Správa licencií - ďalší popis

V hornej časti tejto agendy je k dispozícii zoznam prvkov, ktoré nesú informácie o stave vašej licencie:

Názov Popis
Obchodné meno majiteľa licencie

Obchodné meno majiteľa licencie, na ktorého je vygenerovaný aktivačný kľúč (viď položka Owner v licence.cfg). Ak aktiváciu vykonávate ručne, tak toto meno zadávate pri aktivácii. Viď Ako je možné systém zaktivovať.

Platí:

Názov vlastníka licencie môže obsahovať aj jednoduché alebo dvojité úvodzovky na začiatku a na konci. Pokiaľ tomu tak je, potom sa názov vlastníka pred uložením vnútorne rozšíri ešte o jedny dvojité úvodzovky.

Aktivované

Informuje o tom, v akom stave z hľadiska aktivácie sa systém nachádza. Nadobúda tri hodnoty:

 • DEMO - v prípade, že systém je v stave demoverzie
 • Áno - v prípade, že:
  • systém je v stave trial verzie
  • systém je v stave ostrej verzie (Tzn. prebehla úspešná aktivácia aktivačným kľúčom pre ostrú verziu (buď úplne bez obmedzení alebo s prípadným obmedzením do konkrétneho dátumu.)
 • FREE - v prípade, že systém je v stave ostrej Free verzie (Tzn. prebehla aktivácia na obmedzenú ostrú verziu aktivačným kľúčom pre Free verziu (ak je táto k dispozícii).)

Ďalej viď Ako zistiť stav aktivácie.

Verzia Informuje o tom, na akú verziu je aktivované. Zobrazuje sa "major" číslo verzie. Viď popis aktivačného kľúča.
Počet aktívnych staníc

Uvádza počet staníc, z ktorých je systém ABRA Gen spustený, resp. počet, koľkokrát je spustený ako samostatná úloha. Systém je možné spustiť ako samostatnú úlohu z tej istej alebo inej stanice v sieti viac ako raz len v prípade licencie na sieťovú prevádzku aspoň pre jednu licencovanú časť systému - licencovaný modul.

Kedy sa čerpá licencia pre jedno/viacužívateľskú prevádzku pre daný licencovaný modul, viď ďalej Čerpanie licencií na sieťovú prevádzku.

Počet firiem

Uvádza počet firiem, pre ktorý máte zakúpenú licenciu (pokiaľ je to viac ako jedna firma, ide o multiverziu). Ide teda o informáciu o licencii na multiverznú prevádzku ABRA Gen. Podrobnejšie viď výklad multiverzných inštalácií. Objasníme na príkladoch:

Majme demoverziu. Demoverzia je inštalácia nemultiverzná, teda len pre jednu firmu. V položke bude uvedené 1. Pokiaľ sme ale firma zaoberajúca sa vedením účtovníctva a počítame, že budeme spracovávať až 10 firiem, zakúpime si aktiváciu na multiverziu pre 10 firiem. Po aktivácii takým aktivačným kľúčom bude v položke Počet firiem uvedené 10.

Licencia na multiverziu ovplyvňuje iba počet firiem, ktoré možno v jednej inštalácii ABRA Gen viesť a nemá žiadny vzťah k licencii na sieť, teda k počtu užívateľov, ktorí môžu súčasne so systémom pracovať (viď vyššie). Bol by teda omyl sa domnievať, že pokiaľ vlastníte multiverznú nesieťovú (jednoužívateľskú) inštaláciu, bude môcť jeden užívateľ pracovať vo firme 1 a súčasne iný užívateľ vo firme 2 a pod.

Ďalej obsahuje subzáložky:

Obsiahnuté subzáložky: Licencované moduly a vlastnosti Licencovamé doplňky Licence ABRA BI

Subzáložka Licencované moduly a vlastnosti

Subzáložka obsahuje dva seznamy:

Licencované moduly a vlastnosti

Je tu vidieť, ktoré časti systému sú aktivované a ktoré nie (podľa toho, akú aktiváciu váš aktivačný kľúč obsahuje) a informácia o tom, aká časť z danej licencie je už vyčerpaná (napr. iní užívatelia majú spustené agendy z danej licencovanej časti). V súvislosti s licencovaním budeme tieto časti systému označovať ako licencované celky alebo licencované moduly a vlastnosti:

S prechodom na systém ABRA Gen bolo zmenené licencovanie (zmenené licencované celky). Táto kapitola zatiaľ nebola zaktualizovaná v súlade s touto zmenou. Bude upravená v najbližšom možnom termíne.

Príklad licencovaných modulov. Zaktivované licencované celky sú začiarknuté. Dvojica čísel v tvare X/Y uvedená za každým licencovaným celkom teda udáva informáciu o licencii na sieťovú prevádzku ABRA Gen, viď ďalej.

V horní části subzáložky je seznam licencovaných modulů a vlastností. Je tu vidieť, ktoré časti systému sú aktivované a ktoré nie (podľa toho, akú aktiváciu váš aktivačný kľúč obsahuje) a informácia o tom, aká časť z danej licencie je už vyčerpaná (napr. iní užívatelia majú spustené agendy z danej licencovanej časti). V súvislosti s licencovaním budeme tieto časti systému označovať ako licencované celky alebo licencované moduly a vlastnosti:

Názov Popis
Modul/Vlastnosť

Z hľadiska licencovania je usporiadanie agend do licencovaných celkov podobné ako usporiadanie agend v zložke ABRA Gen v okne na spúšťanie agend, ak je zapnuté Usporiadanie podľa modulov. Existujú tu však výnimky, kedy niektoré z agend sú zaradené do Jadra (aby boli k dispozícii, aj keď nie je licencia k danému modulu (napr. účtový rozvrh či predkontácie) alebo naopak sú licencované samostatne (napr. homebanking). Ďalej viď rozdelenie agend do licencovaných celkov.

Ak sa na daný modul vzťahuje ešte aktivácia aktivačným kľúčom typu Property (vlastnosť), viď property aktivačné kľúče, tak táto vlastnosť je uvedená ako podriadená vetva stromu s aktuálne platnou hodnotou:

Príklad licencovaných miezd so sieťovosťou 3 a pre 20 zamestnancov v aktívnom prac. pomere. Ďalej príklad licencovanej časti Automatizačný server so sieťovosťou 3 a licenciou na možnosť mať až 5 nadefinovaných naplánovaných úloh.

Hodnota

Za každým licencovaným modulom v zozname licencovaných modulov je uvedená dvojica čísel v tvare X/Y:

 • X udáva, koľko licencií je pre daný licencovaný modul v danom okamihu už vyčerpaných.
 • Y udáva počet licencií, ktoré pre daný modul máte zakúpené.

Čo znamená počet zakúpených licencií a kedy a za akých okolností dôjde k odčerpaniu licencie pre daný modul a kedy naopak k čerpaniu licencie nedochádza, resp. čo licencie neblokujú, je detailne vyložené v kapitole Aktivácia a odčítanie licencií.

V závislosti na aktuálnej licenčnej politike sa môže stať, že licencie sa v prípade niektorých licencovaných celkov nečerpajú, tzn. číslo X sa nemení. Viac viď Čerpanie licencií v kap. kapitole Aktivácia a odčítanie licencií.

Platnosť do

Nadobúda hodnoty:

 • Konkrétny dátum - ak je systém v stave ostrej verzie a ak bolo zaktivované aktivačným kľúčom pre ostrú verziu s obmedzením do konkrétneho dátumu.
 • Časovo neobmedzené - vo všetkých ostatných prípadoch.

Nezamieňajte s časovým limitom platnosti neobmedzenej Trial verzie. Ten sa v tejto položke nezobrazuje. Ako plynie z popisu uvedených hodnôt, i v prípade, že systém je v stave trial verzie, je tu uvedená hodnota "Časovo neobmedzené".

Ďalej viď Ako zistiť stav aktivácie.

Špička

Maximálny počet licencií daného modulu odobraných naraz.

Možnost sledovat informace o průběhu špičky čerpaných licencovaných modulů může být užitečná např. tehdy, pokud zvažujete dokoupení licencí a potřebujete odhadnout optimální počet.

Naposledy začala Časy, kedy špička uvedená v predchádzajúcej položke naposledy začala.
Celkovo trvala

Doba trvania špičky. Ide o kumulovaný čas, tzn. sčítajú sa všetky doby trvania, keď bola špička uvedená v položke Špička dosiahnutá. Ak je nejaká špička prekonaná novou, dôjde k vynulovaniu a doba trvania novej špičky sa počíta od nuly. Vzhľadom k tomu, že tento čas sa reálne zistí, až keď počet licencií opäť klesne pod špičku, dopĺňa sa tento čas pre účely zobrazenia v tomto nástroji AppServerProp prírastkovo automaticky vždy pri občerstvení nasledovne: ak "Aktuálne"="Špička" (tzn. špička stále trvá), pripočíta sa k dobe "Celkovo trvala" (z predchádzajúceho trvania danej špičky) čas od "Naposledy začala" do aktuálneho času.

Ak by sa čas na serveri, kde beží aplikačný server líšil od času, kde beží klient, nebudú zobrazené zmysluplné.

Nedostupnosť

Zobrazuje počet pokusů o získání přístupu k danému licencovanému celku, které selhaly (z libovolného důvodu) od startu aplikačního serveru. Doba startu apl. serveru viz AppServerProp, záložka Monitoring.

Pokiaľ nemáte niektorý modul aktivovaný alebo ste už celú pre neho povolenú licenciu vyčerpali a pokúsili by ste sa spustiť ďalšiu úlohu ABRA Gen a v nej niektorú z agend, ktorá do daného modulu náleží, potom vám systém túto skutočnosť oznámi a spustenie agendy nepovolí.

K hodnotám zobrazeným v této záložce: Tyto hodnoty se "cashují" na aplikačním serveru, odkud se stahují. Nie sú perzistentné. Z toho tiež plynie, že zobrazené údaje sú relevantné k času posledného štartu aplikačného servera.

Užívatelia čerpajúci licenciu modulu

Tu je možné prehliadať, ktorí užívatelia čerpajú licenciu modulu, na ktorom aktuálne stojí kurzor v zozname licencovaných modulov.

Ak je užívateľ prihlásený v systéme ABRA Gen ako užívateľ A a otvorí agendu ako užívateľ B (viď otvorenie agendy v novom okne ako iný užívateľ), je v prehľade užívateľov zobrazené, že túto licenciu čerpá užívateľ A - ten, ktorý je do ABRA Gen prihlásený primárne.

Možnosť sledovať pre jednotlivé moduly, ktorý užívateľ čerpá licenciu vybraného modulu, pozri tiež nástroj AppServerProp.

Možnosť sledovať čerpané licencované moduly jednotlivými užívateľmi môže byť užitočná, napr. v prípade, že došlo k vyčerpaniu licencií na nejaký modul a potrebujeme zistiť, kto licencie na konkrétny modul obsadil a koho je potrebné osloviť, aby modul opustil.

Subzáložka Licencované doplňky

Subzáložka obsahuje seznam licencovaných doplňků:

Názov Popis
Doplnok

Název doplňku, pod kterým byla licence na daný doplněk vygenerována.

Hodnota

Stejný význam jako stejnojmenná položka v subzáložce Licencované moduly a vlastnosti.

Platnosť do

Stejný význam jako stejnojmenná položka v subzáložce Licencované moduly a vlastnosti.

Subzáložka Licence ABRA BI

Subzáložka je jednou ze součástí ABRA BI. Subzáložka není k dispozici, pokud není zprovozněné ABRA BI a nejsou splněny příslušné podmínky provozu ABRA BI a to ty z nich, které ovlivňují dostupnost této záložky, viz popis daných podmínek.

Príklad vzhľadu záložky ABRA BI v agende Firemné údaje

Subzáložka zobrazuje informace o licenci k základní subaplikaci ABRA BI a příp. k dalším vlastním subaplikacím ABRA BI. Informace zprostředkování ABRA BI, proto je i její vzhled obdobný záložkám ABRA BI. Význam jednotlivých položiek je zrejmý z ich názvu.

Pokud se ABRA BI spouští, není dostupné nebo z nějakého důvodu nenaběhlo, na záložce je o tomto zobrazena informace.

Funkcie k tejto agende:

Ze standardizovaných funkcí jsou zde k dispozici pouze následující (ostatní v této agendě nemají smysl):

Názov Kl. Ik. Je Doplňujúci popis:
Help F1 Help k agende je k dispozícii, ale nemožno ho vyvolávať z modálneho okna. Viď modálne oknoVo Windows sa takto nazýva okno, ktoré keď je vyvolané, na obrazovke "zatieni" všetky ostatné okná a nie je možné ho odsunúť do pozadia bez toho, aby sa s ním užívateľ priamo "vysporiadal" (tzn. stlačil OK, zrušiť, atď.). Typicky sa vyskytuje v prípadoch hlásení o chybách systému, interaktívnych dialógoch a pod. Opakom je nemodálne okno..
Vytvoriť správu Ctrl+M -  
Občerstviť F11 -

Ďalšie funkcie:

Názov Kl. Ik. Doplňujúci popis:
Aktivácia

F2

alebo

Shift +F2

-

Slúži na vykonanie aktivácie systému na ostrú verziu, teda na zadanie aktivačného kľúča. Ide o jednu z možností, ako je možné systém zaktivovať.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

Do v. 12.06 tu tiež bola k dispozícii funkcia Aktivácia balíčkov. Od v. 13.01 k dispozícii nie je. Voľba "aktivácie zo súboru" načíta zo súboru licencia.cfg priamo aj prípadný aktivačný kľúč na balíčky.

Demo F8 - Prepne systém do stavu demoverzie resp. trial verzie.