Užívateľ Supervisor, rola Supervisor, privilégium Supervisor

V každé instalaci ABRA Gen vždy existuje v agendě uživatelů jeden zvláštní uživatel tzv. systémový správce neboli "Supervisor", kterého nelze zrušit. Okrem toho existuje v každej inštalácii v agende rolí rola Supervisor, ktorá je pridelená užívateľovi Supervisor. Rolu Supervisor nie je možné Supervisorovi odobrať. Rola Supervisor má nastavené privilégium Supervisor, ktoré jej nemožno odobrať. Z toho plynie, že táto rola má neobmedzený prístup (resp. na priradenie iných privilégií a na prípadné nastavené hodnoty prístupových práv nebude pri tejto role braný zreteľ), teda užívatelia, ktorým je táto rola pridelená, majú neobmedzený prístup.

Rola Supervisor je zavedená preto, aby užívateľ Supervisor mal neobmedzený prístup a neodporúčame ju priraďovať bežným užívateľom. Pokiaľ chcete niektorému užívateľovi nastaviť neobmedzený prístup, môžete tak učiniť len priradením privilégia Supervisor jeho role (skupine rolí).

Užívateľ má pridelené privilégium Supervisor vtedy, ak aspoň jedna rola, do ktorej je priradený, resp. aspoň jedna skupina, ku ktorej je priradená jedna z rolí pridelených užívateľovi, má nastavené privilégium Supervisor, viď popis efektívnych privilégií.

Novo založený užívateľ nemá žiadne prístupové práva, dokiaľ mu nie je priradená nejaká rola. Novo založená rola ale má prístupové práva prázdne, tzn. v stave Bez určenia, tzn. nemá prístup k ničomu. Teda jednou z prvých činností Supervisora je teda založenie užívateľov a rolí (príp. skupín rolí), priradenie užívateľov do rolí (príp. rolí do skupín) a definovanie ich práv.

Odporúčame, aby pod užívateľom "Supervisor" a rolou Supervisor nepracoval žiaden bežný užívateľ. Každý užívateľ by mal mať v systéme zavedené svoje meno, pod ktorým sa prihlasuje. Heslo Supervisora by mala vedieť iba jedna osoba, poverená správou celého systému. Pokiaľ táto osoba zároveň "bežne" s programom pracuje, mala by mať definované aj svoje vlastné prihlasovacie meno a ako Správca vstupovať do systému len v prípade špeciálnych údržbových, nastavovacích a servisných akcií, ktoré smie vykonávať iba užívateľ s privilégiom Supervisor.