Vecný obsah - definovateľné exporty

Systém ABRA Gen obsahuje veľmi rozsiahle nástroje na definovanie exportov zo systému, ako sú exporty jednotlivých dokladov, exporty kníh dokladov či iných výstupných prehľadov. Napr. si môžete pre každý typ dokladu definovať niekoľko definícií exportov a určiť si obsah každého z nich.

Výsledkom def. exportu je textový súbor s dátami podľa definície exportu, tzn. pri tvorbe definície exportu sa určuje, ktoré údaje sa budú exportovať, do istej miery aj kde budú rozmiestnené jednotlivé položky, aké súčty sa budú uvádzať, ale na rozdiel od tlač. zostáv sa v definícii def. exportu neobjavujú informácie o formátovaní, grafické prvky (logá, obrázky, útvary) a pod. Ide o jednu z možností zákazníckej modifikovateľnosti systému.

V nasledovných kapitolách nájdete teoretický úvod do problematiky def. exportov: