Údaje na dokladoch týkajúce sa EÚ

Táto kapitola popisuje informácie, ktoré sa týkajú práce v systéme ABRA Gen po vstupe SR do EÚ.

V tejto kap. upozorníme na základné rozdiely na dokladoch vystavovaných po vstupe SR do EÚ oproti dokladom vystavovaným do tej doby. Podrobnejší výklad jednotlivých pasáží potom nájdete v samostatných kapitolách.

Odlišnosti na dokladoch po vstupe do EÚ všeobecne

Slovenská republika ako člen EÚ je povinná zabezpečiť, aby slovenské predpisy upravujúce oblasť DPH boli od dňa vstupu SR do EÚ v súlade s právom EÚ. Oblasť DPH je v EÚ harmonizovaná predovšetkým tzv. Šiestou direktívou (direktíva 77/388/EEC). Od 1. januára 2004 platí direktíva 2001/115/EC, ktorá upravuje a dopĺňa znenie Šiestej direktívy. Nová úprava ponecháva len veľmi malý priestor na "kreativitu" členských krajín EÚ, relatívne presne vymedzuje požiadavky na faktúry vystavované platiteľmi DPH a zakazuje kladenie ďalších požiadaviek. Súčasné požiadavky slovenského zákona o DPH na vystavované faktúry prevažne zodpovedajú novej úprave Šiestej direktívy.

Ako vyplýva z kap. Čo je potrebné po vstupe do EÚ sledovať, je potrebné na dokladoch vystavovaných po vstupe do EÚ evidovať niekoľko nových skutočností.

Pri obchodovaní a vystavovaní dokladov je z hľadiska daní a ďalších evidencií potrebné rozlišovať, o aký typ obchodu ide. Či ide striktne o domáci obchod v lokálnej krajine (resp. vnútroštátny v krajine daňovej rezidentúry) alebo vnútroúniový medzi krajinami EÚ (tzv. intrakomunitárny) alebo mimoúniový (s krajinami mimo EÚ). Ďalej je potrebné rozlišovať, či sa obchod uskutočňuje s neplatiteľom alebo platiteľom DPH. Pritom platiteľ DPH môže byť
zaregistrovaný k DPH nielen v lokálnej krajine, ale aj v iných členských štátoch EÚ (ďalej IČŠ) a môže vystavovať aj doklady zahŕňané do DPH prizaní v IČŠ. V niektorých prípadoch obchodu medzi platiteľmi môže ísť o tzv. režim "reverse charge", kedy platiteľ vystavujúcí doklad, je oslobodený od DPH a daňová povinnosť prechádza na príjemcu plnenia.

V závislosti od týchto skutočností sa doklad rôznym spôsobom premieta do DPH priznania pre lokálnu krajinu resp. DPH priznania pre krajiny, v ktorých je firma registrovaná ako platiteľ DPH, ponúkajú sa na ňom rôzne sadzby DPH a rôzne DPH indexy.

V prípade prijatia dokladu v režime "reverse charge", musí byť ďalej zaistené, že dôjde k výpočtu DPH a jeho premietnutiu do DPH priznania.

V prípade vystavenia dokladu v režime "reverse charge", musí byť na doklade okrem ďalších zákonných požiadaviek uvedené o. i.:

 • odkaz na príslušné ustanovenie Šiestej direktívy,
 • alebo odkaz na príslušné ustanovenie zákona o DPH,
 • alebo upozornenie, že plnenie je oslobodené, prípadne že daň je povinný odviesť príjemca plnenia.

Okrem toho môžu mať firmy povinnosť vykazovať tzv. hlásenie Intrastat a hlásenie ESL. Preto je na dokladoch potrebné evidovať dalších niekoľko položiek, z ktorých sa príslušné hlásenia zostavujú. Všetky údaje týkajúce sa Intrastatu sú na dokladoch nepovinné. Vzhľadom k tomu, že v závislosti od celkového objemu obchodu s krajinami EÚ užívateľ môže podávať hlásenie buď úplné alebo môže byť oslobodený od povinnosti vykazovať v ňom niektoré položky, prípadne ho nemusí podávať vôbec, si môže povinnosť vykazovať hlásenie Intrastat nastaviť vo Firemných nastaveniach v parametri Povinnosť vykazovať hlásenie INTRASTAT - príjem tovaru resp. Povinnosť vykazovať hlásenie INTRASTAT - odoslanie tovaru a tým ovplyvniť, na ktoré položky ho program bude upozorňovať pri ich nevyplnení, resp. ako sa budú spomenuté výkazy zostavovať.

Z vyššie uvedených dôvodov, nestačí na hlavičkách dokladov, ktoré sa môžu do zmienených evidencií nejako premietať (FV, DV, PP, PV, FP, DP, VP, VV, OP, OV, PR), uviesť, či sa jedná o domáci obchod či dovoz/vývoz, ako tomu bolo pred vstupom do EÚ, ale je k dispozícii položka Typ obchodu zadávaná v rovnomennom dialógu Typ obchodu s niekoľkými hodnotami.

Tieto hodnoty:

 • ovplyvňujú, či a ako sa budú na dokladoch zadávať ďalšie položky (potrebné na priznanie DPH do všetkých krajín EÚ, v ktorých je vlastná firma registrovaná ako platiteľ DPH, hlásenie INTRASTAT, či hlásenie ESL) a či a ako sa doklad premietne do výkazov DPH, Intrastat či ESL;
 • sú rôzne s ohľadom na to, o aký doklad sa jedná (inak je to napr. na faktúrach a inak na skladových príjemkách) a či má (resp. mala) lokálna krajina k dátumu vystavenia dokladu nastavené, že je členom EÚ a či je vlastná firma platiteľom DPH v lokálnej krajine.

O aké položky na spomenutých dokladoch z hľadiska evidencií DPH, Intrastat či ESL ide, viď ďalej

Aké možnosti typov obchodov sa môžu ponúkať na jednotlivých dokladoch a aké ďalšie položky ovplyvňujú a ako, je uvedené v kap. Typy obchodu.

Údaje pre EÚ na dokladoch na výstupe

Týka sa dokladov:

Na účely EÚ sa na uvedených dokladoch evidujú o. i. položky:

 • Údaje na hlavičke:
  • Typ obchodu
  • Krajina určenia (resp. Krajina odoslania pri inverzných dokladoch)
  • Krajina priznania DPH
  • Dodacie podmienky (pre INTRASTAT)
  • Povaha transakcie (pre INTRASTAT)
  • Druh dopravy INTRASTAT
 • Údaje na riadkoch:
  • Príznak, či má byť riadok vykázaný v hlásení INTRASTAT
  • Suma do Intrastat
  • Kraj pôvodu (pre INTRASTAT) (resp. Kraj určenia pri inverzných dokladoch)
  • Príznak, či má byť riadok vykázaný v hlásení ESL
  • Kód ESL z číselníka Rozlíšenie typu plnenia (pre ESL)
  • Dátum ESL

Položka Typ obchodu na hlavičke zmienených dokladov vyvoláva dialógové okno na určenie typu obchodu. Podľa vybraného typu sú potom k dispozícii ďalšie vyššie uvedené položky (tj. v závislosti od vybraného typu obchodu sa líši ďalšie zadávanie dokladu). Ďalej viď popis Typov obchodu pre doklady na výstupe.

Údaje pre EÚ na dokladoch na vstupe

Týka sa dokladov:

Na rozdiel od dokladov na výstupe sa na dokladoch na vstupe neevidujú údaje pre ESL. Ďalej údaje pre DPH sa evidujú len na nákupných dokladoch, údaje pre INTRASTAT sa evidujú len na PR, OV. Z tohto hľadiska môžeme doklady na vstupe kvôli prehľadu rozdeliť na dve skupiny:

 • Údaje na hlavičke:
  • Skupina FP, DP, PV, VV, DZP, DPP eviduje nasledovné položky
   • Typ obchodu
   • Krajina odoslania
   • Krajina uplatnenia odpočtu DPH
  • Skupina PR, OV eviduje nasledovné položky
   • Typ obchodu
   • Krajina odoslania (Krajina dodávateľa pri OV)
   • Dodacie podmienky (pre INTRASTAT)
   • Povaha transakcie (pre INTRASTAT)
   • Druh dopravy INTRASTAT
 • Údaje na riadkoch:
  • Skupina FP, DP, PV, VV, DZP, DPP:
   • neeviduje žiadne špeciálne položky
  • Skupina PR, OV eviduje nasledovné položky
   • Príznak, či má byť riadok vykázaný v hlásení INTRASTAT
   • Suma pre Intrastat (iba v rámci PR)
   • Kraj určenia (pre INTRASTAT)
   • Krajina pôvodu (pre INTRASTAT)

Položka Typ obchodu na hlavičke zmienených dokladov vyvoláva dialógové okno na určenie typu obchodu. Podľa vybraného typu sú potom k dispozícii ďalšie vyššie uvedené položky (tj. v závislosti od vybraného typu obchodu sa líši ďalšie zadávanie dokladu). Ďalej viď popis Typov obchodu pre doklady na vstupe.

Zmeny na tlačových formulároch dokladov

Zo zmien vyplývajúcich zo vstupu do EÚ a zmien v DPH samozrejme vyplýva aj niekoľko zmien v tlačových formulároch. Tu upozorníme na niektoré:

 • Pre typ obchodu 1 - Tuzemský alebo 4 - Do inej krajiny EÚ (DPH bude priznaná v tuzemsku) pre plnenie tuzemské oslobodené a ďalej pre typ obchodu 2 - Do inej krajiny EÚ (plnenie oslobodené alebo mimo DPH) sa v riadku dokladu, ktorého sa to týka (tzn. do ktorého bol zadaný príslušný DPH index), tlačí text s odkazom na príslušný § zákona, podľa ktorého je plnenie oslobodené príp. iný vysvetľujúcí text.

  Tieto texty sú uvedené v definíciach dodávaných DPH indexov v položke Upozornenie a tlačia sa, ak je takýto DPH index zadaný do príslušného riadka príslušných dokladov FV, DV, PP a VP, DZP, DPP.

 • Na formulároch FP, DP, PV, VV, DZP, DPP, ku ktorým sa má vystavovať doklad reverse charge, sa tlačí, ak je zviazaný s DRC alebo nie a s akým. Táto skutočnosť upozorňuje na to, že prípadné ďalšie náležitosti týkajúce sa DPH z daného dokladu sú riešené na uvedenom DRC.
 • Na hlavičky výstupných dokladov (FV, DV, PP, VP, DZP, DPP) sa tlačí oi.
  • Vlastné IČ DPH podľa daňovej rezidentúry zadanej v hlavičke dokladu, vrátane názvu vlastnej firmy (viď položka Krajina priznania DPH resp. Krajina odpočtu DPH v hlavičke dokladov), pričom potrebné údaje sa čerpajú z číselníka DPH registrácií v krajinách EÚ.
  • Miesto plnenia - teda krajina, kam sa tovar posiela (čerpá sa z Krajiny určenia zadávanej v hlavičke dokladov)