Adresár osôb - záložka Zoznam

Seznam již zadaných osob, na počátku prázdný. Ide o číselník, teda nie je k dispozícii záložka Obmedzenie na výber zobrazených záznamov, zoznam si je však možné podľa rôznych kritérií filtrovať pomocou funkcie Filtrovať alebo podľa obmedzovacieho panela, viď ďalej. Číselník podporuje tiež skupinovanie záznamov, tzn. záznamy je možné rozdeliť do skupín a pracovať iba s vybranou skupinou záznamov. V hornej časti záložky je k dispozícii informačný panel, vedľa neho obmedzovací/filtračný panel. Tu sú o. i. zobrazené informácie o aktuálne použitom filtri či skupine záznamov. Nad informačným panelom môže byť k dispozícii panel pre fulltextové hľadanie.

Vzhľadom k tomu, že v číselníkoch podporujúcich skupinovanie sa záznamy načítavajú pomocou DynSQL dopytu (nie akciou ako je to v ostatných číselníkoch), uplatnia sa pri konštrukcii podmienky DynSQL prípadné obmedzenia podľa prístupových práv, podobne ako je to v dokladových agendách (viď Obmedzenie verzus Prístupové práva)!!! Tzn., že ak je v danom číselníku napr. nadefinovaná číselníková užívateľsky definovateľná položka s odkazom do číselníka chránených objektov s nastavením Používať na obmedzenie výberov dát, tak sa užívateľovi po otvorení číselníka, ktorý podporuje skupinovanie, načítajú IBA tie záznamy, ktoré vyhovujú jeho prístupovým právam k danému chránenému objektu. Toto zohľadňovanie práv je možné ovplyvniť zadaním parametrov do definície danej užívateľsky definovateľnej položky. (Viď popis číselníkových definovateľných položiek a príklady uvedené v popise).

V zobrazenom zozname je možné zobraziť všetky záznamy alebo si obmedziť ich zobrazenie len podľa niektorých:

 • Obmedzenie podľa firmy prípadne podľa prevádzkarne firmy

V zobrazenom zozname je možné zobraziť si osoby bez ohľadu na ich priradenie k nejakej firme, alebo si ich obmedziť len podľa osoby priradenej k vybranej firme aj k vybranej prevádzkarni firmy. Na to slúži prvá časť obmedzovacieho panela v číselníkoch v hornej časti záložky Zoznam. Buď začiarknete predvoľbu Bez ohľadu na firmu alebo zadáte hodnotu do číselníkovej položky Firma - uvidíte tak zoznam osôb priradených len k tejto firme (bez ohľadu na prevádzkareň) a v položke Prevádzkareň sa defaultne doplní hodnota Celá firma. Ak budete chcieť zobrazený zoznam obmedziť len na osoby priradené ku konkrétnej prevádzkarni firmy, vyberiete ju zo skrytého zoznamu v položke Prevádzkareň:

Príklad nastavenia zobrazenia zoznamu osôb len k zvolenej firme ABC a.s. s možnosťou ďalšieho obmedzenia podľa konkrétnej prevádzkarne.

Rovnaký zoznam osôb priradených k danej firme viď agenda Adresár firiem - záložka Detail, subzáložka Osoby.

 • Obmedzenie podľa zamestnancov/pracovníkov

V zobrazenom zozname je ďalej možno zobraziť:

 • Všetky - zobrazí všetky nadefinované osoby
 • Len zamestnancov/pracovníkov - zobrazí len osoby, pri ktorých je začiarknutá položka Zamestnanec/Pracovník
 • Bez zamestnancov/pracovníkov - zobrazí len osoby, pri ktorých nie je začiarknutá položka Zamestnanec/Pracovník

Význam jednotlivých tu zobrazených položiek vyplýva z ich názvu alebo z ich popisu v záložke Detail. Na to slúži ďalšia časť obmedzovacieho panela (lišty) v hornej časti záložky Zoznam:

Príklad nastavenia zobrazenia zoznamu osôb len podľa osôb s príznakom Zamestnanec.

Nasleduje zoznam záznamov vyhovujúcich obmedzeniu zadanému vyššie. Význam jednotlivých tu zobrazených položiek vyplýva z ich názvu alebo z ich popisu v záložke Detail. V zozname sa zobrazujú len hlavné údaje o osobe. Pre užívateľa, ktorý nemá právo Vidieť osobné údaje zamestnancov, sú osobné údaje osôb označených Zamestnanec/Pracovník skryté (v zozname nahradené xxx).

Okrem výrobcom dodávaných stĺpcov si môžete nadefinovať vlastné podľa potreby, viď definovateľné stĺpce.

Pod zoznamom je Panel na vyhľadávanie, triedenie. Za akých okolností je k dispozícii a čo pre neho ďalej platí, viď popis daného panela. Ďalej viď Radenie, triedenie, vyhľadávanie v zoznamoch. Triedenie tu:

 • priezvisko, resp. priezvisko a meno
 • mesto, resp. PSČ bydliska
 • osobné číslo

Na urýchlenie výberu triedenia možno taktiež použiť klávesové skratky alebo kliknutie na hlavičku stĺpca iba pri vybraných. Ďalej môže byť k dispozícii triedenie podľa užívateľsky definovaných stĺpcov.

V spodnej časti záložky Zoznam môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov zoznamu pre túto agendu. Zobrazenie daného panela závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k tejto záložke:

Zo štandardizovaných:

Názov Kl. Ik. Je Doplňujúci popis
Help F1
Nový F2

Popis pridávaných položiek viď záložka Detail.

Ak je nová osoba pridaná v okamžiku, kedy je číselník osôb obmedzený podľa nejakej firmy (viď vyššie obmedzovací panel podľa firmy), dôjde v rámci uloženia novej osoby k jej prepojeniu s vybranou firmou, tzn. na subzáložke Firmy pribudne zodpovedajúci záznam danej firmy. Ide o jednu z možností, ako pripojiť osoby k firme.


Nové záznamy tejto agendy je možné naviac generovať ešte ďalším spôsobom:

Detail / Zoznam F3
Opraviť F4

Popis opraviteľných položiek viď záložka Detail.

Pro opravy platí:

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností opráv dostupných v tejto agende. Jednotlivé možnosti sa líšia tým, ktoré všetky položky je pomocou nich možné opravovať a ďalej, či ide o opravu jedného záznamu alebo o hromadnú opravu označených. K provádění hromadných oprav mít uživatel přidělené privilegium Použít hromadné opravy.

Jak bylo zmíněno výše, pomocí Rozšířené hromadné opravy zde lze opravit i hodnoty uživatelsky definovatelných položek i u osob-zaměstnanců z modulu Mzdy a personalistika. Je ale nutno v rámci takové opravy opravovat výhradně jen uživatelsky definovatelné položky, jinak akce selže s hlášením, že nelze opravovat osobu, která je pořízena z modulu personalistiky.


Záznamy tejto agendy je možné navyše opravovať ešte ďalším spôsobom:

 • Opravou danej osoby, ak je táto pripojená k nejakej firme, rovno v editácii danej firmy a to priamou editáciou údajov danej osoby v subzáložke Osoby
 • Opravou e-mailu pomocou funkcie Nový kontakt z odoslaného e-mailu
Tlač, export

F5

alebo

Shift +F5

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť funkciu podľa požadovaného typu výstupu:

Vymazať F8

Mazání již použitých osob (přičemž "použití osoby" je i její připojení k nějaké firmě) je v podstatě jejich znepřístupnění pro další použití (skryté se nenabízí pro výběr v číselníkových položkách). Takto "zmazané" osoby je možné zobraziť i obnoviť vo funkcii Skryté.

Vymaže všetky označené záznamy (ak nie je žiadny označený, spracuje aktuálny záznam). Mazať možno len osoby, ktoré nie sú súčasne zamestnanci evidovaní v personalistike. Také osoby možno opravovať iba priamo v agende zamestnancov.

Při skrytí zaměstnance se také automaticky skryje příslušná osoba. Vymazání zaměstnance bez možnosti obnovy (tedy nikoliv jen skrytí) nezpůsobí mazání příslušné osoby, pouze v jejích údajích vymaže osobní číslo, aby mohlo být případně použito pro jiného zaměstnance.

Ak vymažete s možnosťou obnovenia (tzn. skryjete) osobu, ktorá je priradená k nejakým firmám (viď záložka Firmy v adresári osôb alebo subzáložka Osoby v adresári firiem), systém na túto skutočnosť pred zmazaním upozorní. Ak osobu napriek tomu vymažete, väzby firmy a osoby sa nezrušia. Tzn. k danej firme zostane daná osoba stále pripojená, viditeľná však bude iba z adresára firiem. Ak túto väzbu budete chcieť zrušiť, urobte to funkciou Odpojiť v subzáložke Osoby v adresári firiem. Vymazať bez možnosti obnovenia osobu, ktorá je priradená k nejakým firmám, nie je možné (ako plynie z textu vyššie).

Je-li mazána (bez možnosti obnovení) osoba, která je subjektem ochrany dat a na kterou existují nějaká automaticky vytvořená povolení, pak se spolu s ní vymažou i tato povolení (i případně již neplatná). Viz Mazání povolení vytvořených podle pravidel. Pokud by existovalo ručně zadané povolení, pak jej musí uživatel nejdříve vymazat sám, jinak by nebylo možné osobu vymazat.


Záznamy této agendy lze navíc vymazat ještě dalším způsobem:

 • V rámci zmazania firmy, ku ktorej je osoba pripojená. V takom prípade systém pri mazaní firmy ponúkne možnosť vymazať aj osoby, ktoré k nej boli pripojené.
Skopírovať F9

Nekopírujú sa priradenia osôb k firmám.

Občerstviť F11  
Prepnúť číselník F12
Skryté F6

Podporuje skrývanie.

Skrytie osoby nijako neovplyvňuje prípadný súvisiaci nadväzujúci záznam v číselníkoch, kde sú záznamy vyberané z číselníka osôb, ako sú Zodpovedné osoby majetku (a ani tomu tak nemožno, keďže tento číselník skrývanie nepodporuje), Pracovníci výroby, Užívatelia pošty a pod., keďže by automatické skrytie nemuselo byť žiaduce. V prípade potreby také záznamy skryť, tak učiňte ručne v príslušných číselníkoch.

Skrytie osoby sa navyše v adresári osôb môže vykonať ešte ďalším spôsobom:

Rozvetviť - - Nepodporuje stromové zobrazenie.
Filtrovať

Alt +F11

alebo

Shift +Alt +F11

-

Funkcia umožňujúca si zobrazené záznamy v číselníku filtrovať a to niekoľkými spôsobmi. Podrobný popis funkcie viď samostatná kap. - Filtrovanie v číselníkoch.

Kromě běžných omezovacích (filtračních) prvků, které jsou obdobné jako v záložkách Omezení jednotlivých dokladových agend a popsané v kap. Obecně platná pravidla pro záložky Omezení, a jejichž význam je zřejmý, zde objasníme následující:

 • Jen s platným povolením ke zpracování dat k definici - Slouží k praktickému výběru osob v souladu s GDPR - tj. osob, k jejichž údajům chráněným na základě definic ochrany dat, vybraných v této položce, má uživatel přístup (je uveden mezi oprávněnými uživateli a existuje platné povolení od dané firmy navázané na vybranou definici).

  Platnost povolení se vyhodnocuje standardně podle data aplikačního serveru v okamžiku filtrace za takové záznamy, viz platnost povolení. To je třeba si uvědomit v případě, že si uživatel např. připravuje marketingovou kampaň několik dní (některá povolení mezitím mohla vypršet, mohla na nich být pozastavena platnost apod.)

  Příklad využití viz např. Výběr firem/osob podle povolení - např. pro marketingovou kampaň.

  Toto omezení v současné podobě pracuje s povolenkami, tj. je určeno pro omezení dle definic s GDPR ovladačem. Není určeno (alespoň v současné podobě) pro obecnou ochranu dat.

  Tato omezující podmínka omezuje za chráněný číselník, ale patří k podmínkám s parametrem NoDynSQLSecurity, tj. pokud není použita, nijak se výsledný seznam neomezí (neuplatní se omezení záznamů na základě omezených přístupových práv uživatele k chráněným objektům).

Triedenie Ctrl +číslo - Jedna z možností voľby aktuálneho triedenia.
Autom. správy Ctrl+F12 - Funkcia na prácu s definíciami automatických správ. Je k dispozícii iba vtedy, ak existuje nejaký kontrolný bod pre danú agendu, ďalej viď všeobecný popis funkcie Autom. správy.
Nastavenie tlače po uložení - - Funkcia slúži na nastavenie akcie, ktorá sa má vykonať po uložení záznamu v danej agende. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatnú kap. - Nastavenie tlače po uložení záznamu.
Vytvoriť správu Ctrl +M -  
Sledovanie zmien

Ctrl +S

alebo

Shift +Ctrl +S

-

Funkcia na zobrazovanie a prácu so záznamami vykonaných zmien.

Je k dispozícii len vtedy, ak sa používa sledovanie zmien, viď čo je potrebné na prevádzku sledovania zmien. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.

Ďalšie funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis
E-mail Ctrl +E

Funkcia na odoslanie e-mailu na e-mailovú adresu uvedenú v adrese osoby. Viac viď popis položiek a funkčných tlačidiel vo formulári na zadanie adresy.

Ak sú v zozname (needitovateľnom zozname) osôb nejaké záznamy označené, funkcia spracuje označené záznamy, v opačnom prípade spracuje aktuálny záznam.

Po vyvolaní funkcie sa prostredníctvom protokolu MailTo otvorí aplikácia e-mailového klienta asociovaná na protokol MailTo s novou e-mailovou správou s predvyplnenými e-mailovými adresami. Viď tiež využitie MailTo.

Odosielanie e-mailov hromadne pre označené záznamy funguje korektne, pokiaľ poštový klient podporuje oddeľovanie viacerých adresátov čiarkou (ako napr. Outlook Express, Thunderbird).

Overenie insolvencie -

Slouží pro ověření insolvence. Více viz Ověřování insolvence v insolvenčním rejstříku IRIS - obecně. Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností:

Není k dispozici, pokud není k dispozici licence k části Insolvence firem a osob nebo pokud je parametr Ověřování insolvence osob nastaven na hodnotu Nepoužívat.

Overiť insolvenciu

Funkce v závislosti na parametru Při kontrole insolvence umožnit nastavení proxy nejprve zobrazí dialogové okno Nastavení HTTP serveru proxy a poté provede dotaz na insolvenci do systému ISIR (vždy volá webovou službu). Ověření se provede podle zobrazené volby pro aktuální osobu/pro označené osoby/pro všechny osoby v daném omezení. Záznam o vykonanom overení sa ukladá do databázy.

Zobraziť záznamy o overení insolvencie osoby

Zobrazí protokoly o kontrole insolvence aktuálního nebo označených záznamů, tj. vyvolá agendu Záznamy o insolvenci osob s tzv. červeným omezením, a to zde za danou osobu či osoby.

Naplánovať

Funkce v závislosti na parametru Při kontrole insolvence umožnit nastavení proxy nejprve zobrazí dialogové okno Nastavení HTTP serveru proxy a poté spustí Průvodce naplánováním automatického spuštění. Umožní podle aktuálně zadaných hodnot naplánovat kontrolu insolvence, tj. založit Naplánovanou úlohu typu Ověřování insolvence v Insolvenčním rejstříku. Pokud byly nastaveny údaje HTTP serveru proxy, jsou tyto do nové zakládané úlohy předvyplněny, ale lze je samozřejmě ještě upravit.

Generovať povolenie Ctrl +E

Funkce umožňuje jednorázově vygenerovat povolení ke zpracování dat na základě zvolených definic ochrany dat, pro jednu nebo více osob ze seznamu. Jedná se o jednu z možností, jak vyvolat generování/aktualizaci povolení podle pravidel. Jde se o obdobu funkce Generovat v agendě Pravidla ochrany dat, nicméně na tomto místě se negenerují povolení pro všechny subjekty.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z níže uvedených možností:

Ďalšie špeciálne funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Hromadně označit záznamy

Shift +F10

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Do verzie 18.03.02 bolo možné funkciu vyvolať aj pomocou multifunkčného tlačidla z panela funkčných tlačidiel alebo voľbou z menu Funkcie.

Hľadať hodnotu v zozname Ctrl +F Funkcia na hľadanie hodnoty v zozname. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako ju je možné vyvolať, viď popis funkcie.