Katalógové doplnky

Kromě modulů popsaných v kap. Charakteristika jednotlivých modulů a skupin agend integrovaných přímo v systému ABRA Gen a kromě modulů instalovaných samostatně a popsaných výše, jsou dále k dispozici různá drobnější řešení, která nějakým způsobem rozšiřují či doplňují jeho funkčnost. Môže ísť o riešenia dodávané ako:

Okrem "hotových" katalogizovaných riešení spomenutých vyššie môžu byť k dispozícii aj iné dodávané napr. len vo forme inštalačnej sady predpripravenej pre riešenie určitej problematiky, ktorú ale bude nutné doplniť podľa podmienok prevádzky vašej firmy a pod. Ďalej je možné si dohodnúť rôzne ďalšie zákazkové úpravy na želanie podľa vašich potrieb.

Ďalej môžu existovať ďalšie predpripravené rišenia ako napr. Zmena sadzby DPH pri predaji (na pokladni pokladničného/reštauračného predaja), Väzba na externý hotelový systém, Evidencia nutričných hodnôt a i. Viď tiež Často kladené otázky - k pokladničnému a reštauračnému predaju.