Formát IČ DPH, evidencia členstva v EÚ

Táto kapitola popisuje informácie, ktoré sa týkajú práce v systéme ABRA Gen po vstupe SR do EÚ.

V tejto kap. uvedieme:

Formát IČ DPH

Od vstupu do EÚ je potrebné používať nový formát IČ DPH. Pre firmy registrované k DPH v SR sa doterajšie prvé 3 znaky IČ DPH platného do 30.4.2004 vr. pomlčky nahradia kódom krajiny. Takže napr. pre firmy registrované k DPH v SK "SK12345678" a pod.

Nový formát IČ DPH sa premieta jednak do Firemných údajov, kde sa nastavuje IČ DPH vlastnej firmy pre lokálnu krajinu, jednak do novej agendy DPH registrácií a jednak do Adresára firiem.

Dĺžka IČ DPH a jeho štruktúra uvedená za kódom krajiny (zložená iba z číslic alebo číslic aj znakov) nie je jednotná a môže byť v rôznych členských krajinách EÚ rôzna.

Členstvo krajín v EÚ

Je potrebné evidovať členstvo jednotlivých krajín v EÚ. Na tento účel slúži agenda Krajiny, kde sa eviduje história členstva krajín v EÚ. Táto evidencia sa týka všetkých krajín vrátane lokálnej krajiny. Z týchto údajov sa potom čerpá informácia o stave členstva danej krajiny v EÚ k nejakému dátumu. Stav členstva krajiny v EU k určitému dátumu je dôležitý údaj, ktorý sa prejaví v systéme na viacerých miestach:

  • Napr. pri vystavovaní dokladov, ak bude lokálna krajina členom EÚ od určitého dátumu, bude sa užívateľovi, ktorý vystavuje daňový doklad po tomto dátume ponúkať na vyplnenie viac údajov ako pri vystavovaní rovnakého dokladu pred pristúpením k EÚ.
  • V určitých miestach programu sa ponúkajú na výber len krajiny, ktoré sú k aktuálnemu dátumu členmi EÚ .
  • A pod.