Užívatelia - záložka Detail

Záložka zobrazí detailné informácie o aktuálnom užívateľovi zo záložky Zoznam. Položky zadávané ku každému záznamu sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Hlavné údaje Formuláre

Pokiaľ nie je aktuálne zapnuté zobrazovanie subzáložky Formuláre a subzáložka Hlavné údaje by tým pádom zostala v záložke Detail ako jediná subzáložka, tak sa nezobrazuje vo forme subzáložky a jej obsah sa nachádza priamo pod záložkou Detail.

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Příklad vzhledu detailu agendy uživatelé

Subzáložka Hlavné údaje

Ku každému užívateľovi je možné zadávať nasledujúce položky:

Názov Popis
Prihlasovacie meno

Meno, pod ktorým sa bude užívateľ prihlašovať do systému ABRA Gen a ktoré sa teda bude ponúkať v prihlasovacom dialógu. Pri prihlásení treba prihlasovacie meno zadať presne vrátane malých a veľkých písmen. Ak sa využíva prihlasovanie užívateľov cez doménový server, je potrebné nastaviť prihlasovacie meno užívateľa identické s jeho prihlasovacím menom do domény.

Pri ukladaní nového záznamu prebieha kontrola, či už neexistuje užívateľ s rovnakým prihlasovacím menom. Duplicita nie je povolená.

Nie je možné zadať prihlasovacie meno prázdne, systém ABRA Gen nepovolí takéhoto užívateľa uložiť.

Ak by užívateľ s prázdnym prihlasovacím menom aj napriek tomu existoval, od verzie 12 sa nebude môcť do systému prihlásiť.

Účet uzamknutý Slúži k dočasnému alebo trvalému zmrazeniu užívateľského účtu. Užívateľ s uzamknutým účtom sa nebude môcť do systému prihlásiť, nebude sa teda ani ponúkať v prihlasovacom dialógu. Slúži najmä pre prípad, kedy nejaký pracovník skončí u vás pracovný pomer, ale keďže so systémom pracoval, nie je možné ho trvalo zmazať funkciou Vymazať.
Celé meno Meno, ktoré slúži na zobrazovanie - napr. na vytvorených dokladoch, alebo ako bližšia identifikácia užívateľa. Zobrazuje sa v popisnom poli vedľa číselníkových položiek so zadanou rolou ako bližší, vysvetľujúci popis. (Ak užívateľ nemá v daných položkách popisný údaj nastavený inak.)
Skratka Užívateľ môže mať pridelenú nejakú skratku, podľa nej možno tiež v zozname užívateľov vyhľadávať. Nepovinná položka, ale odporúčame ju využívať, keďže pod danou skratkou užívateľ vystupuje v zozname užívateľov a pod. Používa sa v číselníkových položkách na zadanie roly. (Ak nemá užívateľ v daných položkách nastavený výberový údaj inak.)
Zadání hesla
  Heslo

Heslo, pod kterým se bude uživatel přihlašovat do systému ABRA Gen. Užívateľ nemusí mať heslo striktne zadané, ale odporúčame hesla používať, keďže z dôvodu bezpečnosti systému by každý užívateľ mal mať pridelené zodpovedajúce prístupové práva k funkciám a objektom a svoj prístup chránený heslom. Nie je žiaduce, aby sa užívatelia prihlasovali menom iných užívateľov (viď kapitola Princíp ochrany dát pred nežiaducimi užívateľmi) a pod ich menom vykonávali napr. aj niektoré nežiaduce operácie, napr. opravy dokladov a pod.

Nově založený uživatel má heslo prázdné (dokud mu jej nevyplní administrátor v agendě Uživatelé, příp. dokud si jej nezadá sám např. v přihlašovacím dialogu). Předgenerovaní uživatelé v nové databázi (Supervisor a spol.) mají heslo rovněž prázdné.

Heslo se z důvodu bezpečnosti zobrazuje pouze hvězdičkami a to jak při přihlašování uživatele do systému, tak při editaci hesla v této položce a to i v případě, že je prázdné (nezadané).

Na každém dokladu se pamatuje, kdo jej vystavil, resp. opravil podle toho, který uživatel je aktuálně přihlášen.

  Potvrdenie

Kontrolné zadanie hesla na overenie jeho správnosti.

Zadání tokenu
  Token

Token, pod kterým se rovněž uživatel může přihlašovat do systému ABRA Gen. Token je jakési druhé (alternativní) heslo. Je určen zejména pro přihlašování přes různé externí aplikace přistupující do systému ABRA Gen např. přes ABRA OLE rozhranie rozhraní, přes ABRA API rozhranie aj., kdy není žádoucí, aby se do externí aplikace, webové služby apod. zadávalo přímo uživatelovo heslo apod. Kontroluje ale pouze v případě, že je vyplněn. Na rozdíl od běžného hesla, kdy prázdné heslo znamená, že se uživatel může přihlásit bez zadání hesla, prázdný (nezadaný) token v žádném případě přihlášení uživatele (bez zadání hesla resp. tokenu) neumožní. Má-li uživatel zadán token, může se přihlásit alternativně přes své heslo nebo přes token (tj. tam, kde by zadával heslo, lze uvést token)).

Nově založený uživatel má token prázdný (dokud mu jej nevyplní administrátor v agendě Uživatelé). Předgenerovaní uživatelé v nové databázi (Supervisor a spol.) mají token rovněž prázdný.

Token se stejně jako heslo z důvodu bezpečnosti zobrazuje pouze hvězdičkami a to i v případě, že je prázdný (nezadaný).

Pokud je nastaveno přihlašování přes doménový server, v případě vyplněného tokenu proběhne pokus o přihlášení do domény až po úspěšném ověření přihlášení do systému ABRA Gen přes token. Podrobněji viz poznámka v kapitole Přihlášení uživatele.

Volitelně je možné povolit také přihlášení s použitím samotného tokenu (bez uvedení přihlašovacího jména).

  Potvrdenie

Kontrolní zadání tokenu pro ověření jeho správnosti.

Přihlášení nevizuálního uživatele API

Příznak, který umožňuje danému uživateli pracovat přes ABRA API rozhranie.

Prístup do zákazníckeho portálu
  Prihlasovacie meno

Prihlasovacie meno, pod ktorým sa užívateľ prihlasuje do zákazníckeho portálu.

Aby ověřování bylo funkční, musí být uživatel na zákaznickém portálu již předem založen přes jeho webové rozhraní. Prihlasovacie meno uložené tu slúži len na overenie užívateľa pri vyvolaní portálu priamo zo systému.

  Heslo

Heslo, ktorým sa užívateľ prihlasuje do zákazníckeho portálu.

Aby ověřování bylo funkční, musí být uživatel na zákaznickém portálu již předem založen přes jeho webové rozhraní. Heslo uložené tu slúži len na overenie užívateľa pri vyvolaní portálu priamo zo systému.

  Potvrdenie hesla Kontrolné zadanie hesla na overenie jeho správnosti.
Vizualizácia dát

Umožní nastavit, zda se má danému uživateli Vizualizácia dát v ABRA Gen nabízet.

Položka je jednou ze součástí Business Intelligence. Položka není k dispozici, pokud není zprovozněné business intelligence a nejsou splněny příslušné podmínky provozu Business Intelligence a to ty z nich, které ovlivňují dostupnost této položky, viz popis daných podmínek. Více viz součásti Business Intelligence - nastavení přístupu uživatele.

Umožniť rýchle prihlásenie cez token

Je-li zatrženo, může se daný uživatel alternativně přihlásit zadáním samotného tokenu (bez uživatelského jména).

Podmínkou použití je unikátnost takto používaného tokenu v rámci celého spojení na databázi - pokud je uživatel označen tímto příznakem, systém ABRA Gen proto při ukládání tokenu provádí kontrolu, zda již požadovaný token není použit jako token nebo heslo jiného uživatele.

Tento způsob přihlašování má nejnižší prioritu, tj. aplikuje se teprve tehdy, pokud selže přihlášení s použitím kombinace uživatelského jména a hesla i přihlášení s použitím kombinace uživatelského jména a tokenu. Teprve poté se povede porovnání zadaného hesla s tokeny uživatelů, kteří mají zatrženo rychlé přihlášení přes token a pokud dojde u některého z nich ke shodě, je příslušný uživatel přihlášen.

Rychlé přihlášení přes token se dá s výhodou použít v kombinaci se čtečkou RFID čipových karet nebo přívěsků. K přihlášení uživatele pak stačí, když čtečka načte kód z čipu a vloží tento kód následovaný kódem klávesy Enter do pole Heslo. Praktické uplatnění najde tato funkcionalita zejména v provozech, kde dochází k častmu střídání uživatelů na jednom počítači (více skladníků v jednom skladu, přihlašování do restaurační kasy a podobně).

Ponúkať užívateľa v prihlasovacom okne

Umožní zobrazit/skrýt uživatele v přihlašovacím dialogu. Je-li zatrženo, nebude se daný uživatel nabízet v přihlašovacím dialogu, ale daný účet bude nadále aktivní. Slouží zejména pro případ fiktivního uživatele, přes kterého se do systému přihlašuje nějaká externí aplikace. Je zbytečné, aby se takový uživatelský účet nabízel v přihlašovacím dialogu. Nezaměňujte s příznakem Účet uzamčen.

Zobrazovať NPS
Obísť ochranu dát

Zatržení parametru způsobí, že se pro řízení přístupu k datům v rámci ochrany dat zapojí speciální ovladač BYPP. Více viz popis ovladače BYPP.

Viz též Možnosti zapnutí/vypnutí ochrany dat, obejití ochrany dat.

Uživatel s tímto oprávněním by neměl být používán k běžné práci se systémem ABRA Gen, ale pouze jako servisní nástroj ve zcela výjimečných situacích, například při řešení problémů způsobených nastavením příliš restriktivní definice ochrany dat, omylem nevygenerovaným povolením a podobně.

Poznámka Ľubovoľná poznámka k danému užívateľovi.
Panel adresy
  Položky v továrenskom nastavení:

Tlačidlo v pravej hornej časti indikuje, že ide o variantný vstupný formulár.

 

    Adresa, Štát, ZIP, Telefón, Fax, E-mail, GPS atď. Je možné zadať adresu a kontaktné položky, ktoré sa k danému záznamu viažu. Význam a popis položiek var. formulára v továrenskom nastavení viď Formulár na zadanie adresy.

Opravy:

Opravovať možno bez obmedzenia všetky položky okrem prihlasovacieho mena Supervisora.

Subzáložka Formuláre

Subzáložka umožňuje vyberať si z definovateľných formulárov, ak sú k danej triede Business objektov nejaké k dispozícii, a zobrazovať a zadávať si prostredníctvom nich potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Formuláre - všeobecne.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v číselníkoch - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcia k záložke Detail:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v číselníkoch. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie.