obrázok vyššie) alebo je možné si ich vyvolať aj inak pomocou horúcich klávesov (dostupné horúce klávesy sú uvedené pri jednotlivých voľbách lokálneho menu).

K dispozícii sú na výber vždy len tie prvky, ktoré je možné v danom okamihu vložiť s ohľadom na to, v ktorom mieste definície def. exportu sa nachádzate, a s ohľadom na už nadefinované prvky (niektoré kombinácie nie sú povolené). Význam jednotlivých volieb viď Zoznam prvkov, vkladanie a vlastnosti prvkov.

Väčšina ponúkaných volieb je paralelne dostupná cez ikony vertikálneho panela popísané vyššie.

Zmazať

Daný prvok z definície vymaže.

Pokiaľ je daný prvok "kontajnerom" pre iné prvky (tzn. napr. sú pod ním umiestnené už nejaké položky a pod.), tak jeho zmazaním sa zmažú aj definície daných položiek (tzn. zmaže sa CELÁ daná "vetva" definície aj s podriadenými)!!!!

Posunúť hore/dole Umožní zmeniť poradie umiestnenia daného prvku v definícii v rámci úrovne, na ktorej je nadefinovaný.
Posunúť vľavo/vpravo

Umožní zmeniť umiestnenie daného prvku v definícii mimo úrovne, na ktorej je nadefinovaný. Teda pri posune vľavo ho "vynoriť" o jednu úroveň vyššie a naopak pri posune vpravo ho "vnoriť" o jednu úroveň nižšie pod prvok, za ktorým je aktuálne umiestnený. Pokiaľ v danom mieste definície nie je príslušné vnorenie/vynorenie možné (nakoľko by vznikla kombinácia prvkov, ktoré nemôžu spolu byť na jednej úrovni alebo pod sebou nemôžu byť vnorené), tak program posun nevykoná.

Máme nasledovnú definíciu:

Príklad jednoduchej definície, ktorá z tabuľky faktúr vypíše zoznam mien odberateľov s textom "Odberateľ:"

Výsledný súbor podľa predchádzajúcej definície exportu

Pokiaľ nad prvkom Text vyvoláme funkciu Posunúť vľavo, prvok Text sa "vynorí" a už nebude vnorený pod tabuľkou. Bude vyhodnocovaný mimo záznamov z tabuľky. Po úprave poradia (posune hore), dostaneme:

Teraz bude text mať charakter nadpisu nad zoznamom, keďže sa vyhodnotí pred záznamami z tabuľky. (Aby bol odriadkovaný, je potrebné pri prvku Text nastaviť Koniec riadka).

Výsledný súbor podľa predchádzajúcej definície exportu

Vlastnosti def. exportu

Dá sa nastaviť, pokiaľ kurzor v strome definície exportu stojí aktuálne na hlavnej vetve Export.

Pre nastavenie vlastností def. exportu sú k dispozícii nasledovné možnosti:

Inicializačné a finalizačné skripty

Tu sa dajú definovať skripty, ktoré sa majú vykonať na začiatku a konci spracovania daného def. exportu (napr. nadefinovanie pomocných premenných, ktoré potom budú využívané v priebehu zostavy apod.). Inak podobné skripty je možné definovať aj pre prvky vložené do exportu, potom sa budú vykonávať na začiatku resp. na konci exportu podľa daného prvku, viď ďalej.

Pri definícii skriptu sú k dispozícii všetky funkcie, premenné a dáta rovnako ako sú k dispozícii pre vlastný report. Skript je sekvencia volaných funkcií (teda nejde o výrazy), takže vracia nejakú hodnotu. Príkladom funkcie vyvolanej cez skript, môže byť funkcia, ktorá vytvorí nejakú čítačku (napr. NxCounterCreate('Strana')), ktorú potom budeme používať v priebehu zostavy. (K premenným teda pristupujeme cez funkcie, tzn. aby sa dalo s premennými pracovať, musia sa deklarovať pomocou inicializačných skriptov).

Formulár

Nastavenie, či sa jedná o formulár alebo nie.

Globálna

Nastavenie, či je tlač. zostava definovaná ako globálna.

Globálne premenné

Definícia pomocných premenných potrebných ďalej v definícii exportu - napr. na ukladanie priebežných súčtov a pod.

Kategória dokumentu

Umožňuje nastaviť, ktorá kategória dokumentu sa má použiť (predvyplniť), ak sa z danej definície exportu tvorí Dokument. Ďalej viď popis možnosti "Vytvoriť dokument" v časti Ponuka (voľba).

Kódovanie

Kódovanie daného def. exportu.

Do v. 7.01 bola k dispozícii na editáciu ešte vlastnosť Kódovanie XML. Zostala zachovaná z dôvodu spätnej kompatibility, no len ako neperzistentná. V Object inspektore sa nezobrazuje.

Ponuka (ukázať)

Umožňuje si nastaviť, či po vyvolaní funkcie Export, resp. Ukážka pred exportom z horizontálneho panela tohto editora, príp. zo záložky Detail číselníka def. exportov, sa má ponúknuť dialógové okno s ponukou voľby na spracovanie def. exportu. Pokiaľ sa dialógové okno ponúkať nemá, na spracovanie sa použije voľba nastavená pri danom exporte ako východisková. Viď ďalej Ponuka(voľba).

Pozor, pokiaľ je vlastnosť Ponuka(voľba) nastavená na Príkaz definovať pred spustením, na stav vlastnosti Ponuka(ukázať) sa nehľadí a ponuka sa ukazuje vždy, aby bolo možné príkaz pred spustením zadať.

Ponuka (voľba)

Umožňuje si nastaviť, ktorá voľba na spracovanie exportu sa má ponúkať resp. použiť ako východisková po vyvolaní funkcie Export, resp. Ukážka pred exportom z horizontálneho panela tohto editora, príp. zo záložky Detail číselníka def. exportov. Možnosti:

 • Príkaz uložený v definícii - Potom sa použije príkaz zadaný priamo v definícii exportu vo vlastnosti Spustiť po spracovaní.
 • Otvoriť asociovaným programom - Funkcia otvorí export v programe, ktorý je asociovaný s koncovkou názvu súboru exportu (XML, XLS, XLSX, CSV atď.).
 • Otvoriť v agende Editor - Funkcia vyvolá agendu Editora a otvorí ju "cez" agendu definovateľných exportov, resp. agendu, z ktorej bol export vyvolaný. V editore je potom založená editácia nového súboru, v ktorom je obsah exportu, tzn. dáta, ktoré sú výsledkom spracovania daného def. exportu. Súbor môžete uložiť, príp. ukončiť jeho editáciu bez uloženia. K dispozícii sú všetky funkcie agendy Editor. Po zavretí takto otvorenej agendy Editora sa program vráti do agendy, odkiaľ bol export vyvolaný.
 • Príkaz definovať pred spustením - Potom príkaz budete zadávať až v dialógovom okne ponúknutom po vyvolaní exportu. Príkazom musí byť spustiteľný súbor (program), ktorý dostane na spracovanie dáta vzniknuté spracovaním definície daného exportu. Príkaz môže obsahovať tzv. divoké premenné, ktoré budú nahradené hodnotami vrátenými z parametrov spustenia (pomenovaných skriptov) definovaných k danému exportu. Ďalej viď Parametre spustenia (predtým Pomenované skripty) a použitie príkazov v definovateľných exportoch.

  Ide teda o podobnú prvú voľbu, ale s tým, že tu nie je príkaz priamo uložený v definícii exportu, ale máte možnosť ho zadať až pred vlastným exportom. Použijete teda v prípadoch, kedy očakávate, že sa príkaz na spracovanie bude meniť v čase. Dialógové okno umožňuje aj dohľadanie spustiteľného príkazu a pamätá si príkaz naposledy použitý. V prípade tejto voľby sa nehľadí na nastavenie vlastnosti Ponuka(ukázať) a ponuka sa ukazuje vždy.

 • Vytvořit dokument - V tomto případě se z daného exportu vytvoří dokument v agendě Dokumenty a naplní se obsahem daného exportu. Voľba je určená pre prípady, keď chcete výsledok exportu archivovať, resp. nejako ďalej spracovávať, napr. zaobstarať elektronickým podpisom a odoslať e-mailom.

  Do v. 9.02 vrátane tu bola namiesto tejto voľby k dispozícii voľba Vytvoriť doklad komunikácie - Bola určená pre prípady, kedy ste výsledok exportu chceli nejako ďalej spracovať, typicky elektronicky odoslať na cieľové miesto (napr. cez VREP.). V takom prípade sa vytváral záznam vo vtedajšej agende Doklady komunikácie a naplnil sa obsahom daného exportu. Pred jeho vytvorením bolo ešte nutné zvoliť zodpovedajúci ovládač (komunikačný driver). Ten sa potom staral jednak o zobrazenie obsahu daného dokladu komunikácie, ale predovšetkým o jeho ďalšie spracovanie (napr. práve odoslanie na VREP a zistenie odpovede z VREP). Aby uživatel snadněji vybral správný ovladač pro daný typ exportu (např. při exportu příspěvků DDS ovladač pro DDS příspěvky), byl v definicích exportů nastaven ovladač, který se má pro daný export použít (předvyplnit) pomocí parametru spuštění (pojm. skriptu) "CommDriver". Ak tento parameter spustenia (pomen. skript) nebol v definícii exportu implementovaný, predvypĺňal sa Všeobecný komunikačný driver. Od v. 9.03 bola agenda Doklady komunikácie zrušená a nahradená agendou Dokumenty. Z daného exportu je teda možné vytvoriť dokument do agendy "Dokumenty" a to dokument zvolenej kategórie.

  Ďalšie spracovanie dokumentu s daným exportom opäť zabezpečuje príslušný ovládač (driver), no ten je určený už v rámci definície zvolenej kategórie dokumentu. Užívateľ teda pred tvorbou dokumentu nevolí priamo ovládač, ale volí kategóriu dokumentu, pričom kategória dokumentu sa predvypĺňa podľa toho, ako je zadaná v položke Kategória dokumentu v definícii exportu. Viď ďalej.

  Príklad zadania hlavičkových údajov pre tvorený Dokument

  Zadávané položky:

  Názov Popis
  Kategória

  Kategória pre tvorený dokument. Kategóriu zadáte ručne alebo vyberiete z číselníka Kategórií dokumentov. Na základe vybranej kategórie dokumentu sa môže predvyplniť rad dokumentov a príp. niektoré ďalšie údaje, podľa toho, ktoré a ako sú pre danú kategóriu nastavené v jej definícii. Predvypĺňa sa kategóriou zadanou v položke Kategória dokumentu v definícii exportu.

  Tu zvolená kategória je dôležitá, pretože určuje, o aký dokument pôjde a definuje ovládač (driver), ktorým sa bude daný dokument zobrazovať a spracovávať. Treba tu mať ale na pamäti, že každý ovládač môže byť napísaný konkrétne na použitie len s určitým konkrétnym typom exportu a očakáva dáta v nejakom tvare. Tým pádom nie je zmysluplné používať ho v spojení s exportmi, pre ktoré nie je určený (napr. kategóriu RELDP s driverom pre RELDP použiť na spracovanie exportu zo servisnej knihy a pod.), dokonca to môže viesť i k chybovým hláseniam. Viď tiež Spracovanie dokumentov.

  Rad

  Skratka označujúca rad dokladov príslušného typu, tzn. typu dokumenty, do ktorého bude doklad vystavený. Povinná položka.

  Číselník sa tu defaultne môže ponúkať obmedzený s ohľadom na rady dokladov pripojené v definícii kategórie dokumentov v jej subzáložke Rady dokladov.

  Obdobie Skratka označujúca obdobie, do ktorého je resp. bude doklad zaradený, tzn. do ktorého vecne patrí. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Povinná položka. Predvypĺňa a kontroluje sa podľa pravidiel uvedených v kap. Predvypĺňanie dátumov.
  Stredisko

  Slúži na predvyplnenie rovnomennej položky v hlavičke vystaveného Dokumentu. Predvypĺňa sa hodnotou nastavenou v rovnomennej položke v definícii kategórie dokumentu zadanej vyššie, ale samozrejme je možné zadať aj inú. Zadáte kód strediska alebo vyberiete z číselníka stredísk. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.)

  Či je položka k dispozícii a či je povinná, závisí od nastavenia rovnomennej položky v definícii kategórie dokumentu zadanej vyššie.

  Nastavenie spôsobu používania zákaziek zadané v parametri Používanie zákaziek vo Firemných údajoch sa tu tým pádom neuplatní.

  Zákazka

  Slúži na predvyplnenie rovnomennej položky v hlavičke vystaveného Dokumentu. Predvypĺňa sa hodnotou nastavenou v rovnomennej položke v definícii kategórie dokumentu zadanej vyššie, ale samozrejme je možné zadať aj inú. Zadáte kód zákazky alebo vyberiete z číselníka zákaziek. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.)

  Či je položka k dispozícii a či je povinná, závisí od nastavenia rovnomennej položky v definícii kategórie dokumentu zadanej vyššie.

  Nastavenie spôsobu používania zákaziek zadané v parametri Používanie zákaziek vo Firemných údajoch sa tu tým pádom neuplatní.

  Obchodný prípad To isté ako položka Zákazka, len tu ide o Obchodný prípad.
  Projekt To isté ako položka Zákazka, len tu ide o Projekt.
  Popis

  Ľubovoľný popis daného dokladu, uloží sa do agendy Dokumenty. Popis sa automaticky predvypĺňa podľa mena definície exportu. K zadanému popisu sa kvôli ľahšej identifikácii konkrétneho dokladu navyše automaticky pridá aktuálny dátum. Užívateľ však môže predvyplnený popis podľa potreby zmeniť.

  Ak je v definícii exportu implementovaný parameter spustenia (pomenovaný skript) "CommDocDescription", tak sa popis môže predvyplniť podľa neho.

  Defaultne je použitý napr. v exporte oznámenia zamestnávateľa o nástupe/výstupe zo zam., kde sa názov modifikuje podľa toho, či ide o nástup alebo výstup.

  Podľa zadaných údajov systém vytvorí záznam v agende Dokumenty a uloží do jeho obsahu dáta spracované exportom. Potom systém ponúkne možnosť priamo otvoriť agendu Dokumentov a otvorí ju cez agendu definovateľných exportov, resp. agendu, z ktorej bol export vyvolaný. Takto odtiaľ vyvolaná agenda Dokumentov sa otvorí priamo s prednastaveným obmedzením, tzv. červeným obmedzením, a to za práve vytvorený dokument. Toto červené obmedzenie však môžete v záložke Obmedzenie štandardne zrušiť (vyčistiť) a získať záznamy podľa ľubovoľného iného obmedzenia, prípadne úplne bez obmedzenia. Vytvorený dokument, v ktorom je potom obsah exportu, tzn. dáta, ktoré sú výsledkom spracovania daného def. exportu, môžete v agende dokumentov prehliadať príp. priamo spracovať.

   

 • Odeslat e-mailem - Odeslání exportu e-mailem v podobě přílohy zprávy. Jedna z možností, ako vyvolať odoslanie výstupu e-mailom, popis viď Vecný obsah - Odoslanie e-mailom v zvolenom formáte. Funkcia sa správa rovnako ako odoslanie tlačovej zostavy, tzn. používa tzv. parametre spustenia (pomenované skripty) EMAIL, EMAIL_BODY atď.

  Otvorí sa príslušný e-mailový klient, ak máte nejakého k dispozícii, s týmto pripojeným súborom ako prílohou. Tu sa použije štandardne SimpleMAPI rozhranie alebo OLE rozhranie Outlooku, závisí od nastavenia parametra UseOutLookWithOLE v Nexus.cfg, resp. od toho, aký je váš východiskový klient pre SimpleMAPI. Viac viď Využitie MAPI.

  V prípade SimpleMAPI rozhrania v kombinácii s Outlookom však dochádza k problémom, kedy Outlook použije formát odoslaného e-mailu RTF, aj keď má nastavené, aby tak nečinil, čo vedie k problémom s čitateľnosťou príloh u adresátov e-mailu. Preto je k dispozícii spomenutý parameter, ktorým je možné zaistiť, že sa SimpleMAPI rozhranie nepoužije. Viac viď Využitie MAPI.

   

 • Najít soubor - Otevře soubor výstupu v okně průzkumníka windows. Analógia funkcie "Nájsť cieľ..." vo vlastnostiach na zástupcovi vo Windows.

Názov exportu a Opis

Zadáte názov def. exportu, pod ktorým sa bude ponúkať v zozname def. exportov. K dispozícii je aj možnosť zadať si podrobnejší popis daného exportu.

Parametre spustenia (pomenované skripty)

Ku každému def. exportu je možno definovať tzv. parametre spustenia (predtým tzv. pomenované skripty). Ide o bežné výrazy, ktoré majú priradené určité meno. Hodnoty získané vyhodnotením výrazu je možné využiť na následné spracovanie výsledného výstupu (náhrada divokých premenných rovnakého mena v príkazoch). Ďalej viď samostatná kap. Parametre spustenia (predtým Pomenované skripty) a použitie príkazov v definovateľných exportoch.

Po stlačení tlačidla /// (v závislosti od verzie systému a od nastavenia vzhľadu) sa vyvolá Editor parametrov spustenia (pomenovaných skriptov), pomocou ktorého príslušné parametre spustenia pre daný export nadefinujete.

Viď napr. parameter spustenia (pomenovaný skript) EMAIL na odoslanie e-mailu na e-mailovú adresu vrátenú touto definíciou parametrov spustenia (pomenovaným skriptom). Ďalej viď kap. Parametre spustenia (predtým Pomenované skripty). Viď tiež popis dodávanej aplikácie Blat.exe, v ktorej popise je o. i. uvedený konkrétny príklad s použitím parametrov spustenia (pomenovaných skriptov) EMAIL a FILENAME.

Spustiť po spracovaní

Tu sa dá zadať príkaz, ktorý sa vykoná po spracovaní danej definície exportu. Príkazom musí byť spustiteľný súbor (program), ktorý dostane na spracovanie dáta vzniknuté spracovaním definície daného exportu. Príkaz môže obsahovať tzv. divoké premenné, ktoré budú nahradené hodnotami vrátenými z tzv. parametrov spustenia (pomenovaných skriptov) definovaných k danému exportu. Ďalej viď Parametre spustenia (predtým Pomenované skripty) a použitie príkazov v definovateľných exportoch.

Pokiaľ očakávate, že sa daný príkaz má v čase meniť, tak namiesto tejto vlastnosti môžete využiť možnosť zadať príkaz až pred spracovaním exportu, príp. obidve možnosti kombinovať vhodným nastavením vlastností Ponuka(ukázať) a Ponuka(voľba).

Systémová definícia

Nastavenie, či ide o definíciu systémovú alebo nie. Bežný užívateľ však toto nemá možnosť nastavovať.

Vlastné triedenie a Vlastné triedenie(definícia)

V definícii je možné stanoviť, či má mať def. export vlastné triedenie. Vykonanie def. exportu nad nejakými dátami totiž znamená znovu SQL dopyt do databázy (viď výklad pri štandardnej funkcii Shift+F5 - export) a ak v def. exporte nie je nastavené vlastné triedenie, preberá sa triedenie podľa aktuálne vykonávaného SQL dopytu (napr. podľa obmedzenia a triedenia nastaveného v záložke Obmedzenie). Avšak pozor, ak chceme v def. exporte použiť skupinovanie, musí byť k nemu nastavené príslušné triedenie. Aby teda def. export poskytoval zmysluplné výsledky napr. bez ohľadu na užívateľom nastavené triedenie v záložke Obmedzenie, je potrebné príslušné triedenie nastaviť priamo pre daný def. export.

Pokiaľ má def. export vlastné triedenie, neberie sa do úvahy triedenie dodané programom (napr. zo záložky Obmedzenie).

Napr. na SQL serveri nie je možné triediť podľa týždňov, keďže dátumy v ABRA Gen sú vnútorne reprezentované číslom. Ak je teda potrebné triediť v def. exporte podľa týždňov, je to možné realizovať skupinovaním, kde sa skupiny nastavia za dni v týždni (na čo sú v def. exportoch k dispozícii príslušné procedúry) a nastavením vlastného triedenia v takomto def. exporte po dňoch.

Zdroj dát

Nastavenie, s akým zdrojom dát bude daná zostava pracovať. Jednotlivé zdroje sa môžu aj podstatne líšiť v dátach, ktoré vracajú (napr. môžu byť vrátené dáta už nejako sumované na strane servera, potom nie je potrebné riešiť sumovanie napr. skupinovaním (viď skupiny v def. exporte a pod.). Zdroje dát, ktoré sú v danom mieste k dispozícii, sú dané definíciou programových miest (tzv. programpointov) a k nim priradených dynamických SQL. Ďalej viď kap. Vecný obsah - rozšírené informácie a kap. DynSQLEditor.

Pokiaľ sú potrebné dáta pre definovanú zostavu napr. v inom tvare, než ako ich vracajú DynSQL dopyty, ktoré sú k dispozícii, je si možné nadefinovať vlastný DynSQL dopyt podľa potreby, zaradiť ho do príslušného programového miesta a následne ho využiť na definíciu požadovaného def. exportu.

Zoznam prvkov, vkladanie a vlastnosti prvkov

Do def. exportu je možné vkladať nasledovné prvky:

Prvok Text

Je možné ho vložiť pomocou ikony vertikálneho panela alebo cez lokálne menu. Pokiaľ kurzor v strome definície exportu stojí aktuálne na danom prvku dajú sa nastaviť jeho vlastnosti:

Text - Názov

Názov vloženého prvku. Ak pôjde o typ XML tag, resp. XML atribút, bude použitý ako meno tagu resp. atribútu.

Text - Inicializačné a finalizačné skripty

Tu sa dajú definovať skripty, ktoré sa majú vykonať na začiatku a konci spracovania daného def. exportu (napr. nadefinovanie pomocných premenných, ktoré potom budú využívané v priebehu zostavy apod.). Inak podobné skripty je možné definovať aj pre prvky vložené do exportu, potom sa budú vykonávať na začiatku resp. na konci exportu podľa daného prvku, viď ďalej.

Pri definícii skriptu sú k dispozícii všetky funkcie, premenné a dáta rovnako ako sú k dispozícii pre vlastný report. Skript je sekvencia volaných funkcií (teda nejde o výrazy), takže vracia nejakú hodnotu. Príkladom funkcie vyvolanej cez skript, môže byť funkcia, ktorá vytvorí nejakú čítačku (napr. NxCounterCreate('Strana')), ktorú potom budeme používať v priebehu zostavy. (K premenným teda pristupujeme cez funkcie, tzn. aby sa dalo s premennými pracovať, musia sa deklarovať pomocou inicializačných skriptov). Po stlačení tlačidla /// (v závislosti od verzie systému a od nastavenia vzhľadu) sa vyvolá okno na editáciu skriptov, kde môžete buď zapísať skript ručne alebo ho môžete zostaviť komfortnejšie pomocou Editora výrazov, ktorý si môžete vyvolať po stlačení funkčného tlačidla .

Text - Podmienka pre export

Tu môžete zadať, za akých podmienok sa má daný prvok tlačiť. Podmienkou môže byť ľubovoľný výraz, ktorý je pri tlači vyhodnotený a ak je splnený, príslušný prvok sa vytlačí. Po stlačení tlačidla /// (v závislosti od verzie systému a od nastavenia vzhľadu) sa zobrazí okno na zadanie výrazu. Výraz buď môžete zapísať ručne alebo ho môžete zostaviť komfortnejšie pomocou Editora výrazov, ktorý si môžete vyvolať po stlačení funkčného tlačidla .

Pri definícii podmienky je potrebné brať do úvahy hierarchickú podstatu exportov. Ak má byť napr. obmedzujúcou podmienkou výraz odkazujúci na dataset, musí byť element, na ktorom bude táto podmienka umiestnená, podriadený elementu (napr. tabuľke), ktorá dataset načíta.

Text - Povolené

Tu sa dá potlačiť export daného prvku.

Text - Pridať koniec riadka

Nastavením tejto vlastnosti môžete ovplyvniť výsledné formátovanie výstupu. Pokiaľ je nastavený koniec riadka, po spracovaní daného prvku program "odriadkuje". K požadovanému odriadkovaniu môžete využiť i napr. prvok prázdny text, pri ktorom len Objasníme na príklade:

Zo zoznamu faktúr chceme vyexportovať súbor v nasledovnom tvare:

Príklad výstupu

Potom môže definícia vyzerať napr. nasledovne, kedy sa najskôr vypíšu z tabuľky Dodacích listov všetky DL k danej faktúre (bez odriadkovania), potom sa vyhodnotí nasledovný prvok Text (s prázdnym textom a s nastaveným koncom riadka), ktorý spôsobí odriadkovanie za posledným vypísaným DL a nakoniec ďalší prvok Text (s prázdnym textom a s nastaveným koncom riadka), ktorý spôsobí ďalšie odriadkovanie (tzn. efekt vynechaného riadka):

Príklad definície

Text - Text

Umožňuje zadať text, ktorý sa bude vypisovať po spracovaní daného prvku. Formát textu sa dá ovplyvniť zadaním typu textu, centrovania a šírky, viď ďalej.

Text - Typ

Jednotlivé možnosti ovplyvňujú, ako bude vyzerať výsledný text po spracovaní prvku:

 • Čistý text - výsledkom bude vypísaný text zadaný vo vlastnosti Text, viď vyššie.
 • XML tag - text zadaný vo vlastnosti Text bude obsahom XML tagu, pričom meno tagu bude dané obsahom vlastnosti Názov.
 • XML atribút - text zadaný vo vlastnosti Text bude obsahom XML atribútu, pričom meno atribútu bude dané obsahom vlastnosti Názov.

  Text, ktorý bude obsahom XML tagu, resp. atribútu, bude kódovaný v UTF-8.

  Chceme získať súbor v nasledovnom tvare:

  Príklad výstupu

  Potom môže definícia vyzerať napr. nasledovne, kedy sa pomocou prvkov Text s prázdnym textom alebo s nejakým obsahom v texte, ale typu XML tag resp. XML atribút vytvoria podľa ich názvov príslušné XML tagy príp. aj s atribútmi:

  Príklad definície

Text - Šírka, Centrovanie

Vlastnosti na zadanie centrovania výsledného textu a šírky. ak je šírka zadaná -1, znamená to automaticky podľa dĺžky položky.

Prvok Výraz

Je možné ho vložiť pomocou ikony vertikálneho panela alebo cez lokálne menu. Pokiaľ kurzor v strome definície exportu stojí aktuálne na danom prvku dajú sa nastaviť jeho vlastnosti:

Výraz - Názov

Rovnaké ako pri prvku Text, viď Text - Názov.

Výraz - Inicializačné a finalizačné skripty

Rovnaké ako pri prvku Text, viď Text - Inicializačné, finalizačné skripty.

Výraz - Podmienka pre export

Rovnaké ako pri prvku Text, viď Text - Podmienka pre export.

Výraz - Povolené

Rovnaké ako pri prvku Text, viď Text - Povolené.

Výraz - Pridať koniec riadka

Rovnaké ako pri prvku Text, viď Text - Pridať koniec riadka.

Výraz - Typ

Rovnaké ako pri prvku Text, viď Text - Typ.

Výraz - Šírka, Centrovanie

Rovnaké ako pri prvku Text, viď Text - Šírka, Centrovanie.

Výraz - Maska

Možnosť zadať si formátovanie číselného výstupu podľa vlastných požiadaviek. Ak nie je zadaná žiadna maska ani Pomenovaná maska, použije sa pre formátovanie Pomenovaná maska, ktorá je nastavená ako Základná.

Výraz - Pomenovaná maska

Možnosť vybrať Pomenovanú masku pre formátovanie číselného výstupu. Pomenovaná maska má prednosť pred maskou individuálnou.

Výraz - Výraz

Po stlačení tlačidla /// (v závislosti od verzie systému a od nastavenia vzhľadu) sa zobrazí okno na zadanie výrazu. Výraz buď môžete zapísať ručne alebo ho môžete zostaviť komfortnejšie pomocou Editora výrazov, ktorý si môžete vyvolať po stlačení funkčného tlačidla .

Prvok Text z databázy

Je možné ho vložiť pomocou ikony vertikálneho panela alebo cez lokálne menu. Pokiaľ kurzor v strome definície exportu stojí aktuálne na danom prvku dajú sa nastaviť jeho vlastnosti:

Text z databázy - Názov

Rovnaké ako pri prvku Text, viď Text - Názov.

Text z databázy - Inicializačné a finalizačné skripty

Rovnaké ako pri prvku Text, viď Text - Inicializačné, finalizačné skripty.

Text z databázy- Podmienka pre export

Rovnaké ako pri prvku Text, viď Text - Podmienka pre export.

Text z databázy - Povolené

Rovnaké ako pri prvku Text, viď Text - Povolené.

Text z databázy - Pridať koniec riadka

Rovnaké ako pri prvku Text, viď Text - Pridať koniec riadka.

Text z databázy - Typ

Rovnaké ako pri prvku Text, viď Text - Typ.

Text z databázy - Šírka, Centrovanie

Rovnaké ako pri prvku Text, viď Text - Šírka, Centrovanie.

Text z databázy - Maska

Možnosť zadať si formátovanie číselného výstupu podľa vlastných požiadaviek. Ak nie je zadaná žiadna maska, použije sa pre formátovanie Pomenovaná maska, ktorá je nastavená ako Základná.

Text z databázy - Pomenovaná maska

Možnosť vybrať Pomenovanú masku pre formátovanie číselného výstupu. Pomenovaná maska má prednosť pred maskou individuálnou.

Text z databázy - Dáta

Po stlačení tlačidla sa v modálnom okne zobrazí zoznam dátových položiek dostupných v danom mieste programu vo forme Dátového modelu, z ktorých môžete do exportu vyberať.

Ide o variant editačnej položky na výber z dátového modelu BO, aj keď tu s tým rozdielom, že do položky je možné len vyberať z vyvolaného dátového modelu (nie je možné do nej priamo zapisovať) s interaktívnym dohľadaním.

Prvok Systémový údaj

Je možné ho vložiť pomocou ikony vertikálneho panela alebo cez lokálne menu. Pokiaľ kurzor v strome definície exportu stojí aktuálne na danom prvku dajú sa nastaviť jeho vlastnosti:

Systémový údaj - Názov

Rovnaké ako pri prvku Text, viď Text - Názov.

Systémový údaj - Inicializačné a finalizačné skripty

Rovnaké ako pri prvku Text, viď Text - Inicializačné, finalizačné skripty.

Systémový údaj - Podmienka pre export

Rovnaké ako pri prvku Text, viď Text - Podmienka pre export.

Systémový údaj - Povolené

Rovnaké ako pri prvku Text, viď Text - Povolené.

Systémový údaj - Pridať koniec riadka

Rovnaké ako pri prvku Text, viď Text - Pridať koniec riadka.

Systémový údaj - Text

Rovnaké ako pri prvku Text, viď Text - Text.

Systémový údaj - Typ

Rovnaké ako pri prvku Text, viď Text - Typ.

Systémový údaj - Šírka, Centrovanie

Rovnaké ako pri prvku Text, viď Text - Šírka, Centrovanie.

Systémový údaj - Typ údaja

Tu zvolíte, o ktorý systémový údaj ide. Ich význam väčšinou vyplýva z ich názvu.

Tabuľka

Prvok, ktorý definuje, z ktorej tabuľky (z ktorého datasetu definovaného pre daný dynSQL) sa budú exportovať údaje podľa definície nasledujúcich, tabuľke podriadených prvkov.

Prvok Tabuľka je akousi analógiou pruhu subdetail (vnorený detail) z tlačových zostáv, viď kap. Pruhy v zostave. Použijete v prípade, keď je k hlavnému záznamu z tabuľky definovanej vo vlastnostiach exportu potrebné vyexportovať nejaké ďalšie záznamy, ktoré sa k nemu viažu a ktoré sú čerpané z iného dátového zdroja. Typickým príkladom sú napr. riadky faktúry, ktoré sa viažu k hlavičke faktúry a je potrebné ich vyexportovať vo formulári faktúry. Teda def. export pre export faktúr je nadefinovaný nad tabuľkou faktúr, pre každú tlačenú faktúru vyexportuje jej hlavičkové údaje atď. a v rámci spracovania pripojeného prvku Tabuľka potom jej riadky.

Je možné ho vložiť pomocou ikony vertikálneho panela alebo cez lokálne menu. Pokiaľ kurzor v strome definície exportu stojí aktuálne na danom prvku dajú sa nastaviť jeho vlastnosti:

Tabuľka - Názov

Rovnaké ako pri prvku Text, viď Text - Názov.

Tabuľka - Inicializačné a finalizačné skripty

Rovnaké ako pri prvku Text, viď Text - Inicializačné, finalizačné skripty.

Tabuľka - Podmienka pre export

Rovnaké ako pri prvku Text, viď Text - Podmienka pre export.

Tabuľka - Povolené

Rovnaké ako pri prvku Text, viď Text - Povolené.

Tabuľka - Typ

Rovnaké ako pri prvku Text, viď Text - Typ.

Tabuľka - Tabuľka

Nastavenie, z akého dátového zdroja budú následné položky podriadené v definícii exportu tabuľke čerpať. Jednotlivé zdroje dát sa môžu aj podstatne líšiť v dátach, ktoré vracajú (napr. môžu byť vrátené dáta už nejako sumované na strane servera, potom nie je potrebné riešiť sumovanie napr. skupinovaním (viď skupiny v def. exporte a pod.). Zdroje dát, ktoré sú v danom mieste k dispozícii, sú dané definíciou programových miest (tzv. programpointov) a k nim priradených dynamických SQL. Ďalej viď kap. Vecný obsah - rozšírené informácie a kap. DynSQLEditor.

Pokiaľ sú potrebné dáta pre definovanú zostavu napr. v inom tvare, než ako ich vracajú DynSQL dopyty, ktoré sú k dispozícii, je si možné nadefinovať vlastný DynSQL dopyt podľa potreby, zaradiť ho do príslušného programového miesta a následne ho využiť na definíciu požadovaného def. exportu.

Skupina, Hlavička a Pätička skupiny

Prvky Skupina, Hlavička a pätička skupiny sú analogické rovnomenným pruhom z tlačových zostáv. Význam skupín viď pruh Skupiny v kap. Pruhy v zostave.

Je možné ho vložiť pomocou ikony vertikálneho panela alebo cez lokálne menu. Pokiaľ kurzor v strome definície exportu stojí aktuálne na danom prvku dajú sa nastaviť jeho vlastnosti:

Skupina, Hlavička a Pätička skupiny - Názov

Rovnaké ako pri prvku Text, viď Text - Názov.

Skupina, Hlavička a Pätička skupiny - Inicializačné a finalizačné skripty

Rovnaké ako pri prvku Text, viď Text - Inicializačné, finalizačné skripty.

Skupina, Hlavička a Pätička skupiny - Podmienka pre export

Rovnaké ako pri prvku Text, viď Text - Podmienka pre export.

Skupina. Hlavička a Pätička skupiny - Povolené

Rovnaké ako pri prvku Text, viď Text - Povolené.

Skupina - Výraz

Tu zadáte výraz na skupinovanie. Podľa tohto výrazu sa budú exportované záznamy z tabuľky skupinovať. Skupinovanie prebieha tak, že sa postupne spracovávajú jednotlivé exportované záznamy z databázy. Vyhodnotí sa výraz pre prvý z nich a založí sa prvá skupina, vykonajú sa exporty podľa ďalších podriadených prvkov atď. Potom sa spracováva druhý záznam z databázy. Opäť sa vyhodnotí výraz pre skupinovanie a ak je zhodný, záznam sa vyexportuje do rovnakej skupiny. Ak je rôzny, export prvej skupiny sa ukončí (tzn. urobí sa prípadná pätička skupiny s pripojenými pruhmi) a založí sa nová ďalšia skupina.

Pozor, pokiaľ je v zostave použité skupinovanie, musí mať zostava príslušné zmysluplné radenie (aby sa potom v def. exporte neopakovalo niekoľko skupín s rovnakou podmienkou). Typicky sa to zaistí tak, že sa k def. exportu definuje Vlastné triedenie nezávislé na triedení záznamov aktuálne zvolených užívateľom (nastavenie vlastného radenia viď Vlastnosti def. exportu).

Hlavička a Pätička skupiny - Typ

Rovnaké ako pri prvku Text, viď Text - Typ.

Cyklický pruh

Prvky Skupina, Hlavička a pätička skupiny sú analogické rovnomenným pruhom z tlačových zostáv. Význam skupín viď pruh Skupiny v kap. Pruhy v zostave.

Je možné ho vložiť pomocou ikony vertikálneho panela alebo cez lokálne menu. Pokiaľ kurzor v strome definície exportu stojí aktuálne na danom prvku dajú sa nastaviť jeho vlastnosti:

Cyklický pruh - Názov

Rovnaké ako pri prvku Text, viď Text - Názov.

Cyklický pruh - Inicializačné a finalizačné skripty

Rovnaké ako pri prvku Text, viď Text - Inicializačné, finalizačné skripty.

Cyklický pruh - Podmienka pre export

Rovnaké ako pri prvku Text, viď Text - Podmienka pre export.

Cyklický pruh - Povolené

Rovnaké ako pri prvku Text, viď Text - Povolené.

Cyklický pruh - Typ

Rovnaké ako pri prvku Text, viď Text - Typ.

Cyklický pruh - Počet opakovaní

Sem zadáte výraz pre počet opakovaní. Výsledok pri vyhodnocovaní výrazu musí byť číslo, ktoré hovorí, koľkokrát sa bude opakovať export prvkov podriadených prvku Opakovanie.