DefRollEditor.exe - Editor definovateľných číselníkov

Defaultne dodávaný exe súbor. Ide o nástroj určený na definíciu definovateľných číselníkov.

Tento nástroj je určený predovšetkým servisným konzultantom servisnej siete výrobcu a správcom systému. Pomocou neho môžu v prípade požiadaviek klientov definovať užívateľské číselníky. Bežný užívateľ tento nástroj k svojej práci nebude potrebovať. Nakoľko ide o nástroj, ktorý pri neznalom použití môže mať deštruktívne následky, tak ako je to i pri niektorých ďalších nástrojoch, je možné prístup do niektorých jeho funkcií chrániť bezpečnostným heslom, viď ďalej

DefRollEditor.exe vyžaduje prístup k repository. Preto, ak máte len jednoužívateľskú (single) inštaláciu, nemôžete ho spúšťať paralelne počas chodu systému ABRA Gen. Z toho dôvodu ho v takom prípade ANI NIE JE MOŽNÉ VYVOLAŤ zo zložky Moduly podzložky Nástroje prispôsobenia. Je nutné najskôr systém ABRA Gen ukončiť a spustiť daný nástroj samostatne.

V ľavej časti okna je zobrazený zoznam nadefinovaných číselníkov (po otvorení nástroja prázdny). Zobrazené záznamy si je možné filtrovať podľa toho, či ide o záznamy dodávané výrobcom alebo definované užívateľom. Na to slúži obmedzovací panel v hornej časti:

 • Všetky
 • Len užívateľské
 • Len systémové

Táto filtrácia je synchronizovaná pre všetky ďalšie záložky, takže stačí prepnúť filter iba na jednej z nich.

Ako bolo spomenuté v kap. Vecný obsah všeobecné, definícia číselníka neznamená len definíciu agendy, ktorú potom užívateľ "vidí" medzi inými agendami, ale i definíciu iných objektov. Tie uskutoční na nasledujúcich záložkách. Definícia je ale veľmi jednoduchá, užívateľ v zásade zadáva len názvy, zvyšok už nástroj zabezpečí automaticky sám pri uložení do repository.

Obsiahnuté záložky: Číselník Business objekt Agenda DynSQL

Číselník

Položka Hodnota
CLSID Predvyplnené je vygenerované unikátne.
Názov

Název číselníku; typicky anglicky. Měl by začínat písmenem, být bez diakritiky a obsahovat znaky 0-9, a-z, A-Z a _. Název by neměl být duplicitní s názvem jiného číselníku systému ABRA Gen.

Pro tyto podmínky existuje soft valiadce, a to kvůli správnému fungování konstant ve skriptingu: Roll_<nazov_ciselnika>, Class_<nazov_ciselnika> a Site_<nazov_ciselnika>. Pokud je mezi definovatelnými číselníky použit název, který je duplicitní s názvem jiného definovatelného číselníku systému ABRA Gen, nebude takový číselník zaregistrován do skriptingu.

Užívateľský názov Užívateľský názov číselníka.
Systémový

Nastavenie, či ide o definíciu systémovú alebo nie. Bežný užívateľ však nemá možnosť toto nastavenie zadávať, položka mu nie je na editáciu k dispozícii.

Systémové a nesystémové definovateľné číselníky sú odlíšené len touto položkou. Odlíšenie prefixom, dopĺňaným automaticky do kódu či názvu číselníka (ako pri niektorých iných typoch systémových záznamov), sa tu nepoužíva.

Pre systémové záznamy platí obmedzenie, čo sa týka užívateľských opráv a sú automaticky aktualizované.

Business objekt

Položka Hodnota
CLSID ClassID Business objektu (GUID). Predvyplnené je vygenerované unikátne.
Názov

Název Business objektu; typicky anglicky. Měl by začínat písmenem, být bez diakritiky a obsahovat znaky 0-9, a-z, A-Z a _. Název by neměl být duplicitní s názvem jiného business objektu systému ABRA Gen.

Pro tyto podmínky existuje soft valiadce, a to kvůli správnému fungování konstant ve skriptingu: Roll_<nazov_ciselnika>, Class_<nazov_ciselnika> a Site_<nazov_ciselnika>. Pokud je mezi definovatelnými business objekty použit název, který je duplicitní s názvem jiného business objektu systému ABRA Gen, nebude takový objekt do skriptingu zaregistrován.

Užívateľský názov Užívateľský názov Business objektu.
Název kolekce ve Web API Uživatelský název kolekce Business objektu, pod kterým bude daný definovatelný číselník dostupný pro dotazování ve WebAPI. Viz Struktura URI.

Agenda

Položka Hodnota
CLSID ClassID agendy (GUID). Predvyplnené je vygenerované unikátne.
Názov

Název agendy; typicky anglicky. Měl by začínat písmenem, být bez diakritiky a obsahovat znaky 0-9, a-z, A-Z a _. Název by neměl být duplicitní s názvem jiné agendy systému ABRA Gen.

Pro tyto podmínky existuje soft valiadce, a to kvůli správnému fungování konstant ve skriptingu: Roll_<nazov_ciselnika>, Class_<nazov_ciselnika> a Site_<nazov_ciselnika>. Pokud je mezi definovatelnými agendami použit název, který je duplicitní s názvem jiné agendy systému ABRA Gen, nebude taková agenda zaregistrována do skriptingu.

Užívateľský názov Užívateľský názov agendy.
Užívateľský popis Užívateľský názov agendy. Typicky po slovensky, s diakritikou. Napr. Agenda užívateľského číselníka, Autá na dopravu tovaru, ...
Ikona Ikona, pod ktorou bude odkaz na agendu zobrazený v okne na spúšťanie agend. Např. .
Umiestnenie číselníka

Tu zadáte, kam sa nový číselník má zaradiť v okne na spúšťanie agend. Môžete ho umiestniť (registrovať) aj na viac miest naraz. Pre syntax definície umiestnenia platí:

 • \meno zložky\meno podzložky\meno ďalšej podzložky$poradie agendy v rámci podzložky alebo
  \meno zložky\^meno podzložky typu triediaci katalóg\meno ucha záložky$poradie agendy v rámci záložky,

  pričom ak chcete definovať horúci kláves (á la Alt + písmeno), tak pred príslušné písmeno resp. číslicu zadáte znak & príp. horúci kláves definujete za pipelinu | (napr. |Ctrl+D).

K dispozici jsou funkční tlačítka Přidat, Nahradit a Smazat, pomocí nichž lze přidat novou definici umístění, upravit příp. vymazat existující. Zadání nové definice umístění uživ. číselníku resp. editace existující, na níž stojí kursor, se provádí v poli pod seznamem již existujících umístění, kde je mj. k dispozici funkční tlačítko . Umístění nemusíte vypisovat ručně úplně od nuly, ale pomocí funkčního tlačítka si můžete vybrat jedno z existujících a to buď ponechat, jak je, nebo příp. upravit dle potřeby. Po stisku tlačítka se podle vaší instalace nabídnou vybrané systémové složky (větve stromu). Minimálně to budou podložky hlavní složky ABRA Gen a to ve všech uspořádáních, které jsou k dispozici. Nabízí se zde pod následujícími názvy:

Nabízí jen ty složky a jejich podsložky resp. záložky, které obsahují alespoň jeden odkaz na agendu. Tzn. ak obsahujú odkazy napr. len na externé nástroje, súbory s dokumentáciou a pod. (ako napr. záložka "2- Nástroje" v podzložke Nástroje prispôsobenia), na výber sa tu neponúkajú. No aj do takých je možné vlastný číselník umiestniť, akurát je potrebné zadať cestu ručne.

Nejrychlejší způsob jak zadat umístění do vlastní větve, je vybrat jedno z existujících po stisku funkčního tlačítka a pak jej jen upravit.

Nadefinujeme si číselník Autá, ktorý umiestnime nasledovne:

 • Agendy (dle modulů)=DYFHDJA1XJYOLJ5RRBMS1KCXGG\^Nástroje přizpůsobení|Alt+T\&4 - Definovatelné číselníky$0001 - tj. bude ve složce ABRA Gen uspořádání dle modulů v podsložce "Nástroje přizpůsobení" s kl. zkratkou Alt+T na subzáložce s uchem "4-Definovatelné číselníky" jako první v pořadí.
 • "Agendy (dle modulů)=DYFHDJA1XJYOLJ5RRBMS1KCXGG\^Definovatelné číselníky|Ctrl+D\&1 - Definovatelné číselníky$0002" - tj. bude ve složce ABRA Gen uspořádání dle modulů v podsložce "Definovatelné číselníky" s kl. zkratkou Ctrl+D na subzáložce s uchem "1-Definovatelné číselníky" jako druhý v pořadí.
 • "Agendy (dle modulů rozvětveně)=CCMERCTIHVT4X1D1PGSEAIYP1C\Definovatelné číselníky|Ctrl+D\Definovatelné číselníky$0002" - tj. bude ve složce ABRA Gen uspořádání dle modulů rozvětveně v podsložce "Definovatelné číselníky" s kl. zkratkou Ctrl+D v její další podsložce "Definovatelné číselníky" jako druhý v pořadí.
 • "Agendy (klasicky)=YB2NDRNNWYD43IBKL1MQQFCXQG\Definovatelné číselníky|Ctrl+F$0002" - tj. bude ve složce ABRA Gen uspořádání klasickém v podsložce "Definovatelné číselníky" s kl. zkratkou Ctrl+F jako druhý v pořadí.

  Takto přidaná složka Definovatelné číselníky se bude nadále nabízet k výběru umístění číselníku, tj. pokud do ní budete chtít umísťovat další číselníky, nebudete již muset cestu zadávat ručně resp. výběrem jiné a následnou úpravou, ale budete ji moci rovnou vybrat z existujících.

Umiestnenie je ale možné zadať aj nasledujúcim spôsobom:

 • \Moje moduly\^Můj prodej\&2 - Zálohy a faktury$0001 - Pak přibude složka "Moje moduly" na stejné úrovni jako je složka ABRA Gen y příslušném uspořádání a bude se chovat jako systémová. Bude mať podzložku typu triediaci katalóg s názvom "Môj predaj" a bude obsahovať záložku s názvom "2-Zálohy a faktúry" a kl. skratkou Alt+2. V nej bude umiestnený náš číselník ako prvý v poradí.

  Takto přidaná složka Moduly se bude nadále nabízet k výběru umístění číselníku, tj. pokud do ní budete chtít umísťovat další číselníky, nebudete již muset cestu zadávat ručně resp. výběrem jiné a následnou úpravou, ale budete ji moci rovnou vybrat z existujících.

Ak si umiestnenie číselníka nijako nezadáte, umiestni sa defaultne do zložky s názvom Definovateľné číselníky.

Pozícia Východisková pozícia (poradie) agendy v skupine. Celé číslo.
Skryť systémové položky Umožňuje skryť si zobrazovanie základných položiek číselníka v záložke Detail.

DynSQL

Položka Hodnota
ID DynSQL Identifikácia definície DynSQL (GUID). Predvyplnené je vygenerované unikátne.
Názov DynSQL Názov DynSQL definície. Typicky po slovensky, s diakritikou. Napr. DynSQL užívateľského číselníka, Autá na dopravu, ...
ID prog.bodu Identifikácia programového miesta (GUID). Predvyplnené je vygenerované unikátne.
Názov prog.bodu Názov programového miesta. Typicky po slovensky, s diakritikou. Napr. Programový bod užívateľského číselníka, Autá na dopravu, ...

Funkcie, ktoré sú k dispozícii:

Vybrané funkcie, ktoré sú tu k dispozícii (niektoré sú dostupné ako funkčné tlačidlo pod zoznamom definícií aj z menu, niektoré len z menu):

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Nový Ctrl +N Zadanie nového číselníka. Jednotlivé položky sa predvyplnia defaultnými údajmi a podľa tohto vzoru ich stačí pozmeniť podľa želania užívateľa.
Kópia   Skopíruje aktuálny. Kópia systémového už pochopiteľne nebude systémový.
Vymazať  

Vymaže aktuálnu definíciu.

Mazanie vykonávajte s uvážením! Najmä pokiaľ k danému číselníku už máte nadefinované definovateľné položky alebo definovateľné formuláre.

Po zmazaní Udf položiek a Udf formulárov k zmazanému číselníku sa môže objaviť chybové hlásenie á la "(10) OLE Chyba...".

Otvoriť Ctrl +O Akcia na načítanie uloženia definícií číselníkov zo súboru so zadaným menom.
Uložiť

Uložiť ako

Export do XML

Ctr
+S
(všetko)
Akcia na uloženie definícií číselníkov do súboru zadaného mena, príp. na vykonanie exportu definícií do XML. Užívateľ si vyberá, či sa exportuje všetko alebo len užívateľské definície.
Exportovať do repository Ctrl +F12
(všetko)

Akcie, ktoré exportujú dáta do repository. Užívateľ si vyberá, či sa exportuje všetko alebo len užívateľské definície. Export nie je aditívny. Teda exportuje sa tak, že sa najskôr dáta z repository zmažú a až potom sa exportuje znovu aktuálny stav definícií.

Po spustení funkcie program najskôr skontroluje, či pre danú inštaláciu už bolo zadané bezpečnostné heslo. Heslo je spoločné pre všetky chránené nástroje a zadáva sa vždy po novej inštalácii resp. po inštalácii update. Pokiaľ heslo zatiaľ v danej inštalácii nebolo zadané v rámci spustenia niektorého z chránených nástrojov, program na túto skutočnosť upozorní a ponúkne možnosť ho zadať.

Zadanie hesla nie je povinné, ale v každom prípade ho odporúčame využívať. Môžete tak predísť nežiaducim manipuláciám napr. zo strany neznalej osoby, ktoré môžu mať pre váš systém aj značne deštruktívne následky.

Pokiaľ bezpečnostné heslo na spúšťanie nástrojov bolo v rámci spustenia niektorého z chránených nástrojov v danej inštalácii už zadané, zobrazí sa prihlasovací dialóg do nástrojov, v ktorom sa užívateľ musí prihlásiť zadaním bezpečnostného hesla. Po stlačení OK sa overuje jeho správnosť. Ak nebolo heslo zadané správne, program užívateľovi umožní opätovné zadanie mena a hesla (napr. v prípade preklepu). Pokiaľ ani opakovane nie je heslo zadané správne, program danú funkciu nevyvolá. Ak bolo prihlásenie úspešné, systém pokračuje požadovaným exportom.

Importovať z repository   Akcie, ktoré importujú dáta z repository. Užívateľ si vyberá, či importuje všetko alebo len užívateľské definície.
Lokalizovať   Funkcia na vyhranie reťazcov na uskutočnenie prekladov do príslušnej národnej verzie. Bežný užívateľ nemá túto funkciu k dispozícii, pretože pre neho nemá význam.