Práva k funkciám všeobecne

Okrom vybraných akcií (chránených privilégií) a vybraných objektov (chránených právami k objektom) možno v systéme prístupovými právami chrániť spustenie agend, použitie funkcií systému, príp. prístup k zobrazeniu niektorých informácií a pod. Väčšina práv, ktoré sú k dispozícii pre funkcie danej agendy (ako napr. právo Spustiť, Pridať, Vymazať a pod.) má jednoznačný význam, ktorý väčšinou priamo plynie z ich názvu a tu zmienime len význam najtypickejších z nich. Okrem toho existujú práva k funkciám, ktoré sú spoločne pre viac agend (tzn. môžu ovplyvňovať chovanie systému pre viac agend súčasne) a tie tu popíšeme detailnejšie. Ďalej zmienime význam niektorých komplikovanejších práv, pri ktorých význam jednoznačne neplynie z názvu alebo pre ktoré platí, že ovplyvňujú napr. viac funkcií súčasne:

Práva k funkciám sa užívateľom nastavujú prostredníctvom rolí alebo skupín rolí. Tzn. práva k funkciám sa nastavujú v záložke Práva k funkciám v agende rolí alebo skupín rolí, pričom danému užívateľovi sú priradené jemu zodpovedajúce roly, resp. skupiny rolí, z ktorých kombinácie sú potom pre užívateľa vyhodnotené tzv. efektívne práva k funkciám. Způsoby, jak konkrétně lze nastavovat hodnoty jednotlivých práv k funkcím pro uživatele, jsou uvedeny v kap.Role - záložka Práva k funkcím. Rovnaký postup platí aj pre nastavovanie hodnôt práv pre Skupiny rolí.

V případě, že má uživatel efektivní privilegium Supervisor, přebíjí toto privilegium všechna ostatní privilegia a veškerá nastavení práv k objektům a funkcím - tedy takový uživatel má neomezená práva, tj. má přístupné všechny existující objekty a funkce a má povoleny všechny akce chráněné ostatními privilegii.

Okrem štandardných prístupových práv popísaných v tejto kapitole a nastavovaných v agendách Roly a Skupiny rolí sa môže v systéme vyskytnúť ešte dopĺňajúca možnosť nastavenia ďalších oprávnení priamo v rámci nejakého špecializovaného modulu. Např. oprávnění Vidět/Upravit ke konkrétním dokumentům, viz Dokumenty versus přístupová práva. nebo nastavení různých oprávnění pro Obsluhující v rámci Maloobchodního prodeje apod.

Dostupnost konkrétních údajů pro konkrétního uživatele ovlivňuje také nastavení ochrany dat.