Efektívne práva

Jak bylo řečeno v předchozích kapitolách, pro každého uživatele se nastavují práva k funkcím, práva k objektům a privilegia, přičemž je možné tato nastavovat jednak přímo pro konkrétní roli anebo pro skupinu rolí. Každé právo může nabývat několika hodnot, přičemž výsledná hodnota práva daného uživatele, která určuje, zda bude či nebude moci danou akci provést či daný objekt zobrazit či použít jsou pak dána vyhodnocením kombinace hodnot práv nastavených pro jemu přidělené role a hodnot práv nastavených pro skupiny rolí, do nichž jsou role, přidělené uživateli, zařazeny. Jedná se o tzv. efektivní práva a privilegia, která se vyhodnocují při každém spuštění systému a přihlášení uživatele do systému. Podle výsledné hodnoty efektivního práva resp. privilegia je uživateli buď povoleno nebo nepovoleno danou akci/funkci provést resp. daný objekt použít/zobrazit.

Spôsoby, ako konkrétne sa dajú nastavovať hodnoty jednotlivých práv užívateľa, sú uvedené v kap. Roly - záložka Práva k objektom a Roly - záložka Práva k funkciám. Stejný postup platí i pro nastavování práv pro Skupiny rolí.

V tejto kapitole nájdete výklad nasledujúcich tém: