Adresár osôb - záložka Firmy

V záložke je zobrazený zoznam firiem z Adresára firiem, ku ktorým je aktuálna osoba zo záložky Zoznam priradená (na začiatku prázdny), a túto príslušnosť osoby k firmám možno upravovať, tzn. firmy pridávať/odoberať.

V hornej časti záložky je k dispozícii položka:

Názov Popis
K osobe Zobrazuje identifikáciu osoby, ku ktorej sú firmy v tejto záložke zobrazené, tzn. aktuálnu osobu zo záložky Zoznam.

V zobrazenom zozname je možné zobraziť všetky záznamy alebo si obmedziť ich zobrazenie len podľa niektorých:

  • Obmedzenie podľa príznaku Zobraziť predchodcov

V zobrazenom zozname je možné povoliť alebo zakázať zobrazovanie predchodcov firiem, ku ktorým bola aktuálna osoba priradená pred zlúčením firiem, a to pomocou začiark. políčka "Zobraziť Predchodcov". Ak nie je začiarknuté, zobrazujú sa iba existujúce firmy, ku ktorým je osoba priradená. Ak je začiarknuté, zobrazujú sa navyše aj predchodcovia firiem, pričom záznam s predchodcom je podfarbený,aby bolo na prvý pohľad zrejmé, že ide o predchodcov firmy, a v stĺpci Nasledovník je uvedený názov firmy nasledovníka.

Nasleduje zoznam záznamov vyhovujúcich obmedzeniu zadanému vyššie. V zozname sú uvedené k firmám rovnaké položky ako v záložke Zoznam v agende Adresár firiem, podrobné informácie k firmám potom získate priamo v agende Adresár firiem v záložke Detail. Navyše sú tu k dispozícii nasledujúce položky:

Názov Popis
Prevádzkareň Konkrétna prevádzkareň, ku ktorej je pripojená aktuálna osoba. Ak nie je osoba priradená ku konkrétnej prevádzkarni firmy, ale je priradená k celej firme, položka Prevádzkareň je nevyplnená. Ďalej viď väzby firmy - osoby.
Pozícia vo firme Pozícia, ktorú zastáva daná osoba v danej firme. Ide o obsah rovnomennej položky v detaile firmy, v subzáložke Osoby.
Firemný telefón 1 a 2, Firemný e-mail

Kontaktné údaje na danú osobu v danej firme. Ide o obsah rovnomennej položky v detaile firmy, v subzáložke Osoby.

Ide o služobné kontaktné údaje. Nezamieňajte s privátnymi kontaktnými údajmi danej osoby.

Nasledovník Položka je k dispozícii len, ak je začiarknuté Zobraziť predchoddcov, a obsahuje názov nasledovníka aktuálnej firmy. Podrobnejšie viď Predchoddcovia a nasledovníci firiem.

Okrem výrobcom dodávaných stĺpcov si môžete nadefinovať vlastné podľa potreby, viď definovateľné stĺpce.

Zobrazenie zoznamu v tejto záložke

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v číselníkoch - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k tejto záložke:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

Klasický editačný režim s ukladaním vykonaných zmien, ako bol popísaný v kap. editácia záznamov v číselníkoch v tejto záložke neprebieha, tým pádom sa tu štandardné funkcie pre režim editácie v číselníkoch neponúkajú. Pridávanie a mazanie použitia cenníka prebiehajú spôsobom priamej editácie prostredníctvom funkcií uvedených ďalej.

Ďalšie funkcie:

Názov Kl. Ik. Doplňujúci popis
Pripojiť F2 -

Umožní pripojiť firmu z Adresára firiem k aktuálnej osobe. Tzn. do zobrazeného zoznamu firiem, ku ktorým daná osoba prináleží, pridá ďalšiu firmu(y) z Adresára firiem. Číselník sa tu ponúkadefaultne programovo obmedzený len na tie firmy, ktoré ešte k danej osobe pripojené nie sú. Ide o jednu z možností, ako pripojiť osoby k firme. Osoba môže byť k firme pripojená viackrát (napr. v prípade, že zastáva vo firme viac pozícií).

Vo vyvolanom číselníku môžete požadované označiť a označené pripojiť naraz.

Ak vo vyvolanom číselníku požadovaný záznam zatiaľ nie je zadaný, je ho potrebné najskôr zadať. To môžete urobiť priamo odtiaľ z vyvolaného malého výberového číselníka pomocou tlačidla Nový (F2) alebo zväčšením číselníka na veľký a pridaním nového záznamu.

Odpojiť F8 - Funkcia inverzná k Pripojiť. Umožní odpojiť firmu resp. označené firmy od aktuálnej osoby. Daná firma sa samozrejme nijako nemaže, iba sa zruší väzba medzi danou firmou resp. jej prevádzkarňou a aktuálnou osobou.
Upraviť

F4

alebo

Shift +F4

-

Zobrazí vybrané firmy pripojené k aktuálnej osobe zo záložky Zoznam.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

  • otvoriť tu - otvorí Adresár firiem "cez" agendu Adresára fosôb
  • otvoriť samostatne.

Podľa tejto voľby funkcia vyvolá agendu Adresár firiem a otvorí ju buď "cez" agendu Adresára osôb alebo samostatne. Tu sú k dispozícii všetky funkcie danej agendy. Takto odtiaľ vyvolaný číselník firiem sa otvorí zafiltrovaný a to za všetky firmy, ku ktorým je priradená aktuálna osoba zo záložky Zoznam, pre ktorú bola funkcia vyvolaná.

V takto otvorenom číselníku sa samozrejme požadované záznamy nezobrazia, ak boli medzitým v číselníku skryté alebo ak ide o číselník podporujúci prácu so skupinami záznamov a aktuálne používaná skupina požadované záznamy nezahŕňa, prípadne ak je v číselníku nastavený východiskový filter, ktorý požadované záznamy nezahŕňa.

Tu ide o vyvolanie číselníka so zviazaným záznamom nie dokladovej agendy a preto tu nie je možné realizovať otvorenie agendy s tzv. červeným obmedzením, ako je to v prípade vyvolania dokladovej agendy so zviazanými dokladmi k aktuálnemu záznamu.

Pozor, toto "zafiltrovanie číselníka", s ktorým sa odtiaľto vyvolaný číselník otvorí, nie je možné užívateľsky zrušiť. (Na rozdiel od červeného obmedzenia v dokladových agendách, ktoré je možné v záložke Obmedzenie štandardne zrušiť (vyčistiť).)

Pokiaľ v takto otvorenom číselníku pridáte novú firmu, automaticky sa k nej pripojí aktuálna osoba zo záložky Zoznam, pre ktorú bola funkcia vyvolaná.

Príklad: Nech osoba Novák je zatiaľ priradená len k firme ABC. My ju chceme teraz pripojiť ešte k novej firme. Potom si v agende Adresár osôb pre osobu Novák v záložke Firmy vyvoláme funkciu Upraviť. Otvorí sa agenda Adresár firiem a to len s firmou ABC (keďže je otvorená vyfiltrovaná podľa firiem, ku ktorým je priradená daná osoba) a v nej novú firmu jednoducho zadáme. Novo pridaná firma sa rovno k danej firme pripojí.

Druhou možnosťou by bolo otvoriť priamo agendu Adresár firiem z okna na spúšťanie agend a novú firmu pridať v nej a priamo v editácii firmy pripojiť našu osobu. Ďalšie možnosti viď možnosti, ako pripojiť osoby k firme.

Ďalšie špeciálne funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Hromadně označit záznamy

Shift +F10

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Týka sa zoznamu v tejto subzáložke. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Do verzie 18.03.02 bolo možné funkciu vyvolať aj pomocou multifunkčného tlačidla z panela funkčných tlačidiel alebo voľbou z menu Funkcie.

Hľadať hodnotu v zozname Ctrl +F Funkcia na hľadanie hodnoty v zozname. Týka sa zoznamu v tejto subzáložke. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako ju je možné vyvolať, viď popis funkcie.

Firmy možno k osobám zadávať tiež hromadne vo funkcii Hr. oprava.