Bankové účty k firme - záložka Detail

Zobrazí detailné informácie k aktuálnemu účtu zo záložky Zoznam. Položky zadávané ku každému bankovému účtu sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Hlavné údaje Formuláre

Pokiaľ nie je aktuálne zapnuté zobrazovanie subzáložky Formuláre a subzáložka Hlavné údaje by tým pádom zostala v záložke Detail ako jediná subzáložka, tak sa nezobrazuje vo forme subzáložky a jej obsah sa nachádza priamo pod záložkou Detail.

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Subzáložka Hlavné údaje

V záložke sú k dispozícii nasledujúce položky:

Názov Popis
Názov Názov banky. Zobrazuje sa v popisnom poli vedľa číselníkových položiek so zadaným účtom ako bližší, vysvetľujúci popis. (Ak užívateľ nemá v daných položkách popisný údaj nastavený inak.)
Číslo účtu alebo IBAN Číslo účtu (vrátane smerového kódu) buď v tvare pre vnútroštátny styk alebo v tvare IBAN. Prebieha kontrola správnosti zadania štruktúry účtu. Keďže formát účtu IBAN nemožno používať vo vnútroštátnom platobnom styku, potom pokiaľ potrebujete s danou firmou vykonávať vnútroštátny aj medzinárodný platobný styk, založte si 2 záznamy účtov (jeden vo formáte pre vnútroštátny plat. styk a jeden vo formáte IBAN). Používa sa v číselníkových položkách na zadanie účtu firmy v hlavičkách dokladov. (Ak nemá užívateľ v daných položkách nastavený výberový údaj inak.)
Šp.symbol Špecifický symbol. Predvypĺňa sa do rovnomennej položky v skupine údajov o bankovom účte partnera pri zadávaní opakovaných platieb na danú firmu a jej účet, pri vystavovaní žiadosti o platobný príkaz, resp. pri tvorbe nového platobného príkazu na daný účet.
SWIFT Položka na zadanie Swift kódu. Potrebná pri platobnom styku so zahraničím. Predvypĺňa sa do rovnomennej položky pri zadávaní opakovaných platieb na danú firmu a jej účet, pri vystavovaní novej žiadosti o platobný príkaz, resp. potom pri tvorbe nového platobného príkazu na daný účet.
Adresa, Štát, ZIP, Telefón, Fax, E-mail, GPS atď. Je možné zadať adresu a kontaktné položky, ktoré sa k danému záznamu viažu. Význam položiek viď Formulár na zadanie adresy.

Opravy:

Opravovať možno bez obmedzenia všetky položky.

Subzáložka Formuláre

Subzáložka je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov a zobrazovať a zadávať si prostredníctvom nich potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Formuláre - všeobecne.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v číselníkoch - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcia k záložke Detail:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v číselníkoch. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie.