Servisná knižka - záložka Detail

Záložka zobrazí detailné informácie k aktuálnemu záznamu zo záložky Zoznam. Položky zadávané k servisným záznamom sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Hlavička Obsah Pripojené dáta Implementačné dáta Kópia obrazovky Formuláre

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Subzáložka Hlavička

Popisy a určenie ďalej uvedených položiek nie je vôbec záväzné, ako položky užívateľ v tejto agende využije, závisí do značnej miery na ňom.

Názov Popis
Typ záznamu Záznamy môžu byť niekoľkých typov, viď popis v úvodnej kapitole, s tým, že ručne nie je možné zadávať typ automatický záznam. Jednotlivé typy slúžia k základnému rozlíšeniu typov záznamov v servisnej knižke a podľa typu sa generuje číslo servisného záznamu.
Čas zadávania Dátum a čas vystavenia záznamu. Povinná položka. Predvypĺňa sa aktuálnym dátumom a časom. Čas je uvedený pre prípady, kedy sa prác u klienta počas jedného dňa vykonáva viac a nie je jedno, v akom poradí nastali.
Krátky popis záznamu Stručný popis, o čo v zázname ide.
E-mail Kontaktný e-mail.
Dátum riešenia Dátum riešenia zapísaného záznamu.
Riešiteľ Identifikácia osoby, ktorá daný záznam rieši (napr. meno servisného konzultanta a pod.)
Odkaz alebo č. chyby Napr. odkaz na chybové hlásenie a pod.
Dátum odoslania problému Dátum, kedy bol problém predaný k riešeniu.
Dátum odoslania riešenia Dátum, kedy bol problém vyriešený a predaný.
Stav problému Informácie o tom, v akom štádiu sa daný záznam nachádza, tu je už vyriešený a pod.
Hlásiť pri štarte

Tento príznak umožní nastaviť, aby sa pri následnom štarte systému ABRA Gen najprv zobrazilo informačné hlásenie informujúce o existencii týchto záznamov.

Pri štarte systému ABRA Gen po prihlásení užívateľa systém najprv zisťuje, či v agende Servisná knižka neexistujú záznamy so začiarknutým príznakom Hlásiť pri štarte a ak áno, zobrazí ich, ale len za podmienky, že nejde o demoverziu, tzn. systém je aktivovaný na ostrú verziu (hlásenie takýchto informácií pre užívateľa demoverzie by nebolo žiaduce). Ďalej viď Úspešné prihlásenie - zobrazenie servisných informácií.

Použití: typicky v případě, že v systému dojde k situaci, kterou je třeba uživateli ohlásit.

Subzáložka Obsah

Na subzáložke je uvedený vlastný obsah chyby. K dispozícii sú posuvníky na listovanie v dlhších popisoch.

Názov Popis
Popis problému Vlastný obsah problému, tzn. chyby a pod., tzn. jej podrobný popis.
Popis riešenia Odpoveď na chybu, popis riešenia, zdôvodnenie a pod.

Subzáložka Pripojené dáta

V subzáložke sa zobrazujú prípadné dáta pripojené k servisnému záznamu. Môže ísť o dáta generované automaticky systémom v rámci automatického zásahu napr. pri update. Typicky ale pôjde o dáta pripojované servisným konzultantom a generované servisným programom servisného konzultanta (tzn. informácie typu "servisný list" o vykonanom servisnom zásahu).

Subzáložka Implementačné dáta

Obdoba predchádzajúcej subzáložky, iba určené pre pripájanie dát generovaných servisným programom o implementačných prácach.

Subzáložka Kópia obrazovky

Jeden zo spôsobov zadávania obrázkov do systému. Subzáložka umožňuje doplniť k informáciám k záznamu aj obrázok (typicky printscreen obrazovky) - následne ho je možné napr. tlačiť. K dispozícii je definovateľný export na odoslanie takého záznamu vr. obrázka. Do tlačových zostáv ho je rovnako možné vložiť funkciou Vložiť obrázok, viď funkcie editora tlačových zostáv.)

Ide o obdobu záložky Foto z iných častí systému. Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Foto - všeobecne.

Subzáložka Formuláre

Subzáložka je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov a zobrazovať a zadávať si prostredníctvom nich potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Formuláre - všeobecne.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k záložke Detail v tejto agende:

Podmnožina funkcií obsiahnutých v záložke Zoznam.

V editačnom režime sú navyše k dispozícii štandardné funkcie pre režim editácie v knihách. Všeobecné zásady pre editáciu v knihách viď kap. Editácia záznamov v knihách. Ďalšie funkcie:

Názov Kl. Ik. Doplňujúci popis:
Zo schránky

Do schránky

-

Funkcia zo schránky (clipboardu) načíta do zodpovedajúcich položiek aktuálneho záznamu príslušné dáta (napr. položky ProblemData, ImplementationData, Supportbook-clip, Problem description) do schránky (clipboardu). Samozrejme dáta v schránke musia byť v zodpovedajúcom formáte, inak funkcia nevykoná nič.

Funkcia je určená výhradne pre servisných konzultantov pre možnosť prenosu záznamu o implementácii a pod. zo servisného komunikačného programu (ktorý slúži pre 
prenos a evidenciu informácií o vykonaných službách) do agendy Servisná knižka užívateľa a naopak. Tzn. slúži na rýchlejšie a automatizované vytváranie a aktualizáciu informácií o vykonávaných prácach. Do záznamu vytvoreného prenosom zo schránky servisný konzultant zaznamenáva priebeh vykonaných prác. Potom si naopak vykoná "kópiu" záznamu do svojho servisného komunikačného programu pomocou Inverznej funkcie Do schránky.