Definovateľné B2B exporty

Zoznam definovateľných B2B exportov zo systému.

Typ agendy: Číselníková
Obsiahnuté záložky: Zoznam Detail Ochrana dát

Obsahuje všetky spoločné číselníkové prvky okrem:

 • stromového zobrazenia

Popis ovládania, spoločných prvkov v číselníkoch a ďalších pravidiel všeobecne platných pre číselníkovú agendu viď Všeobecné pravidlá - číselníky.

Ako bolo povedané v kap. B2B exporty a importy - základné informácie, B2B exporty slúžia na export vo formáte určenom pre následný B2B import do iného systému ABRA Gen alebo na export do všeobecného ISDOC formátu vrátane možnosti elektronického podpisu za účelom elektronickej komunikácie s užívateľmi iných ERP systémov.

Číselník def. exportov slúži na dva účely:

 • na výber def. exportu, ktorý sa má vykonať s možnosťou ukážky pred exportom
 • na definíciu def. exportov - tzn. def. exporty je možné editovať, vytvárať nové a mazať ich

Číselník def. exportov funguje na podobnom princípe ako ostatné číselníky v systéme s jednou výnimkou:

 • Ide o číselník, ktorý je výrobcom defaultne dodávaný tak, aby NEBOL užívateľsky SPUSTITEĽNÝ ako samostatná agenda! Štandardne ho preto NIE JE MOŽNÉ spustiť z okna na spúšťanie agend (ikona agendy Def. B2B exporty v ňom nie je bežnému užívateľovi štandardne k dispozícii)! Číselník def. exportov sa štandardne vyvoláva iba ako malý výberový číselník, tzn. do modálneho okna, a je vyvolaný defaultne obmedzený len na tie def. exporty, ktoré sa viažu k tomu miestu programu, z ktorého bol číselník def. exportov vyvolaný a jedine v tom prípade ho je možné využiť pre export alebo definíciu exportu!

  Režim malého číselníka je určený predovšetkým na výber def. exportu a vlastný export (viď vyššie). V prípade potreby ho však je možné prepnúť na veľký číselník so záložkami Zoznam a Detail. Režim veľkého číselníka je určený najmä na prehliadanie a editáciu definícií exportov, nakoľko na záložke Detail je k dispozícii grafický editor, ktorý pracuje v režime prehliadajúcom aj editačnom.

  POZOR!!! Ak je číselník def. exportov vyvolaný samostatne, nebude korektne fungovať!

  Definícia exportov je totiž pevne viazaná na konkrétne programové miesto. Pokiaľ je agenda vyvolaná samostatne, nie je konkrétne programové miesto určené - väčšina funkcií týkajúcich sa definície exportu preto nebude fungovať buď vôbec alebo bude fungovať chybne!!!

  Ak teda máte v okne na spúšťanie agend k dispozícii i ikonu na spustenie agendy def. exportov samostatne, požiadajte servisného konzultanta o jej zrušenie a v žiadnom prípade agendu takto nespúšťajte!!!

Systémové a užívateľské záznamy v tejto agende:

Záznamy v tejto agende môžu byť:

 • systémové
 • užívateľské

Systémové sú dodávané výrobcom, od užívateľských sú odlíšené položkou Systémová definícia, platí pre ne obmedzenie v opravách a mazaní a sú automaticky aktualizované v rámci update. Ďalej viď popis systémovej definície.

Ďalej medzi def. exportmi rozlišujeme def. exporty určené na export formulárov dokladov a označované ako formuláre. Číselníky je potom možné obmedzovať len podľa formulárov, resp. len podľa zostáv (myslené za definície, ktoré nie sú určené na export formulárov). Podľa toho, odkiaľ bol export vyvolaný, je potom vyvolaný číselník a priori obmedzený (napr. po vyvolaní exportu po uložení dokladu sa ponúkajú iba formuláre a pod.). Na urýchlenie výberu definície pre export si číselník pamätá naposledy použitý formulár alebo zostavu daným užívateľom v danej agende a to podľa toho, s akým obmedzením bol vyvolaný. Podrobne viď kap. Vecný obsah - Výber definície pre export.

Pri nadefinovaných def. exportoch je možné ďalej nastaviť, či sa majú užívateľovi na výber pre export ponúkať alebo neponúkať, čím si je možné rovnako zoznam ponúkaných obmedziť za najčastejšie používané a výber def. exportu tak urýchliť.

Pred prvým použitím odporúčame zoznámiť sa minimálne s obsahom kapitoly Definovateľné B2B exporty a importy, najmä s obsahom kapitol Vecný obsah - B2B exporty a importy a Vecný obsah - def. exporty.