Adresár osôb - záložka Detail

Zobrazí detailné informácie k aktuálnej osobe zo záložky Zoznam. Položky zadávané k osobe sú usporiadané do subzáložiek:

Obsiahnuté subzáložky: Ďalšie údaje Adresa Foto Formuláre

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Opravovat zde nelze osoby, které jsou současně zaměstnanci evidovaní v modulu Mzdy a personalistika. Takové osoby se editují pouze přes agendu zaměstnanců. Více viz popis v kap. Zaměstnanci.

Pokud se jedná o osobu označenou jako Zaměstnanec/Pracovník, může být s ohledem na právo Vidět osobní údaje zaměstnanců viditelnost některých záložek a údajů na nich omezena , Více viz právo Vidět osobní údaje zaměstnanců.

Popis položiek var. formulára v továrenskom nastavení:

Názov Popis
Priezvisko, meno, titul a titul za menom
LastName, FirstName, Title, Suffix

Význam položiek plynie z ich názvu. V prípade záznamu osoby obstaraného do číselníka osôb automaticky prostredníctvom zadania nového zamestnanca v personalistike sa údaje preberajú z rovnako pomenovaných položiek v agende Zamestnanci. Priezvisko sa používa v číselníkových položkách na zadanie osoby napr. v hlavičkách dokladov alebo pri výbere do iných číselníkov (napr. zodpovedných osôb). (Ak nemá užívateľ v daných položkách nastavený výberový údaj inak.) Kombinácia priezviska, mena a titulu sa zobrazuje v popisnom poli vedľa číselníkových položiek so zadanou osobou ako bližší, vysvetľujúci popis. (Ak užívateľ nemá v daných položkách popisný údaj nastavený inak.)

Priezvisko, meno a tituly osoby je možné editovať tiež priamo v rámci editácie firmy z adresára firiem, ku ktorej bola daná osoba pripojená a to zo záložky Osoby danej firmy. Viď tiež Väzby firmy - osoby.

Zamestnanec/ Pracovník
IsEmployee

Príznak, či ide o zamestnanca resp. pracovníka firmy. Možno podľa neho potom obmedzovať záznamy zobrazené v číselníku osôb (viď popis obmedzovacieho panela v záložke Zoznam). Také obmedzenie je možné využiť napr. pri výbere osôb do iných číselníkov, napr. viď Zodpovedné osoby majetku, Užívatelia pošty, Pracovníci výroby, Pracovníci a pod. (viac viď úvodná kap.), kam užívateľ typicky zadáva len "osoby - zamestnancov/pracovníkov".

Příznak Zaměstnanec/pracovník je zatržen automaticky:

  • pokiaľ bol záznam osoby obstaraný do Adresára osôb automaticky v rámci zadania nového zamestnanca v personalistike,
  • pokiaľ bol záznam osoby dodatočne zviazaný so záznamom zamestnanca v personalistike, tzn. dodatočne bol zadaný nový záznam zamestnanca v personalistike podľa už existujúcej osoby

Potom ide o osobu evidovanú súčasne v agende Zamestnanci a tento príznak nemožno užívateľsky meniť.

Příznak Zaměstnanec/pracovník lze však nastavit ručně i u osob, které nejsou současně evidované v personalistice v agendě Zaměstnanci - a to pro případ že např. modul mezd a personalistiky nevlastníte, či nepoužíváte. Alebo pre prípad, že ako "pracovníka" chcete zadať i osobu, ktorá nie je zamestnancom vašej firmy a nijak ju v module Miezd a personalistiky neevidujete (typicky napr. pri Pracovníkoch vo výrobe, kedy sa chce evidovať i výkony vykonávané pracovníkmi externých firiem). V takovém případě je možné příznak měnit funkcí Hromadná oprava "Zaměstnanec/Pracovník". K jejímu použití je zapotřebí právo Umožnit hromadné změny "Zaměstnanec/Pracovník". Nemá-li uživatel toto právo, není možné příznak Zaměstnanec/pracovník měnit.

Zmazanie zamestnanca v personalistike nespôsobí automatické odtrhnutie príznaku Zamestnanec. To by nemuselo byť žiaduce. Ak chcete príznak zrušiť, učiňte tak v oprave osoby.

Vnútorne sa zapamätáva, ktorý záznam osoby je zviazaný s nejakým záznamom zamestnanca v personalistike (tzn. bol obstaraný v rámci zadania zamestnanca v personalistike, príp. podľa ktorého bol zamestnanec v personalistike zadaný dodatočne). Také osoby potom nemožno v agende Osôb opravovať či mazať.

Příznak souvisí také s funkcionalitou ochrany dat. V definicích ochrany dat je v rámci chráněných položek možné rozlišovat, zda jsou chráněny údaje osoby nebo zaměstnance (osoby) - na chráněných položkách rozlišováno v rámci Třídy objektu). Díky tomuto příznaku na záznamu v číselníku osob je následně možné v rámci jediné definice ochrany dat nastavit různé množiny chráněných položek pro osoby, které jsou současně zaměstnanci, a pro osoby, které zaměstnanci nejsou. Podrobněji viz Věcný obsah - Ochrana - osoby versus zaměstnanci.

Osobné číslo
PersonalNumber

10-znakový alfanumerický kód, ktorý môžete využiť, pokiaľ u vašich zamestnancov používate aj identifikáciu podľa osobných čísel. Nepovinná položka. Položka je tu k dispozícii k editácii iba, ak je predchádzajúca položka Zamestnanec začiarknutá a súčasne iba vtedy, pokiaľ taká osoba-zamestnanec nemá väzbu na nejakého zamestnanca evidovaného v personalistike.

V prípade záznamu osoby-zamestnanca, ktorý je zviazaný s nejakým záznamom zamestnanca v personalistike, sa údaj preberá z rovnako pomenovanej položky zadanej v agende Zamestnanci.

Zmazanie zamestnanca v personalistike spôsobí automatické zmazanie osobného čísla príslušnej osoby, ďalej viď popis funkcie Vymazať v agende Zamestnanci.

Pokiaľ je osoba-zamestnanec obstarávaná prostredníctvom agendy personalistiky, je možné si nechať osobné číslo automaticky generovať na základe definovanej štruktúry osobného čísla. Ak je obstarávaná iba ručne priamo tu, potom nemožno automatické generovanie os. čísla využiť (preto ho zadávajte s rozmyslom, aby ste sa vyhli prípadným nežiaducim duplicitám).

Obmedzenie spracovania (GDPR)

(GDPRValiditySuspended)

Pokud subjekt údajů uplatní právo vznést námitku proti zpracování, je správce osobních údajů povinen zpracování omezit, dokud se námitka nevyřeší. Viz řešení práva omezení zpracování.

Kromě evidenčního významu (které subjekty omezení zpracování požadují) tento příznak aktivně ovlivňuje vytváření povolení podle pravidel. Je-li zatrženo, povolení typu Generování a typu Hromadně ručně se pro daný subjekt nevytvoří.

Na již existující povolení nemá změna nastavení vliv - pokud tedy existují platná povolení, nastavením tohoto příznaku se jejich stav nijak nezmění. Tj. ani se nezaktualizují (např. se nezkrátí platnost, pokud byla na pravidle mezitím zkrácena), pouze by se deaktivovala (např. pokud došlo ke smazání dokladu, na jehož základě vznikly apod.) Stejně tak je stále možné nová povolení vytvářet ručně (funkcí Nový v agendě Povolení ke zpracování dat). Nastavení tohoto příznaku má vliv pouze na generování povolení.

Položky subzáložky Ďalšie údaje

Ide o ďalšie privátne údaje týkajúce sa priamo danej osoby. Tlačidlo v pravej hornej časti indikuje, že ide o variantný vstupný formulár.

Popis položiek var. formulára v továrenskom nastavení:

Názov Popis
Rodné číslo
BirthNumber

Tvar rodného čísla obvykle používaný v SR je RRMMDD/xxxY, kde xxx je akési poradové číslo a Y je modulo 11 slúžiace na kontrolu správnosti zadania rodného čísla. V starších rodných číslach znak Y nie je, teda modulo 11 má zmysel kontrolovať len pre tie rodné čísla, ktoré majú lomku a znak Y (10. cifru). Pre cudzincov sa namiesto rodného čísla používa iná forma identifikácie, obvykle číslo pasu, kde žiadna lomka nie je. Preto zadanie lomky na 7. mieste rodného čísla nie je povinné a pre zadanie a kontrolu platnosti rodného čísla platia nasledujúce pravidlá:

  • Ak nie je zadaná lomka na 7. mieste v rodnom čísle, nepovažuje sa za rodné číslo v tvare obvyklom v SR. Nie je z neho možné odvodiť ani pohlavie ani dátum narodenia (aj keď má inak všetkých desať cifier). V takom prípade program užívateľa upozorní varovným hlásením, že zadal neplatné rodné číslo, dovolí však záznam uložiť. Dôvodom sú predovšetkým cudzinci, ktorí namiesto rodného čísla používajú inú identifikáciu, bez možnosti jej automatickej kontroly.
  • Ak je zadaná lomka na 7. mieste v rodnom čísle, tak z neho možno všeobecne odvodiť ako pohlavie tak aj dátum narodenia (čo systém vykonáva pri zadaní osoby prostredníctvom modulu Zamestnanci, keďže tam sa pohlavie a dátum narodenia evidujú a príslušné položky predvyplnia, ďalej viď popis položky Rodné číslo v agende Zamestnanci), a to bez ohľadu na počet cifier za lomkou. Navyše v prípade, že za lomkou sú 4 cifry, sa kontroluje modulo 11.

    Príklady:
    Príklady "platných" rodných čísel: "810505/123", "810505/", "810505/1240" - pri zadaní takýchto RČ systém nehlási žiadne hlásenie.
    Príklady "neplatných" rodných čísel: "8105051240", "810505/1234" - pri zadaní takých RČ systém upozorní užívateľa na neplatnosť RČ, ale dovolí záznam uložiť.

K upozorneniu na neplatné r.č. dochádza iba pre osoby so začiarknutým príznakom "zamestnanec/pracovník".

Táto položka nie je dostupná, ak užívateľ nemá právo Vidieť osobné údaje zamestnancov a súčasne je začiarknutý príznak Zamestnanec/Pracovník.

Dátum narodenia
DateOfBirth$Date

Dátum narodenia osoby. Využíva sa napr. na zostavenie KH DPH, viď Dátum narodenia osôb pre účely KH DPH.

Oslovenie
SalutationTitle

Oslovenie, ktorým sa má daná osoba oslovovať, napr. v obchodnej korešpondencii. Napr. "Vážená pani,". Ide o položku typu skrytý zoznam, kde buď vyberiete z už existujúcich oslovení alebo zadáte nové.

Možnosť využitia napr. v rámci marketingových kampaní. Napr. nadefinovať si premenné kampaní odkazujúce sa na túto položku a využívať ich potom na konštrukciu variabilného textu oznámenia.

Použité oslovenia sa interne pamätajú a pri ďalšej editácii tejto položky sa v rámci urýchlenia zadávania ponúkajú na výber. Ak je osoba zmazaná alebo jej oslovenie opravené, skontroluje sa, či je oslovenie, ktoré sa k nej pôvodne evidovalo, použité pre nejakú inú osobu a ak nie, vymaže sa tiež.

Meno v 5.páde
SalutationName

Priezvisko, príp. meno a priezvisko osoby, ktorým sa má daná osoba oslovovať, napr. v obchodnej korešpondencii. Napr. "Jana Nováková", príp. iba "Nováková".

Možnosť využitia napr. v rámci marketingových kampaní. Napr. nadefinovať si premenné kampaní odkazujúce sa na túto položku a využívať ich potom na konštrukciu variabilného textu oznámenia.

Popis pozície (Funkcie)
Grade

Informatívna položka, podľa ktorej je možné filtrovať, ale nemá žiadny ďalší význam. Nezamieňajte s položkou Pozícia vo firme v služobných údajoch osôb pripojených k nejakej firme.

Položka mala význam predovšetkým do v. 9.02 vrátane a umožňovala poznamenať si k osobe, akú funkciu daná osoba zastáva (typicky sa používala pre osoby, ktoré boli pripojené k nejakej firme, najmä, ak ich bolo k jednej firme pripojených viac). Od v. 9.03 sa na tieto účely používa číselníková položka "Pozícia vo firme", ktorá sa zadáva v údajoch osôb pripojených k nejakej firme (nie v privátnych údajoch osôb). Z dôvodu spätnej kompatibility však táto položka zostala zachovaná (akurát bola premenovaná z "Funkcia" na "Popis pozície"). Môžete ju využiť na ľubovoľnú textovú poznámku k danej osobe.

Číslo OP/ pasu
IDCardNumber

Číslo občianskeho preukazu alebo pasu. Dvadsaťznakový alfanumerický kód. Položka je evidenčná. Položka pripúšťa aj číslo občianskeho preukazu zadávané s medzerou, teda tak, jak je uvedené v konkrétnom doklade.

Príklad: Číslo OP možno zadať do ľúbosti tak vo tvare na preukaze napr. XZ 123456, ako aj v tvare napr. XZ123456.

Táto položka nie je dostupná, ak užívateľ nemá právo Vidieť osobné údaje zamestnancov a súčasne je začiarknutý príznak Zamestnanec/Pracovník.

Súhlas so zasielaním obchodných oznámení
CommercialsAgreement

Možnosť nastaviť, či sa danej osobe majú alebo nemajú posielať rôzne obchodné oznámenia.

Možnosť využitia napr. v rámci marketingových kampaní. Napr. si ako adresátov vybrať len tie subjekty, ktoré majú v tejto položke nastavené, že so zasielaním súhlasia a len pre nich vykonať oboslanie, obvolanie či iné oslovenie vybranej cieľovej skupiny. Nezamieňajte so zakázanými adresátmi.

A ďalej

Názov Popis
Poznámka

Ľubovoľná poznámka k osobe.

Ide o poznámku k danej osobe, čiže o privátny údaj týkajúci sa priamo danej osoby. Nezamieňajte so služobnými údajmi, ktoré sa týkajú osoby pripojenej k nejakej firme (tzn. poznámkou k osobe v danej firme).

U osob evidovaných v personalistice v agendě Zaměstnanci se uvedené položky přebírají automaticky ze stejnojmenných položek ze subzáložky Hlavní údaje daného zaměstnance.Takové osoby nelze opravovat v Adresáři osob a je třeba je opravovat přímo v agendě zaměstnanců. Viz též funkce Opravit.

Položkyv subzáložke Adresa

Táto subzáložka nie je dostupná, ak užívateľ nemá právo Vidieť osobné údaje zamestnancov a súčasne je začiarknutý príznak Zamestnanec/Pracovník.

Názov Popis
Panel adresy
  Položky v továrenskom nastavení:

Tlačidlo v pravej hornej časti indikuje, že ide o variantný vstupný formulár.

    Adresa, Štát, ZIP, Telefón, Fax, E-mail, GPS atď.

Je tu možné zadať adresu a kontaktné položky, ktoré sa viažu k danej osobe. Význam a popis položiek var. formulára v továrenskom nastavení viď Formulár na zadanie adresy.

Ide o ďalšie privátne údaje týkajúce sa priamo danej osoby. Nezamieňajte so služobnými údajmi, ktoré sa týkajú osoby pripojenej k nejakej firme (tzn. poznámkou k osobe v danej firme).

V prípade osôb evidovaných v personalistike v agende Zamestnanci sa uvedené položky preberajú automaticky z rovnomenných položiek zo subzáložky Trvalé bydlisko daného zamestnanca.

Subzáložka Foto

Táto subzáložka nie je dostupná, ak užívateľ nemá právo Vidieť osobné údaje zamestnancov a súčasne je začiarknutý príznak Zamestnanec/Pracovník.

Jeden zo spôsobov zadávania obrázkov do systému. Subzáložka umožňuje doplniť k informáciám o osobe i fotografiu - pripojený obrázok je potom napr. možné tlačiť v tlačových zostavách a pod. (Do tlačových zostáv je potom vložený funkciou Vložiť obrázok, viď funkcie editora tlačových zostáv.)

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Foto - všeobecne.

V případě osob pořízených z agendy Zaměstnanci (tj. osob, které jsou současně zaměstnanci firmy) záložka nemá význam. Obrázky k dané osobě - zaměstnanci se zde nezobrazují a jsou k dispozici POUZE v agendě Zaměstnanci.

Subzáložka Formuláre

Subzáložka je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov a zobrazovať a zadávať si prostredníctvom nich potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Formuláre - všeobecne.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v číselníkoch - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcia k záložke Detail:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v číselníkoch. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie.