Naplánované úlohy - záložka Zoznam

Seznam naplánovaných úloh omezený a tříděný dle zvoleného (nastaveného) omezení v záložce Omezení. V hornej časti záložky je k dispozícii informačný panel, vedľa neho obmedzovací panel. Tu sú o. i. zobrazené informácie o aktuálne použitom obmedzení. Nad informačným panelom môže byť k dispozícii panel pre fulltextové hľadanie.

V zozname sú ku každému záznamu uvedené jeho základné údaje. Význam jednotlivých tu zobrazených položiek vyplýva z ich názvu alebo z ich popisu v záložke Detail. Tu popíšeme iba nasledujúce:

Názov Popis
Čas ďalšieho spustenia

Dátum a čas, kedy by mala byť úloha znovu spustená.

Ak ju automatizačný server v danom okamihu spustiť nemôže (nebeží alebo je vyčerpaný maximálny počet súčasne spustených úloh), bude spustená pri najbližšej možnej príležitosti.

Čas posledného spustenia Dátum a čas, kedy bola úloha spustená naposledy.
Vytvoril Užívateľ, ktorý daný záznam vytvoril.
Opravil Užívateľ, ktorý daný záznam opravil, pokiaľ bol doklad opravovaný.

Okrem výrobcom dodávaných stĺpcov si môžete nadefinovať vlastné podľa potreby, viď definovateľné stĺpce.

V spodnej časti záložky Zoznam môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov zoznamu pre túto agendu. Zobrazenie daného panela závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa. Popis položiek základnej definície panela je uvedený v popise hornej časti záložky Detail, základné definície.

Pod zoznamom môže byť Panel na vyhľadávanie, triedenie. Za akých okolností je k dispozícii a čo pre neho ďalej platí, viď popis daného panela.

Funkcie k tejto záložke:

Zo štandardizovaných:

Názov Kl. Ik. Je Doplňujúci popis:
Help F1
Nový F2

Popis zadávaných položiek viď záložka Detail.


Nové záznamy tejto agendy je možné naviac generovať ešte ďalším spôsobom:

Detail / Zoznam F3
Opraviť F4

Popis opraviteľných položiek viď záložka Detail.


Doklady tejto agendy je možné navyše opravovať ešte ďalším spôsobom:

Tlač

F5

alebo

Shift +F5

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť funkciu podľa požadovaného typu výstupu:

Vymazať F8

Vymaže všetky označené záznamy (ak nie je žiadny označený, spracuje aktuálny záznam).

Skopírovať F9  
Občerstviť F11
Označiť všetko - - Jedna z možností vyvolania hromadného označovania záznamov, podrobný popis označovania viď kap. - Označovanie v needitovateľných zoznamoch.
Nájsť Ctrl +F7 Tu ide o hľadanie podľa obmedzujúcich prvkov.
Nájsť ďalší Shift +F7
Aktivity

Ctrl +K

alebo

Shift +Ctrl +K

- Funkcia tu nie je k dispozícii.
Autom. správy Ctrl+F12 - Funkcia na prácu s definíciami automatických správ. Je k dispozícii iba vtedy, ak existuje nejaký kontrolný bod pre danú agendu, ďalej viď všeobecný popis funkcie Autom. správy.
Nastavenie tlače po uložení - - Funkcia slúži na nastavenie akcie, ktorá sa má vykonať po uložení záznamu v danej agende. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatnú kap. - Nastavenie tlače po uložení záznamu.
Vytvoriť správu Ctrl +M -  

Ďalšie obsiahnuté funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Spustiť Ctrl +E

Možnosť ručne vyvolať spustenie danej úlohy hneď, tzn. aj mimo plánovaného Termínu spustenia. Možnosť ručne vyvolať spustenie danej úlohy hneď, tzn. aj mimo plánovaného termínu spustenia. Ak sú v zozname nejaké úlohy označené, tak funkcia spracuje označené úlohy, v opačnom prípade spracuje aktuálny záznam.

Pozor, funkcia danú úlohu len zaradí do poradia spustených úloh čakajúcich na spracovanie automatizačným serverom. Tzn., že:

  • ak je viacero úloh, ktoré v danom okamihu čakajú na vykonanie, tak úloha nebude zrealizovaná ihneď, ale až keď "na ňu príde rad".
  • ak nie je spustený automatizačný server, úloha sa len zaradí do poradia. Spustí sa, keď to bude možné, tzn. po spustení automatizačného servera a v okamihu, keď na ňu v rámci vybavovania čakajúcich úloh príde rad.
Aktívne Ctrl +K

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

  • Nastaviť ako aktívny - Ak je aspoň jeden záznam označený, nastaví príznak Aktívny na všetkých označených záznamoch, v opačnom prípade na aktuálnom zázname.
  • Nastaviť ako neaktívny - Inverzná funkcia k predchádzajúcej, tzn. zruší príznak Aktívny na všetkých označených resp. na aktuálnom zázname.

Ďalšie špeciálne funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Hľadať hodnotu v zozname Ctrl +F Funkcia na hľadanie hodnoty v zozname. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako ju je možné vyvolať, viď popis funkcie.