Definovateľné B2B exporty a importy

Definovateľné B2B exporty a B2B importy sú defaultne k dispozícii tam, kde sa s väčšou pravdepodobnosťou predpokladá využitie elektronickej komunikácie.

Umožňujú vymieňať si dáta (napr. faktúry) elektronicky (a eliminovať tak zbytočnú ručnú prácu) jednak medzi užívateľmi systému ABRA Gen navzájom (B2B export z jedného systému ABRA Gen a B2B import do druhého systému ABRA Gen) a jednak s užívateľmi rôznych ERP systémov, ktoré podporujú ISDOC elektronickú komunikáciu. (V systéme ABRA Gen viď B2B exporty do formátu ISDOC s možnosťou elektronického podpisu, prijatia dokladu ISDOC).

V nasledujúcich kapitolách nájdete popis tých častí programu, ktoré sa viažu k téme B2B exportov resp. B2B importov.

B2B exporty sa prelínajú celým systémom a sú dostupné v rámci funkcie Tlač, export v rôznych agendách. B2B importy sú k dispozícii ako samostatná agenda z podzložky Administrácia pri Usporiadaní podľa modulov alebo z podzložky Nastavenie, ak je nastavené Usporiadanie klasické a slúži na nastavenie importných driverov.