Zoznam UDF funkcií (užívateľsky definovaných funkcií)

Nájdete tu funkcie použiteľné v SQL príkazoch.

Ide o doplnkové funkcie, ktoré boli v niektorých častiach systému potrebné a ktoré databáza Firebird natívne neposkytovala, takže boli doplnené výrobcom a pre užívateľov Firebird sú dodávané v rámci zodpovedajúcich knižníc (súbory nxudf*.dll resp. libnxudf*.so) v rámci inštalácie systému ABRA Gen. Prefix ib_ v názve funkcie je odvodený od Interbase (predchodca Firebird). Funkcie sú definované v syntaxi jazyka C.

V nasledujúcej tabuľke je uvedený ich zoznam:

Názov Popis Syntax
ib_string_left Vracia prvých n znakov. char * ib_string_left(const char *s, const int *n)
ib_string_right Vracia posledných n znakov. char * ib_string_right(const char *s, const int *n)
ib_get_token Vracia časť reťazca. Jednotlivé časti reťazca sú oddelené znakom sep. char * ib_get_token(const char *s, const char *sep)
ib_delete_token Zmaže časť reťazca. char * ib_delete_token(const char *s, const char *sep)
ib_reversestring Vráti predaný reťazec zapísaný odzadu. char * ib_reversestring(const char *s)
ib_quote_literal Pripraví reťazcovú hodnotu na použitie v SQL príkaze. char *ib_quote_literal(const char *s)
ib_dayofweek Vráti číslo dňa v týždni pre dátum v excel (OLE) formáte. int ib_dayofweek(const double *date)
ib_datetostring Prevedie dátum do reťazca. char * ib_datetostring(const double *date, const char *format)
ib_gets_u_prefix Vráti prefix reprezentujúci definovateľnú položku. Pre ib_gets_u_prefix('A') vráti "S_". char * ib_gets_u_prefix(const char *system)
ib_gets_u2_prefix Vráti prefix reprezentujúci definovateľnú položku (zohľadňuje i "extra" položky. Pre ib_gets_u_prefix('A', 'A') vráti "Y_". char * ib_gets_u2_prefix(const char *system, , const char *extra)
ib_correct_phone_number Vráti číslice z telefónneho čísla. char * ib_correct_phone_number(const char *s)
ib_incoid Vráti identifikátor objektu obrátený naopak char * ib_incoid(const char *s)
ib_remove_diacritics Odstráni diakritiku zo stringu kódovaného v CP1250. char * ib_remove_diacritics(const char *s)
ib_decodedate_year Vráti rok z dátumu zadaného v excel (OLE) formáte. int ib_decodedate_year(const double *date)
ib_decodedate_month Vráti mesiac z dátumu zadaného v excel (OLE) formáte. int ib_decodedate_month(const double *date)
ib_decodedate_day Vráti deň z dátumu zadaného v excel (OLE) formáte. int ib_decodedate_day(const double *date)
ib_decodetime_hour Vráti hodiny z času zadaného v excel (OLE) formáte.

 

ib_decodetime_min Vráti minúty z času zadaného v excel (OLE) formáte. int ib_decodetime_min(const double *date)
ib_decodetime_sec Vráti sekundy z času zadaného v excel (OLE) formáte. int ib_decodetime_sec(const double *date)
ib_encodedate Vytvorí dátum v excel (OLE) formáte zo zadaného roku, mesiaca a dňa. double ib_encodedate(const int *year, const int *month, const int *day)
ib_isleapyear Indikuje, či je daný rok prestupný. int ib_isleapyear(const int *year)
ib_convchartoint Prevedie reťazec na celé číslo.

int ib_convchartoint(const char *s)

ib_greatest Vráti maximum zo zadaných hodnôt. double ib_greatest(const double *d1, const double *d2)
ib_least Vráti minimum zo zadaných hodnôt. double ib_least(const double *d1, const double *d2)
ib_lpad Vráti zadaný string, doplnený zľava znakmi pad_char na celkovú dĺžku len. char * ib_lpad(const char *s, const int *len, const char *pad_char)
ib_isnotnull Vráti 'A', ak reťazec nie je prázdny. V opačnom prípade vráti 'N'.

char * ib_isnotnull(const char *s)

ib_endofdecade Vráti dátum konca dekády v mesiaci.

double ib_endofdecade(const double *date)

ib_scbcreate Interná funkcia pre tlač peňažného denníka. intptr_t ib_scbcreate(void)
ib_scbaddrow Interná funkcia pre tlač peňažného denníka. int ib_scbaddrow(intptr_t *scbdocument, const char *type, const double *amount, const double *vat)
ib_scbaddpayment Interná funkcia pre tlač peňažného denníka. int ib_scbaddpayment(intptr_t *scbdocument, const double *amount)
ib_scbstartcreditnote Interná funkcia pre tlač peňažného denníka. int ib_scbstartcreditnote(intptr_t *scbdocument)
ib_scbaddcreditnote Interná funkcia pre tlač peňažného denníka. int ib_scbaddcreditnote(intptr_t *scbdocument, const char *type, const double *amount, const double *vat)
ib_scbisaffectedrows Interná funkcia pre tlač peňažného denníka. int ib_scbisaffectedrows(intptr_t *scbdocument)
ib_scbreadtype Interná funkcia pre tlač peňažného denníka. char * ib_scbreadtype(intptr_t *scbdocument)
ib_scbreadamount Interná funkcia pre tlač peňažného denníka. double ib_scbreadamount(intptr_t *scbdocument)
ib_scbreadvat Interná funkcia pre tlač peňažného denníka. double ib_scbreadvat(intptr_t *scbdocument)
ib_scbclear Interná funkcia pre tlač peňažného denníka. int ib_scbclear(intptr_t *scbdocument)
ib_scbfree Interná funkcia pre tlač peňažného denníka. int ib_scbfree(intptr_t *scbdocument)