Adresář firem - záložka Seznam

Zoznam už zadaných firiem, na začiatku prázdny. V seznamu se zobrazují jenom hlavní údaje o firmě. Ide o číselník, teda nie je k dispozícii záložka Obmedzenie na výber zobrazených záznamov, zoznam si je však možné podľa rôznych kritérií filtrovať pomocou funkcie Filtrovať alebo podľa obmedzovacieho panela, viď ďalej. Číselník podporuje tiež skupinovanie záznamov, tzn. záznamy je možné rozdeliť do skupín a pracovať iba s vybranou skupinou záznamov. V hornej časti záložky je k dispozícii informačný panel, vedľa neho obmedzovací/filtračný panel. Tu sú o. i. zobrazené informácie o aktuálne použitom filtri či skupine záznamov. Nad informačným panelom môže byť k dispozícii panel pre fulltextové hľadanie.

Vzhľadom k tomu, že v číselníkoch podporujúcich skupinovanie sa záznamy načítavajú pomocou DynSQL dopytu (nie akciou ako je to v ostatných číselníkoch), uplatnia sa pri konštrukcii podmienky DynSQL prípadné obmedzenia podľa prístupových práv, podobne ako je to v dokladových agendách (viď Obmedzenie verzus Prístupové práva)!!! Tzn., že ak je v danom číselníku napr. nadefinovaná číselníková užívateľsky definovateľná položka s odkazom do číselníka chránených objektov s nastavením Používať na obmedzenie výberov dát, tak sa užívateľovi po otvorení číselníka, ktorý podporuje skupinovanie, načítajú IBA tie záznamy, ktoré vyhovujú jeho prístupovým právam k danému chránenému objektu. Toto zohľadňovanie práv je možné ovplyvniť zadaním parametrov do definície danej užívateľsky definovateľnej položky. (Viď popis číselníkových definovateľných položiek a príklady uvedené v popise).

Ak je adresár firiem vyvolaný ako výberový z niektorých miest programu, kde má význam vyberať firmy podľa toho, či sú dodávateľom nejakého skladového sortimentu, tak je možné zobraziť všetky záznamy alebo si obmedziť ich zobrazenie len podľa niektorých:

 • Obmedzenie zobrazenia firiem podľa dodávateľa

Příklad nastavení zobrazení seznamu firem jen za firmy-dodavatele ke skladovým kartám 02 a 03

V zobrazenom zozname je možné si v prvej časti obmedzovacieho panela (lišty) zvoliť niektorú z nasledujúcich možností zobrazenia: (Či sú k dispozícii všetky alebo len niektoré, závisí od konkrétneho miesta programu.)Zobraziť firmy:

 • všetky - zobrazí všetky firmy bez ohľadu na dodávateľa.
 • dodávatelia - zobrazia sa len aktuálne firmy, ktoré sú dodávateľom nejakej (akejkoľvek) skladovej karty. Zohľadňujú sa pritom prípadné zásadné opravy a zlučovanie firiem, či skrytie firiem. Viď ponúkanie dodávateľov na výber.
 • dodávatelia vybraných skladových kariet - potom sa zobrazia len aktuálne firmy, ktoré sú dodávateľom vybraných skladových kariet, ktoré zadáte do číselníkovej položky Skladové karty v druhej časti obmedzovacieho panela (lišty). Výber skladových kariet je preberaný podľa miesta programu, odkiaľ bol adresár firiem vyvolaný (skladové karty je možné vybrať i iné než predvyplnené). Ide o logický súčet (zjednotenie), alebo firma sa zobrazí vtedy, ak je dodávateľom aspoň u jednej z vybraných skladových kariet.

  Objasníme na príklade:

  Majme skladové položky S1 a S2. Skladová karta S1 nech má dodávateľa A, B a C. Karta S2 nech má dodávateľa A, B a X. Ak vyvolaný adresár obmedzíme len podľa dodávateľa vybraných sklad. kariet, ponúknu sa v ňom firmy A, B, C a X.

 • dodávatelia podľa vybraných skladových menu - zobrazia sa len aktuálne firmy, ktoré sú dodávateľom vybraných skladových menu, ktoré zadáte do číselníkovej položky Skladové menu v druhej časti obmedzovacieho panela (lišty). Výber skladových menu je preberaný podľa skladových kariet z miesta programu, odkiaľ bol adresár firiem vyvolaný (skladové menu je možné vybrať i iné než predvyplnené). Pri hľadaní sa zohľadňuje nielen východiskové menu, ale zahrňujú sa všetky menu, do ktorých je skl. karta zaradená (viď subzáložka Skladové menu). Ide opäť o logický súčet, teda firma sa zobrazí vtedy, ak je dodávateľom aspoň u jednej z vybraných skladových menu.
 • schválení dodávatelia - je k dispozícii len vtedy, ak sa využíva SCM (viď Čo je potrebné na prevádzku SCM) a schvaľovanie dodávateľov. Potom sa zobrazia len aktuálne firmy, ktoré sú schváleným dodávateľom vybraných skladových kariet, ktoré zadáte do číselníkovej položky Skladové karty v druhej časti obmedzovacieho panela (lišty).
 • schválení dodávatelia vybraných skladových kariet - Má význam len vtedy, ak sa používa SCM (viď Čo je potrebné na prevádzku SCM) a schvaľovanie dodávateľov. Potom sa zobrazia len aktuálne firmy, ktoré sú schváleným dodávateľom pre aspoň jednu oblasť hodnotenia vybraných skladových kariet, ktoré zadáte do číselníkovej položky Skladové karty v druhej časti obmedzovacieho panela (lišty). Výber skladových kariet je preberaný podľa miesta programu, odkiaľ bol adresár firiem vyvolaný (skladové karty je možné vybrať i iné než predvyplnené). Ide o logický súčet, teda firma sa zobrazí vtedy, ak je schváleným dodávateľom aspoň u jednej z vybraných skladových kariet.
 • len dodávateľov s príznakom dopytovať - tak sa zobrazia len firmy - dodávatelia, ktorí majú v položke Dopytovať hodnotu Áno.

Príklady, odkiaľ je typicky využívané obmedzenie firiem pomocou obmedzovacieho panela podľa dodávateľov:

Pre obmedzenie podľa skladu platí:
Vo väčšine prípadov platí, že posledné použité nastavenie filtra podľa dodávateľa sa pamätá na užívateľa a predvyplní sa pri opätovnom otvorení agendy (tzn. voľba Zobrazenie firmy bude obsahovať tú voľbu, s ktorou bol tento výberový číselník naposledy zavretý, aj keď to bolo z inej časti programu).

Pre obmedzenie podľa sklad. karty platí:
Pokúsi sa ho predvyplniť v súlade s miestom, odkiaľ bol číselník vyvolaný (napr. ak je volaný pre označenie riadku z POL, načítajú sa skladové karty z vybraných riadkov POL).

Význam jednotlivých tu zobrazených položiek vyplýva z ich názvu alebo z ich popisu v záložke Detail.

Ďalej tu spomenieme nasledujúce položky dostupné na tomto zázname:

Názov Popis
Vytvoril Užívateľ, ktorý daný záznam vytvoril.
Opravil Užívateľ, ktorý daný záznam naposledy opravil, pokiaľ bol doklad opravovaný.
Vytvorené Dátum a čas vytvorenia záznamu.
Opravené Dátum a čas poslednej opravy záznamu.

Okrem výrobcom dodávaných stĺpcov si môžete nadefinovať vlastné podľa potreby, viď definovateľné stĺpce.

Pod zoznamom je Panel na vyhľadávanie, triedenie. Za akých okolností je k dispozícii a čo pre neho ďalej platí, viď popis daného panela. Ďalej viď Radenie, triedenie, vyhľadávanie v zoznamoch. Triedenie tu:

 • kód firmy
 • názov firmy
 • IČO alebo IČ DPH
 • mesto alebo PSČ fakturačnej adresy
 • a. i.

Na urýchlenie výberu triedenia možno taktiež použiť klávesové skratky alebo kliknutie na hlavičku stĺpca (iba u vybraných). Ďalej môže byť k dispozícii triedenie podľa užívateľsky definovaných stĺpcov.

V spodnej časti záložky Zoznam môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov zoznamu pre túto agendu. Zobrazenie daného panela závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k tejto záložke:

Zo štandardizovaných:

Názov Kl. Ik. Je Doplňujúci popis
Help F1
Nový F2

Popis pridávaných položiek viď záložka Detail.

Pred uložením zadávanej firmy program kontroluje duplicitu kódu firmy, čísla IČO a IČ DPH. Pokiaľ existuje firma s rovnakým údajom, program vás na túto skutočnosť upozorní.


Nové záznamy tejto agendy je možné naviac generovať ešte ďalším spôsobom:

 • Priamou tvorbou z inej agendy k aktuálnemu záznamu danej agendy s automatickým návratom späť (nejakou funkciou na rýchle vystavenie nového záznamu, s prípadným predvyplnením niektorých údajov podľa aktuálneho záznamu danej agendy). V tomto prípade napr.:
 • V rámci zpracování dokladu ISDOC přijatého, je-li v průvodci zpracováním zvolena možnost Vytvořit novou firmu podle dokumentu.
 • Z pokladní pokladničného predaja či reštauračného predaja, ak je pri predaji príp. príjme zálohy zadaná nová firma. Viď napr. popis režimu Adresár maloobchodného predaja.
Detail / Zoznam F3
Opraviť

F4

alebo

Shift +F4

Popis opraviteľných položiek viď záložka Detail.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností opráv dostupných v tejto agende. Jednotlivé možnosti sa líšia tým, ktoré všetky položky je pomocou nich možné opravovať a ďalej, či ide o opravu jedného záznamu alebo o hromadnú opravu označených. K provádění hromadných oprav mít uživatel přidělené privilegium Použít hromadné opravy.


Záznamy tejto agendy je možné navyše opravovať ešte ďalším spôsobom:

Tlač, export

F5

alebo

Shift +F5

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť funkciu podľa požadovaného typu výstupu:

Medzi dodávanými def. exportmi pre elektronickú komunikáciu je tu k dispozícii o. i. nasledujúce:

 • ORSR.sk - na hľadanie firmy v obchodnom registri podľa názvu alebo IČO

  Iná možnosť funkčné tlačidlo Otvoriť v rámci položky Registrácia je vedená u priamo zo subzáložky Ďalšie údaje danej firmy.

 • mapy.zoznam.sk - na hľadanie firmy na mape podľa ulice
Vymazať F8

Mazanie už použitých firiem znamená v podstate ich zneprístupnenie pre ďalšie použitie (skryté sa neponúka na výber do číselníkových položiek.) Takto "zmazané" záznamy je možné zobraziť i obnoviť vo funkcii Skryté.

Vymaže všetky označené záznamy (ak nie je žiadny označený, spracuje aktuálny záznam).

Ak vymažete s možnosťou obnovenia (tzn. skryjete) firmu, ku ktorej sú priradené nejaké osoby (viď subzáložka Osoby v adresári firiem alebo záložka Firmy v adresári osôb), väzby firmy a osôb sa nezrušia. Tzn. k danej firme zostane daná osoba stále pripojená, viditeľná však bude iba z adresára osôb. Ak túto väzbu budete chcieť zrušiť, urobte to funkciou Odpojiť v záložke Firmy v adresári osôb.

Ak vymažete bez možnosti obnovenia firmu, ku ktorej sú priradené nejaké osoby (viď subzáložka Osoby v adresári firiem alebo záložka Firmy v adresári osôb), systém na túto skutočnosť pred zmazaním upozorní a ponúkne možnosť tieto osoby tiež vymazať. Ide o jednu z možností, ako je možné vymazať osobu.

Ak má firma predchodcu, tak vymazanie firmy znamená vymazanie len aktuálnej firmy. Jej predchodcovia sa nijako nemažú. Ak má firma predchodcu, tak na to program pred vymazaním firmy upozorní. Ak ich potrebujete tiež zmazať, môžete ich najprv osamostatniť a vymazať individuálne a až následne vymazať aktuálnu firmu.

Je-li mazána (bez možnosti obnovení) firma, která je subjektem ochrany dat a na kterou existují nějaká automaticky vytvořená povolení, pak se spolu s ní vymažou i tato povolení (i případně již neplatná). Viz Mazání povolení vytvořených podle pravidel. Pokud by existovalo ručně zadané povolení, pak jej musí uživatel nejdříve vymazat sám, jinak by nebylo možné firmu vymazat.

Skopírovať F9

Pri kópii firmy sa kód firmy nekopíruje zo zdrojovej firmy ale predvypĺňa kódom ďalším v poradí podľa definovanej štruktúry kódu, ak je táto definovaná. Pred uložením skopírovanej firmy program opäť kontroluje duplicitu kódu firmy, čísla IČO a IČ DPH. Pokiaľ ste tieto údaje nezmenili, vznikne vám duplicita, na ktorú vás program bude kontrolne upozorňovať.

Pri kopírovaní sa kopírujú i prípadné väzby na pripojené osoby nastavené v záložke Detail, subzáložke Osoby. Pri zahájení editácie po skopírovaní firmy s pripojenou osobou/osobami s prednastaveným Osobu ako firmu so založením osoby sa do zoznamu osôb firmy pridá prázdny riadok

Občerstviť F11  
Prepnúť číselník F12
Skryté F6 Podporuje skrývanie.
Rozvetviť - - Nepodporuje stromové zobrazenie.
Filtrovať

Alt +F11

alebo

Shift +Alt +F11

-

Funkcia umožňujúca si zobrazené záznamy v číselníku filtrovať a to niekoľkými spôsobmi. Podrobný popis funkcie viď samostatná kap. - Filtrovanie v číselníkoch.

Kromě běžných omezovacích (filtračních) prvků, které jsou obdobné jako v záložkách Omezení jednotlivých dokladových agend a popsané v kap. Obecně platná pravidla pro záložky Omezení, a jejichž význam je zřejmý, zde objasníme následující:

 • Klíče - Slouží k filtrování za nadefinované klíče firem. Po vyvolaní sa zobrazí dialógové okno, ktorého vzhľad je obdobný ako v subzáložke Kľúče v detaile firiem:

  Príklad dialógového okna na zadanie obmedzenia podľa kľúčov

  Začiarknutím položky Zobraziť hodnoty všetkých kľúčov v hornej časti okna ho môžete prepnúť do vzhľadu jednostĺpcového zoznamu so zoznamom všetkých kľúčov a ich hodnôt.

 • Jen s platným povolením ke zpracování dat k definici - Slouží k praktickému výběru firem v souladu s GDPR - tj. firem, k jejichž údajům chráněným na základě definic ochrany dat, vybraných v této položce, má uživatel přístup (je uveden mezi oprávněnými uživateli a existuje platné povolení od dané firmy navázané na vybranou definici).

  Platnost povolení se vyhodnocuje standardně podle data aplikačního serveru v okamžiku filtrace za takové záznamy, viz platnost povolení. To je třeba si uvědomit v případě, že si uživatel např. připravuje marketingovou kampaň několik dní (některá povolení mezitím mohla vypršet, mohla na nich být pozastavena platnost apod.)

  Příklad využití viz např. Výběr firem/osob podle povolení - např. pro marketingovou kampaň.

  Toto omezení v současné podobě pracuje s povolenkami, tj. je určeno pro omezení dle definic s GDPR ovladačem. Není určeno (alespoň v současné podobě) pro obecnou ochranu dat.

  Tato omezující podmínka omezuje za chráněný číselník, ale patří k podmínkám s parametrem NoDynSQLSecurity, tj. pokud není použita, nijak se výsledný seznam neomezí (neuplatní se omezení záznamů na základě omezených přístupových práv uživatele k chráněným objektům).

 • různé kategorizační údaje

  Oproti štandardnej funkčnosti, ktorá je platná pre túto funkciu v ostatných častiach systému, tu navyše platí toto:

  • Na filtrovanie sa ponúkajú nielen obmedzovacie prvky ako obvykle (tzn. obmedzovacie prvky dané podmienkami DynSQL dodávaných výrobcom) vrátane užívateľsky definovateľných položiek (ak majú v definícii nastavené Používať na obmedzenie výberov dát), ale automaticky aj všetky existujúce kategorizačné údaje.

   Ak ide o zadávaný kat. údaj definovaný odkazom na užívateľsky definovateľnú položku business objektu Firma, ktorá by mala byť v zozname obmedzujúcich prvkov nielen za kategorizačný údaj, ale i sama za seba (pretože má v definícii nastavené Používať na obmedzenie výberov dát), tak takáto položka bude v zozname obmedzujúcich prvkov len raz a to ve forme obmedzenia za "jej" kategorizačný údaj (pretože umožňuje obmedzovať aj podľa dátumu aktualizácie, viď ďalej).

  • Obmedzujúce prvky za kategorizačné údaje sa vo filtrovaní radia ku koncu i (za ostatnými obmedzujúcimu prvkami) a podľa abecedy.
  • Všetky obmedzujúce prvky za kategorizačné údaje majú automaticky i možnosť obmedziť za ich Dátum aktualizácie:

   Príklad obmedzujúcich prvkov za kategorizačné údaje Nezaplatené po splatnosti a Priemerná splatnosť

   Čiže každý kategorizačný údaj vytvorí skupinu vnorených obmedzujúcich údajov:

   • sám za seba, tzn. podriadené obmedzenie, ktoré zodpovedá hodnote kategorizačného údaja, (pričom tento prvok je rovno začiarknutý)
   • za svoj dátum aktualizácie.
   • za možnosť Rozšíriť o nevyplnené  - toto začiark. políčko sa ponúka ako podvoľba jednotlivých obmedzujúcich prvkov za kat. údaje, ak fókus stojí priamo na danom údaji:

    Jeho význam a ovládanie je podobné ako v prípade obmedzujúceho prvku Obmedzenie pre riadkové údaje (rozšírenie o doklady bez riadkov):

   Inak je správanie a ovládanie obmedzujúcich prvkov štandardné ako napr. v záložkach Obmedzenie.

   Jak bylo řečeno v kap. Segmentace - obecně, u zadávaných kat. údajů definovatelných odkazem na uživatelsky definovatelnou položku platí, že pokud nejdříve existovala tato položka a měla zadané nějaké hodnoty u jednotlivých firem a AŽ POTÉ byl nadefinován kategorizační údaj, který se na ni odkazuje, tak dokud nebyla provedena aktualizace kat. údajů, nebude možné za tyto kat. údaje např. filtrovat (jelikož záznamy metadat neexistují, filtr nebude vracet žádné záznamy).

   Na vyfiltrovanie firiem, v rámci ktorých daný údaj v metadátach neexistuje resp. nie je vyplnený, je možné využiť začiark. políčko "Rozšíriť o nevyplnené".

   Význam některých omezujících prvků kategorizačních údajů:

   • Hlavný kód NACE - výber hlavného NACE kódu z číselníka.
   • Hlavný kód NACE (znakovo) – textové pole na zadanie počiatočných znakov hlavného NACE kódu.
   • Kód NACE – výber NACE kódu z číselníka, ktorý môže byť hlavný alebo vedľajší.
   • Kód NACE (znakovo) – textové pole na zadanie počiatočných znakov hlavného alebo vedľajšieho NACE kódu.

    Ako zafiltrovať za firmy bez NACE kódov: Podmienka "Hlavný kód NACE" má voľbu "Rozšíriť o nevyplnené" a pretože ak sú zadané NACE kódy, musí jeden z nich byť nastavený ako "Hlavný kód NACE", je ju možné pre daný filter využiť.

Triedenie Ctrl +číslo - Jedna z možností voľby aktuálneho triedenia.
Autom. správy Ctrl+F12 - Funkcia na prácu s definíciami automatických správ. Je k dispozícii iba vtedy, ak existuje nejaký kontrolný bod pre danú agendu, ďalej viď všeobecný popis funkcie Autom. správy.
Nastavenie tlače po uložení - - Funkcia slúži na nastavenie akcie, ktorá sa má vykonať po uložení záznamu v danej agende. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatnú kap. - Nastavenie tlače po uložení záznamu.
Vytvoriť správu Ctrl +M -  
Sledovanie zmien

Ctrl +S

alebo

Shift +Ctrl +S

-

Funkcia na zobrazovanie a prácu so záznamami vykonaných zmien.

Je k dispozícii len vtedy, ak sa používa sledovanie zmien, viď čo je potrebné na prevádzku sledovania zmien. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.

Ďalšie obsiahnuté funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis
Zlúčiť Ctrl +L

Umožňuje zlúčenie označených firiem pod aktuálnu firmu, tzn. presunie označené záznamy zo záložky Zoznam do záložky Predchodcovia firmy, na ktorej aktuálne stojí kurzor. Tzn. vytvorí väzbu medzi predchodcom a následníkom. Podrobnejšie viď Ručné úpravy v adresári. Funkcia vyvolá Sprievodcu zlúčením firiem, pomocou ktorého je možné firmy zlučovať, a má význam jedine vtedy, ak je aspoň jeden záznam označený.

Zlúčené firmy možno spätne osamostatniť inverznou funkciou Osamostatniť v záložke Predchodcovia.

E-mail Ctrl +E

Funkcia na odoslanie e-mailu na e-mailovú adresu uvedenú v adrese sídla v Adresári. Viac viď popis položiek a funkčných tlačidiel vo formulári na zadanie adresy.

Ak sú v zozname (needitovateľnom zozname) firiem nejaké záznamy označené, funkcia spracuje označené záznamy, v opačnom prípade spracuje aktuálny záznam.

Po vyvolaní funkcie sa prostredníctvom protokolu MailTo otvorí aplikácia e-mailového klienta asociovaná na protokol MailTo s novou e-mailovou správou s predvyplnenými e-mailovými adresami. Viď tiež využitie MailTo.

Odosielanie e-mailov hromadne pre označené záznamy funguje korektne, pokiaľ poštový klient podporuje oddeľovanie viacerých adresátov čiarkou (ako napr. Outlook Express, Thunderbird).

Pokiaľ chcete odoslať e-mail na e-mailovú adresu uvedenú k niektorej z prevádzok, použite priamo funkčné tlačidlo  v adrese prevádzkarne.

Hľadať Ctrl +H

Funkcia umožňuje vyhľadať firmu podľa kódu, názvu, IČO alebo IČ DPH, pričom hľadá nielen v aktívnych firmách, ale  i v predchodcoch či firmách skrytých. Po vyvolaní funkcie sa objaví dialógové okno na zadanie celého kódu, názvu, IČO alebo IČ DPH alebo ich častí. Pri zadávaní neúplného kódu, názvu, IČO alebo IČ DPH je potrebné doplniť reťazec "divokými znakmi" (wildcards).

Ďalej platí:

 • Po stlačení tlačidla Hľadať - funkcia vyhľadá a zobrazí všetky firmy, ktorých časť alebo celý kód, názov, IČO alebo IČ DPH zodpovedajú zadanému reťazcu. Hľadanie nie je citlivé na veľké/malé písmená. V prípade, že nie je zadaný žiadny reťazec znakov, žiadna firma sa nevyhľadá. V zozname vyhľadaných firiem sú okrem ich kódu, názvu, IČO a IČ DPH uvedené ešte nasledujúce položky:
   
  NázovPopis
  SkrytáZobrazuje hodnotu Áno v prípade, že ide o firmu, ktorá bola už skrytá (takže aktuálne je v zozname skrytých).
  PredchodcaZobrazuje hodnotu Áno v prípade, že ide o predchodcu nejakej aktuálnej neskrytej firmy. Tzn. hľadaný reťazec bol vyhľadaný na predchodcovi.

  Zoznam štandardne podporuje triedenie, a to pomocou kliknutia na hlavičku stĺpca alebo nastavením voľbou v lokálnom menu nad hlavičkou stĺpcov. Viď triedenie v prípade memory datasetov. Veľkosti a usporiadanie stĺpcov a vybrané triedenie sa na danom formulári pamätajú.

 • Po stlačení tlačidla OK - postaví v zozname všetkých firiem kurzor na tú firmu, na ktorej stál kurzor vo vyhľadanom zozname vyhovujúcich kariet. Pokiaľ ide o predchodcu, postaví sa kurzor na jej aktuálneho nasledovníka. Pokiaľ daná firma nie je aktuálne v zozname firiem v adresári k dispozícii (tzn. ide napr. o skrytú firmu), zobrazí sa len informačné hlásenie, že danú firmu nie je možné zobraziť (pokiaľ by ste si takúto firmu chceli zobraziť, museli by ste ju obnoviť zo skrytých).
 • Po stlačení tlačidla Storno - zruší vyhľadávanie.

  Firma má názov Stavivá a.s., jej predchodca má názov Prvá stavebná s.r.o. Pri vyhľadávaní tejto firmy môžeme zadať napr. reťazec znakov *prvn*, pričom firma sa vyhľadá podľa svojho predchodcu.

  Podobné hľadanie i v predchodcoch firiem je k dispozícii v agende Call Centrum, avšak s tým, že v Call Centre sa hľadá s využitím pomocných systémových tabuliek, vďaka čomu je hľadanie v Call Centre veľmi rýchle (pozri Zabezpečenie rýchleho hľadania). Preto, pokiaľ vlastníte Call Centrum, odporúčame použiť hľadanie tam. Funkcia Hľadať je tu v adresári určená predovšetkým pre užiíateľov, ktorí licenciu na Call centrum nevlastnia.

Aktualizovať kat. -

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností:

Aktualizovať kat.

Možnosť ručne vyvolať aktualizáciu. Ide o jednu z možností vyvolania aktualizácie kategorizačných údajov. V praxi odporúčame využívať skôr automatickú aktualizáciu pomocou naplánovanej úlohy príslušného typu, touto funkciou však môžete zabezpečiť okamžitú aktualizáciu bez čakania na vykonanie naplánovanej úlohy.

Ak sú v zozname (needitovateľnom zozname) firiem nejaké záznamy označené, funkcia spracuje označené záznamy, v opačnom prípade spracuje aktuálny záznam. Vykoná sa:

Toto opatrenie slúži na ošetrenie nasledujúceho stavu: K firme bola už skôr vytvorená užívateľsky definovateľná položka, ktorá sa zadávala pomocou nejakého užívateľsky definovateľného formulára a je naplnená pre jednotlivé firmy hodnotami. Následne bol vytvorený kategorizačný údaj s odkazom na túto položku. Kat. údaj je teda už naplnený hodnotami, ale zatiaľ nemá žiadne metadáta o tom, ako a kedy bol naplnený.

Naplánovať

Funkcia vyvolá Sprievodcu naplánovaním automatického spustenia. Umožní podľa aktuálne zadaných hodnôt pre uzávierku priamo odtiaľ vytvoriť naplánovanú úlohu typu Aktualizácia kategorizačných údajov. Užívateľ si tak v prípade potreby môže zadať automatické spúšťanie úlohy tohto typu bez toho, že by musel mať prístupové právo na spúšťanie agendy Naplánované úlohy.

Nespoľahlivosť -

Slúži pre kontroly spoľahlivosti platiteľov. Viac viď Kontrola spoľahlivosti platiteľov - všeobecne. Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností:

Nie je k dispozícii, pokiaľ je parameter Spôsob kontroly nespoľahlivých platiteľov DPH nastavený na hodnotu Nepoužívať.

Zobraziť protokoly

Zobrazí protokoly kontrol o spolehlivosti aktuálního nebo označených záznamů, tj. vyvolá agendu Kontrola nespolehlivých plátců DPH podle firem s tzv. červeným omezením, a to zde za danou firmu či firmy a setříděnou podle Názvu firmy a Data kontroly.

Stiahnuť zoznam

Funkce v závislosti na nastavení volby Při kontrole nespolehlivosti firmy umožnit nastavení proxy nejprve zobrazí dialogové okno Nastavení HTTP serveru proxy a poté stáhne seznam nespolehlivých firem nebo jej stáhne rovnou. Následne ponúkne možnosť zobraziť protokol v agende Protokoly kontrol nespoľahlivých platiteľov DPH.

Uskutočniť kontrolu

Funkce v závislosti na nastavení volby Při kontrole nespolehlivosti firmy umožnit nastavení proxy nejprve zobrazí dialogové okno Nastavení HTTP serveru proxy a poté provede bezpodmínečnou kontrolu aktuálního nebo označených záznamů. Po vykonaní kontroly oznámi výsledok kontroly a ponúkne možnosť zobraziť protokol v agende Protokoly kontrol nespoľahlivých platiteľov DPH.

Naplánovať

Funkce v závislosti na nastavení volby Při kontrole nespolehlivosti firmy umožnit nastavení proxy nejprve zobrazí dialogové okno Nastavení HTTP serveru proxy a poté spustí Průvodce naplánováním automatického spuštění. Umožní podle aktuálně zadaných hodnot naplánovatkontrolu spolehlivosti, tj. založit Naplánovanou úlohu typu Kontrola nespolehlivých plátců DPH. Pokud byly nastaveny údaje HTTP serveru proxy, jsou tyto do nové zakládané úlohy předvyplněny, ale lze je samozřejmě ještě upravit.

Overenie IČ DPH -

Slúži na overenie IČ DPH. Viac viď Overovanie IČ DPH v systéme VIES - všeobecne. Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností:

Nie je k dispozícii, pokiaľ je parameter Overovanie IČ DPH v systéme VIES nastavený na hodnotu Nepoužívať.

Overiť IČ DPH

Funkce v závislosti na nastavení volby Při kontrole DIČ umožnit nastavení proxy nejprve zobrazí dialogové okno Nastavení HTTP serveru proxy a poté provede dotaz na DIČ do systému VIES (vždy volá webovou službu). Overenie sa vykoná podľa zobrazenej voľby pre aktuálnu firmu/pre označené firmy/pre všetky firmy v danom obmedzení. Záznam o vykonanom overení sa ukladá do databázy.

Zobraziť záznamy o overení IČ DPH firmy

Zobrazí protokoly o kontrole DIČ aktuálního nebo označených záznamů, tj. vyvolá agendu Ověření DIČ v systému VIES s tzv. červeným omezením, a to zde za danou firmu či firmy a setříděnou podle Data a času odpovědi kontroly.

Naplánovať

Funkce v závislosti na nastavení volby Při kontrole DIČ umožnit nastavení proxy nejprve zobrazí dialogové okno Nastavení HTTP serveru proxy a poté spustí Průvodce naplánováním automatického spuštění. Umožní podle aktuálně zadaných hodnot naplánovat kontrolu DIČ , tj. založit Naplánovanou úlohu typu Ověřování DIČ v systému VIES. Pokud byly nastaveny údaje HTTP serveru proxy, jsou tyto do nové zakládané úlohy předvyplněny, ale lze je samozřejmě ještě upravit.

Overenie insolvencie -

Slouží pro ověření insolvence. Více viz Ověřování insolvence v insolvenčním rejstříku IRIS - obecně. Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností:

Není k dispozici, pokud není k dispozici licence k části Insolvence firem a osob nebo pokud je parametr Ověřování insolvence firem nastaven na hodnotu Nepoužívat.

Overiť insolvenciu

Funkce v závislosti na nastavení volby Při kontrole insolvence umožnit nastavení proxy nejprve zobrazí dialogové okno Nastavení HTTP serveru proxy a poté provede dotaz na insolvenci do systému ISIR (vždy volá webovou službu). Overenie sa vykoná podľa zobrazenej voľby pre aktuálnu firmu/pre označené firmy/pre všetky firmy v danom obmedzení. Záznam o vykonanom overení sa ukladá do databázy.

Zobraziť záznamy o overení insolvencie firmy

Zobrazí protokoly o kontrole insolvence aktuálního nebo označených záznamů, tj. vyvolá agendu Záznamy o insolvenci firem s tzv. červeným omezením, a to zde za danou firmu či firmy.

Naplánovať

Funkce v závislosti na nastavení volby Při kontrole insolvence umožnit nastavení proxy nejprve zobrazí dialogové okno Nastavení HTTP serveru proxy a poté spustí Průvodce naplánováním automatického spuštění. Umožní podle aktuálně zadaných hodnot naplánovat kontrolu insolvence, tj. založit Naplánovanou úlohu typu Ověřování insolvence v Insolvenčním rejstříku. Pokud byly nastaveny údaje HTTP serveru proxy, jsou tyto do nové zakládané úlohy předvyplněny, ale lze je samozřejmě ještě upravit.

Generovať povolenie Ctrl +E

Funkce umožňuje jednorázově vygenerovat povolení ke zpracování dat na základě zvolených definic ochrany dat, pro jednu nebo více firem ze seznamu. Jedná se o jednu z možností, jak vyvolat generování/aktualizaci povolení podle pravidel. Jde o obdobu funkce Generovat v agendě Pravidla ochrany dat, nicméně na tomto místě se negenerují povolení pro všechny subjekty.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z níže uvedených možností. První dvě možnosti (Generovat povolení a Vybrat pravidlo) jsou k dispozici všem uživatelům s přístupem do adresáře osob. Poslední možnost (Hromadně ručně) vyžaduje přidělené právo Umožnit hromadné změny Právního subjektu.

Výraz pre predvyplnenie názvu novej firmy podľa údajov osoby - Funkcia (dostupná len z menu) vyvolá Editor výrazov, kde si je možné definovať výraz, ktorý slúži na predvyplnenie názvu novej firmy, a to v závislosti na tom, ako je firma zadávaná. Viac viď popis položky Zadávať. Slúži typicky k radeniu položiek Priezvisko, Meno, Titul a Titul za menom.

Ďalšie špeciálne funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Hromadně označit záznamy

Shift +F10

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Do verzie 18.03.02 bolo možné funkciu vyvolať aj pomocou multifunkčného tlačidla z panela funkčných tlačidiel alebo voľbou z menu Funkcie.

Hľadať hodnotu v zozname Ctrl +F Funkcia na hľadanie hodnoty v zozname. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako ju je možné vyvolať, viď popis funkcie.