Adresár firiem - záložka Súvislosti

Na záložke Súvislosti je možné vidieť záznamy súvisiace s aktuálnou firmou zo záložky Zoznam, tzn. záznamy vystavené na danú firmu v zadanom časovom intervale. Obvykle ide o doklady vystavené na danú firmu, ale všeobecne môže ísť o ľubovoľný záznam. Tu napr. zákazky, obchodné prípady, projekty.

Záložka Súvislosti je k dispozícii iba vtedy, ak máte na zobrazenie súvislostí v tejto agende nastavené príslušné prístupové právo.

V hornej časti záložky k dispozícii položka:

Názov Popis
K firme Zobrazuje identifikáciu firmy, ku ktorej sú záznamy v tejto záložke zobrazené, tzn. aktuálnej firmy zo záložky Zoznam.

V zobrazenom zozname je možné zobraziť všetky súvisiace záznamy alebo si tieto filtrovať len podľa niektorých:

 • Obmedzenie podľa dátumu

Zobrazené záznamy si je možné obmedziť podľa dátumu vystavenia súvisiacich záznamov (dokladov). Na to slúži prvá časť obmedzovacieho panela v číselníkoch v hornej časti záložky Zoznam. Dátumy sa po prvom vstupe na záložku defaultne predvyplnia podľa počiatku a konca aktuálneho obdobia:

V záložke budú vypísané záznamy s dátumom vystavenia v uvedenom intervale a len za typy dokladov či iných záznamov vybrané vo funkcii Nastavenie

 • Obmedzenie podľa aktivít/typu dokladu

Ďalej si je možné obmedziť iba za niektoré typy záznamov:

 • Len aktivity - potom sa v tejto záložke zobrazia len prípadné záznamy aktivít zviazané s aktuálnou firmou zo záložky Zoznam.
 • Len podľa nastavenia - potom sa v tejto záložke zobrazia všetky záznamy vystavené na aktuálnu firmu a vyhovujúce typom dokladov vybraným pre zobrazovanie vo funkcii Nastavenie (viď ďalej).
 • Podľa nastavenia vrátane aktivít - kombinácia dvoch predchádzajúcich volieb.

Na to slúži ďalšia časť obmedzovacieho panela (lišty) v hornej časti záložky.

Pokiaľ nie je modul CRM inštalovaný resp. licencovaný, potom je tu k dispozícii iba možnosť obmedzovať zobrazené záznamy podľa nastavenia vo funkcii Nastavenie. Pokiaľ nie sú začiarknuté všetky typy, ale len niektoré, potom sa vedľa dátumového zobrazenia zobrazuje len textová informácia "podľa nastavenia".

V seznamu souvislostí v této záložce jsou uvedeny všechny související záznamy vyhovující zvolenému datumu a typům nastaveným pro zobrazování ve funkci Nastavení (viz dále) bez uplatnění případných přístupových práv uživatele k chráněným objektům.

Po otvorení zodpovedajúcej agendy zdrojových dokladov, či už funkciami Doklad resp. Doklady z tejto záložky alebo samostatne, sú však už k dispozícii len tie záznamy, ktoré vyhovujú prístupovým právam užívateľa, pretože v obmedzení záznamov danej agendy sa zoberú do úvahy i obmedzenia podľa prístupových práv, viď Obmedzenie verzus Prístupové práva.

Nasleduje zoznam súvisiacich záznamov vyhovujúcich obmedzeniu zadanému vyššie. Zobrazené položky:

Názov Popis
Typ Všeobecne typ súvisiaceho záznamu, obvykle ide o typ dokladu.
Zobr. meno Zobrazované meno danej súvislosti. Pri súvisiacich dokladoch sa zobrazuje číslo dokladu, všeobecne ale, ak nie je súvisiaci záznam doklad, môže ísť o ľubovoľný iný údaj.
Dátum Dátum vystavenia dokladu (resp. záznamu). V prípade zákaziek ide o Dátum zahájenia zákazky. Podobne v prípade obchodných prípadov a projektov.
Popis Obsah položky Popis z hlavičiek príslušných dokladov (resp. záznamov).

Pod zoznamom je Panel na vyhľadávanie, triedenie. Za akých okolností je k dispozícii a čo pre neho ďalej platí, viď popis daného panela. Ďalej viď Radenie, triedenie, vyhľadávanie v zoznamoch. Triedenie tu:

 • dátum
 • popis
 • typ
 • zobr. názov

Na urýchlenie výberu triedenia možno taktiež použiť klávesové skratky alebo kliknutie na hlavičku stĺpca iba pri vybraných. Ďalej môže byť k dispozícii triedenie podľa užívateľsky definovaných stĺpcov.

Zobrazenie zoznamu v tejto záložke

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v číselníkoch - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k tejto záložke:

Názov Kl. Ik. Doplňujúci popis
Doklad

F6

alebo

Shift +F6

-

Podobne ako funkcia Doklady, len s tým, že v prípade, že ide o doklad, otvorí agendu aktuálneho záznamu (dokladu) s defaultným červeným obmedzením len za tento jeden aktuálny záznam (doklad).

Máme zadanie podľa Príkladu 1. Aktuálny doklad nech je faktúra vydaná FV-002. Po vyvolaní funkcie Doklad sa teda otvorí agenda Faktúr vydaných s defaultne nastaveným obmedzením na faktúru FV-002. Teda v záložke Zoznam vidíme len túto jednu faktúru.

Doklady

Ctrl +F6

alebo

Shift +Ctrl +F6

-

Zobrazí všetky záznamy (doklady) rovnakého typu, ako je typ aktuálneho záznamu.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

 • otvoriť tu - otvorí agendu príslušných záznamov (dokladov) "cez" agendu Adresára
 • otvoriť samostatne.

Podľa tejto voľby funkcia vyvolá agendu aktuálneho záznamu (dokladu) a otvorí ju buď "cez" agendu Adresára firiem alebo samostatne. Tu sú k dispozícii všetky funkcie danej agendy.

 • Ak ide o doklad, tak sa takto odtiaľto vyvolaná agenda otvorí priamo s prednastaveným obmedzením, tzv. červeným obmedzením, a to za všetky záznamy (doklady) daného typu vystavené na aktuálnu firmu. Toto červené obmedzenie však môžete v záložke Obmedzenie vyvolanej agendy štandardne zrušiť (vyčistiť) a získať záznamy na základe ľubovoľného iného obmedzenia, prípadne úplne bez obmedzenia (a mať tak k dispozícii zoznam všetkých existujúcich záznamov (dokladov) daného typu a pod.).
  Navyše platí, že ak boli záznamy v záložke Súvislosti zoradené podľa Dátumu alebo podľa Zobr. názvu, sú rovnako roztriedené aj v novo otvorenej agende, ak agenda takéto radenie podporuje.
 • Ak ide o číselníkový záznam, otvorí sa príslušný číselník.

  V takto otvorenom číselníku sa samozrejme požadované záznamy nezobrazia, ak boli medzitým v číselníku skryté alebo ak ide o číselník podporujúci prácu so skupinami záznamov a aktuálne používaná skupina požadované záznamy nezahŕňa, prípadne ak je v číselníku nastavený východiskový filter, ktorý požadované záznamy nezahŕňa.

Objasníme na príklade:

V záložke súvislosti pre firmu ABC nech sú 3 faktúry vydané a 5 dodacích listov. Kurzor stojí na jednej z faktúr, tzn. aktuálny doklad je faktúra vydaná. Po vyvolaní funkcie Doklady sa teda otvorí agenda Faktúr vydaných s defaultne nastaveným obmedzením na všetky faktúry na firmu ABC. Teda v záložke Zoznam vidíme všetky 3 faktúry.

Vymazať F8 - Vymaže aktuálny záznam. Pokiaľ nie je možné záznam z nejakého dôvodu vymazať, systém ABRA Gen zobrazí dôvod, prečo nie je možné vymazanie uskutočniť.
Nastavenie F4 - Pomocou tejto funkcie je možné obmedziť vypisovanie niektorých typov dokladov, príp. iných záznamov. Zobrazí zoznam všetkých typov dokladov a iných záznamov, ktoré je tu možné vypisovať, vo forme zaškrtávacích políčok, v ktorých môžete začiarknuť, ktoré typy dokladov chcete v záložke zobrazovať. Defaultne sú začiarknuté všetky.
Občerstviť F11 - Ide o klasické občerstvenie, ale záznamov v tejto subzáložke.