DBAdminCmd.exe

Defaultne dodávaný exe súbor. Tento nástroj je určený na riešenie podobných úloh ako nástroj DBAdmin.exe s tým rozdielom, že je určený na spúšťanie cez príkazový riadok. Využijete ho preto typicky v dávkových súboroch. Tzn. umožňuje manipuláciu so spojeniami na databázu z príkazového riadka alebo z dávkových súborov. Je určený predovšetkým servisným konzultantom servisnej siete výrobcu a správcom systému. Bežný užívateľ tento nástroj k svojej práci nebude potrebovať. Nakoľko sa jedná o nástroj, ktorý pri neznalom použití môže mať deštruktívne následky, tak ako je to aj pri niektorých ďalších nástrojoch, je možné prístup do nich chrániť bezpečnostným heslom. Heslo sa zadáva do príkazového riadka ako jeden z parametrov.

Do verzie 10.02. vrát. platilo, že nástroj DBAdmin.exe bolo možné vyvolávať ako samostatne, tak s parametrami z príkazového riadka alebo z dávkových súborov. To už od v. 10.02 nie je možné, na vyvolávanie z príkazového riadka alebo dávkových súborov je určený tento samostatný nástroj DBAdminCmd.exe.

Syntax a parametre: Ak je v príkazovom riadku zavolaný DBAdminCmd.exe bez zadaných parametrov, zobrazí výpis parametrov, ktoré je možné použiť, a syntax, v ktorej sa majú zadávať.

Nasledujúca dávka je príkladom použitia nástroja DBAdminCmd na vykonanie hromadnej úpravy všetkých spojení. Je to vhodné napr. na dodanie zoznamu operácií, ktoré majú v danej klientskej inštalácii opraviť dáta alebo vytvoriť v db nejaké vlastné tabuľky a pod. Dávka vykoná nasledujúce operácie:

  • zazálohuje pôvodný update list a nahrá namiesto neho nový
  • vypíše názvy všetkých spojení do dočasného súboru
  • na všetkých spojeniach zmení stav na update
  • spustí postupne všetky spojenia
  • zmaže dočasný súbor a vráti späť pôvodný update list
ren UpdateDB.DBO UpdateDB.orig
copy /Y .\UpdateDB.patch .\UpdateDB.DBO
.\DBAdminCMD list-connections >lcon.tmp
for /F "delims=;" %%G IN (.\lcon.tmp) Do DBAdminCMD connection "%%G" State update
for /F "delims=;" %%G IN (.\lcon.tmp) Do AbraG3 -connection="%%G" -Terminate
del .\lcon.tmp
copy /Y .\UpdateDB.orig .\UpdateDB.DBO
del .\UpdateDB.orig