Overenie IČ DPH v systéme VIES - záložka Detail

Záložka zobrazí detailné informácie k aktuálnemu záznamu protokolu kontroly zo záložky Zoznam. Položky zadávané ku každému záznamu sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Hlavička Formuláre

Pokiaľ nie je aktuálne zapnuté zobrazovanie subzáložky Formuláre a subzáložka Hlavné údaje by tým pádom zostala v záložke Detail ako jediná subzáložka, tak sa nezobrazuje vo forme subzáložky a jej obsah sa nachádza priamo pod záložkou Detail.

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Subzáložka Hlavička

Tlačidlo v pravej hornej časti indikuje, že ide o variantný vstupný formulár.

Popis položiek var. formulára v továrenskom nastavení:

Názov Popis
Firma Názov firmy, pod ktorým je firma vedená v agende Adresár firiem.
IČ DPH Hodnota z poľa IČ DPH, ktorá sa overuje v systéme VIES.
Dátum požiadavky Dátum, kedy bola vystavená požiadavka na overenie.
Identifikátor požiadavky

Identifikátor vracený službou. Aby služba v případě nalezeného DIČ Identifikátor požadavku vracela, je třeba mít řádně vyplněno vlastní DIČ. Viz Ověřování DIČ v systému VIES - Související parametry a nastavení.

Stav IČ DPH

Výsledný stav. Možné stavy a jejich význam viz Ověřování DIČ v systému VIES - Stavy ověření a indikace na dokladech.

Dátum a čas odpovede Dátum a čas odpovede zo systému VIES.
Názov subjektu v systéme VIES

Pokud je DIČ v systému VIES nalezeno, je v tomto poli uveden název subjektu, který je k tomuto DIČ v systému VIES přiřazen.

Informativní řetězcová data získaná ze webové služby z VIES (název firmy, adresa ap.) jsou před uložením do databáze kontrolována na kompatibilitu znakové sady resp. kódové stránky, viz podporované kódové stránky a dále na kompatibilitu délky řetězce s rozsahem dané položky v databázi systému ABRA Gen. Pokud je zjištěna nekompatibilní CP, ukládá se náhradní text ("chyba znakové sady"). Delší text je zkrácen na velikost sloupce definovanou v databázi.

Adresa subjektu v systéme VIES

Pokud je DIČ v systému VIES nalezeno, je v tomto poli uvedena adresa subjektu, která je k tomuto DIČ v systému VIES přiřazena.

Viz poznámka pro Název subjektu v systému VIES.

Správa Správa zo systému VIES. Obvykle hlásenie o chybe.

Subzáložka Formuláre

Subzáložka je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov a zobrazovať a zadávať si prostredníctvom nich potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Formuláre - všeobecne.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcia k záložke Detail:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v knihách. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie, pričom po uložení záznamu v závislosti na jeho údajoch môže dôjsť k vyvolaniu nejakej ďalšej automatickej akcie, viď akcie volané po uložení záznamu.