Možné hodnoty práv a ich grafické zobrazenie

Jak bylo řečeno v předchozích kapitolách, pro každého uživatele se nastavují práva k funkcím, práva k objektům a privilegia, přičemž je možné tato nastavovat jednak přímo pro konkrétní roli anebo pro skupinu rolí. Každé právo může nabývat několika hodnot, přičemž výsledná hodnota práva daného uživatele, která určuje, zda bude či nebude moci danou akci provést či daný objekt zobrazit či použít jsou pak dána vyhodnocením kombinace hodnot práv nastavených pro jemu přidělené role a hodnot práv nastavených pro skupiny rolí, do nichž jsou role, přidělené uživateli, zařazeny. Viď ďalej Efektívne práva, ktoré sa vyhodnocujú pri každom spustení systému a prihlásení užívateľa do systému.

Každé právo k objektu alebo funkcii môže nadobúdať tri hodnoty:

  • Povolené - charakterizované znakom
  • Zakázané - charakterizované znakom
  • Bez určenia - ak nie je právo nastavené, teda ani zakázané ani povolené. Z hľadiska prístupu užívateľa k danému objektu alebo funkcii má ten istý výsledok ako hodnota zakázané, ďalej viď pravidlá pre stanovenie efektívnych práv. Bez grafického znaku.

Spôsoby, ako konkrétne sa dajú nastavovať hodnoty jednotlivých práv užívateľa, sú uvedené v kap. Roly - záložka Práva k objektom a Roly - záložka Práva k funkciám. Stejný postup platí i pro nastavování práv pro Skupiny rolí.

Pokiaľ si prehliadame právo k nejakému väčšiemu celku, ktorý sa vetví na ďalšie práva, napr. práva k agende Faktúr vydaných sa vetví na práva k funkciám Spustiť, Zadať Novú faktúru, Opraviť faktúru atď., môžeme sa ešte stretnúť s nasledujúcimi grafickými znakmi:

  • - je zobrazeno tehdy, mají-li všechna práva prohlíženého celku hodnotu Povoleno
  • - je zobrazen tehdy, mají-li všechna práva prohlíženého celku hodnotu Zakázáno
  • - je zobrazený vtedy, ak nemajú všetky práva prehliadaného celku rovnakú hodnotu, teda nie je možné jedným znakom charakterizovať právo pre daný celok

Objasníme na príklade:

Následující obrázek zobrazuje situaci, kdy uživatel smí provádět některé funkce agendy Adresář firem, ale jiné nesmí, nebo nemá nastavené (např. smí vše kromě mazání firem, tudíž všechna práva dané agendy nemají stejnou hodnotu), dále smí provádět všechny funkce v agendě Adresář osob, k agendě Bankovní účty firem nemá přístup vůbec a všechna práva k funkcím agendy Dealerské třídy mají hodnotu Bez určení, tj. ani jedno není nastaveno.

Príklad zobrazenia prístupu k agendám modulu Adresár v záložke Práva k funkciám