Naplánované úlohy - záložka Obmedzenie

Obsahuje zoznam prvkov, podľa ktorých je možné vykonávať obmedzenie záznamov tejto agendy následne zobrazených v záložke Zoznam. Všeobecne platné pravidlá pre záložky Obmedzenie boli uvedené skôr (tzn. účel záložky, spôsob nastavenia obmedzenia, používanie definícií obmedzení, ovládanie zoznamu obmedzovacích prvkov a popis ich typov, popis funkcií v záložke obmedzení, využitie tzv. divokých znakov (wildcards) v obmedzení podľa znakových údajov atď.).

Všeobecne platí, že čím viac zoznam dokladov obmedzíme, tým rýchlejšie sa dopyt vykoná.

Ďalej obsahuje možnosť nastavenia triedenia pre záložku Zoznam. Opäť tu platia všeobecne platné pravidlá pre použitie a ovládanie prvku pre nastavenie Triedenia.

Okrem obmedzenia nastaveného v tejto záložke, sa zoberú do úvahy aj prípadné obmedzenia podľa prístupových práv, viď Obmedzenie verzus Prístupové práva.

Význam jednotlivých prvkov záložky Obmedzenie v tejto agende je zrejmý z ich názvu či popisu v záložke Detail alebo Zoznam tejto agendy. Bližšie objasníme len nasledujúce položky:

Názov Popis
Zatiaľ nespustené úlohy Úlohy, ktoré ešte neboli spustené, tzn. v položke Dátum posledného spustenia v záložke Zoznam majú hodnotu "Nikdy".
Bez naplánovaného času spustenia Možnosť vybrať si len tie úlohy, pri ktorých nie je naplánovaný konkrétny čas budúceho spustenia. Ide o úlohy, ktoré majú Plán nastavený tak, že už nie je čo plánovať (napr. jednorazové spustenie, ktoré už prebehlo alebo úlohy s obmedzeným počtom opakovaní, ktoré už bolo vyčerpané).