Jak začít - skupina Adresář

V této kap. je uvedeno, jak začít používat agendy skupiny Adresář.

Ako bolo povedané v kap. Vecný obsah evidencie skupiny Adresár, každá firma môže mať pridelený svoj kód, ktorý slúži ako základná vyhľadávacia položka v zozname firiem. Kód firmy možno zadávať ručne pri zadaní firmy alebo možno využiť možnosť jeho automatického generovania na základe definovanej štruktúry kódu. Pokiaľ je štruktúra nadefinovaná a je nastavené jej používanie, prideľuje systém kód automaticky. V opačnom prípade ho užívateľ musí zadávať ručne. Preto je užitočné si vopred rozmyslieť štruktúru daného kódu a túto pri zadávaní nových firiem dodržiavať. Je napr. možné si stanoviť, že kód firmy sa bude prideľovať ako čísla v spojitom číselnom rade alebo využiť zložitejšie kódy - číselné rady v kombinácii s radami písmen či v kombinácii s prefixmi a sufixami.

Agenda Adresár firiem je však okrem agendy aktivít predovšetkým jednou z kľúčových agend CRM, keďže v reálnej implementácii CRM je práve prostredníctvom nej realizovaný súhrnný pohľad na rôzne sledované informácie o zákazníkovi. Podrobnejšie viď popis adresára firiem. V rámci implementácie CRM si je preto potrebné rozmyslieť, čo všetko potrebujete a chcete sledovať, nadefinovať si požadované užívateľské položky a zodpovedajúce definovateľné formuláre atď.

Ďalej, ako bolo povedané v kap. Vecný obsah, v Adresári možno zadávať firmám tzv. kľúče. Je užitočné si vopred rozmyslieť ich použitie a podľa toho si kľúče a ich hodnoty nadefinovať. Podľa hodnôt kľúčov môžete firmy rozlišovať. Problematiku kľúčov popisuje kapitola Definícia kľúčov k firmám.

Pokiaľ hodláte využívať systém zliav a najmä dílerské zľavy, musíte si nadefinovať dílerské triedy, do ktorých budete dílerov evidovaných v Adresári priraďovať a na ktorých potom naviažete aj definíciu tabuliek dílerských zliav skladových položiek. Pokiaľ chcete využiť aj možnosti automatického vyhodnotenia dílerov - tzn. vyhodnotenie zaradenia dílerov do tried v závislosti od uskutočneného obratu v danom období, nadefinujte si i zodpovedajúce tabuľky obratov dílerov.

Je tiež vhodné skontrolovať a príp. upraviť nastavenie všetkých parametrov systému v agende Firemných údajov. Nielen parametrov v sekcii Všeobecné nastavenia, ale i ostatných, keďže môžu významne ovplyvniť správanie systému. Ide o jednu z možností zákazníckej modifikovateľnosti systému.

Ďalej je nutné nastavenie prístupových práv k funkciám pre jednotlivé definované roly či pre definované skupiny rolí a pridelenie rolí užívateľom podľa ich právomocí !!!

Na všetkých výstupoch, ktoré budete chcieť tlačiť, by ste mali skontrolovať, či vám vyhovujú prednastavené dodávané tlačové formuláre. Keďže tlačové výstupy sú plne užívateľsky definovateľné, môžete vykonať ich úpravy podľa vlastných požiadaviek, príp. si ich úpravy podľa vlastných požiadaviek objednať v servisných oddeleniach dodávateľa, resp. výrobcu. Obdobne pre definovateľné exporty, pokiaľ ich chcete využívať.