B2B exporty do ISDOC formátu

V tejto kap. sú uvedené ďalšie informácie ohľadom B2B exportov a to B2B exportov do formátu ISDOC.

B2B exporty do ISDOC formátu - názov a elektr. podpis

Je ich možné realizovať pomocou funkcie B2B exporty jednotlivých agend. B2B exporty určené na export do formátu ISDOC majú v názve uvedené "ISDOC". V akých agendách sú k dispozícii, viď B2B exporty do ISDOC podporované výrobcom.

B2B export do formátu ISDOC je možné vykonávať i pre neplatiteľov DPH. Viď položka Platiteľ DPH vo firemných údajoch.

Definícia exportov pre neplatiteľov je ošetrená tak, že príslušné tagy sa netvoria alebo sú prázdne, viď napr. tag <TaxPointDate>, AccountingSupplierParty.TaxScheme a pod.

Tieto exporty do ISDOC formátu sú výrobcom nadefinované tak, aby sa po exporte priamo ponúkala možnosť vytvorenia dokumentu. (Viď popis funkcie Export a voľby Vytvoriť dokument v bežných def. exportoch). V rámci spracovania tohto dokumentu je možné takto elektronicky odovzdávané dokumenty elektronicky podpísať pomocou zaručeného elektronického podpisu a odovzdať na výstupný komunikačný kanál. ISDOC dokument je však samozrejme možné vytvárať i bez elektronického podpisu. Viď tiež Sprievodcu spracovaním dokumentov ISDOC vydaných.

Exportné súbory do ISDOC formátu - štruktúra XML zjednodušene

Na strane exportu vznikajú ISDOC súbory pod názvom zostavovaným nasledovne:

Východiskové pomenovanie vyexportovaného súboru:
'ABRAGx_ISDOC_' + skratka dokl. + '-' + číslo dokl. + '-' + obdobie dokl. + '.ISDOC'

Príklad:
Pre export FV: ABRAGx_ISDOC_FV-2356-2008.ISDOC
Pre export ZLV: ABRAGx_ISDOC_ZLV-12-2008.ISDOC

Vnútorne ide o XML súbory. Štruktúra súboru zodpovedá požiadavkám formátu ISDOC. Podrobná dokumentácia formátu ISDOC nie je súčasťou tejto príručky a je k dispozícii na stiahnutie napr. na www.isdoc.org. Každý doklad aj so svojimi riadkami je jednoznačne identifikovaný pomocou unikátneho identifikátora UUID.