B2B exporty a importy medzi systémami ABRA Gen - parametre driverov, podmienky importu, štruktúra XML

V tejto kap. sú uvedené podrobnejšie informácie k exportovaným súborom a k importu jednotlivých dát.

Exportné súbory určené na následný import do iného systému ABRA Gen - štruktúra XML zjednodušene

Na strane exportu vznikajú XML súbory pod názvom zostavovaným nasledovne:

Východiskové pomenovanie vyexportovaného súboru:
'AbraGen_B2B_' + skratka dokl. + '-' + číslo dokl. + '-' + obdobie dokl. + '.XML'

Pre export FV: AbraGen_B2B_FV-2356-2008.XML

Pre export ZLV: AbraGen_B2B_ZLV-12-2008.XML

Štruktúra XML (zjednodušene):

<ABRADocuments>
	<ABRADocument doctype="Invoice" version="1" id="1000000101" docname="FV-1/2008">
		<tag1>..</tag1>
		...
		<tagN>..</tagN>
		<Rows>
			<Row>
				<rowtag1>...</rowtag1>
				...
				<rowtagN>...</rowtagN>
			</Row>
			...
		</Rows>
	</ABRADocument>
<ABRADocuments>

Tag <ABRADocument> XML súboru obsahuje typicky tieto atribúty:

 • doctype - typ dokladu
 • version - číslo verzie exportu (slúži na identifikáciu verzie štruktúry, aby bolo možné importovať i súbory, ktoré vznikli v prípadných starších verziách exportu)
 • id - OID exportovaného dokladu
 • docname - DisplayName exportovaného dokladu

Jednotlivé typy B2B importov podrobnejšie

B2B export-import FV do FP

Na strane importu importný driver B2B import dokladov do faktúr prijatých. Ďalej nájdete:

Parametre drivera pre import do faktúry prijatej:

Import si najskôr vyžiada doplnenie povinných údajov, resp. umožní nastavenie parametrov drivera, podrobnejšie viď všeobecný popis Funkcie B2B import. Východiskové hodnoty týchto položiek sa nastavia podľa nastavenia parametrov drivera, viď Nastavenie ovládača. Použité hodnoty sa v prípade úspešného importu následne zapamätajú na užívateľa a predvyplnia sa pre ďalšie použitie.

Príklad parametrov, ktoré je možné nastaviť pre importný ovládač Import do faktúr prijatých

Názov Popis
Cesta k importným súborom Cesta, kde sú uložené súbory, z ktorých sa bude vyberať súbor na import. Povinná položka.
Po importe vykonať akciu Možnosť nastaviť, čo sa má stať po uskutočnení B2B importu: spracovaný súbor je možné v danom mieste ponechať, je ho možné vymazať, skopírovať či presunúť do inej zložky.
Cesta pre ukladanie spracovaných súborov Položku je nutné zadať, ak je v predchádzajúcej položke nastavené kopírovanie alebo presun spracovaného súboru.
Ukladať autora importovaného dokladu

Možnosť nastaviť, či sa má z importovaného XML súboru prevziať aj osoba, ktorá ho vystavila. Ak je začiarknuté, kontroluje sa, či je autor dokumentu (tag <Author>)  evidovaný v Adresári osôb. Kontroluje sa zhoda položiek Priezvisko a Meno. Ak sa takáto osoba nenájde, automaticky sa založí a pripojí sa k firme evidovanej v adresári firiem, ktorá je uvedená ako dodávateľ v XML súbore (tag <Supplier>).

Osoba sa iba uloží do adresára osôb, na vystavovaný doklad sa automaticky z adresára osôb nevyberie. Vybrať ju musíte na daný doklad ručne v položke Osoba na záložke Firma vystavovaného dokladu.

Stredisko Stredisko na predvyplnenie do riadkov vytváraného dokladu. Zadáte kód strediska alebo vyberiete z číselníka stredísk. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Povinná položka. Bez neho nie je možné riadky naimportovať (nie je samozrejme možné použiť strediská z importovaného dokladu, keďže dodávateľ môže mať úplne iné strediská).
Zákazka Zákazka na predvyplnenie do riadkov vytváraného dokladu. Zadáte kód zákazky alebo vyberiete z číselníka zákaziek. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Či je položka pri importe k dispozícii a či je povinná, závisí od stavu parametra Používanie zákaziek vo Firemných údajoch. Ak je povinná, nie je bez nej možné riadky naimportovať (samozrejme nie je možné použiť zákazky z importovaného dokladu, keďže dodávateľ môže mať úplne iné zákazky alebo ich nemusí mať vôbec).
Obchodný prípad To isté ako položka Zákazka, len tu ide o Obchodný prípad.
Projekt To isté ako položka Zákazka, len tu ide o Projekt.

Následne systém skúsi naimportovať dáta z vybraného súboru do vytváraného dokladu. Najprv sa otestuje, či ide o podporovanú štruktúru a či je doklad skutočne určený pre daného príjemcu (firmu vlastniacu systém ABRA Gen) a či sú splnené ďalšie podmienky. Kontroly sa vykonávajú cez viacero položiek.

Podmínky, které musí být splněny, aby bylo možné naimportovat do vytvářeného dokladu:

 • Firma uvedená ako odberateľ v XML súbore (tag <Customer>) musí byť zhodná s firmou užívateľa, tzn. s firmou uvedenou vo Firemných nastaveniach. V importe inak nie je možné pokračovať. Kontroluje sa zhoda položiek Názov, IČO, IČ DPH.
 • V každom exporte je príznak, či firma, ktorá uskutočnila export, je platiteľ alebo neplatiteľ. Viď položka Platiteľ DPH vo firemných údajoch. Platí:
  • Export je možné vykonať len, ak je firma platiteľom DPH
  • Import je možné vykonať len pre firmu, ktorá je platiteľom DPH a prijíma dáta, v ktorých je označené, že ich exportoval tiež platiteľ DPH.
 • Firma uvedená ako dodávateľ v XML súbore (tag <Supplier>) musí byť nájdená v adresári odberateľa. Kontroluje sa zhoda položiek Názov, IČO, IČ DPH. Ďalej sa musí pre túto firmu nájsť:
  • prevádzkareň s adresou rovnakou, ako je adresa uvedená pre dodávateľa v XML súbore (tag <Supplier.ResidenceAddress>). Kontroluje sa zhoda položiek: Ulica, Mesto, PSČ, Kód krajiny v údajoch prevádzkarní evidovaných k danej firme. (Tagy <Street>, <City>, <PostCode>, <CountryCode>).
  • bankový účet rovnaký ako účet uvedený v XML súbore (tag <FirmBankAccount>). Kontroluje sa zhoda položiek: Číslo účtu v údajoch bankových účtov evidovaných k danej firme.

Ak sa pri importe vyskytnú nejaké chyby, import vyvolá agendu Editora a otvorí ju "cez" agendu, z ktorej bol B2B import vyvolaný. V editori sa tak založí editácia nového súboru, v ktorom sa potom zobrazuje výsledná informácia o chybách pri importe. Súbor môžete uložiť, príp. ukončiť jeho editáciu bez uloženia. K dispozícii sú všetky funkcie agendy Editor. Ak ide o chybu, že sa vo vašich číselníkoch nepodarilo vyhľadať údaj uvedený v importovanom doklade a kvôli tomu nie je možné príslušnú položku na vytváranom doklade naplniť, tak požadované údaje doplňte a akciu zopakujte. Po zavretí takto otvorenej agendy Editora sa program vráti do agendy, z ktorej bol B2B import vyvolaný.

Príklady chýb a chybových hlásení, kvôli ktorým doklad nie je možné naimportovať do vytváraného dokladu:

 • Importovaný doklad nie je určený pre firmu ALFA. Firma "ALBUS" uvedená na importovanom doklade nie je zhodná s firmou "ALFA", ktorá je nastavená vo firemných údajoch systému ABRA.
 • V adresári sa nepodarilo nájsť firmu "Názov: ABC IČO: 36579052 IČ DPH: CZ36579052" uvedenú na importovanom doklade FV-1/2008.
 • Pre firmu "00002 ABC" sa nepodarilo nájsť prevádzkareň "Ulica: Na Valentince 1 Mesto: Praha 5 PSČ: 150 00" Krajina:"CZ" uvedenú na importovanom doklade FV-1/2008.
 • Pre firmu "ABC" sa nepodarilo nájsť bankový účet "12345678910/2400" uvedený na importovanom doklade FV-1/2008.

Pre tento import o. i. platí:

 • Importujú sa len riadky typu 1,2,3 (čisto textové riadky typu 0 sa ignorujú).
 • V prípade exportovaných riadkov typu 3 sa podľa údajov exportovanej skladovej karty (tag <Commodity>) pokúsi na importnej strane vyhľadať zodpovedajúcu skl. kartu, zostrojiť podľa nej text do riadka dokladu a príp. o daného dodávateľa zaktualizovať zoznam dodávateľov danej skladovej karty. Podrobnejšie viď pravidlá vyhľadávania skl. kariet na importnej strane v popise tagu <Commodity> importu FP do FV.

Štruktúra XML súboru pre B2B import FV do FP

Popis je platný k v.9.02 (ak sú vo vašej verzii odlišnosti, ktoré nie sú bez dokumentácie zrozumiteľné, prípadne ak máte ďalšie nejasnosti ohľadom významu tagov, kontaktujte servisné oddelenie výrobcu).

Tag <ABRADocument> XML súboru obsahuje atribúty s týmto významom:

 • doctype "Invoice"
 • version - číslo verzie exportu (slúži na identifikáciu verzie štruktúry, aby bolo možné importovať i súbory, ktoré vznikli v prípadných starších verziách exportu)
 • id - OID exportovanej FV (z formálnych dôvodov)
 • docname - DisplayName exportovanej FV
Ďalšie XML tagy (XML elementy) Cieľová položka (FP) Zdrojové dáta (FV)
Supplier

Firm_ID. Vyhľadá sa podľa: mena, IČO, IČ DPH, Adresy

Prevádzkareň dodávateľa sa skúsi nájsť podľa údajov dodávateľa v XML tagu Supplier. Najskôr sa skúsi nájsť prevádzkareň podľa mena dodávateľa a ak sa to nepodarí, tak podľa adresy dodávateľa (XML tag Supplier.ResideceAddress).

 
  Supplier.VatPayor Príznak, či je vlastná firma platiteľom DPH.
  Supplier.Name Názov vlastnej firmy
  Supplier.OrgIdentNumber Vlastné IČO
  Supplier.VATOrgIdentNumber Vlastné IČ DPH
  Supplier.ResidenceAddress  
    Supplier.ResidenceAddress.Street Ulica zo sídla vlastnej firmy
    Supplier.ResidenceAddress.City Mesto zo sídla vlastnej firmy
    Supplier.ResidenceAddress.PostCode PSČ zo sídla vlastnej firmy
    Supplier.ResidenceAddress.CountryCode Kód krajiny sídla vlastnej firmy
Customer Na kontrolu,
či je import skutočne
určený pre túto firmu.
 
  Customer.Name  
  Customer.OrgIdentNumber Firm_ID.OrgIdentNumber
  Customer.VATOrgIdentNumber Firm_ID.VATOrgIdentNumber
  Customer.ResidenceAddress  
    Customer.ResidenceAddress.Street Firm_ID.ResidenceAddress_ID.Street
    Customer.ResidenceAddress.City Firm_ID.ResidenceAddress_ID.City
    Customer.ResidenceAddress.PostCode Firm_ID.ResidenceAddress_ID.PostCode
    Customer.ResidenceAddress.CountryCode Firm_ID.ResidenceAddress_ID.CountryCode
Description Description Description
CountryCode Country_ID - vyhľadá sa ID podľa ISO kódu krajiny Krajina lokálnej firmy
CurrencyCode

Currency_ID - vyhľadá sa ID podľa ISO kódu meny

CurrRate, RefCurrRate - doplní sa aktuálny kurz k mene

Currency_ID.Code
VATDocument VATDocument VATDocument. Či ide o doklad s DPH.
FirmBankAccount FirmBankAccount_ID - vyhľadá sa ID podľa čísla účtu BankAccount_ID.BankAccount
Amount Na importnej strane sa na import do celk. ceny nevyužíva. Celková cena FP sa napočíta z cien z riadkov. Celková cena s daňou. Vyplýva z riadkov. (Ak boli na FV zľavy, ide o cenu už po zľave.)
AmountWithoutVAT Na importnej strane sa na import do celk. ceny nevyužíva. Celková cena FP bez dane sa napočíta z cien bez dane z riadkov. Celková cena bez dane. Vyplýva z riadkov. (Ak boli na FV zľavy, ide o cenu už po zľave.)
DueDate DueDate DueDate
VATDate VATDate VATDate
ConstSymbol ConstSymbol_ID - vyhľadá sa ID podľa ConstSymbol ConstSymbol_ID.Code
ExternalNumber ExternalNumber DisplayName
VarSymbol VarSymbol VarSymbol
RoundingAmount RoundingAmount RoundingAmount
Author Vyhľadá sa, prípadne založí osoba k firme protistrany, viď parametre importu. CreatedBy_ID.Name. Napr. Peter Novák.
 
TradeType TradeType TradeType
VATCountryCode VATCountry_ID - vyhľadá sa ID podľa kódu krajiny DPH VATCountry_ID - rozvoj
PricesWithVAT DataEntryKind PricesWithVAT
IntrastatDeliveryTerm   IntrastatDeliveryTerm_ID
IntrastatTransactionType   IntrastatTransactionType_ID
IntrastatTransportationType   IntrastatTransportationType_ID
IntrastatCompleteKind   IntrastatCompleteKind
TransportationType   TransportationType_ID
Rows Naplní sa kolekcia Rows z dát obsahu tohto tagu Rows
  Row Cieľová položka (riadok FP): Zdrojové dáta (riadok FV):
    PosIndex   Poradie riadka. PosIndex
    RowType Preberajú sa len typy 1,2,3. Typ 0 (Len text nemá vo FP zmysel ani podporu). Typ riadka. RowType
    Text   Text
    Commodity    
      Commodity.EAN Údaje, podľa ktorých sa program pokúsi nájsť sklad. karty na importnej strane.

Systém sa najskôr pokúsi vyhľadať skladové karty.

Pravidlá vyhľadávania skl. kariet na importnej strane:

Hľadá v zozname sklad. kariet na importnej strane vyhovujúcu kartu podľa položiek EAN, Kód a Názov skl. karty a Ext.názov a Ext.kód v zoznamoch jej dodávateľov a to v tomto poradí:

 • podľa tagu <Commodity.EAN> - hľadá kartu, ktorá má rovnaký kód EAN (StoreCard_ID.EAN). Pri hľadaní karty podľa EAN hľadá nielen podľa EAN hlavnej jednotky, ale medzi EAN všetkých jednotiek. Pritom sa snaží nájsť kartu podľa EANu jednotky, ktorá je pre položku v importe uvedená. Neprihliada pritom k skratke jednotky, ale posudzuje vzťah nájdenej jednotky s daným EAN oproti vzťahu jednotky z importu (tag <UnitRate>). (Ak u jednotky zodpovedá EAN, ale nezodpovedá vzťah, tak danú kartu nepovažuje za zodpovedajúcu.)
 • podľa tagu <Commodity.CustomerCode> - hľadá kartu, ktorá má rovnakú položku Kód (StoreCard_ID.Code)
 • podľa tagu <Commodity.SupplierCode> - hľadá kartu, ktorá má rovnakú položku Ext. kód v zozname svojich dodávateľov (pritom skratku jednotky uvedenej v zozname dodávateľov a vzťah jednotiek v rámci tohto kritéria s údajmi z importu neporovnáva)
 • podľa tagu <Commodity.Name> - hľadá kartu, ktorá má rovnakú položku Ext. názov v zozname svojich dodávateľov
 • podľa tagu <Commodity.Name> - hľadá kartu, ktorá má rovnakú položku Názov (StoreCard_ID.Name)

Ak zodpovedajúcu kartu nájde alebo ak je zodpovedajúca karta priradená ručne, tak z jej údajov Kód a Názov zostrojí text do riadka vystavovaného dokladu. (Ak ju nenájde, zostane text riadka prázdny.)

Ak nájdená sklad. karta v zozname svojich dodávateľov ešte nemá záznam pre daného dodávateľa a jednotku, pod ktorou dodávateľ dodáva (tzn. jednotku z importovaného súboru), tak sa automaticky založí (a to okamžite, nečaká sa na uloženie editovaného dokladu). Údaj Ext. kód doplní z <Commodity.SupplierCode> a Ext. názov z <Commodity.Name>. Tzn. o daného dodávateľa sa zaktualizuje zoznam dodávateľov danej skladovej karty.

Ak jednotka, pod ktorou dodávateľ kartu dodáva (s danou skratkou a vzťahom) nie je v zozname jednotiek danej skl. karty uvedená, automaticky sa na karte založí. To je nutné, aby bolo možné záznam dodávateľa založiť za účelom jednoduchšieho vyhľadávania skl.karty pri ďalšom importe. Ak sa však karta našla podľa niektorého z vyššie uvedených kritérií, kde vstupuje do hry jednotka (tzn. podľa EAN jednotky alebo podľa záznamu dodávateľa pre nejakú jednotku), no jednotky mali inú skratku, môže to viesť k založeniu ďalšej jednotky (čo je možné na importnej strane považovať za nežiaduci efekt, i keď len drobný.). Objasníme na príklade:

Na strane exportu pre firmu ABC nech je jednotka "bal" so vzťahom 5 a EAN=123456789. Na strane importu nech je skl.karta, ktorá má jednotku so skratkou "balík", vzťahom 5 a EAN=123456789. Karta sa podľa EAN jednotky "balík" vyhľadá. Na karte sa založí záznam dodávateľa ABC a to pre jednotku "bal". Keďže táto jednotka ale zatiaľ nebola v zozname jednotiek uvedená, automaticky sa založí.

Na strane exportu pre firmu ABC nech je jednotka "bal" so vzťahom 5, bez EAN, ale s dodávateľským kódom napr. "01x" (tag <Commodity.SupplierCode>). Na strane importu nech je skl.karta, ktorá má v zozname dodávateľov záznam pre firmu ABC s jednotkou so skratkou "balík", vzťahom 5 a Ex. kódom 01x. Karta sa podľa Ext. kódu vyhľadá (i keď to bolo podľa záznamu pre jednotku s inou skratkou). Na karte sa založí záznam dodávateľa ABC a to pre jednotku "bal". Keďže táto jednotka ale zatiaľ nebola v zozname jednotiek uvedená, automaticky sa založí.

Porovnajte s B2B importom do dodávateľského cenníka, kde k podobnému javu nedochádza.

Údaje o exportovaných skladových kartách (skl. položkách) pre vyhľadanie skladových kariet na importnej strane.

StoreCard_ID.EAN.

Exportuje EAN jednotky,
ktorá je použitá na riadku dokladu. Ak ho jednotka nemá zadaný, neexportuje sa žiadny.

Commodity.SupplierCode StoreCard_ID.Code
Commodity.Name StoreCard_ID.Name
Commodity.ForeignName StoreCard_ID.ForeignName
      Commodity.CustomerCode V zozname odberateľov danej skladovej karty sa program pokúsi nájsť kód, ktorý pre danú skladovú kartu používa daný odberateľ (položka Ext.kód v zozname odberateľov danej skladovej karty).
    UnitRate - Na importnej strane sa pre FP nevyužívajú. Informácie o množstve a jednotkách sa v rámci FP neevidujú. Do riadkov sa importujú celkové riadkové ceny po prípadných zľavách, viď tag <TAmountWithoutVAT>. UnitRate
    Quantity Quantity
    QUnit QUnit
    UnitPrice -

UnitPrice.

Jednotková cena na riadku (nezľavnená, tzn. pred uplatnením zliav, ak nejaké zľavy boli na FV zadané).

    TotalPrice -

TotalPrice.

Celková cena na riadku (nezľavnená, tzn. pred uplatnením zliav, ak nejaké zľavy boli na FV zadané).

    TAmountWithoutVAT TAmountWithoutVAT

TAmountWithoutVAT

Celková cena na riadku bez dane (zľavnená, tzn. po uplatnení zliav, ak nejaké zľavy boli na FV zadané).

    TAmount TAmount

TAmount

Celková cena na riadku s daňou (zľavnená, tzn. po uplatnení zliav, ak nejaké zľavy boli na FV zadané).

    VATRate VATRate VATRate
    DealerDiscount - Na importnej strane sa nevyužívajú. Ceny sa do riadkov importujú už zľavnené, viď tag <TAmountWithoutVAT>. DealerDiscount. Percento dílerskej zľavy.
    QuantityDiscount QuantityDiscount. Percento kusovej zľavy.
    RowDiscount RowDiscount. Percento riadkovej zľavy.
    VATAttributes VATindex_ID- vyhľadá sa podľa atribútov - ak je ich viac, použije sa východiskový  
      VATAttributes.Direction Hodnoty:
0 - Bez ohľadu
1 - vstup DPH
2 - výstup DPH
 
      VATAttributes.Type Hodnoty:
0 - Tuzemský
1 - Iný štát EÚ
2 - Mimo EÚ
 
      VATAttributes.ForInverseDocuments Hodnoty:
0 - Áno
1 - Nie
 
    ToIntrastat   ToIntrastat
    IntrastatRegionCode   IntrastatRegion_ID.Code
    IntrastatTransport  

IntrastatTransport

B2B export-import DL do PR

Na strane importu importný driver B2B import do príjemky.

Parametre drivera pre B2B import do PR sú podobné ako pri B2B importe FV do FP, navyše je tu len nasledovná položka:

Názov Popis
Sklad Sklad na predvyplnenie do riadkov vytváraného dokladu. Zadáte kód skladu alebo vyberiete z číselníka skladov. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Povinná položka. Bez neho nie je možné riadky naimportovať (samozrejme nie je možné použiť sklady z importovaného dokladu, nakoľko dodávateľ môže mať úplne iné sklady).

Podmienky pre tento import  - zhodné ako pri B2B importe FV do FP, s tým rozdielom, že tu platí:

 • Importujú sa iba riadky typu 3 (ostatné sa ignorujú, pre PR nemajú význam).

Importovaný DL informáciu o cene nemá. Cena sa však v riadku PR predvyplní štandardným spôsobom podľa pravidiel popísaných v rámci položky Jedn. cena v riadku PR. Výhodou ale je, že ak ste pred importom DL do PR už uskutočnili aj import zodpovedajúcej FV do FP, budete už mať zaktualizovaný aj zoznam dodávateľov a zodpovedajúcu cenu v ňom uvedenú, keďže daný import zoznam dodávateľov aktualizuje. Viď vyššie podmienky B2B importu FV do FP. Do PR sa teda predvyplní práve cena z tohto dodávateľa.

Pre tento import o. i. platí:

 • V prípade exportovaných riadkov typu 3 sa podľa údajov exportovanej skladovej karty (tag <Commodity>) pokúsi na importnej strane vyhľadať zodpovedajúcu skl. kartu a príp. zaktualizovať zoznam dodávateľov danej skladovej karty. Podrobnejšie viď popis tagu <Commodity> importu DL do PR.

Štruktúra XML súboru pre B2B import DL do PR

Popis je platný k v.9.02 (ak sú vo vašej verzii odlišnosti, ktoré nie sú bez dokumentácie zrozumiteľné, prípadne ak máte ďalšie nejasnosti ohľadom významu tagov, kontaktujte servisné oddelenie výrobcu).

Tag <ABRADocument> XML súboru obsahuje atribúty s týmto významom:

 • doctype "BillOfDelivery"
 • version - číslo verzie exportu (slúži na identifikáciu verzie štruktúry, aby bolo možné importovať i súbory, ktoré vznikli v prípadných starších verziách exportu)
 • id - OID exportovaného DL (z formálnych dôvodov)
 • docname - DisplayName exportovaného DL

Štruktúra XML je podobná ako v prípade B2B importu FV do FP, akurát s tým rozdielom, že tu nie sú položky, ktoré nemajú pre dodacie listy význam (DPH, typ obchodu, ceny a pod.):

Ďalšie XML tagy Cieľová položka (FP) Zdrojové dáta (FV)
Supplier Rovnako ako v prípade importu FV do FP.
Customer Rovnako ako v prípade importu FV do FP.
Description Description Description
CountryCode Country_ID - vyhľadá sa ID podľa ISO kódu krajiny Krajina lokálnej firmy
CurrencyCode Currency_ID - vyhľadá sa ID podľa ISO kódu meny. Tu lokálna mena. Currency_ID.Code
Author Vyhľadá sa, prípadne založí osoba k firme protistrany, viď parametre importu. Person_ID.DisplayName
 
Rows Naplní sa kolekcia Rows z dát obsahu tohto tagu Rows
  Row Cieľová položka (riadok PR): Zdrojové dáta (riadok DL):
    PosIndex   PosIndex
    RowType Preberajú sa len typy 3. Typy 0, 1, 2 nemajú v PR zmysel, ani podporu. RowType
    Text   Text
    Commodity    
      Commodity.EAN

Údaje, podľa ktorých sa pokúsi na importnej strane vyhľadať zodpovedajúcu skl. kartu, zostaviť podľa nej text do riadka dokladu a príp. o daného dodávateľa zaktualizovať zoznam dodávateľov danej skladovej karty.

Zodpovedajúcu skl. kartu hľadá podľa rovnakých pravidiel, ako boli uvedené v rámci importu FV do FP. Viď pravidlá vyhľadávania skl. kariet na importnej strane v popise tagu <Commodity> importu FP do FV. Nakoľko je však v riadku PR skl. karta povinným údajom a nemôže zostať nenájdená, tak pre importované položky, pre ktoré sa nepodarilo automaticky vyhľadať zodpovedajúce skl. karty, ktoré majú rovnaký niektorý z hľadaných údajov, systém hneď v prvej fáze importu ponúkne možnosť vyhľadať a pripojiť ich ručne.

Zobrazí sa dialógové okno so zoznamom skl. kariet, ktoré boli použité do importovaného dokladu (v xml súbore). Pre každú je uvedený očakávaný EAN (obsah tagu <Commodity.EAN>), Názov (obsah tagu <Commodity.Name>), Dodávateľský kód (obsah tagu <Commodity.SupplierCode>. Ďalej je tu uvedený Kód pripojenej skl. karty z nášho systému ABRA Gen (vyhľadaná ručne užívateľom). Položka Skl.karta je užívateľsky editovateľná, tzn. umožňuje otvoriť si číselník skl. kariet, vyhľadať zodpovedajúcu skl. kartu:

Príklad dialógového okna v systéme ABRA Gen s podvojným účtovníctvom so zoznamom importovaných položiek, pre ktoré sa nepodarilo automaticky vyhľadať skl. kartu

Obsiahnuté položky:

Názov Popis
EAN Obsah tagu <Commodity.EAN>.
Názov Obsah tagu <Commodity.Name>.
Dodav. kód Obsah tagu <Commodity.SupplierCode>.
Skl.karta Číselníková položka, kde zadáte kód zodpovedajúcej skl. karty alebo vyberiete z číselníka sklad. kariet.

Na priradenej skl. karte zaktualizuje zoznam dodávateľov, aby nabudúce došlo k automatickému nájdeniu danej karty. Ak takto ručne priradená sklad. karta v zozname svojich dodávateľov ešte nemá záznam pre daného dodávateľa a jednotku z importovaného dokladu, tak sa jej automaticky založí (a to okamžite, nečaká sa na uloženie editovaného dokladu). Údaj Ext. kód doplní z <Commodity.SupplierCode> a Ext. názov z <Commodity.Name>. Ak je daný dodávateľ v zozname pre danú jednotku už uvedený, doplnia sa len jeho položky Ext. kód a Ext. názov. Tzn. zaktualizuje zoznam dodávateľov danej skladovej karty.

Na kartách, ktoré sa podarilo vyhľadať automaticky, tiež aktualizuje zoznam dodávateľov a to takto: Ak vyhľadaná sklad. karta v zozname svojich dodávateľov ešte nemá záznam pre daného dodávateľa a jednotku z importovaného dokladu, tak sa jej automaticky založí (a to okamžite, nečaká sa na uloženie editovaného dokladu). Údaj Ext. kód doplní z <Commodity.SupplierCode> a Ext. názov z <Commodity.Name>.

Na stav začiark. políčka "Aktualizovať dodávateľa" v hlavičke PR sa pri tomto B2B importe neberie ohľad.

Údaje o skladových položkách pre vyhľadanie skladových položiek na importnej strane. Viď popis toho istého tagu <Commodity> v rámci importu FV do FP.
      Commodity.CustomerCode
      Commodity.SupplierCode
      Commodity.Name
      Commodity.ForeignName
    UnitRate    
    Quantity   Quantity
    QUnit   QUnit

B2B export-import FV do PR

Na strane importu importný driver B2B import do príjemky.

Parametre drivera pre B2B import do PR sú podobné ako pri B2B importe FV do FP, s tým rozdielom, že v parametroch drivera sa navyše zadáva sklad, rovnako ako pri B2B importe DL do PR.

Podmienky pre tento import - podobné ako pri B2B importe FV do FP, s tým rozdielom, že tu platí:

 • Importujú sa iba riadky typu 3 (ostatné sa ignorujú, pre PR nemajú význam).

Importovaná FV nesie informáciu o cene a túto cenu do riadka PR predvyplní. Okrem toho v riadku PR funguje možnosť predvyplnenia ceny štandardným spôsobom podľa pravidiel popísaných v rámci položky Jedn. cena v riadku PR. Výhodou ale je, že import cenu podľa importovanej FV do riadka predvyplní i vtedy, ak dodávateľ uvedený na importovanej FV ešte v zozname dodávateľov danej skladovej karty uvedený nie je. (Zoznam dodávateľov sa podľa importovaných údajov zaktualizuje štandardným spôsobom až po uložení PR, ak je na hlavičke PR začiakrnutá položka Aktualizovať dodávateľa.)

Pre tento import o. i. platí:

 • V prípade exportovaných riadkov typu 3 sa podľa údajov exportovanej skladovej karty (tag <Commodity>) pokúsi na importnej strane vyhľadať zodpovedajúcu skl. kartu a príp. zaktualizovať zoznam dodávateľov danej skladovej karty. Podrobnejšie viď popis tagu <Commodity> importu DL do PR.

  Pri tomto B2B importe sa však zohľadňuje stav začiark. políčka "Aktualizovať dodávateľa" v hlavičke PR. Tzn. v prípade kariet nájdených automaticky neaktualizuje zoznam ihneď, ale až pri uložení dokladu s ohľadom na stav začiark. políčka.

Rovnaký transportný formát (štruktúra XML) ako v prípade B2B importu FV do FP, akurát niektoré položky sa na importnej strane v rámci PR využijú iným spôsobom ako v rámci FP. Tu zmienime nasledujúce:

  Row Cieľová položka (riadok PR): Zdrojové dáta (riadok FV):
    UnitRate Využívajú sa na vyhľadanie zodpovedajúcej jednotky sklad. karty na importnej strane. Viď tiež popis Pravidlá vyhľadania skl. kariet na importnej strane v prípade B2B importu FV do FP. UnitRate
    Quantity Quantity
    QUnit QUnit
    UnitPrice

V rámci PR sa nevyužíva.

UnitPrice na riadku PR sa naplní nulou bez ohľadu na to, aká cena bola uvedená v tagu <UnitPrice>.

Uvedený postup importu (tzn. plnenie UnitPrice nulou a import <TAmountWithoutVAT> do TotalPrice je použitý preto:

 • že na PR sa neevidujú žiadne informácie o DPH (teda sa importuje cena bez dane),
 • ďalej preto, aby naimportovaná cena zohľadňovala príp. poskytnuté zľavy (teda z <TAmountWithoutVAT>, v ktorom už je cena zľavená)
 • a ďalej preto, aby celk. cena na PR po importe zodpovedala cenám importovaným do riadkov (teda import len do TotalPrice, zvyšok sa dopočíta). Mohlo by ísť napr. o prípad, že by si UnitPrice a TotalPrice nezodpovedali po prepočítaní cez počet kusov (to by sa samozrejme nemalo stať, ak bol exportovaný korektný doklad a ak do xml exportu nikto ručne nezasahoval).

Majme na exportnej strane FV, s 2 sklad. riadkami. Na FV je zapnutá hlavičková dodatočná zľava a riadková zľava. Pre jednoduchosť nech sú obe 10%, DPH sadzba tiež 10%, na oboch riadkoch 1ks s jedn. cenou 1000.
=> v xml B2B exportu FV je:
<Amount>= 1782
<AmountWithoutVAT>=1620
- Na oboch riadkoch:
<Row.UnitPrice>=1000
<Row.TotalPrice>=1000
<Row.TAmountWithoutVAT>=810
<Row.TAmount>=891

Po importe FV do PR:
J.cena =0
C.cena =810
V hlavičke PR: Celkom =1620. A bolo by tomu tak aj vtedy, ak by sme v xml exporte hodnoty <Amount>, <AmountWithoutVAT>, <Row.UnitPrice>, <Row.TotalPrice> a <Row.TAmount> zmenili (keďže tie sa pre import nevyužijú).

UnitPrice.

Jednotková cena na riadku (nezľavnená, tzn. pred uplatnením zliav, ak nejaké zľavy boli na FV zadané).

    TotalPrice

V rámci PR sa nevyužíva.

TotalPrice na riadku PR sa naplní inak, viď ďalej, bez ohľadu na to, aká cena bola uvedená v tagu <TotalPrice>.

TotalPrice.

Celková cena na riadku (nezľavnená, tzn. pred uplatnením zliav, ak nejaké zľavy boli na FV zadané).

    TAmountWithoutVAT TotalPrice. Tzn. cena z tagu <TAmountWithoutVAT> sa použije pre import do položky C.cena v riadku PR.

TAmountWithoutVAT

Celková cena na riadku bez dane (zľavnená, tzn. po uplatnení zliav, ak nejaké zľavy boli na FV zadané).

    TAmount

V rámci PR sa nevyužíva.

TAmount na riadku PR dopočíta z TotalPrice bez ohľadu na to, aká cena bola uvedená v tagu <TotalPrice>.

TAmount

Celková cena na riadku s daňou (zľavnená, tzn. po uplatnení zliav, ak nejaké zľavy boli na FV zadané).

    VATRate - Na  PR sa neevidujú žiadne informácie o DPH. VATRate
    DealerDiscount - Na importnej strane sa nevyužívajú. Ceny sa do riadkov importujú už zľavnené, viď tag <TAmountWithoutVAT>. DealerDiscount. Percento dílerskej zľavy.
    QuantityDiscount QuantityDiscount. Percento kusovej zľavy.
    RowDiscount RowDiscount. Percento riadkovej zľavy.
    VATAttributes - Na  PR sa neevidujú žiadne informácie o DPH.  

XML export-import ZLV do ZLP

Na strane importu importný driver B2B import do zálohového listu prijatého.

Parametre drivera a podmienky pre tento import sú podobné ako v prípade B2B importu FV do FP, s tým rozdielom, že tu platí:

 • Importujú sa i textové riadky typu 0.

Pre tento import o. i. platí:

Štruktúra XML súboru pre B2B import ZLV do ZLP

Popis je platný k v.9.02 (ak sú vo vašej verzii odlišnosti, ktoré nie sú bez dokumentácie zrozumiteľné, prípadne ak máte ďalšie nejasnosti ohľadom významu tagov, kontaktujte servisné oddelenie výrobcu).

Tag <ABRADocument> XML súboru obsahuje atribúty s týmto významom:

 • doctype "DepositInvoice"
 • version - číslo verzie exportu (slúži na identifikáciu verzie štruktúry, aby bolo možné importovať i súbory, ktoré vznikli v prípadných starších verziách exportu)
 • id - OID exportovaného ZLV (z formálnych dôvodov)
 • docname - DisplayName exportovaného ZLV

Štruktúra XML je podobná ako v prípade B2B importu FV do FP, akurát s tým rozdielom, že tu nie sú položky, ktoré nemajú pre zálohové listy význam (DPH, typ obchodu a pod.):

Ďalšie XML tagy Cieľová položka (ZLP) Zdrojové dáta (ZLV)
Supplier Rovnako ako v prípade importu FV do FP.
Customer Rovnako ako v prípade importu FV do FP.
Description Description Description
CountryCode Country_ID - vyhľadá sa ID podľa ISO kódu krajiny Krajina lokálnej firmy
CurrencyCode

Currency_ID - vyhľadá sa ID podľa ISO kódu meny

CurrRate, RefCurrRate - doplní sa aktuálny kurz k mene

Currency_ID.Code
BankAccount Vyhľadá sa ID účtu firmy podľa čísla účtu BankAccount_ID.BankAccount
ExternalNumber ExternalNumber DisplayName
Amount   Vyplýva z riadkov. Suma zálohy (riadok typu 4 - záloha).
DueDate DueDate DueDate
VATDate VATDate VATDate
ConstSymbol ConstSymbol_ID - vyhľadá sa ID podľa ConstSymbol ConstSymbol_ID.Code
VarSymbol VarSymbol VarSymbol
Author Vyhľadá sa, prípadne založí osoba k firme protistrany, viď parametre importu. Person_ID.DisplayName
 
Rows Naplní sa kolekcia Rows z dát obsahu tohto tagu Rows
  Row Cieľová položka (riadok FP): Zdrojové dáta (riadok FV):
    PosIndex   PosIndex
    RowType Preberajú sa všetky typy. RowType
    Text   Text
    Commodity    
      Commodity.EAN Údaje, podľa ktorých sa pokúsi na importnej strane vyhľadať zodpovedajúcu skl. kartu, zostaviť podľa nej text do riadka dokladu a príp. o daného dodávateľa zaktualizovať zoznam dodávateľov danej skladovej karty. Podrobnejšie viď pravidlá vyhľadávania skl. kariet na importnej strane v popise tagu <Commodity> importu FP do FV. Údaje o skladových položkách pre vyhľadanie skladových položiek na importnej strane. Viď popis toho istého tagu <Commodity> v rámci importu FV do FP.
      Commodity.CustomerCode
      Commodity.SupplierCode
      Commodity.Name
      Commodity.ForeignName
    UnitRate    
    Quantity   Quantity
    QUnit   QUnit
    TAmount TAmount TAmount

B2B export-import DV do DP

Na strane importu importný driver B2B import do dobropisu faktúry prijatej.

Parametre drivera a podmienky pre tento import sú podobné ako v prípade B2B importu FV do FP, s tým rozdielom, že tu platí:

 • Importujú sa i textové riadky typu 0.
 • Pri importe sa musí nájsť FP, ktorá sa dobropisuje. Tzn. musí sa nájsť FP s externým číslom uvedeným ako externé číslo FP v XML súbore. Hľadá sa podľa údajov VarSymbol a ExternalNumber v subtagu <SourceInvoice>). V prípade riadkov sa bude vyhľadávať vhodný zdrojový riadok podľa údajov v subtagu <SourceInvoiceRow>.

Od dodávateľa sa exportuje FV (Var. symbol=123456, DisplayName=FV-1/2009) => U odberateľa je naimportovaná B2B importmi do FP (Var. symbol=123456, ExternalNumber=FV-1/2009). Potom je u dodávateľa vystavený k danej FV dobropis a vyexportovaný => U odberateľa je pri importe hľadaná FP s var. symbolom 123456 a externým číslom FV-1/2009. Ak sa taká nájde, pokračuje sa v importe, tzn. do dobropisu prijatého sa naimportujú dáta z dobropisu vydaného od dodávateľa.

Ak sa takých nájde viac, použije sa prvý nájdený.

Pre tento import o. i. platí:

Štruktúra XML súboru pre B2B import DV do DP

Popis je platný k v.9.02 (ak sú vo vašej verzii odlišnosti, ktoré nie sú bez dokumentácie zrozumiteľné, prípadne ak máte ďalšie nejasnosti ohľadom významu tagov, kontaktujte servisné oddelenie výrobcu).

Tag <ABRADocument> XML súboru obsahuje atribúty s týmto významom:

 • doctype "CreditNote"
 • version - číslo verzie exportu (slúži na identifikáciu verzie štruktúry, aby bolo možné importovať i súbory, ktoré vznikli v prípadných starších verziách exportu)
 • id - OID exportovaného DV (z formálnych dôvodov)
 • docname - DisplayName exportovaného DV

Štruktúra XML je podobná ako v prípade B2B importu FV do FP, tu s tým rozdielom, že navyše obsahuje tagy na vyhľadanie dobropisovaného dokladu <SourceInvoice> a <SourceInvoiceRow>:

Ďalšie XML tagy Cieľová položka (DP) Zdrojové dáta (DV)
SourceInvoice    
  SourceInvoice.VarSymbol   Source_ID.Varsymbol
  SourceInvoice.ExternalNumber   Source_ID.DisplayName
Rows Naplní sa kolekcia Rows z dát obsahu tohto tagu Rows
  Row Cieľová položka (riadok FP): Zdrojové dáta (riadok FV):
    SourceInvoiceRow Údaje na vyhľadanie ID dobropisovaného riadka faktúry PosIndex
      SourceInvoiceRow.Text RSource_ID.Text
      SourceInvoiceRow.VATAttributes  
        SourceInvoiceRow.VATAttributes.Direction Získá se z DPH indexu RSource_ID.VATIndex_ID
        SourceInvoiceRow.VATAttributes.Type Získá se z DPH indexu RSource_ID.VATIndex_ID
        SourceInvoiceRow.VATAttributes.ForInverseDocuments Získá se z DPH indexu RSource_ID.VATIndex_ID
      SourceInvoiceRow.TAmount RSource_ID.TAmount
      SourceInvoiceRow.TAmountWithoutVAT RSource_ID.TAmountWithoutVAT
      SourceInvoiceRow.VATRate RSource_.ID.VATRate

B2B export-import DZV do DZP

Na strane importu importný driver B2B import do daňového zálohového listu prijatého.

Parametre drivera a podmienky pre tento import sú podobné ako v prípade importu FV do FP s tým, že tu platí:

 • Importujú sa i textové riadky typu 0.
 • Pri importe je potrebné nájsť platby k importovanému dokladu DZP. Hľadá sa len medzi zálohovými listami prijatými podľa údaja ExternalNumber.

Od dodávateľa sa exportuje ZLV (DisplayName=ZLV-3/2009) => U odberateľa sa naimportuje B2B importmi do ZLP (ExternalNumber=FV-3/2009). Potom je u dodávateľa vystavený k danému ZLV daňový zálohový list DZV a vyexportovaný (export obsahuje o. i. aj číslo ZLV)=> U odberateľa sa pri importe hľadá ZLP s externým číslom ZLV-3/2009. Ak sa taký nájde, pokračuje sa v importe, tzn. do daň. zálohového listu prijatého sa naimportujú dáta z daň. zálohového listu vydaného od dodávateľa.

Štruktúra XML súboru pre B2B import DZV do DZP

Popis je platný k v.9.02 (ak sú vo vašej verzii odlišnosti, ktoré nie sú bez dokumentácie zrozumiteľné, prípadne ak máte ďalšie nejasnosti ohľadom významu tagov, kontaktujte servisné oddelenie výrobcu).

Tag <ABRADocument> XML súboru obsahuje atribúty s týmto významom:

 • doctype "VATDepositInvoice"
 • version - číslo verzie exportu (slúži na identifikáciu verzie štruktúry, aby bolo možné importovať i súbory, ktoré vznikli v prípadných starších verziách exportu)
 • id - OID exportovaného DZV (z formálnych dôvodov)
 • docname - DisplayName exportovaného DZV

Štruktúra XML je podobná ako pri B2B importe FV do FP, akurát s tým rozdielom, že tu nie sú položky, ktoré nemajú pre daň. zálohové listy význam (variabilný symbol, dátum splatnosti a pod.) a navyše obsahuje tag pre vyhľadanie zdrojovej platby k importovanému dokladu DZP:

Ďalšie XML tagy Cieľová položka (DZP) Zdrojové dáta (DZV)
SourcePayment ExternalNumber dokladu použiteľného ako platba DZP DisplayName platby DZV. Napr. ZLV-1/2009.
     
Rows Naplní sa kolekcia Rows z dát obsahu tohto tagu Rows
  Row Cieľová položka (riadok FP): Zdrojové dáta (riadok FV):
    PosIndex   PosIndex
    RowType Preberajú sa všetky typy. RowType
    Text   Text
    TAmountWithoutVAT    
    TAmount TAmount TAmount
    VATRate    

B2B export-import DDV do DDP

Na strane importu importný driver B2B import do dobropisu daňového zálohového listu prijatého.

Parametre drivera a podmienky pre tento import sú podobné ako pri B2B importe DV do DP.

Atribút doctype tagu <ABRADocument> XML súboru má hodnotu "VATCreditNote". Ďalej XML obsahuje tagy podobné ako je uvedené v rámci B2B importu DV do DP. Na vyhľadanie zdrojového dokladu používa tag <SourceInvoice> (nie je tu len SourceInvoice.VarSymbol, pretože tu nemá význam).

B2B export-import NV do OV

Na strane importu importný driver B2B import do objednávky vydanej.

Parametre drivera pre import do OV sú podobné ako pri B2B importe FV do FP, s tým rozdielom, že v parametroch drivera sa navyše zadáva sklad, rovnako ako pri B2B importe DL do PR.

Podmienky pre tento import - podobné ako pri B2B importe FV do FP, s tým rozdielom, že tu platí:

 • Importujú sa i textové riadky typu 0.
 • Podporovaný je tiež import cien, na OV musí byť ale začiarknutá položka S cenami.

Pre tento import o. i. platí:

 • V prípade exportovaných riadkov typu 3 sa podľa údajov exportovanej skladovej karty (tag <Commodity>) pokúsi na importnej strane vyhľadať zodpovedajúcu skl. kartu a príp. zaktualizovať zoznam dodávateľov danej skladovej karty a to rovnako ako v prípade importu do PR. Podrobnejšie viď popis tagu <Commodity> importu DL do PR.

Atribút doctype tagu <ABRADocument> XML súboru má hodnotu "IssuedOffer".

B2B export-import OV do OP

Na strane importu importný driver B2B import do objednávky prijatej.

Parametre drivera pre tento import - podobné ako v prípade B2B importu FV do FP, s tým rozdielom, že v parametroch drivera sú tu naviac nasledujúce položky:

Názov Popis
Sklad Význam podobný ako pri B2B importe DL do PR.
Vypĺňať jednotkovú cenu, ak bola zadaná

Umožňuje zaistiť, aby sa na importnej strane plnila do riadkov nenulová jednotková cena UnitPrice. Defaultne (tzn. ak nie je tento parameter začiarknutý) sa totiž vždy plní nulou (alebo cena uvedená v tagu <UnitPrice> sa nijak nevyužíva).

V importnom xml síce ceny UnitPrice a TotalPrice sú k dispozícii (sú to ceny, ktoré na riadkoch zadal priamo užívateľ), ale v nich nie sú zohľadnené zľavy, rozpúšťanie DPH a pod. Preto vôbec nie sú vhodné na použitie pre import cien do riadkov na importnej strane a nevyužívajú sa. Z riadkov OV sa do riadkov PR defaultne importujú koncové ceny TAmount, TAmountWithoutVAT, v ktorých už sú zohľadnené zľavy a sú zaokrúhlené na 2 desatinné miesta. Tento spôsob zaistí prenos správnych koncových cien.

Z týchto koncových cien TAmount, TAmountWithoutVAT by bolo možné jednotkovú cenu cez množstvo počítať, ale nevýhodou je, že môže dôjsť k zaokrúhľovaciemu rozdielu (pretože množstvo krát takto dopočítaná jednotková cena nemusí dať rovnakú celkovú cenu), preto sa to defaultne nerobí.

Ak ale užívateľovi nevyhovuje, že sa jednotková cena plní v riadkoch PR nulou (a je si vedomý uvedenej nevýhody), tak môže tento parameter začiarknuť. Ďalej viď popis tagov <UnitPrice> a spol.

Podmienky pre tento import - podobné ako pri B2B importe FV do FP, s tým rozdielom, že tu platí:

 • Importujú sa i textové riadky typu 0.

Pre tento import o. i. platí:

 • V prípade exportovaných riadkov typu 3 sa podľa údajov exportovanej skladovej karty (tag <Commodity>) pokúsi na importnej strane vyhľadať zodpovedajúcu skl. kartu a príp. zaktualizovať zoznam odberateľov. Podrobnejšie viď ďalej popis tagu <Commodity>.
 • Ak je OV vystavená bez cien (cena na hlavičke OV je nulová), tak sa pri importe ceny z OV nepreberú a na vzniknutej OP sa predvyplnia jednotkové ceny tak, ako keby sa riadky zadali ručne (tzn. východiskovou predajnou cenou).
 • Ak je OV vystavená s cenami a má zadané nejaké zľavy: Jednotkové ceny (UnitPrice) sa exportujú bez zliav. Na importnej strane sa tým pádom importuje jednotková cena nezľavnená. (V exporte sa v riadku exportuje UnitPrice (nezľavnená), v hlavičke celková cena (zľavnená), ale s tou sa na importnej strane nepracuje.)

Ak by ste chceli exportovať a importovať ceny zľavnené, je to technicky možné, len by sa musela upraviť definícia B2B exportu.

Štruktúra XML súboru pre B2B import OV do OP

Popis je platný k v.9.03 (ak sú vo vašej verzii odlišnosti, ktoré nie sú bez dokumentácie zrozumiteľné, prípadne ak máte nejaké ďalšie nejasnosti ohľadom významu tagov, kontaktujte servisné oddelenie výrobcu).

Tag <ABRADocument> XML súboru obsahuje atribúty s týmto významom:

Ďalšie XML tagy Cieľová položka (OP) Zdrojové dáta (OP)
Supplier Význam ako v prípade B2B importu FV do FP.
Customer
Description
CountryCode
CurrencyCode
VATDocument
PricesWithVAT
VATRounding
TotalRounding
Amount
AmountWithoutVAT
ExternalNumber
RoundingAmount
Author
TradeType
IntrastatDeliveryTerm
IntrastatTransactionType
IntrastatTransportationType
Rows
  Row Cieľová položka (riadok OP): Zdrojové dáta (riadok OV):
    PosIndex Význam ako v prípade B2B importu FV do FP.
    RowType
    Text
    Commodity    
      Commodity.EAN Údaje, podľa ktorých sa program pokúsi nájsť sklad. karty na importnej strane.

Pravidlá vyhľadávania skl. kariet na importnej strane:

Hľadá v zozname sklad. kariet na importnej strane vyhovujúcu kartu podľa položiek EAN, Kód a Názov skl. karty a Ext.názov a Ext.kód v zoznamoch jej odberateľov a to v tomto poradí:

 • podľa <Commodity.EAN> - hľadá kartu, ktorá má rovnaký EAN (StoreCard_ID.EAN). Pri hľadaní karty podľa EAN hľadá nielen podľa EAN hlavnej jednotky, ale medzi EAN všetkých jednotiek. Pritom sa snaží nájsť kartu podľa EANu jednotky, ktorá je pre položku v importe uvedená. Neprihliada pritom k skratke jednotky, ale posudzuje vzťah nájdenej jednotky s daným EAN oproti vzťahu jednotky z importu (tag <UnitRate>). (Ak u jednotky zodpovedá EAN, ale nezodpovedá vzťah, tak danú kartu nepovažuje za zodpovedajúcu.)
 • podľa <Commodity.SupplierCode> - hľadá kartu, ktorá má zhodnú položku Ext. kód v zozname svojich odberateľov
 • podľa <Commodity.Name> - hľadá kartu, ktorá má zhodnú položku Ext. názov v zozname svojich odberateľov
 • podľa <Commodity.Name> - hľadá kartu, ktorá má zhodnú položku Názov (StoreCard_ID.Name)

Pre importované položky, pre ktoré sa nepodarilo vyhľadať automaticky zodpovedajúce skl. karty, ktoré majú rovnaký niektorý z hľadaných údajov, systém hneď v prvej fáze importu ponúkne možnosť vyhľadať a pripojiť ich ručne. V riadku OP však skl. karta nie je povinný údaj a môže zostať nevyhľadaná.

Zobrazí sa dialógové okno so zoznamom skl. kariet, ktoré boli použité do importovaného dokladu (v xml súbore). Pre každú je uvedený očakávaný EAN (obsah tagu <Commodity.EAN>), očakávaný Názov (obsah tagu <Commodity.Name> a očakávaný odberateľský kód (<Commodity.SupplierCode>). Ďalej je tu možné nastaviť, ako sa má daná karta importovať a Kód prípadne pripojenej skl. karty z nášho systému ABRA Gen (vyhľadanej ručne užívateľom). Položka Skl.karta je užívateľsky editovateľná, tzn. umožňuje otvoriť si číselník skl. kariet, vyhľadať zodpovedajúcu skl. kartu:

Príklad dialógového okna v systéme ABRA Gen s podvojným účtovníctvom so zoznamom importovaných položiek, pre ktoré sa nepodarilo automaticky vyhľadať skl. kartu

Obsiahnuté položky:

Názov Popis
EAN Obsah tagu <Commodity.EAN>.
Názov Obsah tagu <Commodity.Name>.
Odberateľský kód Obsah tagu <Commodity.SupplierCode>.
Importovať ako Položka typu skrytý zoznam, kde je možné nastaviť, či sa sklad. karta priradí ručne (v nasledujúcej položke) alebo či sa má naimportovať ako neskladový riadok (tzn. nepôjde o riadok typu 3) alebo či sa nemá importovať vôbec.
Skl.karta Číselníková položka, kde zadáte kód zodpovedajúcej skl. karty alebo vyberiete z číselníka sklad. kariet. Položka je k dispozícii iba, ak je v predchádzajúcej položke hodnota "priradenú kartu".

Ak vyhľadaná sklad. karta v zozname svojich odberateľov ešte nemá záznam pre daného odberateľa, tak ho automaticky založí (a to okamžite, nečaká sa na uloženie editovaného dokladu). Údaj Ext. kód doplní z <Commodity.SupplierCode> a Ext. názov z <Commodity.Name>. Tzn. o daného odberateľa sa zaktualizuje zoznam odberateľov danej skladovej karty.

Údaje o exportovaných skladových kartách (skl. položkách) pre vyhľadanie skladových kariet na importnej strane.

StoreCard_ID.EAN.

Exportuje EAN jednotky,
ktorá je použitá na riadku dokladu. Ak ho jednotka nemá zadaný, neexportuje sa žiadny.

Commodity.SupplierCode StoreCard_ID.Code
Commodity.Name StoreCard_ID.Name
Commodity.ForeignName StoreCard_ID.ForeignName
      Commodity.CustomerCode

V zozname odberateľov danej skladovej karty sa program pokúsi nájsť kód, ktorý pre danú skladovú kartu používa daný odberateľ (položka Ext.kód v zozname odberateľov danej skladovej karty).

    UnitRate

Ak nie je v parametroch B2B importu OV do OP začiarknuté Vypĺňať jednotkovú cenu, ak bola zadaná, tak je význam a použitie týchto tagov podobný ako pri B2B importe FV do PR (tzn. UnitPrice sa nastavuje na nulu a TotalPrice sa nevyužíva), tu len s nasledujúcim rozdielom: V prípade B2B importu OV do OP záleží na tom, či je OV vystavená v cenách bez DPH alebo s DPH. UnitPrice je vždy 0 (ako pri importe FV do PR), ale TotalPrice je buď plnená z tagu <TAmount> alebo <TAmountWithoutVAT>.

Majme na exportnej strane OV, s 2 sklad. riadkami. Na OV je zapnutá hlavičková dodatočná zľava a riadková zľava. Pre jednoduchosť nech sú obe 10%, DPH sadzba tiež 10%, na oboch riadkoch 1ks s jedn. cenou 1000.
=> v xml B2B exportu OV je:
<Amount>= 1782
<AmountWithoutVAT>=1620
- Na oboch riadkoch:
<Row.UnitPrice>=1000
<Row.TotalPrice>=1000
<Row.TAmountWithoutVAT>=810
<Row.TAmount>=891

Po importu OV do OP:
J.cena =0
C.cena =810
V hlavičke OP: Celkom bez dane =1620, Celkom s daňou = 1782. A bolo by tomu tak aj vtedy, ak by sme v xml exporte hodnoty <Amount>, <AmountWithoutVAT>, <Row.UnitPrice>, <Row.TotalPrice> a <Row.TAmount> zmenili (keďže tie sa pre import nevyužijú, viď pri B2B importe FV do PR).

Ak je v parametroch B2B importu OV do OP začiarknuté Vypĺňať jednotkovú cenu, ak bola zadaná, testuje sa, či je v importe nenulová jednotková cena <UnitPrice>. Ak je nenulová (a začiarknutý spomenutý parameter), predpokladá sa, že užívateľ vyžaduje naplniť do importu jednotkovú cenu nenulovou hodnotou. Hodnotu uvedenú priamo v tagu <UnitPrice> však nie je možné priamo použiť (nezohľadňuje zľavy atď.), preto ju systém dopočíta podelením <TAmount> resp. <TAmountWithoutVAT> množstvom. Z toho vyplýva, že môže dôjsť k zaokrúhľovacej chybe, pretože množstvo krát jednotková cena nemusí dať rovnakú celkovú cenu. Ak je jednotková cena nulová, prenáša sa celková cena.

    Quantity
    QUnit
    UnitPrice
    TotalPrice
    TAmountWithoutVAT
    TAmount
    VATRate

B2B export-import DP do PDV

Na strane importu importný driver B2B import do potvrdenia dobropisu faktúry vydanej.

Parametre drivera pre tento import - tu len parametre na zadanie ciest k súborom, viď popis v rámci importu FV do FP. Ostatné tu nemajú význam.

Podmienky pre tento import - podobné ako pri importe FV do FP s tým, že tu platí:

 • Neimportujú sa žiadne riadky (nemajú pre PDV význam).
 • Pri importe je potrebné vyhľadať dobropis faktúry vydanej (DV), ku ktorému sa má vystaviť doklad PDV. Hľadá sa podľa údaju ExternalNumber v importnom XML súbore.
 • Od dodávateľa sa odberateľovi exportuje doklad FV. Nech má DisplayName=FV-11/2009. => v XML súbore bude tag <ExternalNumber>=FV-1/2009. => U odberateľa je naimportovaný B2B importmi do FP (FP bude mať v položke Externé číslo =FV-11/2009).
  Dodávateľ vystaví k tejto FV dobropis. Od dodávateľa sa tento DV exportuje odberateľovi. Nech má DisplayName=DV-1/2009. => v XML súbore bude tag <ExternalNumber>=DV-1/2009. => U odberateľa je naimportovaný B2B importmi do DP (DP bude mať v položke Externé číslo =DV-1/2009).

  Odberateľ chce prijatie dobropisu potvrdiť. => Odberateľ vykoná B2B export tohto DP a pošle ho dodávateľovi. => v XML súbore bude tag <ExternalNumber>=DV-1/2009. => U odberateľa je naimportovaný B2B importmi do PDV. Import sa pokúsi vyhľadať dobropis vydaný DV, ktorý má DisplayName =DV-1/2009. Ak všetko prebehne podľa popisu vyššie, tak ho nájde, povolí pokračovať v importe a založí k nemu doklad PDV.

Štruktúra XML súboru pre B2B import DP do PDV

Popis je platný k v.9.02 (ak sú vo vašej verzii odlišnosti, ktoré nie sú bez dokumentácie zrozumiteľné, prípadne ak máte ďalšie nejasnosti ohľadom významu tagov, kontaktujte servisné oddelenie výrobcu).

Tag <ABRADocument> XML súboru obsahuje atribúty s týmto významom:

 • doctype "CreditNoteAcknowledgement"
 • version - číslo verzie exportu (slúži na identifikáciu verzie štruktúry, aby bolo možné importovať i súbory, ktoré vznikli v prípadných starších verziách exportu)
 • id - OID exportovaného DP (z formálnych dôvodov)
 • docname - DisplayName exportovaného DP

Štruktúra XML je v tomto prípade veľmi jednoduchá (tagy Supplier a Customer podobné ako u ostatných XML, viď vyššie):

Ďalšie XML tagy Cieľová položka (FP) Zdrojové dáta (FV)
Supplier Rovnako ako v prípade importu FV do FP.
Customer Rovnako ako v prípade importu FV do FP.
Description Description Description
ExternalNumber ExternalNumber DisplayName. DisplayName zviazaného dobropisu faktúry prijatej.
Author Vyhľadá sa, prípadne založí osoba k firme protistrany, viď parametre importu. Person_ID.DisplayName

B2B export-import skl. kariet do dodávateľského cenníka

Ide o export cien z cenníkov pre vybrané skl. položky určený na automatické naplnenie dodávateľského cenníka na importnej strane.

B2B Export zo skl. kariet sa pred exportom spýta na nasledujúce údaje, ktoré sú pre následný import do dodávateľského cenníka potrebné:

Príklad dialógu zobrazeného  v rámci B2B exportu skl. kariet do dodávateľského cenníka. ABRA vzhľad modrý.
 

Exportovaná cena:
Cena, ktorá bude do exportného súboru pre danú sklad. kartu vyexportovaná. Určí sa s ohľadom na vyššie zadané kritériá rovnakým spôsobom, ako sa vyčísľuje východisková predajná cena na doklady. Viď výpočet východiskovej predajnej ceny (tzn. vezmú sa do úvahy nastavené platnosti cenníkov, aktuálne nastavenia ich použitia pre firmu resp. pre sklad, ich priority, prípadné nastavenia tabuliek dílerských zliav pre určenie východiskovej definície predajnej ceny atď.), s tým rozdielom, že tu je možné nastaviť nezohľadnenie akčných cenníkov (viď ďalej). Ďalej tu na rozdiel od dokladov platí, že na stanovenú cenu nie je možné pred exportom nijako editovať (jedine až v hotovom vyexportovanom súbore) a že sa na nej NIJAKO neaplikujú prípadné percentá dílerských, kusových či iných zliav (ktoré sa pri vystavovaní dokladov môžu aplikovať podľa nastavenia použitia zliav v hlavičke dokladu - viď výpočet východiskovej predajnej ceny - Predvyplnená cena a následná aplikácia zliav).

Aby bolo možné cenu získať týmto spôsobom, tzn. rovnako, ako keby bola vyčíslená na expedičných dokladoch, je export umiestnený v agende skladových kariet, nie priamo v zozname cenníkov v agende Cenníky či v Adresári firiem.

Názov Popis
Firma odberateľa Možnosť nastaviť, pre akú firmu sa majú ceny exportovať. Tzn. ovplyvňuje exportovanú cenu. Ďalej viď tag <Customer>.
Ceny pre sklad Možnosť nastaviť, pre aký sklad sa majú ceny exportovať. Tzn. ovplyvňuje exportovanú cenu.
Dátum platnosti cien Dátum platnosti cien, ktoré sa majú exportovať. Viď platnosti cenníka.
Kód a názov cenníka Použije sa na vytvorenie mena exportného súboru.
Exportované ceny budú Voľba, či sa majú exportovať ceny za všetky jednotky na karte alebo len za hlavnú jednotku.
Exportovať ceny Voľba, či sa má exportovať cena s daňou alebo bez dane. Tzn. ovplyvňuje exportovanú cenu.
Komentár pre príjemcu Ľubovoľná poznámka pre príjemcu.
Zohľadniť platné akčné cenníky

Možnosť začiarknuť, či sa pri stanovení exportovanej ceny, majú či nemajú zohľadniť prípadné aktuálne platné akčné cenníky či nie.

Ako bolo povedané vyššie, pri stanovení exportovanej ceny sa postupuje rovnako ako pri výpočte východiskovej predajnej ceny, do ktorej sa ale bežne berú do úvahy i aktuálne platné akčné cenníky. To by ale mohlo byť pre účely exportu do dodávateľského cenníka nežiaduce. (Akčné cenníky sú zvyčajne krátkodobé cenníky napr. pre víkendové ceny, happyhours a pod. Pokiaľ užívateľ tieto akčné cenníky má, ale pre svojho dlhodobého odberateľa ich exportovať nechce (napr. preto, že predáva ako veľkoobchodu, tak maloobchodu, ale pre veľkoobchodných odberateľov má dlhodobo platné ceny v bežných cenníkoch), môže si tu nastaviť export cien bez zohľadnenia cenníkov akčných.

Tag <ABRADocument> XML súboru obsahuje atribúty s týmto významom:

 • doctype "PriceList"
 • version - číslo verzie exportu (slúži na identifikáciu verzie štruktúry, aby bolo možné importovať i súbory, ktoré vznikli v prípadných starších verziách exportu)
 • docname - Kód + meno cenníka

Na strane importu importný driver B2B import do dodávateľského cenníka.

Parametre drivera pre tento import - tu len parametre na zadanie ciest k súborom, viď popis v rámci importu FV do FP. Ostatné tu nemajú význam.

Pre tento import o. i. platí:

Štruktúra XML:

Ďalšie XML tagy Cieľová položka (dodávateľský cenník) Zdrojové dáta (predajný cenník)
Supplier

Rovnako ako v prípade importu FV do FP. Viď položka "Firma" v hlavičke dodávateľského cenníka. Tzn. z tagu <Supplier> predvyplní do nového dodávateľského cenníka položku Firma (pokiaľ ju v Adresári na importnej strane dohľadá). Pokiaľ ju nedohľadá, nahlási chybu podobne ako pri importe FV do FP.

Customer Rovnako ako v prípade importu FV do FP. Tzn. slúži pre kontrolu, či je import skutočne určený pre túto firmu.
Code Code. Viď položka "Kód" v hlavičke dodávateľského cenníka. Z parametra Kód cenníka zadaného pred exportom.
Name Name. Viď položka "Názov" v hlavičke dodávateľského cenníka. Z parametra Názov cenníka zadaného pred exportom.
ValidFromDate ValidFromDate$DATE. Viď položka "Platný od" v hlavičke dodávateľského cenníka. Z parametra Dátum platnosti cien zadaného pred exportom.
CountryCode Viď položka "Krajina" v hlavičke dodávateľského cenníka. Krajina lok. firmy.
PricesWithVAT Viď položka "Ceny sú" v hlavičke dodávateľského cenníka. Z parametra Exportovať ceny s daňou/bez dane zadaného pred exportom.
Comment Viď položka "Poznámka" v hlavičke dodávateľského cenníka. Z parametra Komentár zadaného pred exportom.
Items Naplní sa kolekcia položiek dodávateľského cenníka z dát obsahu tohto tagu  
  Item Cieľová položka dodávateľského cenníka. Zdrojová položka - skladová karta.
    Code

Údaje, podľa ktorých sa pokúsi na importnej strane vyhľadať zodpovedajúcu skl. kartu, zostaviť podľa nej text do riadka dokladu a príp. o daného dodávateľa zaktualizovať zoznam dodávateľov danej skladovej karty. Podrobnejšie viď pravidlá vyhľadávania skl. kariet na importnej strane v popise tagu <Commodity> importu FP do FV.

Tu je oproti správaniu pri importe FP do FV odlišnosť v aktualizácii zoznamu dodávateľov v tom, pre akú jednotku sa prípadne založí nový záznam dodávateľa. Dodávateľský cenník si totiž "pamätá" v riadku vzťah medzi jednotkou, pod ktorou dodávateľ dodáva (tzn. jednotkou z importovaného súboru), a zviazanú jednotkou z vyhľadanej sklad. karty. Čiže ak je v tomto prípade potrebné založiť záznam pre daného dodávateľa a jednotku, tak tento sa založí pre nájdenú zviazanú jednotku zo skl. karty (nie pre jednotku z importného súboru). Tým pádom ani nie je potrebné nejaké jednotky k danej skl.karte automaticky pridávať (ako je to práve pri importe á la FV do FP).

Na strane exportu pre firmu ABC nech je jednotka "bal" so vzťahom 5 a EAN=123456789. Na strane importu nech je skl.karta, ktorá má jednotku so skratkou "balík", vzťahom 5 a EAN=123456789. Karta sa podľa EAN jednotky "balík" vyhľadá. Na karte sa založí záznam dodávateľa ABC a to pre jednotku "balík" (ak tam taký už nie je).

Na strane exportu pre firmu ABC nech je jednotka "bal" so vzťahom 5, bez EAN, ale s dodávateľským kódom napr. "01x" (tag <Commodity.SupplierCode>). Na strane importu nech je skl.karta, ktorá má jednotky "ks" (vzťah 1) a "balík" (vzťah 5) a v zozname dodávateľov záznam pre firmu ABC s jednotkou "ks" a Ex. kódom 01x. Karta sa podľa Ext. kódu vyhľadá (i keď to je podľa záznamu pre jednotku s inou skratkou a vzťahom) a podľa vzťahu jednotiek z importu sa vyhľadá i zodpovedajúca jednotka balík. Na karte sa založí záznam dodávateľa ABC a to pre jednotku "balík".

Porovnajte s B2B importom FV do FP.

Ak sa nepodarí nájsť kartu alebo adekvátnu jednotku k danej importovanej položke cenníka, zobrazí sa varovanie, ale cenník je možné uložiť. Skl. kartu je v takom prípade potrebné pripojiť ručne pomocou funkcie Pripojiť z lišty navigátora. Nemôže už dôjsť k situácii, že je napojená karta, ale jednotka nie.

Údaje o skladových položkách pre vyhľadanie skladových položiek na importnej strane. Viď popis toho istého tagu <Commodity> v rámci importu FV do FP. Kód karty
    Name Názov karty
    EAN EAN (patriaci k exportovanej jednotke)
QUnit Exportovaná jednotka
UnitRate Vzťah exportovanej jednotky k jednej
    PurchasePrice   Vyčíslená cena
    CurrencyCode   Kód meny, v ktorej je suma uvedená
    VATRate   Sadzba DPH z karty tovaru
    MinimalQuantity   Nedeliteľné množstvo z jednotky

Skriptovací driver

Umožní použiť funkcie zo skriptovania, ktoré sa majú vykonať pro uskutočnení importu a ktoré je možné použiť alternatívne k dodávaným vyššie uvedeným driverom.

Driver v execute volá skript, ktorý je nastavený v parametri drivera "Importný skript". Parametre skriptu sú:

ABusinessObject: INxBusinessObject; {BO na naplnenie}
AData: TStream; vlastné dáta (ak nebude stream Nil, driver sa nebude pýtať na vstupný súbor a dáta si zoberie priamo z tohto streamu)
(Návratová hodnota je Boolean, nesúca informáciu, či sa skript podaril či nie.)

Druhý skript slúži na editáciu parametrov špecifických pre dané riešenie a je nastavený v parametri drivera "Skript definície parametrov". Tento skript sa spúšťa z editačného formulára parametrov pomocou funkčného tlačidla "Ďalšie nastavenia". Pokiaľ skript nebude zadefinovaný, spomenuté tlačidlo nebude viditeľné. Parametre skriptu sú:

AParams: INxParameters; {parametre drivera}
Prehľad parametrov drivera:
- ImportPath - cesta k importným súborom
- ActionAfterPath - cesta na ukladanie spracovaných súborov
- ActionAfter, ActionAfterPath - čo s naimportovaným súborom
- ScriptName - meno importovacieho skriptu
- ParametersEditScript - meno skriptu na editáciu parametrov
+ ďalšie parametre podľa definície skriptu

Ako písať a používať skriptovací driver, objasníme na konkrétnom príklade. Príklad uvedený ďalej predstavuje XML súbor. Jeho naimportovaním do balíčkov skriptov vznikne balíček s dvomi knižnicami: Edit a Execute. Parametre importného drivera je potom potrebné zadať nasledovne:

Zadanie parametrov pre Skriptovací ovládač

Ak sa pre ovládač nastaví parameter "Použiť dialóg na výber vstupného súboru" na nezačiarknutý, zneviditeľnia sa položky, ktoré určujú, aká akcia sa má s importným súborom vykonať po dokončení importu. (Pokiaľ nie je začiarknuté "Použiť dialóg na výber vstupného súboru", tak načítanie súborov alebo iné získanie importovacích dát musí zabezpečiť samotný importovací skript.)

Príklad, ako písať skript pre Skriptovací ovládač:

Popis je platný k v.9.02. Príklad je len orientačný a má užívateľa naviesť pri použití tohto ovládača. Konkrétne znenie skriptu je samozrejme potrebné upraviť pre konkrétnu verziu a pre požadovaný účel. (Ak sú vo vašej verzii odlišnosti, ktoré nie sú bez dokumentácie zrozumiteľné, prípadne ak máte nejaké ďalšie nejasnosti ohľadom použitia, kontaktujte servisné oddelenie výrobcu).

<ScriptPackageExport>
 <Header>
  <Name>b2bscript.lib</Name> 
  <WithoutSources>N</WithoutSources> 
  <Description>B2B skripty</Description> 
  <UsageState>2</UsageState> 
  <RunOrder>0</RunOrder> 
  <Note>Příklad, jak psát skripty pro skriptovací B2B ovladač.</Note> 
 </Header>
 <Rows>
  <Row Position="1">
   <ScriptKind>0</ScriptKind> 
   <ScriptID>Edit</ScriptID> 
   <ScriptData>
    {Příklad, jak lze zadávat parametry ovladače}
	function EditParams(AParams: TNxParameters): boolean;
	var
	 ii: integer;
	 mStr, mS1: string;
 
	 NextParamsForm: TForm;
	 lblParam1: TLabel;
	 lblParam2: TLabel;
	 lblParam3: TLabel;
	 Edit1: TEdit;
	 Edit2: TEdit;
	 Edit3: TEdit;
	 btnOK: TButton;
	 btnCancel: TButton;
	 chkParam4: TCheckBox;
	 mResult: integer;
	begin
	 Result := False;
	 NextParamsForm := TForm.Create(nil);
	 try
	  lblParam1 := TLabel.Create(NextParamsForm);
	  lblParam2 := TLabel.Create(NextParamsForm);
	  lblParam3 := TLabel.Create(NextParamsForm);
	  Edit1 := TEdit.Create(NextParamsForm);
	  Edit2 := TEdit.Create(NextParamsForm);
	  Edit3 := TEdit.Create(NextParamsForm);
	  btnOK := TButton.Create(NextParamsForm);
	  btnCancel := TButton.Create(NextParamsForm);
	  chkParam4 := TCheckBox.Create(NextParamsForm);
	  with NextParamsForm do
	  begin
	   Name := 'NextParamsForm';
	   Left := 273;
	   Top := 134;
	   Width := 500;
	   Height := 301;
	   Caption := 'Další parametry';
	   Color := clBtnFace;
	   Font.Color := clWindowText;
	   Font.Height := -11;
	   Font.Name := 'MS Sans Serif';
	   OldCreateOrder := False;
	   PixelsPerInch := 96;
	  end;
	  with lblParam1 do
	  begin
	   Name := 'lblParam1';
	   Parent := NextParamsForm;
	   Left := 16;
	   Top := 26;
	   Width := 36;
	   Height := 13;
	   Caption := 'Param1';
	  end;
	  with lblParam2 do
	  begin
	   Name := 'lblParam2';
	   Parent := NextParamsForm;
	   Left := 16;
	   Top := 61;
	   Width := 36;
	   Height := 13;
	   Caption := 'Param2';
	  end;
	  with lblParam3 do
	  begin
	   Name := 'lblParam3';
	   Parent := NextParamsForm;
	   Left := 16;
	   Top := 93;
	   Width := 36;
	   Height := 13;
	   Caption := 'Param3';
	  end;
	  with Edit1 do
	  begin
	   Name := 'Edit1';
	   Parent := NextParamsForm;
	   Left := 88;
	   Top := 24;
	   Width := 121;
	   Height := 21;
	   TabOrder := 0;
	   Text := 'Edit1';
	  end;
	  with Edit2 do
	  begin
	   Name := 'Edit2';
	   Parent := NextParamsForm;
	   Left := 88;
	   Top := 56;
	   Width := 121;
	   Height := 21;
	   TabOrder := 1;
	   Text := 'Edit2';
	  end;
	  with Edit3 do
	  begin
	   Name := 'Edit3';
	   Parent := NextParamsForm;
	   Left := 88;
	   Top := 88;
	   Width := 121;
	   Height := 21;
	   TabOrder := 2;
	   Text := 'Edit3';
	  end;
	  with btnOK do
	  begin
	   Name := 'btnOK';
	   Parent := NextParamsForm;
	   Left := 296;
	   Top := 232;
	   Width := 75;
	   Height := 25;
	   Caption := 'OK';
	   ModalResult := 1;
	   TabOrder := 4;
	  end;
	  with btnCancel do
	  begin
	   Name := 'btnCancel';
	   Parent := NextParamsForm;
	   Left := 392;
	   Top := 232;
	   Width := 75;
	   Height := 25;
	   Caption := 'Zrušit';
	   ModalResult := 2;
	   TabOrder := 5;
	  end;
	  with chkParam4 do
	  begin
	   Name := 'chkParam4';
	   Parent := NextParamsForm;
	   Left := 88;
	   Top := 128;
	   Width := 97;
	   Height := 17;
	   Caption := 'Param4';
	   TabOrder := 3;
	  end;
	  Edit1.Text := AParams.GetOrCreateParam(dtString, 'PrvniStr', pkInput).AsString;
	  Edit2.Text := AParams.GetOrCreateParam(dtInteger, 'DruheCislo', pkInput).AsString;
	  Edit3.Text := AParams.GetOrCreateParam(dtString, 'TretiStr', pkInput).AsString;
	  chkParam4.Checked := AParams.GetOrCreateParam(dtBoolean, 'Ctvrty', pkInput).AsBoolean;
	  mResult := NextParamsForm.ShowModal;
	  if mResult = mrOK then begin
	   AParams.ParamByName('PrvniStr').AsString := Edit1.Text;
	   AParams.ParamByName('DruheCislo').AsInteger := StrToInt(Edit2.Text);
	   AParams.ParamByName('TretiStr').AsString := Edit3.Text;
	   AParams.ParamByName('Ctvrty').AsBoolean := chkParam4.Checked;
	   Result := True;
	  end;
	 finally
	  NextParamsForm.Free;
	 end;
	 {SMAZAT
	 Result := True;
	 mS1 := AParams.GetOrCreateParam(dtString, 'PrvniStr', pkInput).AsString;
	 if mS1 = '' then
	  AParams.ParamByName('PrvniStr').AsString := 'Nazdar';
	 mS1 := AParams.GetOrCreateParam(dtString, 'DruheCislo', pkInput).AsString;
	 if mS1 = '' then
	  AParams.ParamByName('DruheCislo').AsInteger := 44;
	 mStr := '';
	 for ii := 0 to AParams.Count - 1 do begin
	  mStr := mStr + AParams.Params[ii].Name + AParams.Params[ii].AsString + #13#10;
	 end;
	 ShowMessage(mStr);
	 }
	end;
	begin
	end.
  </Row>

  <Row Position="2">
   <ScriptKind>0</ScriptKind> 
   <ScriptID>Execute</ScriptID> 
   <ScriptData>
    {Příklad, jak získávat data v průběhu importu}
    function ExecuteScript(ABusinessObject: TNxCustomBusinessObject; AStream: TStream; AParameters: TNxParameters): boolean;
     begin
      ShowMessage('ABusinessObject = ' + ABusinessObject.DisplayName);
      if AStream <> nil then
       ShowMessage('AStream = ' + NxReadString(AStream));
      ShowMessage('ImportPath = ' + AParameters.ParamByName('ImportPath').AsString);
      ShowMessage('AParameters.Count ' + IntToStr(AParameters.Count));
      if AParameters.ParamExist('PrvniStr') then
       ShowMessage('PrvniStr = ' + AParameters.ParamByName('PrvniStr').AsString);
      Result := True;
     end;
	 begin
	 end;
  </Row>
 </Rows>
</ScriptPackageExport>