DynSQLEditor.exe

Defaultne dodávaný exe súbor. Ide o nástroj určený na editáciu dynamických SQL dopytov.

Tento nástroj je určený predovšetkým servisným konzultantom servisnej siete výrobcu a správcom systému. V prípade požiadaviek klientov môžu pomocou neho definovať užívateľské SQL dopyty (napr. v prípade, že definujú užívateľské reporty, v ktorých potrebujú z databázy načítať také dáta, ktoré sa pomocou dodávaných DynSQL nenačítajú a pod.). Bežný užívateľ tento nástroj k svojej práci nebude potrebovať. Nakoľko sa jedná o nástroj, ktorý pri neznalom použití môže mať deštruktívne následky, tak ako je to aj pri niektorých ďalších nástrojoch, je možné prístup do niektorých jeho funkcií chrániť bezpečnostným heslom, viď ďalej.

Definícia SQL dopytov vyžaduje hlbokú znalosť systému!!! Neodborným zásahom do aktuálnych definícií si môžete spôsobiť vážne problémy.

Dynamické SQL sú v centrálnej repository. Táto časť repository je súčasťou zálohy dát.

Nasledujúci popis slúži len na základnú orientáciu v nástroji, ktorú možno budete potrebovať, pokiaľ sa rozhodnete definovať niektoré vlastné tlačové zostavy. Nie je vyčerpávajúcim popisom nástroja, nakoľko tento nie je určený užívateľom na bežnú prácu.

Definíciu DynSQL tvorí:

 • Dynamický SQL príkaz - skladá sa minimálne z:
  • Dátových zdrojov - definícia jednotlivých Dátových zdrojov a ich väzieb (napr. typu hlavička - riadky)
  • Podmienok - definícia štruktúry podmienok (na obmedzovanie)
  • Kľúčov - definícia štruktúry podmienok (pre triedenie)
  • väzby na objekt Controller - objekt implementujúci špecifické správanie editora podmienok
 • Miesto v programe - umožňuje spojiť určité miesto v kóde programu a DynSQL definíciu
 • Reportovacia skupina - združuje Miesta v programe do skupín, ktorých ponuka sa zobrazuje v špeciálnej agende reportov
 • DynSQL Šablóna - šablóny na opakované použitie definícií podmienok
Obsiahnuté záložky: Dynamické SQL Miesta v programe Report.skupiny Šablóny

Na všetkých záložkách je možné si zobrazené záznamy filtrovať podľa toho, či ide o záznamy dodávané výrobcom alebo definované užívateľom. Na to slúži obmedzovací panel v hornej časti záložky:

 • Všetky
 • Len užívateľské
 • Len systémové

Táto filtrácia je synchronizovaná pre všetky ďalšie záložky, takže stačí prepnúť filter iba na jednej z nich.

Určenie lokalizácie:

Dátové zdroje, datasety, podmienky, rozšírené fieldy a kľúče pre radenie majú o. i. vlastnosť Lokalizácie. Keď je vyplnená (CZ, SK...), bude daný objekt k dispozícii len v patričnej národnej verzii.

Zdrojový definičný súbor (*.txt) obsahuje všetky definície, tzn. s položkou lokalizácie prázdnou, alebo CZ, SK, ..... Do repository sa však uložia len tie časti (DynSQL, datasetov, podmienok, program. bodov rep. skupín atď. ), ktoré majú lokalizáciu buď prázdnu alebo súhlasnú s lokalizáciou verzie.

Od výrobcu užívatelia dostávajú len DynSQL atď., ktoré majú nastavenú lokalizáciu jazyka príslušnej národnej verzie, a ďalej tie, ktoré majú prázdnu lokalizáciu.

Pre užívateľa nemá položka význam a nechá ju prázdnu. Položka má význam pre výrobcu pre tvorbu viacerých národných DynSQL atď. v zdrojovom formáte txt.

Dynamické SQL

Okno má niekoľko častí:

Časť Dynamické SQL

Zoznam všetkých nadefinovaných DynSQL. Pod zoznamom SQL príkazov sa pre aktuálny SQL príkaz zobrazuje ID príkazu, Názov príkazu, Controller, určenie lokalizácie a informácia o tom, či ide o príkaz Systémový. Systémové SQL príkazy sú dodávané výrobcom a nie je ich možné editovať ani mazať a je obmedzené tiež ich prehliadanie.

Zoznam SQL príkazov je možné triediť podľa názvu alebo ID (nastavenie triedenia cez lokálnu ponuku menu).

Podrobný popis dodávaných dynamických SQL dopytov viď popis Štruktúr a definícií GenDoc.chm.

Funkcie, ktoré sú k dispozícii:

Názov Doplňujúci popis:
Nový Funkčné tlačidlo Nový alebo z lokálnej ponuky menu. Zadanie nového. Id príkazu program predvyplní.
Kópia

Funkčné tlačidlo Kópia alebo z lokálnej ponuky menu. Skopíruje aktuálny. Kópia systémového už pochopiteľne nebude systémový príkaz.

Tip: Pokiaľ si chcete systémový SQL dopyt podrobne prehliadať, môžete si vytvoriť jeho kópiu a prehliadať tú.

Vymazať Funkčné tlačidlo Vymazať alebo z lokálnej ponuky menu.

Subzáložka Datasety

Výklad pojmu viď Reportingová skupina, ProgPoint, DynSQL, dataset - výklad.

Subzáložka Datasety má opäť 2 základné časti:

Dátové zdroje príkazu

Ku každému DynSQL sa v tejto časti okna zobrazujú (resp. definujú) dátové zdroje príkazu, tzv. datasety. Každý SQL príkaz má minimálne jeden dataset s názvom MAIN, môže však mať aj ďalšie datasety. Ku každému datasetu sa v pravej časti okna zobrazuje jeho Názov, Popiska a konkrétna definícia príslušneho SQL dopytu:

SQL "Faktúry vydanej" má niekoľko datasetov (hlavička, riadky, účtovný denník, zálohy, šarže,...), zobrazená syntax SQL dopytu patrí k aktuálnemu datasetu Rows

Pod definíciou SQL dopytu potom informácia o určení lokalizácie a o nadriadenom datasete. Napr. pre riadky faktúry (dataset ROWS) je nadriadeným datasetom MAIN, pre šarže/sériové čísla zadávané v riadkoch faktúry (dataset BATCHES) je potom nadriadeným datasetom dataset ROWS :

Zadanie nadriadeného datasetu. Príklad, kedy dataset ROWS z predchádzajúceho obrázka má nadriadený dataset MAIN

Dátové položky zdroja dát

V tejto časti okna sú potom k aktuálnemu zdroju dát - datasetu (z predchádzajúcej časti okna) uvedené dátové položky zdroja dát. Tieto dátové položky potom budú o. i. k dispozícii ako dátové položky objektu napr. pri vkladaní položiek z databázy do tlačových zostáv, v editore výrazov v definícii tlačových zostáv a pod.

Dátovými položkami datasetu sú:

 • všetky položky definované cez aliasy priamo z tabuliek pripojených v SQL príkaze
 • ďalšie rozšírené položky

Položky definované cez aliasy

Obsahuje zoznam aliasov pre položky definované prostredníctvom aliasov na príslušné objekty pre tabuľku, z ktorej sa vyberá, a pre tabuľky pripojené v definícii SQL pomocou príkazu "JOIN". Objasníme na príklade:

Pokiaľ máme SQL dopyt definovaný takto:

SELECT {FIELDS} FROM IssuedInvoices A
LEFT JOIN Firms F ON F.ID=A.Firm_ID
....atď.
a chceme mať k dispozícii položky firiem, na ktoré sa odkazujú hlavičky faktúr vydaných, tak musíme mať v zozname dátových položiek objektu nadefinovaný alias na príslušný objekt, takže v našom prípade Alias F <->TNxFirm.

Príklad aliasu na objekt TNxStoreCard v datasete MAIN v SQL príkaze Skladové šarže

Každý alias má o. i. definovaný prefix a popis. Prefix slúži na konštrukciu mena položky z pripojenej tabuľky a popis na konštrukciu jej názvu zobrazovaného napr. v zozname dátových položiek objektu. Objasníme na príklade:

Máme SQL dopyt z predchádzajúceho príkladu a alias na TNxFirm, s prefixom "Firm" a popisom "Firmy". Bussines objekt firiem Firm obsahuje o. i. napr. položku Name - Názov firmy, ktorá má label Názov. Nadefinovaný alias o. i. spôsobí, že v zozname ponúkaných dátových položiek objektu bude k dispozícii položka "Firm_Name" s popisom "Firma - Názov".

Pre každý alias je tiež možné definovať JOIN klauzulu a v SQL príkaze potom len použiť element {JOIN}. Pre element {JOIN} platí: Relácia medzi JOIN klauzulami pracuje rekurzívne a to tak, aby JOIN fragment, ktorého alias je použitý v inom JOIN fragmente, bol umiestnený pred týmto JOIN fragmentom.

A ServiceAssemblyForms
DQ DocQueues - JOIN DocQueues DQ ON DQ.ID=SDC.DocQueue_ID
SDC ServiceDocuments - JOIN ServiceDocuments SDC ON SDC.ID=A.ServiceDocument_ID

vytvorí:

SELECT ....
From ServiceAssemblyForms
JOIN ServiceDocuments SDC ON SDC.ID=A.ServiceDocument_ID
JOIN DocQueues DQ ON DQ.ID=SDC.DocQueue_ID

Viď význam aliasu A pre použitie užívateľsky definovateľných položiek na obmedzovanie dát v popise položky Používať na obmedzenie výberov dát.

Rozšírené položky

Okrem položiek čerpaných z objektových položiek pripojených tabuliek cez aliasy je možné nadefinovať ľubovoľné ďalšie položky v časti Rozšírené fieldy:

Zoznam nadefinovaných rozšírených položiek v datasete MAIN v SQL príkaze Faktúry vydanej

K aktuálnej rozšírenej položke sa zobrazuje (resp. definuje) jej SQL výraz, SQL názov položky (alias), Popiska pre zobrazenie, Veľkosť, Dátový typ a Packed CLSID:

Príklad definície aktuálnej rozšírenej položky z predchádzajúceho obrázka

Každá rozšírená položka má o. i. definovaný alias a popisku pro zobrazenie. Alias je potom meno danej položky a popiska jej názov zobrazovaný napr. v zozname dátových položiek objektu. Objasníme na príklade:

Majme SQL dopyt z predchádzajúceho príkladu a rozšírenú položku s aliasom "DepositAmount" a popiskom "Zaplatené na zálohách". Potom v zozname ponúkaných dátových položiek objektu bude k dispozícii o. i. položka "DepositAmount" s popisom "Zaplatené na zálohách".

Ďalej je k dispozícii položka na určenie lokalizácie.

Subzáložka Podmienky

Tu sa zobrazujú (resp. definujú) podmienky, podľa ktorých je možné daný SQL dopyt podmienkovať, tzn. filtrovať dáta (nadefinované podmienky sú potom k dispozícii ako prvky, podľa ktorých je možné v danej agende obmedzovať (typicky v záložkách Obmedzenie)).

V pravej časti je potom zobrazená definícia danej podmienky. Aby nebolo nutné definície podmienok vypisovať opakovane pre každú zvlášť, môže mať podmienka odkaz na šablónu, kde je podmienka definovaná. Ďalej sú definované vlastnosti podmienky, napr. či je možné vyberať jednu hodnotu, či viac označených, či je pre podmienku dostupné vyhľadávanie vrátane nevyplnených a pod. Ďalej je k dispozícii položka na určenie lokalizácie. V dolnej časti subzáložky Podmienky sa potom táto zobrazuje ako Fragment SQL príkazu.

Subzáložky obsahujúce SQL fragment sú zvýraznené hviezdičkou:

Príklad zvýraznenia záložiek hviezdičkou

Na subzáložke Špeciálne parametre sa uvádzajú parametre použitia danej podmienky. K niektorým parametrom:

 • na nastavenie obmedzenia za chránené objekty-  SecurityWithNull, SecurityMask, ObjectSecurityMask alebo SecurityMask, DynSQLSecurityMask alebo SecurityMask - Viď popis viď kap. Definovateľné položky - záložka Detail - dátový typ Znaky - číselníková položka a jej parametre.
 • na negovanie podmienok - ForceSupportNegation - typu Boolean. V prípade, že bude parameter v podmienke uvedený, bude negovanie podmienky povolené/zakázané bez ohľadu na generické pravidlá. Viď popis Inverzie výberu.
 • na nastavenie povinne zadávanej podmienky - AlwaysUsed
 • na označenie podmienky len pre určitú lokalizáciu - ForLocalization
 • pre malé/veľké písmená, divoké znaky - ConvertWildChars, IgnoreCase
 • pre rozšírenú syntax hľadania -
  • FulltextAllow=True - zobrazí začiarkavacie políčko umožňujúce zadať pri obyčajnej text. podmienke, aby sa spracovala ďalej uvedeným spôsobom
  • FulltextOn=True - vyššie spomenuté políčko rovno začiarkne
  • FulltextEscapeChar=/ - escape znak, potlačuje vo fulltext syntaxi význam špeciálnych znakov (defaultne nie je žiadny)
  • FulltextPhraseChar=" - čokoľvek uzavreté v týchto znakoch sa vo fulltext syntaxi berie ako bežný nedeliteľný text (defaultne sú ")

Keď je fulltext možnosť aktívna, potom sa podmienka zadaná užívateľom rozdelí na jednotlivé výrazy a každý výraz je zvlášť vložený do WHERE fragmentu tejto podmienky (na miesto parametra {:VALUE}), a jednotlivé takto získané časti sú spojené operátormi, ktoré užívateľ použil medzi výrazmi (viď nižšie).

fragment: <<A.Subject>> like {:VALUE}
užívateľom zadaná podmienka: mačka OR pes
výsledok: (<<A.Subject>> like 'mačka' OR <<A.Subject>> like 'pes')

Keď z nejakého dôvodu nie je žiaduce opakovať celý WHERE fragment, opakujúca sa časť sa uzavrie medzi značky /*FULLTEXT*/:

fragment: niečo na začiatku /*FULLTEXT*/<<A.Subject>> like {:VALUE} /*FULLTEXT*/ a niečo na konci
užívateľom zadaná podmienka: mačka OR pes
výsledok: niečo na začiatku (<<A.Subject>> like 'mačka' OR <<A.Subject>> like 'pes') a niečo na konci

Podmínky je možné z jednoho dynamického SQL příkazu do druhého kopírovat (Ctrl+C, Ctrl+V). Podporováno je i označení, zkopírování a vložení více záznamů v jednom kroku.

Subzáložka Kľúče

Nadefinované kľúče je potom možné použiť na nastavenie triedenia v jednotlivých agendách, tzn.:

 • v dokladových agendách na triedenie v záložkách Zoznam (viď možnosť zvoliť si triedenie na záložkách Obmedzenie resp. Zoznam (viď zoznam kľúčov na triedenie v zoznamoch dokladových agend)), alebo na nastavenie triedenia v agendách typu "Reporty..." (viď napr. Reporty nákupu, ...), kde je v kroku typu "Zadania obmedzenia..." podobný prvok na nastavenie Triedenia ako na záložkách Obmedzenie dokladových agend) prípadne na nastavenie vlastného triedenia priamo v tlačovej zostave (viď kľúče ponúkané na triedenie v položke Vlastné triedenie v definícii tlač. zostavy)
 • v číselníkových agendách na nastavenie triedenia v agendách typu "Reporty..." (viď napr. Reporty cenníkov, ...) prípadne na nastavenie vlastného triedenia priamo v tlačovej zostave

  V číselníkoch sa kľúče definované tu nevyužívajú na triedenie v záložkách Zoznam, pretože s číselníkmi sa pracuje iným spôsobom. Viac viď Načítanie dát do pamäte, SQL dopyty, triedenie a Triedenie v číselníkoch.

Každý kľúč má okrem svojho identifikátora, Popisky a odkazu na Šablónu a položky na určenie lokalizácie definovaný zdroj dát.

Ak je začiarknuté "Skrytý", daný kľúč sa neponúka v danej agende medzi ostatnými kľúčmi na výber triedenia. Ak DynSQL danej agendy neobsahuje žiadne kľúče pre triedenie alebo sú všetky skryté, možnosť voľby triedenia sa v danej agende ani neponúka. Viď napr. DynSQL pre agendu Účtovný denník - súvzťažne versus absencia triedenia v záložke Obmedzenie v Účtovnom denníku - súvzťažne.

Ak je začiarknuté "Vyberať iba jeden kľúč", bude možný výber len jedného z nadefinovaných kľúčov a výber kľúčov pre triedenie v danom mieste programu sa bude ponúkať formou skrytého zoznamu (viď Triedenie s výberom len jedného kľúča). Viď napr. triedenie v záložke Obmedzenie v Účtovných žiadostiach.

Príklad kľúčov nadefinovaných v datasete MAIN v SQL príkaze Cenníky-vybrané ceny. V zátvorke sú uvedené zdroje dát jednotlivých kľúčov)

Miesta v programe

Výklad pojmu viď Reportingová skupina, ProgPoint, DynSQL, dataset - výklad.

Okno má dve časti:

Zoznam miest v programe

Zoznam miest v programe dodávaných výrobcom. Každé programové miesto tak môže mať priradený jeden alebo viacero dynamických SQL. Pod zoznamom programových miest sa pre aktuálne programové miesto zobrazuje ID miesta, Názov miesta, určenie lokalizácie a informácia o tom, či ide o progr. miesto Systémové. Systémové sú dodávané výrobcom a nie je možné ich editovať ani mazať.

Zoznam programových miest je možné triediť podľa názvu alebo ID (nastavenie triedenia cez lokálnu ponuku menu).

Podrobný popis dodávaných programových miest viď popis Štruktúr a definícií GenDoc.chm.

Funkcie, ktoré sú k dispozícii:

Názov Doplňujúci popis:
Nový Dostupná cez funkčné tlačidlo Nový alebo z lokálnej ponuky menu. Zadanie nového programového miesta. Užívateľsky pridané programové miesta má význam priraďovať jedine do reportingových skupín (dodávaných výrobcom alebo užívateľsky definovaných) - inak by neboli nikde v ABRA Gen užívateľovi k dispozícii.
Kópia Dostupná cez funkčné tlačidlo Kópia alebo z lokálnej ponuky menu. Skopíruje aktuálny.
Vymazať Dostupná cez funkčné tlačidlo Vymazať alebo z lokálnej ponuky menu. Systémové nie je možné mazať.

Zoznam dynamických SQL

Ku každému programovému miestu sa v tejto časti okna zobrazujú priradené dynamické SQL z časti Dynamické SQL. Každé programové miesto môže mať aj viac dynamických SQL. Grafickými značkami S a U je odlíšené, či väzba na SQL je systémová alebo užívateľská (pridaná užívateľom). Programové miesta sa využívajú na definíciu tlačových zostáv pre dané miesto programu (definícia zostavy má väzbu na dynamický zdroj dát (DynSQL), ktorý je priradený k danému programovému miestu). Teda v definícii vlastností každej tlačovej zostavy sa vyberá zo zdrojov dát (DynSQL), ktoré sú k danému programovému miestu priradené a ktoré potom budú zdrojom dát pre danú tlač. zostavu.

Príklad definície väzieb programového miesta na dynamické SQL

Funkcie, ktoré sú k dispozícii:

Názov Doplňujúci popis:
Pridať Dostupná cez funkčné tlačidlo Pridať alebo z lokálnej ponuky menu. Umožní pridať väzbu na dynamický SQL.
Odobrať Dostupná cez funkčné tlačidlo Odobrať alebo z lokálnej ponuky menu. Zruší väzbu na dynamický SQL. Zrušiť nie je možné systémové väzby.

Reportingové skupiny

Výklad pojmu viď Reportingová skupina, ProgPoint, DynSQL, dataset - výklad.

Okno má dve časti:

Zoznam reportingových skupín

Zoznam reportingových skupín dodávaných výrobcom. Slúži na združenie programových miest (v programe potom agendy typu Reporty, napr. fakturačné reporty, skladové reporty a pod.). Pod zoznamom reportingových skupín sa pre aktuálnu report. skupinu zobrazuje ID skupiny, Názov skupiny, určenie lokalizácie  a informácia o tom, či ide o reportingovú skupinu Systémovú. Systémové sú dodávané výrobcom a nie je možné ich editovať ani mazať.

Zoznam reportingových skupín je možné triediť podľa názvu alebo ID (nastavenie triedenia cez lokálnu ponuku menu).

Podrobný popis dodávaných reportingových skupín viď popis Štruktúr a definícií GenDoc.chm.

Funkcie, ktoré sú k dispozícii:

Názov Doplňujúci popis:
Nový Dostupná cez funkčné tlačidlo Nový alebo z lokálnej ponuky menu. Zadanie novej reportingovej skupiny. Užívateľsky pridané reportingové skupiny sú k dispozícii jedine v agende Reporty.
Kópia Dostupná cez funkčné tlačidlo Kópia alebo z lokálnej ponuky menu. Skopíruje aktuálny.
Vymazať Dostupná cez funkčné tlačidlo Vymazať alebo z lokálnej ponuky menu. Systémové nie je možné mazať.

Zoznam miest v programe

Ku každej reportingovej skupine sa v tejto časti okna zobrazujú priradené programové miesta z časti Programové miesta. Každá reportingová skupina môže mať aj viacero priradených programových miest. Grafickými značkami S a U je odlíšené, či väzba na programové miesto je systémová alebo užívateľská (pridaná užívateľom).

Príklad definície väzieb reportingovej skupiny na programové miesta

Funkcie, ktoré sú k dispozícii:

Názov Doplňujúci popis:
Pridať Dostupná cez funkčné tlačidlo Pridať alebo z lokálnej ponuky menu. Umožní pridať väzbu na programové miesto.
Odobrať Dostupná cez funkčné tlačidlo Odobrať alebo z lokálnej ponuky menu. Zruší väzbu na programové miesto. Zrušiť nie je možné systémové väzby.

Šablóny

Slúži na definíciu podmienok. Definície podmienok sa potom na šablóny odkazujú. Umožňujú opakované použitie definícií podmienok.

Funkcie

Vybrané funkcie, ktoré sú v DynSQL ďalej k dispozícii:

Názov Doplňujúci popis:
Otvoriť

Akcia na načítanie uloženia definícií DynSQL zo súboru zadaného mena.

Po načítaní zo súboru sa kontroluje, či sú k dispozícii všetky používané šablóny. Ak nie, je užívateľovi oznámené, že tieto šablóny budú načítané z repository. Pokiaľ sa to nepodarí, alebo nebudú k dispozícii, program sa ukončí.

Uložiť

Uložiť ako
všetko/ užívateľské

Akcia na uloženie definícií DynSQL do súboru zadaného mena.
Exportovať do repository
všetko/ užívateľské

Akcie, ktoré exportujú dáta do repository. Užívateľ si vyberá, či sa exportuje všetko alebo len užívateľské definície. Oba typy exportu sa správajú ako aditívny export. Takže exportovať tak, že sa najskôr dáta z repository zmažú a až potom sa exportujú, nie je v užívateľskom rozhraní podporované. Je to ale aj naďalej podporované príkazovým riadkom.

Po spustení funkcie program najskôr skontroluje, či pre danú inštaláciu už bolo zadané bezpečnostné heslo. Heslo je spoločné pre všetky chránené nástroje a zadáva sa vždy po novej inštalácii resp. po inštalácii update. Pokiaľ heslo zatiaľ v danej inštalácii nebolo zadané v rámci spustenia niektorého z chránených nástrojov, program na túto skutočnosť upozorní a ponúkne možnosť ho zadať.

Zadanie hesla nie je povinné, ale v každom prípade ho odporúčame využívať. Môžete tak predísť nežiaducim manipuláciám napr. zo strany neznalej osoby, ktoré môžu mať pre váš systém aj značne deštruktívne následky.

Pokiaľ bezpečnostné heslo na spúšťanie nástrojov bolo v rámci spustenia niektorého z chránených nástrojov v danej inštalácii už zadané, zobrazí sa prihlasovací dialóg do nástrojov, v ktorom sa užívateľ musí prihlásiť zadaním bezpečnostného hesla. Po stlačení OK sa overuje jeho správnosť. Ak nebolo heslo zadané správne, program užívateľovi umožní opätovné zadanie mena a hesla (napr. v prípade preklepu). Pokiaľ ani opakovane nie je heslo zadané správne, program danú funkciu nevyvolá. Ak bolo prihlásenie úspešné, systém pokračuje požadovaným exportom.

Importovať z repository
všetko/ užívateľské

Akcie, ktoré importujú dáta z repository. Užívateľ si vyberá, či importuje všetko alebo len užívateľské definície, alebo len šablóny. Prvé dva typy importov najskôr vyčistia aktuálne definície a následne z repository nahrajú definície požadované. Posledný typ importu iba načíta definície šablón.

Po importe z repository sa kontroluje, či sú k dispozícii všetky používané šablóny. Ak nie, je užívateľovi oznámené, že tieto šablóny budú načítané z repository. Pokiaľ sa to nepodarí, alebo nebudú k dispozícii, program sa ukončí.

XDL Export

Aby bolo možné pripraviť zákazníkovi vlastné užívateľské definície DynSQL podľa jeho požiadaviek a potom mu ich naraz dodať, so všetkým, čo k nim patrí (vrátane väzieb do ProgPointu, ...), je k dispozícii táto funkcia. Umožňuje vyhrať nesystémové väzby bez systémových definícií (napr. ProgPointov), na ktoré sa väzba odkazuje. (Spôsob uloženia väzieb medzi DynSQL a ProgPointom a medzi ProgPointom a RepGroup umožňuje nastaviť, či ide o systémovú alebo nesystémovú väzbu).

Vyexportuje všetky užívateľské definície DynSQL, ProgPointov, RepGroup, Šablón podmienok, väzieb (DynSQL-ProgPoint) a väzieb (ProgPoint-RepGroup). Štruktúra exportovaných dát je iná ako pri obyčajnom uložení. Formát súboru je XML, ale prípona je .xdl (Xml DynsqL).

Ďalej viď príklad použitia a vyvolania pomocou commandlinového príkazu (vyvolanie DynSQLEditora s parametrami).

XDL Import

Naimportuje (doplní) do DynSQLEditora všetky užívateľské definície DynSQL, ProgPointov, RepGroup, Šablón podmienok, väzieb (DynSQL-ProgPoint) a väzieb (ProgPoint-RepGroup) zo súboru. Import aktualizuje aktuálny obsah DynSQLEditora.

Ďalej viď príklad použitia a vyvolania pomocou commandlinového príkazu (vyvolanie DynSQLEditora s parametrami).

Nech implementátor systému potrebuje u klienta urobiť nejaké užívateľské definície DynSQL a nerobí ich na mieste alebo počíta s tým, že rovnaké definície použije aj u iných klientov a potrebuje ich preniesť do inej inštalácie. Navyše nech chce v definícii DynSQL používať šablóny pre podmienky. Postup by mohol byť napr. nasledovný:

 1. Spustí DynSQLEditor.
 2. Najskôr si naimportuje do DynSQLeditora obsah repository (všetko) danej inštalácie. Tzn. vykoná "Importovať všetko".
 3. Vytvorí vlastné funkčné definície DynSQL (vrátane využívania systémových šablón, zaraďovania užívateľských DynSQL do systémových ProgPointov, ...) podľa požiadaviek klienta.
 4. Výsledok práce uloží do súboru .xdl pomocou funkcie "XDL Export".
 5. Súbor .xdl odovzdá (odnesie) ku klientovi
 6. U klienta spustí DynSQLEditor a do prázdneho DynSQLEditora naimportuje obsah repository. Tzn. vykoná "Importovať všetko".
 7. Naimportuje pripravené definície. Tzn. vykoná funkciu "XDL Import" z doneseného súboru.
 8. Vykoná export (všetkého) do repository. Tzn. uskutoční "Exportovať všetko"

Toto riešenie podporuje ukladanie a načítanie užívateľských väzieb medzi definíciou DynSQL a ProgPointmi a medzi ProgPointmi a Reportingovými skupinami.

Vyvolanie DynSQLEditora s parametrami

Kroky 6) až 8) z predchádzajúceho príkladu je možné zautomatizovať vyvolaním DynSQLEditora s parametrami. K dispozícii je riadkový parameter /u alebo -u, za ktorým musí nasledovať názov súboru typu .xdl.

start /w DynSQLEditor.exe - -u C:\nexus\pokus.xdl 

Prvá (samostatná) pomlčka je nutná, pretože DynSQLEditor vždy očakáva ako prvý parameter názov súboru, z ktorého si má načítať obsah.
Pokiaľ je uvedený názov súboru, ktorý neexistuje, neprebehne žiadne východiskové načítanie zo súboru.

Samotná operácia teda vykoná:
- Import z repository (všetkého)
- Import XDL súboru zo zadaného súboru
- Export do repository (všetkého)