Roly - záložka Zoznam

Zoznam už nadefinovaných rolí, na počiatku je tu nadefinovaný iba defaultná rola Supervisor pridelená užívateľovi Supervisor. Roli Supervisora nelze smazat (význam tohoto uživatele a této role viz kapitola Věcný obsah). Ide o číselník, teda nie je k dispozícii záložka Obmedzenie na výber zobrazených záznamov, zoznam si je však možné podľa rôznych kritérií filtrovať pomocou funkcie Filtrovať alebo pomocou obmedzovacieho panela, viď ďalej. V hornej časti záložky je k dispozícii informačný panel, vedľa neho obmedzovací/filtračný panel. Tu sú o. i. zobrazené informácie o aktuálne použitom filtri. Nad informačným panelom môže byť k dispozícii panel pre fulltextové hľadanie.

V zobrazenom zozname je možné zobraziť všetky záznamy alebo si obmedziť ich zobrazenie len podľa niektorých:

  • Filtrování zobrazení za nepersonální role

    V zobrazeném seznamu rolí je možno zvolit si pomocí parametru, které typy rolí budou v seznamu zobrazeny. Parameter má tri spôsoby zobrazenia. Buď môžu byť zobrazené nepersonálne roly alebo personálne alebo obe zároveň (východiskový stav). Čo je nepersonálna rola viď popis tohto parametra na záložke detail.

Význam jednotlivých tu zobrazených položiek vyplýva z ich názvu alebo z ich popisu v záložke Detail.

Okrem výrobcom dodávaných stĺpcov si môžete nadefinovať vlastné podľa potreby, viď definovateľné stĺpce.

Pod zoznamom je Panel na vyhľadávanie, triedenie. Za akých okolností je k dispozícii a čo pre neho ďalej platí, viď popis daného panela. Ďalej viď Radenie, triedenie, vyhľadávanie v zoznamoch. Triedenie tu:

Na urýchlenie výberu triedenia možno taktiež použiť klávesové skratky alebo kliknutie na hlavičku stĺpca iba pri vybraných. Ďalej môže byť k dispozícii triedenie podľa užívateľsky definovaných stĺpcov.

V spodnej časti záložky Zoznam môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov zoznamu pre túto agendu. Zobrazenie daného panela závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k tejto záložke:

Zo štandardizovaných:

Väčšina z uvedených funkcií sa v prípade stromového zobrazenia vzťahuje iba k zoznamu, a niektoré z nich môžu byť neprístupné (disable), pokiaľ fókus aktuálne stojí v strome, viď popis stromového zobrazenia. Pokiaľ sa funkcia vzťahuje k zoznamu, ale nie je disable, aj keď fókus aktuálne stojí v strome, potom platí, že sa štandardne vykoná nad aktuálnym záznamom zoznamu (gridu).

Pokiaľ teda máte zobrazené stromové zobrazenie a fókus máte aktuálne umiestnený v strome, potom pred vyvolaním niektorej z dostupných funkcií venujte pozornosť tomu, či práve aktuálny záznam v gride je skutočne ten, nad ktorým chcete danú funkciu vyvolať.

Názov Kl. Ik. Je Ďalší popis:
Help F1
Nový F2

Jedna z možností, ako pridať novú rolu. V tomto prípade program predvypĺňa položku Nadriadená rola rovnako, ako ju má aktuálny záznam a pokiaľ toto nezmeníte, vytvoríte novú rolu na rovnakej úrovni ako je aktuálny záznam. (Druhou možnosťou, ako pridať novú rolu, je funkcia Rozvetviť, viď ďalej).

Číselník podporuje stromové zobrazenie. Ak je zapnuté, tak určenie, ktorý záznam je "ten aktuálny", závisí od toho, či je zapnuté aj zobrazenie a či je fókus aktuálne v strome alebo nie. Viac viď funkcia Číselníky so stromovou štruktúrou - funkcie Nový a Rozvetviť.

Popis pridávaných položiek viď záložka Detail.

Užívateľovi možno taktiež založiť a prideliť rolu rovno po jeho založení, viď popis funkcie F2 - nový užívateľ.

Rozvetviť Ctrl +F2 -

Jedna z možností, ako pridať novú rolu. V tomto prípade program predvypĺňa položku Nadradená rola kódom aktuálnej roly a pokiaľ to nezmeníte, vytvoríte novú rolu podriadenú aktuálnej, tzn. o jednu úroveň nižšie. (Druhou možnosťou, ako pridať novú rolu, je funkcia Nový, viď vyššie).

Číselník podporuje stromové zobrazenie. Ak je zapnuté, tak určenie, ktorý záznam je "ten aktuálny", závisí od toho, či je zapnuté aj zobrazenie a či je fókus aktuálne v strome alebo nie. Viac viď funkcia Číselníky so stromovou štruktúrou - funkcie Nový a Rozvetviť.

Popis pridávaných položiek viď záložka Detail.

Detail / Zoznam F3
Opraviť F4

Môže ísť o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností opráv dostupných v tejto agende. Jednotlivé možnosti sa líšia tým, ktoré všetky položky je pomocou nich možné opravovať a ďalej, či ide o opravu jedného záznamu alebo o hromadnú opravu označených. K provádění hromadných oprav mít uživatel přidělené privilegium Použít hromadné opravy.

Tlač, export

F5

alebo

Shift +F5

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť funkciu podľa požadovaného typu výstupu:

Vymazať F8

Vymazať nemožno rolu Supervisora. Ďalej nie je možné vymazať rolu, ktorá už bola v systéme použitá, tzn. odkazuje sa na ňu napr. záznam aktivity z modulu aktivít, typ ponuky vydanej apod.

Za použitie roly sa nepovažuje jej priradenie k užívateľovi alebo k skupine rolí.

Pokiaľ vymažete rolu, ktorá už bola pridelená užívateľovi (viď záložka Užívatelia) alebo bola priradená do nejakej skupiny rolí (viď záložka Skupiny), väzby tejto roly na užívateľov resp. na skupiny sa taktiež automaticky zrušia.

Funkcia vymaže všetky označené záznamy (ak nie je žiadny označený, spracuje aktuálny záznam).

V prípade, že niektorá mazaná rola obsahuje nejakú podriadenú rolu (viď napr. stromové zobrazenie), program upozorní, že bude mazať aj tieto podriadené roly. Pokiaľ si napriek tomu užívateľ želá vybrané roly zmazať, program ich vymaže vrátane všetkých ich podriadených.

Skopírovať F9

Skopíruje danú rolu vrátane hodnôt práv a privilégií, pre ňu nastavených, a skupín, do ktorých je priradená.

Skopírovanie roly je teda najrýchlejší spôsob, ako zaviesť pre ďalšieho užívateľa rolu s veľmi podobnými právami (tzn. pôvodnú skopírovať a nastavenie práv upraviť).

Užívatelia, ktorým je kopírovaná rola pridelená, sa nekopírujú, keďže sa predpokladá, že vo väčšine prípadov pôjde o iných užívateľov, ktorým bude nová (skopírovaná) rola pridelená.

Občerstviť F11
Prepnúť číselník F12
Skryté - Podporuje skrývanie.
Usporiadať strom - - V tejto agende funkcia umožňuje meniť usporiadanie vetiev stromu. Podrobnejšie viď popis funkcie Usporiadať strom v kapitole Štandardizované funkcie, ich klávesové skratky a všeobecný popis.
Označiť všetko - - Jedna z možností vyvolania hromadného označovania záznamov, podrobný popis označovania viď kapitola - Označovanie v needitovateľných zoznamoch.
Filtrovať

Alt +F11

alebo

Shift +Alt +F11

- Funkcia umožňujúca si zobrazené záznamy v číselníku filtrovať a to niekoľkými spôsobmi. Podrobný popis funkcie viď samostatná kap. - Filtrovanie v číselníkoch.
Triedenie Ctrl +číslo - Jedna z možností voľby aktuálneho triedenia.
Autom. správy Ctrl+F12 - Funkcia na prácu s definíciami automatických správ. Je k dispozícii iba vtedy, ak existuje nejaký kontrolný bod pre danú agendu, ďalej viď všeobecný popis funkcie Autom. správy.
Nastavenie tlače po uložení - - Funkcia slúži na nastavenie akcie, ktorá sa má vykonať po uložení záznamu v danej agende. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatnú kap. - Nastavenie tlače po uložení záznamu.
Vytvoriť správu Ctrl +M -  
Sledovanie zmien

Ctrl +S

alebo

Shift +Ctrl +S

-

Funkcia na zobrazovanie a prácu so záznamami vykonaných zmien.

Je k dispozícii len vtedy, ak sa používa sledovanie zmien, viď čo je potrebné na prevádzku sledovania zmien. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatná kap. - Sledovanie zmien v agendách.

Ďalšie špeciálne funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Hľadať hodnotu v zozname Ctrl +F Funkcia na hľadanie hodnoty v zozname. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako ju možno vyvolať, viď popis funkcie.