Roly - záložka Práva k objektom

Záložka slouží pro nastavení vlastních přístupových práv aktuální role ze záložky Seznam k tzv. chráněným objektům. Je k dispozícii len pre personálne roly.

Co to jsou chráněné objekty a jaký je význam jejich práv Zobrazit, Použít resp. dalších speciálních jako např. Provést uzávěrku, bylo podrobně objasněno v kapitole Práva k objektom všeobecne.

Nasledujúci obrázok dokresľuje výklad práv k chráneným objektom a ich hodnôt v zmienenej kapitole:

Hierarchický nákres väzby: Objekty->ich práva->ich hodnoty

Práva k objektom (tz. Zobraziť/Použiť príp. iné) sa v pravej časti okna zobrazujú IBA vtedy, pokiaľ kurzor v ľavej časti okna stojí na niektorom konkrétnom nadefinovanom chránenom objekte, viď ďalej popis pravá časť okna. Teda ak nemáte k nejakému typu chránených objektov doposiaľ žiadne konkrétne objekty v číselníkoch nadefinované, nemôžete ani vidieť v pravej časti okna ich práva.

V hornej časti záložky sú k dispozícii položky:

Názov Popis
Roly Meno aktuálnej roly, pre ktorú nastavujeme prístupové práva.

Spodná časť záložky je rozdelená na dve okna: V ľavom okne je uvedený zoznam chránených objektov zobrazený vo forme hierarchického stromu. Prvok "strom" je rovnaký, ako ho poznáte z prehliadača Windows na zobrazenie adresárových štruktúr na disku a obdobne sa taktiež ovláda. V pravej časti je uvedený variantne buď zoznam konkrétnych chránených objektov, ktoré patria do tej skupiny chránených objektov -vetvy "stromu" z ľavej časti, na ktorej aktuálne stojí kurzor, pokiaľ kurzor stojí na skupine chránených objektov, alebo práva ku konkrétnemu chránenému objektu z ľavej časti, pokiaľ kurzor v strome v ľavej časti aktuálne stojí priamo na niektorom chránenom objekte, viď ďalej popis pravej časti okna.

Uzly stromu v ľavej časti okna

Tzv. "kmeň stromu" (hlavná vetva) je tvorená typmi chránených objektov. Im podriadené vetvy sú tvorené už konkrétnymi nadefinovanými objektmi daného typu. Vetvy do stromu nemožno užívateľsky nijako pridávať, strom sa aktualizuje automaticky pridaním, resp. zmazaním konkrétnych chránených objektov v ich agendách (napr. pridaním nového strediska pribudne vetva pre toto stredisko a pod.). Existuje-li od daného typu alespoň jeden nadefinovaný záznam (např. existuje alespoň jedno středisko), pak se vlevo od dané větve zobrazuje symbol (resp. ) nebo (resp. ), takovým místům stromu pak říkáme uzly stromu:

 • (resp. ) - uzol stromu pre danú vetvu má podriadené vetvy a je zabalený, jemu podriadené záznamy nie sú viditeľné. To, ktorý zo symbolov je zobrazený, závisí od zvoleného vzhľadu systému ABRA Gen.
 • (resp. ) - uzol stromu pre danú vetvu je rozbalený a v strome sú viditeľné i všetky záznamy podriadené rozbalenému záznamu. To, ktorý zo symbolov je zobrazený, závisí od zvoleného vzhľadu systému Abra.

Príklad časti stromu s "rozbalenými" Pokladňami

Rozbaliť/zabaliť uzol stromu môžete nasledovne:

Po záznamoch v strome sa môžete pohybovať nasledovne:

 • Kliknutím myšou na príslušný záznam.
 • Klávesnicou kurzorovými šípkami vpravo/vľavo - platí pre pohyb medzi nadradenými/podradenými záznamami, pričom platí, že ak stojí kurzor na uzle stromu, ktorý je zabalený, prvé stlačenie šípky vpravo tento uzol stromu najprv rozbalí, ďalšie stlačenie šípky vpravo posunie kurzor na prvý podradený záznam. Podobne pre pohyb v opačnom smere.
 • Klávesnicou kurzorovými šípkami hore/dole.
 • Klávesnicou klávesmi PageDn/PageUp, Home/End.
 • Klávesnicou zapísaním názvu alebo jeho časti hľadaného záznamu - platí len, ak je fókus v strome. Po zapísaní reťazca sa kurzor presunie na prvý záznam v poradí, ktorý zodpovedá danému reťazcu. Pokiaľ žiadny záznam nezodpovedá zadanému reťazcu, pozícia kurzora sa nezmení.

  Zapísaný reťazec sa nikde nezobrazuje, nejde o využitie položky Hľadať z vyhľadávacieho panela.

Zmeniť pomernú veľkosť stromu a zoznamu môžete:

 • Štandardne uchopením deliacej priečky medzi stromom a zoznamom a ťahaním myšou na požadovanú veľkosť.

Zobrazenie v pravej časti okna

Pri pohybe kurzorom po strome v ľavej časti okna sa aktuálne mení obsah pravej časti okna:

 • zobrazuje buď podradené vetvy - konkrétne nadefinované chránené objekty daného typu - ak stojí fókus na nadradenej vetve, teda priamo na jednom z typov chránených objektov. Teda napr. ak je fókus na type Bank. účty, je v pravom okne uvedený zoznam konkrétnych bankových účtov doposiaľ nadefinovaných v agende Bankových účtov, a to bez ohľadu na to, či je daná vetva v ľavej časti zabalená () alebo rozbalená (), viď obrázok:

  V pravej časti je zoznam konkrétnych chránených objektov typu bankové účty. Ak sú všetky práva chráneného objektu povolené, potom je pri ňom dvojité začiarkávacie políčko, ak sú všetky zakázané, potom je pri ňom dvojitý krížik, ak je jedno povolené a iné zakázané, potom je pri ňom otáznik, ak nie sú práva určené, potom nie je žiaden grafický znak.

 • alebo zobrazuje práva ku konkrétnemu chránenému objektu - ak stojí fókus už na niektorom z konkrétnych objektov. Teda napr. ak je fókus na účte "KB Praha", je v pravom okne uvedený zoznam práv k nemu s hodnotami týchto práv pre aktuálneho užívateľa, viď obrázok:

  V pravej časti je zoznam práv a ich hodnôt k objektu "CZK - Raiffeisenbank Praha", v tomto prípade je právo Zobraziť aj právo Použiť objekt účet Raiffeisenbank povolené.

Nastaviť hodnotu práva môžete:

 • Pomocou ponuky lokálneho menu. Výberom hodnoty z ponuky lokálneho menu môžete nastaviť:
  • Hodnotu jedného práva k jednému chránenému objektu - pokiaľ sú v pravej časti okna zobrazené práva, fókus stojí v pravej časti okna na niektorom z nich a žiadne práva nie sú označené. Potom sa vybraná hodnota práva z lokálneho menu nastaví práve pre toto právo k danému chránenému objektu.
  • Hodnotu označených práv k jednému chránenému objektu - pokiaľ sú v pravej časti okna zobrazené práva, fókus stojí v pravej časti okna na niektorom z nich a nejaké práva sú označené. Potom sa vybraná hodnota práva z lokálneho menu nastaví pre označené práva k danému chránenému objektu.
  • Hodnotu všetkých práv k jednému chránenému objektu - pokiaľ sú v pravej časti okna zobrazené práva, fókus stojí v ľavej časti okna na konkrétnom chránenom objekte. Potom sa vybraná hodnota práva z lokálneho menu nastaví pre všetky práva k danému chránenému objektu.
  • Hodnotu všetkých práv ku všetkým objektom daného typu - pokiaľ fókus stojí v ľavej časti okna priamo na jednom z typov chránených objektov. Potom sa vybraná hodnota práva z lokálneho menu nastaví pre všetky práva ku všetkým chráneným objektom daného typu.
 • Pomocou myši dvojitým kliknutím.
  • Hodnotu jedného práva k jednému chránenému objektu - pokiaľ sú v pravej časti okna zobrazené práva, fókus stojí v pravej časti okna na niektorom z nich a žiadne práva nie sú označené. Potom dvojklik na danom práve ku chránenému objektu zmení jeho hodnotu. Hodnota práva k danému chránenému objektu sa mení cyklicky: Povolené -> Zakázané ->Bez určenia

Pokiaľ je pridaný nejaký nový chránený objekt (napr. je založené stredisko), je potrebné upraviť práva k danému chránenému objektu pre jednotlivé roly, príp. skupiny rolí. Pokým nie sú hodnoty práv k novému chránenému objektu pre jednotlivé roly, resp. skupiny rolí nastavené, majú hodnotu Bez určenia, čo znamená, že žiadny z užívateľov (okrem Supervisora) nebude mať právo nový chránený objekt ani Zobraziť ani Použiť. Viď taktiež Vecný obsah - Pridávanie/mazanie chránených objektov a kap. Často kladené otázky, otázka Číselníky-nevidím zadané záznamy.

Nezapomeňte, že výsledná hodnota práva daného uživatele k některé funkci či objektu (tzv. efektivní právo) je ovlivněna kombinací jemu přidělených rolí, jejich zařazením do skupin rolí případně některým z privilegií přidělených jedné z uživatelových rolí či jedné ze skupin, v nichž jsou uživatelovy role zařazeny.

Zmena hodnôt práv a sieťová prevádzka

Opravovať, tzn. meniť hodnoty práv možno bez obmedzenia, ale pokiaľ prevádzkujete sieťovú inštaláciu ABRA Gen, je potrebné mať na pamäti nasledujúce:

Ako bolo objasnené v kapitole Občerstvovanie, cacheovanie číselníkov, číselníky sa pri prvom použití načítajú do pamäte. V ten moment sa zisťujú práva uložené v databáze pre daného užívateľa a číselníky chránených objektov sa načítajú do pamäte už patrične obmedzené pre akcie ich zobrazenia alebo ich použitia. Hodnoty práv, ktoré boli raz vypýtané sú pre danú spustenú ABRA Gen cacheované v pamäti a zmena hodnôt práv vykonaná z inej spustenej ABRA Gen (iného tasku) sa neprejaví, kým nedôjde k ich novému vypýtaniu a načítaniu do pamäte (buď vykonáte Občerstvenie daného číselníka alebo zavriete a znovu otvoríte hlavné okno aplikácie (tzn. zavriete všetky spustené agendy a potom niektorú spustíte znovu)). Objasníme na príklade:

Užívateľ Novák zaradený do roly Obchodník nemá prístup k použitiu objektu stredisko 110, tzn. jeho rola má pri stredisku 110 právo "Použiť" v stave Zakázané. Novák má spustenú napr. agendu faktúr vydaných a do riadkov vystavovanej faktúry vyberá z ponúknutého číselníka stredísk. Stredisko 110 sa mu vďaka prístupovým právam neponúka. Medzitým v inej spustenej úlohe užívateľ s privilégiom Supervisor v agende Roly nastaví rolu Obchodník právo Použiť stredisko 110 na hodnotu Povolené. Novák ale vo svojej spustenej ABRA Gen stále stredisko 110 nevidí pri výbere z číselníka, kým nevykoná občerstvenie číselníka stredísk. Samotné opätovné spustenie agendy nepostačí, pokiaľ pri ňom nedôjde k novému načítaniu číselníku do pamäte (keďže je tam už obsiahnutý, napr. vďaka inej spustenej agende). Detailnejšie viď "cacheovanie" číselníkov.

Funkcie k tejto záložke:

Podmnožina funkcií obsiahnutých v záložke Zoznam.

Klasický editačný režim s ukladaním vykonaných zmien, ako bol popísaný v kap. editácia záznamov v číselníkoch v tejto záložke neprebieha, teda štandardné funkcie pre režim editácie v číselníkoch sa tu neponúkajú. Prideľovanie práv prebieha spôsobom priamej editácie. Teda priamo nastavíte hodnotu pre dané právo (práva) - spôsob nastavenia hodnôt práv viď vyššie.

Ďalšie funkcie:

Názov Kl. Ik. Doplňujúci popis:
Náhľad F5 -

Umožní zobraziť si základné práva k objektom nastavené pre rolu alebo efektívne práva k objektom platné pre rolu:

 • Práva pre rolu - zobrazí zoznam všetkých práv k objektom a pri každom z nich uvedie hodnotu, ktorú má daná rola pre dané právo nastavenú.
 • Efektívne práva - zohľadní nastavenú príslušnosť danej roly v skupinách, prístupová práva rolí a skupín a zobrazí zoznam všetkých práv k objektom a ku každému z nich výsledné právo platné pre danú rolu zistené podľa pravidiel pre Efektívne práva. Pokiaľ má rola nastavené aj nejaké privilégia, ktoré hodnotu práv ovplyvňujú, potom sa zobrazí informácia aj o nich.

Na zobrazenie práv resp. privilégií sa využíva agenda editora, ktorá sa po vyvolaní funkcie otvorí "cez" zdrojovú agendu. K dispozícii sú všetky funkcie, ktoré agenda editora ponúka.