Naplánované úlohy - záložka Detail

Záložka zobrazí detailné informácie k aktuálnemu záznamu zo záložky Zoznam. Položky zadávané ku každému záznamu sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Plán Hlavička Parametre úlohy Odoslať správu po dokončení úlohy História spustení Formuláre

V hornej časti záložky Detail je možné zadávať nasledujúce položky:

Názov Popis
Typ úlohy

Tu vyberiete, aký typ plánovanej úlohy chcete definovať. V nasledujúcom texte sú jednotlivé dostupné typy úloh popísané:

Aktívne Možnosť nastaviť si danú úlohu ako neaktívnu (a dočasne ju tak napr. vyradiť z činnosti bez nutnosti jej mazania).
Kód Kód označujúci danú úlohu. Je to nepovinná položka, ale odporúčame ju využívať.
Názov Názov úlohy.

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Popis položiek, ktoré sú k dispozícii v hornej časti záložky Detail, ak je zobrazená základná definícia Panela definovateľných údajov detailu:

Názov Popis
Plán Informačný údaj o tom, aký je plán spúšťania pre danú úlohu. Napr.: O 14:00, každý deň, prvý raz v ut 5.5.2009.
Čas ďalšieho spustenia Informačný údaj o tom, kedy by mala byť úloha znovu spustená. V prípade úloh, ktoré sa neopakujú, je tu rovnaký údaj ako v predchádzajúcej položke.

Subzáložka Plán

Názov Popis
Naplánovať úlohu

Možnosť nastaviť frekvenciu opakovania úlohy a ďalšie, s tým súvisiace údaje (počet opakovaní, riešenie prípadov, keď termín pripadne na víkend a pod.):

 • jen jednou - tj. pro úlohy požadované jednorázově
 • denně - s možností zadat opakování po zadaném počtu dní
 • denně opakovaně - s možností zadat opakování po zadaném časovém intervalu (např. po 2 hodinách)
 • týdně - s možností zadat opakování po zadaném počtu týdnů a specifikovat dny v týdnu
 • měsíčně - s možností zadat opakování po zadaném počtu měsíců (tj. např. každý třetí pro opakování čtvrtletně apod.). Deň v mesiaci sa odvodí z dátumu prvého spustenia (tzn. ak je dátum prvého spustenia napr. 5.5., bude to vždy piaty deň v príslušnom mesiaci).
 • ročně - s možností zadat opakování po zadaném počtu let.
 • pri spustení automatizačného servera
 • nespouštět plánovaně - pro tuto volbu nejsou dostupná žádná nastavení. Využívá se u typů úloh, jejichž spouštění se volá z jiných částí systému ABRA Gen.
Dátum prvého spustenia Dátum, kedy sa má úloha spustiť prvý raz.
Čas spustenia Čas, kedy sa má úloha spúšťať.
Denné plánovanie

Týka sa volieb denne, denne opakovane, týždenne, mesačne, ročne. V závislosti od nastavenia frekvencie sú k dispozícii rôzne ďalšie voľby. Typicky sa nastaví do položky Každých rozmedzí v akom sa bude úloha spúšťať a do položky Opakovať, koľkokrát bude úloha celkom spustená - či sa bude opakovať neobmedzene alebo len do určitého dátumu. Ďalej je možné voliť, či bude úloha spúšťaná aj cez víkend, prípadne, pri frekvencii týždenne, aj počas ktorých dní.

Ak bude vybraná frekvencia denne, v položke Každých bude zadané 2 a v položke Opakovať bude vybraný variant Celkom a zadané 5, znamená to, že úloha sa spustí celkovo päťkrát v dvojdenných intervaloch.

Subzáložka Hlavička

Názov Popis
Spustiť ako (nepovinné)

Užívateľ, pod ktorým bude daná úloha spustená. Ak tu nie je zadaný, použije sa užívateľ zadaný v parametroch automatizačného servera.

Užívateľ musí mať potrebné prístupové práva. Viď Naplánované úlohy verzus prístupové práva.

Ak sa v rámci vykonávania nejakej automaticky spúšťanej naplánované úlohy zasielajú správy (tzn. úloha má nastavené, že sa má po dokončení úlohy odoslať správa zadaným adresátom), bude táto správa (správa alebo odoslaný e-mail) vytvorená pod užívateľom zadaným v parametroch automatizačného servera (nie pod užívateľom zadaným tu, pod ktorým sa spúšťa daná úloha).

Heslo Heslo k užívateľskému účtu z predchádzajúcej položky. Heslo daného užívateľa musíte zadať vtedy, ak definujete úlohu spúšťanú pod iným užívateľom. Ak užívateľa v predchádzajúcej položke nezadávate alebo ste zadali sebe samého, prípadne ste prihlásený ako užívateľ s privilégiom Supervisor, systém po vás heslo vyžadovať nebude.

Subzáložka Parametre úlohy

Tu zadáte parametre podľa zvoleného typu úlohy. Hodnoty parametrov sa môžu aj predvypĺňať, podľa toho, odkiaľ a ako bolo vytváranie plánovanej úlohy vyvolané. Ďalej viď popis kroku Naplánovať v Sprievodcovi naplánovaním automatického spustenia.

Popis parametrov pre jednotlivé typy úloh:

Typ úlohy Zadávané parametre
Aktualizácia fulltextového hľadania

Zadávané parametre:

Názov Popis
Definícia

Třída Business objektu, pro který je určena vybraná definice fulltextového hledání, na základě které se v rámci provedení automatické úlohy vygeneruje množina povolení ke zpracování dat.

Ve spodní části záložky je k dispozici funkční tlačítko Upravit výběr, po jehož stisku je vyvolán Průvodce výběrem záznamu, pomocí něhož vyberete ty definice fulltextového hledání, které si přejete touto naplánovanou úlohou aktualizovat. Pokiaľ nebude vybraná žiadna definícia, aktualizujú sa všetky.

Aktualizácia kategorizačných údajov

Zadávané parametre:

Názov Popis
Podmienky Obmedzujúce podmienky na výber firiem, pre ktoré sa má vykonať aktualizácia. Ide o číselníkovú agendu, takže ide o tie isté prvky, ako sa ponúkajú napr. pre filtrovanie  vo funkcii Filtrovať v adresári firiem. Vzhľad, ovládanie a spôsob zadania hodnôt jednotlivých obmedzovacích (filtračných) prvkov je podobný ako pri zadávaní obmedzení v záložkách Obmedzenie dokladových agend. Viď záložka Obmedzenie - všeobecne.
Aktualizácia kurzového lístka

Zadávané parametre:

Názov Popis
Voľby
 • Eurový z webu ECB - Zvolíte-li tuto možnost, nejdříve se na www stránkách výrobce přečte obsah pomocného interního souboru, který obsahuje aktuální adresu, na níž by se kurzovní lístek pro danou lokalizaci měl nalézat. Typicky je to adresa na stránky Európskej centrálnej banky (ECB), ale môže to byť aj inak.
 • Individuální nastavení - Možnost stáhnout KL z libovolné zadané adresy, kterou zadáte do položky Individuální WWW adresa

Pro ty, které se stahují přímo z webu příslušné banky se podle nastavení v další položce Datum platnosti kurzovního lístku určí datum, k němuž se má kurzovní lístek načíst. Toto datum se použije ke zkompletování www adresy, aby se stáhl kurzovní lístek platný k zadanému datu, příp. lze nastavit použití nejbližšího dřívějšího. Viz následující položky.

Datum platnosti kurzovního lístku

K dispozici jen, je-li zvolena možnost:

 • Eurový z webu ECB

Hodnoty:

 • Aktuální kurz - pak se použije aktuální kurzovní lístek.
 • Dnes/Včera/Předevčírem - pak se použije KL pro příslušné datum plynoucí ze zvolené volby.

Není-li nalezen KL k příslušnému datu, může se použít nejbližší předchozí v závislosti na nastavení následující položky Použít nejbližší předchozí kurz. lístek.

Použiť najbližší predchádzajúci kurz. lístok

K dispozici jen v kombinaci s předchozí položkou Datum platnosti kurzovního lístku. Je-li zatrženo a není-li nalezen KL k datu, které plyne z hodnoty zvolené v předchozí položce, použije se nejbližší předchozí KL.

Individuální WWW adresa

Pokud zvolíte možnost Individuální nastavení, zpřístupní se položka Individuální WWW adresa, do které zadáte www adresu podle svého výběru, z níž chcete načíst kurzovní lístek.

Nastavenie proxy Funkční tlačítko Nastavení proxy vyvolá Nastavení HTTP serveru proxy.
Automatické aktualizácie Žiadne parametre.
Automatické správy Zadávané parametre:
NázovPopis
Vlastný e-mail. účetAk má byť výsledkom definície automatickej správy e-mail (adresát v definícii automatických správ (odkazov) je typu e-mail), použije sa tu zadaný e-mailový účet.
Čistenie tabuľky SELDEF a SELDAT Žiadne parametre.
Export

Zadávané parametre:

Názov Popis
Miesto programu

Viď popis rovnomenných parametrov pre typ úlohy Tlač, tu ide akurát o definovateľné exporty.

Názov prílohy
Definícia exportu
Podmienky
Export do súboru

Možnosť zadať QR výraz, v ktorom bude možné špecifikovať cestu k uloženiu do súboru. Pokiaľ bude cesta zadaná, bude sa do nej súbor ukladať. Pre získanie mena súboru je možné využiť parameter spustenia (pomenovaný skript) %FILENAME% v definícii exportu.

Pri ukladaní na disk je potrebné si uvedomiť, že automatizačný server beží (typicky) na inom serveri a pod nejakým užívateľom. To spôsobuje, že napr. nie sú namapované diskové jednoty, avšak UNC cesty fungujú bez problémov. Ďalej služba beží pod nejakým účtom Windows, čo môže spôsobiť, že do vybranej zložky nebude možné zapisovať. Toto obmedzenie platí jednak pre lokálne disky tak i UNC cesty. Viac viď Registrácia, ďalšie podmienky spustenia (UNC cesty vs. mapované disky atď.) a Tlače/exporty prostredníctvom automatizačného servera.

Generovanie povolení k spracovaniu dát Zadávané parametre:
NázovPopis
Pravidlo

Kód a název pravidla ochrany dat, na základě kterého se v rámci provedení automatické úlohy vygeneruje množina povolení ke zpracování dat.

Ve spodní části záložky je k dispozici funkční tlačítko Upravit výběr, po jehož stisku je vyvolán číselník Pravidla ochrany dat, pomocí něhož vyberete ta pravidla, podle kterých má tato naplánovaná úloha generovat povolení. Přidat lze jen pravidla, která mají v položce Typ pravidla hodnotu Generování.

Pokud nebude vybráno žádné pravidlo, použijí se pro generování všechna pravidla.

K dispozici je dále funkční tlačítko Smazat, pro odstranění z výběru aktuálního pravidla, resp. označených, pokud je nějaké označeno a tlačítko Vyčistit, které odstraní všechna dosud vybraná pravidla.

Kontrola nespoľahlivých platiteľov DPH Zadávané parametre:
NázovPopis
Nastavenie proxyFunkční tlačítko Nastavení proxy vyvolá Nastavení HTTP serveru proxy.
Stiahnuť len zoznam nespoľahlivých platiteľov DPHTýmto parametrom je možné zvoliť, či úloha stiahne zoznam nespoľahlivých, nie údaje vybraných firiem.

Zoznam firiem nie je primárne oklieštený podľa toho, či IČ DPH spĺňa podmienku pre zaradenie do kontroly ("CZ" na začiatku VATIdentNumber), ale k odfiltrovaniu nevhodných IČ DPH dôjde pred vytvorením zoznamu firiem pre webovú službu. Tzn. v zozname naplánované úlohy môžu byť vybrané všetky firmy, ale kontrolovať sa budú len tie, ktoré spĺňajú podmienku zaradenia do kontroly.

Podmienky pre výber overovaných firiem

Obmedzujúce podmienky na výber firiem, pre ktoré sa má overenie vykonať. Je k dispozícii len vtedy, pokiaľ nie je začiarknutý predchádzajúci parameter Stiahnuť len zoznam nespoľahlivých platiteľov DPH. Ide o číselníkovú agendu, takže ide o tie isté prvky, ako sa ponúkajú napr. pre filtrovanie  vo funkcii Filtrovať v adresári firiem. Vzhľad, ovládanie a spôsob zadania hodnôt jednotlivých obmedzovacích (filtračných) prvkov je podobný ako pri zadávaní obmedzení v záložkách Obmedzenie dokladových agend. Viď záložka Obmedzenie - všeobecne.

Napočítanie variantu kapacitného plánu Zadávané parametre:
NázovPopis
Název varianty kapacitního plánuNázov variantu. Jako kód se uvádí datum a čas spuštění naplánované úlohy.
Výpočet k dátumu

Datum, ke kterému bude výpočet či smazání probíhat. Udává se ve dnech připočtených či odečtených od data spuštění naplánované úlohy.

Metóda výpočtu

K dispozici jsou metody z číselníku Metody výpočtu kapacitního plánu.

Viditelnost

Viz popis funkce Nový v dialogovém okně Varianty kapacitního plánu.

Je hlavnáViz popis funkce Nový v dialogovém okně Varianty kapacitního plánu.
Ponechávání variant

K dispozícii sú tieto možnosti:

 • Ponechat pouze - v této volbě můžete určit kolik variant budete uchovávat. Pokud zvolíte 0, bude se přepisovat vždy pouze jedna varianta.
 • Ponechat všechny varianty - budou uchovávány všechny napočítané varianty.

Varianty je možné ručně mazat v dialogovém okně Varianty kapacitního plánu.

Odoslanie pripravených elektronických správ

Zadávané parametre:

Názov Popis
E-mailové účty

Název účtu, pro který se v rámci provedení automatické úlohy má provést odeslání zpráv.

Ve spodní části záložky je k dispozici funkční tlačítko Upravit výběr, po jehož stisku je vyvolán číselník E-mailové účty, z něhož vyberete e-mailové účty, pro které se má tato úloha provést.

Úloha zpracuje jenom takové účty, na které je přístupové právo. Pri editácii je možné vyberať všetky účty, bez ohľadu na práva. Není-li nastaven ani jeden účet, úloha zpracuje všechny, na které má uživatel právo. Ďalej viď Naplánované úlohy verzus prístupové práva a Poštovné účty verzus prístupové práva.

Odoslanie tržby EET

Zadávané parametre:

Názov Popis
Podmínky pro výběr tržeb EET k odeslání

Omezující podmínky pro výběr tržeb EET, u kterých se má provést odeslání. Jde o tytéž omezující podmínky, které jsou k dispozici přímo v záložce Omezení v agendě tržby EET.

Opakované bankové platby

Zadávané parametre:

Názov Popis
Dátum

Zadáte, k akému dátumu sa majú opakované platby generovať. Buď k zadanému konkrétnemu dátumu alebo k aktuálnemu dátumu.

Overovanie IČ DPH v systéme VIES Zadávané parametre:
NázovPopis
Nastavenie proxyFunkční tlačítko Nastavení proxy vyvolá Nastavení HTTP serveru proxy.
Podmienky pre výber overovaných firiem

Obmedzujúce podmienky na výber firiem, pre ktoré sa má overenie vykonať. Ide o číselníkovú agendu, takže ide o tie isté prvky, ako sa ponúkajú napr. pre filtrovanie  vo funkcii Filtrovať v adresári firiem. Vzhľad, ovládanie a spôsob zadania hodnôt jednotlivých obmedzovacích (filtračných) prvkov je podobný ako pri zadávaní obmedzení v záložkách Obmedzenie dokladových agend. Viď záložka Obmedzenie - všeobecne.

Príjem elektronických správ

Zadávané parametre:

Názov Popis
E-mailové účty

Název účtu, pro který se v rámci provedení automatické úlohy má provést odeslání zpráv.

Ve spodní části záložky je k dispozici funkční tlačítko Upravit výběr, po jehož stisku je vyvolán číselník E-mailové účty, z něhož vyberete e-mailové účty, pro které se má tato úloha provést.

Úloha zpracuje jenom takové účty, na které je přístupové právo. Pri editácii je možné vyberať všetky účty, bez ohľadu na práva. Není-li nastaven ani jeden účet, úloha zpracuje všechny, na které má uživatel právo. Ďalej viď Naplánované úlohy verzus prístupové práva a Poštovné účty verzus prístupové práva.

Príkazový riadok

Zadávané parametre:

Názov Popis
Príkazový riadok

Do sprístupnenej položky zadáte požadovaný príkaz.

Skladová uzávierka

Zadávané parametre:

Názov Popis
Výber záznamov

Ve spodní části je k dispozici funkční tlačítko Upravit výběr, po jehož stisku je vyvolán číselník Sklady, z něhož vyberete ty, které se mají uzavřít resp. v nichž se má provést ocenění skladových zásob. Význam je podobný ako pri ručnom spúšťaní uzávierky. Viď napr. Nová uzávierka k dátumu - Výber uzatváraných skladov.

Ďalšie zadávané parametre tejto úlohy sú usporiadané do subzáložiek:

Obsiahnuté subzáložky: Výber skladovej uzávierky Vytvorenie príloh do správy

Výber skladovej uzávierky

Názov Popis
Typ akcie
Dátum uzávierky
 • K dátumu - význam je rovnaký ako pri ručnom spúšťaní uzávierky. Viď Nová uzávierka k dátumu. Má význam pre úlohy spustené jednorazovo.
 • K aktuálnemu dátumu mínus x dní - podobne ako predchádzajúca voľba, akurát dátum uzávierky sa odvodí z aktuálneho dátumu spustenia úlohy mínus zadaný počet dní. Má význam pre úlohy spustené s pravidelným opakovaním.
 • Za predchádzajúce obdobie - uzávierka za obdobie, ktoré predchádzalo obdobiu spustenia úlohy. Viď Nová hlavná uzávierka skladu za obdobie.
Ukladať aj uzávierky, ktoré neobsahujú žiadne nové pohyby Viď Nová uzávierka k dátumu - popis rovnomennej položky. Nie je k dispozícii pre ocenenie skladových zásob (nemá pre neho význam, pri ocenení sa žiadne uzávierky neukladajú).

Vytvorenie príloh do správy

Použijete vtedy, ak chcete v rámci Odosielaných správ po dokončení úlohy zaslať reporty s informáciami o oceňovaných pohyboch ako prílohy takej správy. Viď úvodný popis úlohy Skladová uzávierka. Potom tu nastavíte nasledovné položky:

Názov Popis
Zoznam skladových pohybov s nekompletnými cenami Ide o obdobu zoznamu vypisovaného v kroku "Pohyby s nekompletnými cenami" v rámci Novej uzávierky k dátumu resp. v rámci Ocenenia skladových zásob. V tejto prílohe sa vytlačia pohyby získané z agendy Skladové pohyby vyvolané s prednastaveným obmedzením, tzv. červeným obmedzením za nasledujúcej podmienky (význam podmienok viď Skladové pohyby - záložka Obmedzenie):
 • Dátum vystavenia dokladu = Podľa zadaných dát, pričom "Dátum od" sa preberie z počiatočného dátumu prvého obdobia a "Dátum do" z dátumu skladovej uzávierky resp. ocenenia sklad. zásob zadaného vyššie.
 • Sklad = sklady spracovávané danou akciou uzávierky, viď vyššie.
 • Cena je kompletná = Nie
Zoznam skladových pohybov, ktoré sa nepodarilo uzavrieť resp. oceniť Ide o obdobu zoznamu vypisovaného v kroku "Neocenené pohyby" v rámci Novej uzávierky k dátumu resp. v rámci Ocenenia skladových zásob. V tejto prílohe sa vytlačia pohyby získané z agendy Skladové pohyby vyvolané s prednastaveným obmedzením, tzv. červeným obmedzením za nasledujúcej podmienky (význam podmienok viď Skladové pohyby - záložka Obmedzenie):
 • Dátum vystavenia dokladu = podobne ako v predchádzajúcom prípade.
 • Sklad = podobne ako v predchádzajúcom prípade.
 • Riadok je spracovaný uzávierkou = Nie - Neuzavreté uzávierkou.
 • Riadok je ocenený (bez uzavretia) = Nie - Neocenené ocenením skladových pohybov.
Zoznam uzavretých resp. ocenených skladových pohybov V tejto prílohe sa vytlačia pohyby získané z agendy Skladové pohyby vyvolané s prednastaveným obmedzením, tzv. červeným obmedzením za nasledujúcej podmienky (význam podmienok viď Skladové pohyby - záložka Obmedzenie):
 • Dátum vystavenia dokladu = podobne ako v predchádzajúcom prípade.
 • Sklad = podobne ako v predchádzajúcom prípade.

  A ďalej za podmienok, ktoré sa líšia podľa zvoleného typu akcie:
   

 • v prípade Ocenenia skladových zásob - Riadok je ocenený (bez uzavrenia) = Áno - Ocenené ocenením skladových pohybov.
 • v prípade Novej uzávierky k dátumu - Využije sa užívateľsky neviditeľná podmienka, ktorá vráti riadky uzavreté práve vytvorenými uzávierkami.

  Podmienka za identifikátory vytvorených skladových uzávierok, cez ktoré sa zafiltrujú uzavreté riadky (každá uzávierka obsahuje informáciu o sklade a poradí uzávierky, cez ktoré sa testuje, či je riadok uzavretý práve vytvorenými uzávierkami).

Názov prílohy Meno výstupného súboru, do ktorého sa požadovaný report vykoná a uloží a ktorý bude odoslaný ako príloha správy. Názov musí byť zadaný. Tu nie je možné využiť parameter spustenia (pomenovaný skript) %FILENAME%.

Do názvu prílohy nie je možné zadávať znaky, ktoré všeobecne nie je možné používať v názvoch súborov (napr. * ? > < | / \), prílohu by inak nebolo možné uložiť.

Tlačová zostava Názov vybranej tlačovej zostavy, ktorá sa má vykonať.
Typ súboru Typ súboru, do ktorého sa má report uskutočniť. Význam je podobný, ako keď ručne vykonávate tlač do súboru, viď popis Tlač do súboru zvoleného formátu
Skript Zadávané parametre:
NázovPopis
Balíček skriptovIdentifikácia balíčka skriptov, ktorý obsahuje požadovanú funkciu. Balíček musí obsahovať skript druhu Knižnica.

K dispozícii je funkčné tlačidlo , na nastavenie odkazu na balíček skriptov. Ide o tlačidlo s voľbou: Pridať odkaz na nejaký balíček skriptov alebo tento odpojiť, tzn. zrušiť odkaz na doteraz zviazaný balíček skriptov. Na vyhľadanie balíčka skriptov sa otvorí agenda Balíčky skriptov. Povinná položka.

Hlavičku funkcie v správnom formáte si je možné nechať vygenerovať v agende Balíčky skriptov pomocou funkcie Vygenerovať hlavičku.

Knižnica skriptovMeno skriptovacej knižnice z daného balíčka obsahujúcej potrebnú funkciu. Ponúka sa meno knižnice z odkazovaného balíčka. Bez vyplnenia tejto položky nemá definícia funkcie zabezpečenia význam.
FunkcieNázov skriptovacej funkcie obsiahnutej v danej knižnici, ktorá implementuje požadovanú funkcionalitu. Ponúkajú sa mená funkcií z knižnice zadanej v predchádzajúcej položke z odkazovaného balíčka. Bez vyplnenia tejto položky nemá definícia funkcie zabezpečenia význam.

Položky sú k dispozícii aj vtedy, ak nie je k dispozícii agenda Balíčky skriptov, tzn. ak nie je nainštalované skriptovanie. V takom prípade ich ale nie je možné použiť (systém ABRA Gen nahlási chybu), samozrejme v takom prípade nemá ani význam definovať úlohu takého typu.

Pokiaľ sa pri vybraní skriptu nevyplní Knižnica skriptov a Funkcia, môže to byť spôsobené tým, že je ABRA Gen spustená s parametrom -NOSCRIPTING a užívateľ je prihlásený s privilégiom Obchádzať skriptovanie.

Tlač

Zadávané parametre:

Názov Popis
Miesto programu Programové miesto (programpoint), pre ktoré sa má úloha tlače naplánovať.
Názov prílohy Meno výstupného súboru, do ktorého sa požadovaný report vykoná a uloží a ktorý bude odoslaný ako príloha správy. Názov musí byť zadaný. Tu nie je možné využiť parameter spustenia (pomenovaný skript) %FILENAME%.

Do názvu prílohy nie je možné zadávať znaky, ktoré všeobecne nie je možné používať v názvoch súborov (napr. * ? > < | / \), prílohu by inak nebolo možné uložiť.

Tlačová zostava Názov vybranej tlačovej zostavy, ktorá sa má vykonať.
Typ súboru Typ súboru, do ktorého sa má report uskutočniť. Význam je podobný, ako keď ručne vykonávate tlač do súboru, viď popis Tlač do súboru zvoleného formátu
Podmienky Obmedzujúce podmienky pre daný report. Možné podmienky sa zobrazia až po výbere programového bodu a tlačovej zostavy v predchádzajúcich položkách.

Ide o obmedzovacie podmienky, ktoré sú nadefinované pre zdroj dát z definície vybranej tlačovej zostavy. Vzhľad, ovládanie a spôsob zadania hodnôt jednotlivých obmedzovacích (filtračných) prvkov je podobný ako pri zadávaní obmedzení v záložkách Obmedzenie dokladových agend. Viď záložka Obmedzenie - všeobecne.

V prípade tlače z agend Reportov ide o krok Zadanie obmedzenia pre vybranú zostavu (viď popis sprievodcov daným reportom). V rámci tlačenia z dokladových agend ide typicky o tie isté prvky, ako sú na záložke Obmedzenie danej agendy, a v prípade tlače z číselníkových agend ide typicky o rovnaké prvky, ako sa ponúkajú napr. na filtrovanie vo funkcii Filtrovať, avšak  nemusí to tak byť. Objasníme na príklade:

Pri plánovaní úlohy pre tlač tlačovej zostavy Obraty odberateľov z Adresára firiem sa ponúkajú obmedzovacie prvky podľa definície zdroja dát "obraty odberateľov", kým vo funkcii Filtrovať sa ponúkajú obmedzovacie prvky podľa zdroja dát "adresár".

Vytlačený report bohužiaľ nie je možné uložiť priamo do súboru na disku, a to z toho dôvodu, že automatizačný server môže bežať pod účtom, ktorý vidí cesty inak, a tým pádom sa nemusí podariť súbor uložiť.

Účtovná závierka

Zadávané parametre:

Názov Popis
Audit

Tu stanovíte, ktoré účtovné záznamy z denníka sa majú spracovať účtovnou závierkou s ohľadom na stav ich príznaku Audit.

Ďalšie parametre Ďalej musíte zadať nasledujúce informácie na dokončenie závierky, tzn. na uzavretie a otvorenie kníh, podobne ako pri ručnom spúšťaní uzávierky: Viď Nová účtovná závierka. Pri automatickom spúšťaní účtovnej uzávierky nie je k dispozícii možnosť zvoliť, či chcete uskutočniť test na výskyt účtovných žiadostí. Test sa uskutočňovať nebude.
Upozornenie na servisovaný predmet

Zadávané parametre tejto úlohy sú usporiadané do subzáložiek:

Obsiahnuté subzáložky: Obmedzenie Adresáti

Obmedzenie

Názov Popis
Podmienky Obmedzujúce podmienky na výber firiem, pre ktoré sa má vykonať aktualizácia. Ide o číselníkovú agendu, takže ide o tie isté prvky, ako sa ponúkajú napr. pre filtrovanie  vo funkcii Filtrovať v adresári firiem. Vzhľad, ovládanie a spôsob zadania hodnôt jednotlivých obmedzovacích (filtračných) prvkov je podobný ako pri zadávaní obmedzení v záložkách Obmedzenie dokladových agend. Viď záložka Obmedzenie - všeobecne.

Adresáti

Názov Popis
Typ správy
a ďalšie položky
Možnosť nastaviť, ako sa má upozornenie na vybrané serv. predmety poslať. Je možné voliť z nasledujúcich typov, pričom pre každú z nich sa sprístupnia ďalšie dopĺňajúce položky:

Odoslanie správy

V tomto prípade sa odošle správa adresátom zadaným ďalej.

NázovPopis
Typ adresáta

a další položka
Tu zvolíte typ adresáta. Na základe zvoleného typu adresáta sa sprístupnia ďalšie položky na zadanie konkrétneho adresáta daného typu:

Spôsob zadania a význam položiek je podobný ako v prípade ručného zadania správy, viď Adresáti v detaile správy. Tu len nie je k dispozícii na výber adresát typu (4) e-mail.

Odoslanie e-mailu prevádzkovateľovi

V tom prípade sa vytvorí odoslaný e-mail na e-mailovú adresu firmy prevádzkovateľa daného servisovaného predmetu.

NázovPopis
Názov prílohyMeno výstupného súboru, do ktorého sa požadovaný report vykoná a uloží a ktorý bude odoslaný ako príloha správy. Názov musí byť zadaný. Tu nie je možné využiť parameter spustenia (pomenovaný skript) %FILENAME%.

Do názvu prílohy nie je možné zadávať znaky, ktoré všeobecne nie je možné používať v názvoch súborov (napr. * ? > < | / \), prílohu by inak nebolo možné uložiť.

Tlačová zostavaNázov vybranej tlačovej zostavy, ktorá sa má vykonať.
Typ súboruTyp súboru, do ktorého sa má report uskutočniť. Význam je podobný, ako keď ručne vykonávate tlač do súboru, viď popis Tlač do súboru zvoleného formátu

 

Uzávierka bankových účtov

Zadávané parametre:

Názov Popis
Výber záznamov

Ve spodní části je k dispozici funkční tlačítko Upravit výběr, po jehož stisku je vyvolán číselník Bankovní účty, z něhož vyberete ty, které se mají uzavřít. Význam a spôsob výberu je rovnaký ako pri ručnom spúšťaní uzávierky bankových účtov. Viď Nová uzávierka bankových účtov - Výber záznamov. Význam je podobný ako pri ručnom spúšťaní uzávierky. Viď napr. Nová uzávierka k dátumu - Výber uzatváraných skladov.

Ďalšie parametre Ďalej zadáte dopĺňajúce údaje pre vykonanie uzávierky, podobne ako pri ručnom spúšťaní uzávierky. Viď popis rovnomenných položiek v kap. Nová uzávierka bankových účtov.
Uzávierka fakturácie

Zadávané parametre:

Názov Popis
Výber záznamov

Ve spodní části je k dispozici funkční tlačítko Upravit výběr, po jehož stisku je vyvolán číselník Řady dokladů, z něhož vyberete ty řady dokladů, které se mají uzavřít. Význam a spôsob výberu je rovnaký ako pri ručnom spúšťaní uzávierky. Viď Nová uzávierka fakturácie - Výber záznamov.

Ďalšie parametre Ďalej zadáte dopĺňajúce údaje pre vykonanie uzávierky, podobne ako pri ručnom spúšťaní uzávierky. Viď popis rovnomenných položiek v kap. Nová uzávierka fakturácie.
Uzávierka ostatných dokladov

Zadávané parametre:

Názov Popis
Výber záznamov

Ve spodní části je k dispozici funkční tlačítko Upravit výběr, po jehož stisku je vyvolán číselník Řady dokladů, z něhož vyberete ty řady dokladů, které se mají uzavřít. Význam a spôsob výberu je rovnaký ako pri ručnom spúšťaní uzávierky. Viď Nová uzávierka ostatných dokladov - Výber záznamov.

Ďalšie parametre Ďalej zadáte dopĺňajúce údaje pre vykonanie uzávierky, podobne ako pri ručnom spúšťaní uzávierky. Viď popis rovnomenných položiek v kap. Nová uzávierka ostatných dokladov.
Uzávierka pokladní

Pomocou funkčného tlačidla Upraviť výber v spodnej časti záložky vyberiete pokladne, ktoré sa majú uzavrieť. Význam a spôsob výberu je rovnaký ako pri ručnom spúšťaní uzávierky. Viď Nová uzávierka pokladní - Výber záznamov. Ďalej zadáte dopĺňajúce údaje pre vykonanie uzávierky, podobne ako pri ručnom spúšťaní uzávierky.

Zadávané parametre:

Názov Popis
Výber záznamov

Ve spodní části je k dispozici funkční tlačítko Upravit výběr, po jehož stisku je vyvolán číselník Pokladny, z něhož vyberete ty, které se mají uzavřít. Význam a spôsob výberu je rovnaký ako pri ručnom spúšťaní uzávierky. Viď Nová uzávierka pokladní - Výber záznamov.

Ďalšie parametre Ďalej zadáte dopĺňajúce údaje pre vykonanie uzávierky, podobne ako pri ručnom spúšťaní uzávierky. Viz popis stejnojmenných položek v kap. Nová uzávěrka pokladen.
Výpočet finančnej bilancie Zákazky/Obchodného prípadu/Projektu Zadávané parametre:
NázovPopis
Typ objektuZo skrytého zoznamu vyberiete, či chcete bilanciu počítať pre zákazky, obchodné prípady alebo projekty (podľa toho, pre ktorý z týchto objektov používate projektové riadenie a zaujíma vás preň bilancia).
Konkrétna zákazka/ obchodný prípad/ projektČíselníková položka, kde z príslušného číselníka vyberiete záznam, pre ktorý sa bude bilancia počítať.
Určenie dátumu, ku ktorému sa bilancia vypočíta
 • K zadanému dátumu - Ak je zvolená táto možnosť, zadáte dátum, ku ktorému sa má výpočet uskutočniť. Význam je rovnaký ako pri ručnom spúšťaní funkcie Nová bilancia k zadanému dátumu uzávierky. Má význam pre úlohy spustené jednorazovo.
 • K dátumu spustenia výpočtu - podobne ako predchádzajúca voľba, akurát dátum pre výpočet sa odvodí od aktuálneho dátumu. Má význam pre úlohy spustené s pravidelným opakovaním.
 • K aktuálnemu dátumu mínus x dní - podobne ako predchádzajúca voľba, akurát dátum uzávierky sa odvodí z aktuálneho dátumu spustenia úlohy mínus zadaný počet dní.
Zálohovanie dát Zadáte dopĺňajúce údaje pre vykonanie zálohy, podobne ako pri ručnom spúšťaní zálohovania. Viď popis rovnomenných položiek v kap. Zálohovanie dát - kroky sprievodcu.

Cestu pre uloženie súboru zálohy je potrebné zadávať z pohľadu automatizačného servera, tzn. počítača, na ktorom automatizačný server beží.

Spracovanie dokumentov

Zadávané parametre:

Názov Popis
Kategórie dokumentov

Ve spodní části je k dispozici funkční tlačítko Upravit výběr, po jehož stisku je vyvolán číselník Kategorie dokumentů, z něhož vyberete ty, které se mají zpracovat. Význam je zrejmý z popisu úlohy typu Spracovanie dokumentov.

Spracovanie doručených e-mailov

Zadávané parametre:

Názov Popis
Kategórie dokumentov

Ve spodní části je k dispozici funkční tlačítko Upravit výběr, po jehož stisku je vyvolán číselník E-mailové účty, z něhož vyberete ty, které se mají zpracovat. Význam je zrejmý z popisu úlohy typu Spracovanie doručených e-mailov.

Spracovanie front súborov

Zadávané parametre:

Názov Popis
Kategórie dokumentov

Ve spodní části je k dispozici funkční tlačítko Upravit výběr, po jehož stisku je vyvolán číselník Fronty souborů, z něhož vyberete ty, které se mají zpracovat. Význam je zrejmý z popisu úlohy typu Spracovanie front súborov.

Subzáložka Odoslať správu po dokončení úlohy

Subzáložka na definíciu správy, ktorá sa má poslať po dokončení spustenej úlohy.

V prípade úlohy typu Tlač resp. Export, ktorých výstupom je odoslanie nejakej tlač. zostavy či exportu, a ďalej pre úlohu typu Skladová uzávierka, ak má byť jej výstupom odoslanie nejakej tlač. zostavy, ide o správu, ktorá bude obsahovať výsledok danej plánovanej úlohy, tzn. jej prílohou bude práve požadovaný report tzn. tlač. zostava resp. definovateľný export. V prípade úloh iného typu ide iba o informačnú správu o tom, že daná úloha prebehla. V tomto prípade pozor na zámenu so samotným výsledkom spustenej úlohy. Objasníme na príklade:

Majme úlohu typu "Tlač" reportu Štruktúra pohľadávok. Keď sa úloha pustí a zrealizuje, bude jej výsledkom požadovaný report. Adresátom, ktorých tu uvediete, sa po dokončení úlohy pošle správa, ktorá bude mať požadovaný report ako svoju prílohu. Na druhej strane majme úlohu typu Príjem elektronických správ. Adresátom, ktorých tu uvediete, sa po dokončení úlohy pošle správa, že sťahovanie pošty prebehlo (bez ohľadu na to, či bol alebo nebol stiahnutý nejaký e-mail napr. pre nejakého úplne iného adresáta). Ak chcete zabezpečiť, aby adresát doručeného e-mailu dostal správu, že mu bol e-mail doručený, musíte to zaistiť iným spôsobom. Viď Často kladené otázky - k e-mailom a interným správam.

Podrobnejšie viď popis v rámci jednotlivých typov úloh.

Obsahuje:

Hlavičkové údaje

Obsiahnuté položky:

Typ úlohy Zadávané parametre
Po dokončení úlohy Možnosť nastaviť, čo sa má spraviť po dokončení automatickej úlohy:
 • Nič nerobiť
 • Poslať správu - v tomto prípade sa odošle správa adresátom zadaným ďalej

Pre úlohy typu Tlač resp. Export a ďalej pre úlohu typu Skladová uzávierka, ak má byť jej výstupom odoslanie nejakej tlač. zostavy, je potrebné mať vždy nastavené Poslať správu, keďže, ako bolo spomenuté vyššie, v tomto prípade správa obsahuje vlastný výsledok úlohy (požadovaný report). (Neplatí pre úlohu typu Upozornenie na servisovaný predmet, kde je odoslanie reportu riešené iným spôsobom.)

Predmet Slúži na vyplnenie položky Predmet správy, ktorá bude odoslaná, tzn. Predmet správy resp. Predmet odoslaného e-mailu.

Adresáti a lišta navigátora adresátov

Ide o prvok editovateľný zoznam na zadanie adresátov správy.

Názov Popis
Typ adresáta

a ďalšie položky

Tu zvolíte typ adresáta. Na základe zvoleného typu adresáta sa sprístupnia ďalšie položky na zadanie konkrétneho adresáta daného typu.

Spôsob zadania a význam položiek je podobný ako v prípade ručného zadania správy, viď Adresáti v detaile správy. Drobný rozdiel je tu akurát v prípade adresáta typu (4) e-mail, preto ho popíšeme i tu:

Pre odosielanie na externé e-mailové adresy tu platí: Tu vytvorené e-maily program neodosiela automaticky okamžite po ich vytvorení. Budú v stave "Na odoslanie" a je potrebné zabezpečiť ich odoslanie z agendy Odoslané e-maily iným spôsobom (ručne alebo automaticky pomocou naplánovanej úlohy na to určenej typu Odoslanie pripravených elektronických správ). Ak ale používate automatizačný server a odosielanie správ po dokončení naplánovaných úloh, predpokladá sa, že budete mať nastavenú aj túto naplánovanú úlohu. Viď tiež možnosti odoslania e-mailov.

Typ odoslania Umožňuje si pre každého adresáta zvlášť nastaviť, či sa mu správa odosielaná po dokončení úlohy má posielať vždy alebo len vtedy, ak dôjde k nejakej chybe. Využijete predovšetkým pri často spustených úlohách, kedy by variant, že by sa správa zasielala vždy, bol obťažujúci.

Pod editovateľným zoznamom adresátov je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v tejto subzáložke

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

 • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) editovateľného zoznamu, zmenu ich poradia a hľadanie hodnoty v zozname.
 • Vložiť - Na vloženie nového riadka pred aktuálny riadok (na ktorom stojí kurzor).
 • Pridať - Na pridanie nového riadka na koniec.
 • Vymazať - Na vymazanie aktuálneho riadka.
 • Zadávať - na nastavenie zadávaného údaja pre adresátov typu (0) užívateľ.

Subzáložka História spustení

V hornej časti záložky je možné nastaviť spôsob sledovania histórie:

 • Len posledný dátum a čas
 • Každé spustenie - Pozor! V prípade často spúšťaných úloh (opakovane denne) bude v tomto prípade vznikať veľké množstvo logov.

Ďalej je k dispozícii needitovateľný zoznam, ktorý zobrazuje údaje o spustení danej úlohy, na začiatku prázdny. Obsiahnuté položky:

Typ úlohy Zadávané parametre
Stav Informácia o výslednom stave spustenia, tzn. či spustenie prebehlo v poriadku alebo s chybou.

Chyba nastane, napr. ak ide o úlohu odoslania e-mailu a užívateľ, pod ktorým sa úloha spúšťa, nemá prístup k zadanému e-mailovému účtu a pod. Viď tiež Naplánované úlohy verzus prístupové práva a Poštovné účty verzus prístupové práva.

Viď tiež často kladené otázky, otázka Naplánovaná úloha sa nespustí alebo skončí chybou.

Chybový stav môže byť príčinou pre poslanie správy o chybe adresátom uvedeným v Odoslať správu po dokončení úlohy, viď popis danej záložky, a v prípade úlohy typu Odoslanie elektronických správ a Príjem elektronických správ prípadne i vlastníkovi účtu, viď popis úloh Odoslanie pripravených elektronických správ a Príjem elektronických správ.

Začiatok
Koniec
Dátum a čas spustenia a dokončenia úlohy.
Trvalo Doba trvania úlohy.
PID Process Identifier. ID procesu, v ktorom sa daná úloha spracováva. Informačná položka. Viď tiež PID v záložke Automatizačný server.

V pravej časti záložky sa k jednotlivým záznamom spustenia zobrazujú dopĺňajúce informácie (pokiaľ ich automatizačný server pre daný typ úlohy generuje). Tieto informácie využijete, predovšetkým ak došlo pri spracovaní k chybe.

Ak máte niekoľko spojení na databázu ABRA Gen, venujte pozornosť aj tomu, ktorého spojenia sa dané hlásenie týka. Viď často kladené otázky - Automatizačný server mi hlási, že "Nie je nastavený východiskový užívateľ", hoci mám všetko nastavené správne. Ako to?

Subzáložka Formuláre

Subzáložka je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov a zobrazovať a zadávať si prostredníctvom nich potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Formuláre - všeobecne.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcia k záložke Detail:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v knihách. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie, pričom po uložení záznamu v závislosti na jeho údajoch môže dôjsť k vyvolaniu nejakej ďalšej automatickej akcie, viď akcie volané po uložení záznamu.