Naplánované úlohy - záložka Automatizačný server

Záložka slúži na zobrazenie informácií o bežiacich procesoch automatizačného servera a úlohách čakajúcich v poradí. Užívateľ tu môže úlohu ukončiť resp. z poradia vymazať.

V hornej časti záložky je k dispozícii položka:

Názov Popis
Aktívne Zobrazuje informáciu o tom, či je automatizačný server aktívny.
Automaticky občerstvovať zoznam procesov Ak je začiarknuté, zoznam sa bude občerstvovať automaticky, tzn. nie je nutné ručne vyvolávať funkciu Občerstviť.

Záložka ďalej obsahuje:

Príklad zobrazenia informácií o bežiacich procesoch a poradí (fronte) úloh automatizačného servera

Zobrazenie úloh automatizačného servera

Ide o needitovateľný zoznam, ktorý zobrazuje údaje o spracovávaných úlohách jednotlivými procesmi automatizačného servera. Obsiahnuté položky:

Názov Popis
Stav procesu

Informácia o aktuálnom stave daného procesu:

  • Vyčkávam - ak aktuálne nespracováva žiadnu úlohu, je v pohotovostnom režime.
  • Spracovávam - ak aktuálne spracováva nejakú spustenú úlohu.
  • Spracovávam internú správu - ak aktuálne v rámci danej úlohy spracováva nejakú internú správu, ktorú je potrebné odoslať.
  • Ukončovanie - po vyvolaní funkcie Ukončiť, kým nedôjde k ukončeniu procesu.
Proces beží od Dátum a čas, kedy automatizačný server daný proces spustil.
PID ID procesu. Viď položka PID v subzáložke História spustení.
Naplánovaná úloha Názov úlohy, ktorú proces aktuálne spracováva. Zobrazuje sa samozrejme len v prípade, že stav procesu = "Spracovávam".
Typ úlohy Typ úlohy, ktorú proces aktuálne spracováva.
Spustené pod Užívateľ, pod ktorým bola daná úloha spustená. Viď tiež položka Užívateľ v nastavení automatizačného servera resp. položka Spúšťať ako v definícii naplánovanej úlohy.
Úloha beží od Dátum a čas, odkedy daná úloha beží.

Pod needitovateľným zoznamom príloh je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v tejto subzáložke

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

Fronta automatizačného servera

Ide o needitovateľný zoznam, ktorý zobrazuje údaje o požiadavkách na spracovanie naplánovanej úlohy, ktoré čakajú vo fronte. Plní a vyprázdňuje sa automaticky podľa toho, ako požiadavky vznikajú a ako ich autoserver vybavuje. Obsiahnuté položky:

Názov Popis
Stav úlohy

Informácia o aktuálnom stave danej požiadavky:

  • Pripravená na spustenie - ak aktuálne čaká, kedy na ňu príde rad
  • Pracuje - ak je aktuálne v procese vybavovania
  • Neznámy - ak z nejakého dôvodu stav nie je možné zistiť
Vytvorená Dátum a čas, kedy bola požiadavka vytvorená. Tzn. vznikla buď vďaka tomu, že nastal plánovaný dátum a čas spustenia a automatizačný server tak pri pravidelnej kontrole naplánovaných úloh vytvoril požiadavku na spracovanie, alebo požiadavku funkciou Spustiť vytvoril ručne užívateľ mimo plánu.
PID PID procesu, viď vyššie, ktorý práve danú požiadavku v zástupe spracováva. Zobrazuje sa samozrejme len v prípade, že sa aktuálne spracováva.
Kód úlohy Kód úlohy, z ktorej vznikla daná požiadavka.
Názov úlohy Názov úlohy, z ktorej vznikla daná požiadavka.
Typ úlohy Typ úlohy, z ktorej vznikla daná požiadavka.
Vytvoril Užívateľ, ktorý danú požiadavku vytvoril. Tzn. ten, pod ktorým sa má daná úloha spúšťať (viď tiež položku Užívateľ v nastavení automatizačného servera resp. položku Spúšťať ako v definícii naplánovanej úlohy) alebo ten, ktorý ju spustil ručne mimo plánu funkciou Spustiť.

Pod needitovateľným zoznamom príloh je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v tejto subzáložke

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

Zobrazenie zoznamu v tejto záložke

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v číselníkoch - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k tejto záložke:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

Klasický editačný režim s ukladaním vykonaných zmien, ako bol popísaný v kap. Editácia záznamov v knihách v tejto záložke neprebieha, teda štandardné funkcie pre režim editácie v číselníkoch sa tu neponúkajú.

Ďalšie funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis
Občerstviť F11 Ide o klasické občerstvenie, ale záznamov v tejto subzáložke.
Ukončiť -

Možnosť daný spustený proces (AutoServerSlave.exe) ukončiť. Využijete, ak napr. došlo k nejakej chybe a potrebujete proces násilne ukončiť. Pokiaľ proces ukončíte a automatizačný server bude ďalší proces potrebovať, tak si automaticky spustí iný.

Bežiaci proces môžete ukončiť i v Správcovi úloh systému Windows.

Vymazať z poradia - Možnosť danú čakajúcu požiadavku z poradia (fronty) vymazať. Využijete, ak napr. došlo k nejakej chybě a potrebujete frontu vyčistiť.