Roly - záložka Privilégia

Na záložke Privilégia je možné prideľovať a prehliadať pridelenie privilégií k aktuálnej role zo záložky Zoznam. Je k dispozícii len pre personálne roly.

Ako bolo už uvedené v kapitole Vecný obsah-administrácia, rolám je možné prideľovať tzv. privilégia. Jedná se v podstatě o povolení přístupu uživatelů (kterým je daná role přidělena) ke speciálním agendám, ke kterým se nenastavují přístupová práva anebo k nějaké speciální funkcionalitě (např. k využití otevřeného rozhraní či přístup k neveřejným aktivitám apod.).

Medzi privilégiami existuje jedno výsadné privilégium Supervisor, ktoré je nadradené nad všetky ostatné privilégia a ktoré "prebíja" všetky nastavenia práv k objektom a funkciám.

Význam jednotlivých privilégií viď kapitola Vecný obsah-administrácie - Privilégia.

V hornej časti záložky je uvedené meno aktuálnej roly. V spodnej časti záložky je uvedený zoznam všetkých privilégií vo forme začiarkávacích polí - privilégia priradené danej role sú začiarknuté.

Užívatelia, ktorým je pridelená táto rola, budú môcť vykonávať zálohovanie dát

Rola nemusí mať začiarknuté privilégium a napriek tomu ho môže mať priradené, a to pokiaľ patrí do niektorej zo skupín rolí, ktorá dané privilégium začiarknuté má. Viď kap. Vecný obsah-administrácia- Efektívne privilégia.

Funkcie k tejto záložke:

Podmnožina funkcií obsiahnutých v záložke Zoznam.

Klasický editačný režim s ukladaním vykonaných zmien, ako bol popísaný v kap. editácia záznamov v číselníkoch v tejto záložke neprebieha, teda štandardné funkcie pre režim editácie v číselníkoch sa tu neponúkajú. Prideľovanie privilégií prebieha spôsobom priamej editácie zobrazených položiek (teda začiarknite, ktoré privilégia má mať užívateľ k dispozícii).

Ďalšie funkcie:

Názov Kl. Ik. Doplňujúci popis:
Náhľad F5 -

Umožní zobraziť si:

  • Privilégia pre rolu - zobrazí zoznam všetkých privilégií, ktoré sú pri danej role nastavené
  • Efektívne privilégia - zohľadní nastavenú príslušnosť danej roly v skupinách a privilégia týchto skupín a zobrazí výsledný zoznam privilégií pre danú rolu, viď pravidlá v kapitole Vecný obsah - administrácia - Privilégia a kombinácie privilégií rolí a skupín

Na zobrazenie práv resp. privilégií sa využíva agenda editora, ktorá sa po vyvolaní funkcie otvorí "cez" zdrojovú agendu. K dispozícii sú všetky funkcie, ktoré agenda editora ponúka.