Bankové výpisy- záložka Detail

Záložka zobrazí detailné informácie k aktuálnemu bankovému výpisu zo záložky Zoznam. Bankové výpisy majú hlavičky aj riadky. Pri ukladaní bankového výpisu sa zaistí samostatné zaúčtovanie jednotlivých riadkov (platieb). Položky zadávané k dokladom sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Hlavička Obsah Rozdelenie platby riadka Rozúčtovanie riadka Zaúčtovanie riadkov Ručné párovanie riadka Formuláre

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Popis položiek, ktoré sú k dispozícii v hornej časti záložky Detail, ak je zobrazená základná definícia Panela definovateľných údajov detailu:

Názov Popis
Doklad Číslo dokladu. Novo vytváraný doklad má uvedené "bez čísla". Číslo mu je pridelené po uložení (ide o interné číslovanie prideľované systémom).
Celkom kredit V priebehu zadávania riadkov bankového výpisu je tu možné sledovať celkovú sumu kreditu.
Celkom debet V priebehu zadávania riadka bankového výpisu je tu možné sledovať celkovú sumu debetu.

Subzáložka Hlavička

V subzáložke sú k dispozícii nasledujúce položky:

Názov Popis
Vlastný účet

Účet, ku ktorému patrí daný bankový výpis. Účet zadáte, alebo vyberiete z číselníka nadefinovaných vlastných bankových účtov.

Voľba vlastného účtu v hlavičke bankového výpisu o. i. určuje menu bankového výpisu, rad dokladov pre bankový výpis atď., a preto, pokiaľ nie je účet zvolený, nie sú ostatné subzáložky prístupné na editáciu.

Rad Názov radu dokladov zodpovedajúceho typu, tzn. typu bankový výpis. Povinná, needitovateľná položka, preberá sa z definície vlastného bankového účtu zvoleného v predchádzajúcej položke.
Obdobie Skratka označujúca obdobie, do ktorého je resp. bude doklad zaradený, tzn. do ktorého vecne patrí. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Povinná položka. Predvypĺňa a kontroluje sa podľa pravidiel uvedených v kap. Predvypĺňanie dátumov.
Dátum

V ABRA Gen je povolené, aby jeden bankový výpis obsahoval platby s rôznymi dátumami. Preto sa dátum zadáva aj pre jednotlivé platby zvlášť v subzáložke Obsah. Pretože pri bankových výpisoch, každý riadok vystupuje v podstate ako samostatný doklad (ako bolo povedané v kap. Vecný obsah), slúži dátum zadaný v hlavičke bankového výpisu lna predvyplnenie dátumu platby do záložky Obsah.

Predvypĺňa a kontroluje sa podľa pravidiel uvedených v kap. Predvypĺňanie dátumov. Nejde o dátum vystavenia BV v banke, čo je podstatné hlavne na prelome období (kvôli bankovej uzávierke).

Pre uzávierky totiž platí, že zahŕňa doklady, ktoré do uzavieraného obdobia spadajú podľa "dátumu dokladu", tzn. v tomto prípade podľa dátumu z hlavičky BV (nie podľa dátumov uvedených na riadkoch jednotlivých platieb, na nich nehľadia). Tým pádom, pri uzávierke za obdobie platí, že pokiaľ sa má doklad do uzávierky za dané obdobie premietnuť, musí dátum na hlavičke BV spadať do tohto obdobia (tzn. menší alebo rovný poslednému dňu daného obdobia). Podobne pre medzičasovú uzávierku musí byť dátum na hlavičke menší alebo rovný dátumu medzičasovej uzávierky.

Taký doklad sa ale následne zahrnie celý (tzn. bez ohľadu na dáta uvedené pri jednotlivých platbách). Z toho o. i. plynie, že medzičasová uzávierka zahrnie aj tie riadky dokladu, ktorých dátumy budú vyššie, ako je dátum na hlavičke (pretože na nich nehľadí) a aj tieto riadky následne pri účtoch v cudzej mene ovplyvnia prípadne vzniknutý kurzový rozdiel, ktorý ale bude v účtovníctve figurovať s dátumom medzičasovej uzávierky. K podobnému problému by mohlo dôjsť i pri uzávierke za obdobie, pokiaľ by ste v dátumoch mali BV, pri ktorom by dátumy v riadkoch nespadali do zadaného obdobia (čomu je pri novovystavovaných BV zabránené).

Objasníme na príkladoch:

Príklad 1: Majme obdobie zhodné s kalendárnymi rokmi (pre jednoduchosť). Nech v januári príde BV s platbami z konca decembra, na výpise bude dátum vzniku toho výpisu v banke 3.1.2014 a riadky s platbami 30.12.2013 a 31.12.2013. BV je nutné zadať nasledovne, aby sa správne zahrnul do uzávierky za obdobie 2013:

BV-hlavička:
- Období 2013
- Datum: 31.12.2013 {resp. jakékoliv datum spadající do období 2013}

BV-řádky:
- platba 30.12.2013 ...
- platba 31.12.2013 ...
- atď.

Príklad 2: Nech si vykonáme uzávierky za kvartál a nech príde BV, ktorý má uvedený dátum 1.10.2013 a platby jednak zo septembra, tak aj októbra (napr. 26.9., 28.9. a 1.10.) Následne je potrebné zvážiť, ako taký výpis zadať a k akému dátumu následne vykonať medzičasovú uzávierku:

Pokiaľ do hlavičky zadáme dátum 1.10.2013 a vykonáme medzičasovú uzávierku k dátumu 28.09.2013 (ako uzávierku bankového účtu za kvartál), tak sa do nej takýto BV nezahrnie. Pokiaľ by sme chceli, aby sa do nej zahrnul, následne by sme do hlavičky museli zadať dátum menší alebo rovný 28.09., avšak je len potrebné počítať s tým, že pokiaľ vznikne kurzový rozdiel, bude mať dátum 28.9., ale bude do neho zakalkulovaná i októbrová platba na danom BV uvedená. V takom prípade by bolo asi vhodnejšie do hlavičky zadať dátum 1.10.2013 a medzičasovú uzávierku banky vykonať až k 1.10.

Externé číslo

Číslo výpisu tak, ako ho očíslovala banka. Nepovinná položka. Okrem tohto čísla systém vystavenému dokladu bankového výpisu pridelí po uložení štandardne vlastné číslo dokladu v jeho rade. Pokud zadáváte výpisy chronologicky tak, jak je vystavila banka a zadáváte je 1:1 (tj. nezadáváte jeden fyzický výpis jako několik dokladů do ABRA Gen), pak tuto položku zřejmě nevyužijete (externí číslo, tj. číslo přidělené bankou na výpise se bude shodovat s číslem dokladu bankovního výpisu přiděleným systémem). A naopak tuto položku využijete tehdy, pokud si např. jeden fyzický bankovní výpis budete chtít zadat jako několik dokladů bankovních výpisů v ABRA Gen. Objasníme na príklade:

Majme zavedený v banke bankový účet, pri ktorom sme si objednali vystavenie a zaslanie výpisov len jeden krát za mesiac. V systéme ale nechceme mať jeden súhrnný mesačný doklad, chceme si ho rozdeliť po dňoch, v ktorých na ňom došlo k nejakým pohybom. Teda môžeme napr. bankový výpis z januára 2002 mať zadaný ako BV-1/2002 s dátumom 5.1.02, BV-2/2002 s dátumom 7.1.02 atď., pričom všetky budú mať externé číslo 1/2002.

Pred uložením sa kontroluje, či pre daný bankový účet už doklad s rovnakým externým číslom neexistuje. Pokiaľ áno, užívateľ je upozornený.

Kontrola duplicity ext. čísla sa deje pre všetky existujúce doklady k danému bankovému účtu (teda na rozdiel od iných vstupných dokladov sa nedeje pre všetky doklady daného typu). Kontrola duplicity cez firmu (na rozdiel od iných vstupných dokladov) tu neprebieha, pretože tu nemá význam (firma je na riadkoch dokladov). Ďalej sa v nej nijako nezohľadňuje obdobie.


Subzáložka Obsah

Táto subzáložka je dostupná až po zadaní položky Vlastný účet v hlavičke bankového výpisu (definície vlastného bankového účtu. Táto položka totiž o. i. určuje menu bankového výpisu a teda aj vzhľad a zadávanie platieb v záložke Obsah, preto je potrebné najskôr účet zvoliť.

Subzáložka Obsah slúži na zadanie riadkov dokladu. Obsahuje:

Zoznam riadkov

Ide o prvok editovateľný zoznam, v ktorom je zobrazený zoznam doposiaľ zadaných riadkov (na začiatku prázdny).

V zozname riadku sú k dispozícii nasledujúce položky:

Názov Popis
Typ

Položka typu skrytý zoznam, kde zvolíte, či ide o kreditnú, alebo debetnú platbu. Povinná položka. Typ platby sa pre urýchlenie zadávania na novom riadku predvypĺňa zadaným typom z riadka predchádzajúceho.

Typ na riadku BV už nie je možné zmeniť, ak už k riadku bol vystavený daňový zálohový list (tzn. daný DZL je pripojený ako platba).

Dátum

Dátum platby. Povinná položka. Pri prvej platbe sa predvypĺňa dátumom zadaným v hlavičke celého bankového výpisu, pri ďalších potom dátumom podľa predchádzajúceho riadka, ale možno ho ľubovoľne zmeniť. V ABRA Gen je totiž povoleno, aby jeden bankovní výpis obsahoval platby s různými datumy, proto se datum zadává i pro jednotlivé platby zvlášť v subzáložce Obsah. Na bankových výpisoch každý riadok vystupuje v podstate ako samostatný doklad (ako bolo povedané v kap. Vecný obsah), a tu zadaný dátum je dátum vystavenia dokladu pre daný riadok výpisu a podľa neho sa aj predvyplní dátum účtovania (ďalej viď kap. Predvypĺňanie dátumov).

Položka nemá vplyv na bankové uzávierky. Tie zohľadňujú len dátum na hlavičke.

Mena

Mena platby na danom riadku bankového výpisu. Predvypĺňa sa mena, v ktorej je vedený bankový účet, ku ktorému daný bankový výpis patrí, ale môžete zadať ľubovoľnú inú. Kód meny zadáte buď priamo z klávesnice alebo vyberiete z vyvolaného číselníka Meny.

Dodatočná oprava meny na inú nespôsobí prepočet už zadanej sumy aktuálnym kurzom, suma zostane číselne rovnaká, akurát bude v inej mene. Ďalej viď Doklady v cudzej mene - zmena meny.

Suma

Suma uskutočnenej platby, teda suma bankového prevodu.

Ide o čiastku v mene zadanej na riadku bankového výpisu (viď predchádzajúca položka).

Pokiaľ riadok bankového výpisu je platbou nejakého dokladu, potom ide o položku "Suma" v zozname platieb daného dokladu v jeho záložke Platby, viď Záložka Platby- všeobecne.

V tejto položke je tiež možné vyvolať Sprievodcu vyhľadaním dokladu (stlačením funkčného tlačidla /// (v závislosti od verzie systému a od nastavenia vzhľadu) alebo Alt+šípka dole) a vyhľadať pomocou neho platený doklad. Sprievodca vyvolaný z tejto položky sa ponúka rovno s voľbou hľadania podľa sumy v mene zadanej na riadku dokladu, pretože sa predpokladá, že práve podľa tejto položky budete v daný moment najskôr hľadať.

Jedna z možností, ako dohľadať zodpovedajúci predpis platby, pokiaľ nebol dohľadaný automaticky. Automatické vyhľadanie a ďalšie možnosti vyhľadania viď Väzby: Bankové výpisy <-> platené doklady.

Ak ide o platbu dokladu spárovaného cez variabilný symbol, viď ďalej, a pokiaľ suma nie je zadaná (je nulová), potom sa suma predvyplní sumou k úhrade, ktorá na platenom doklade zostáva uhradiť.

Suma v mene BV

Částka provedené platby, tedy částka bankovního převodu, přepočtená na měnu, ve které je veden bankovní účet podle kurzu zadaného v kurzovním lístku.

Použitý kurz závisí od stavu firemného parametra Pri predvypĺňaní kurzu použiť kurz. Po zmene dátumu v riadku dokladu sa opäť automaticky zaktualizuje k príslušnému dátumu s ohľadom na nastavenie spomenutého parametra. Samotná zmena dátumu ale nevyvolá prepočet položky "Suma v mene BV", avšak ak súčasne došlo k zmene sumy v predchádzajúcej položke Suma, položka "Suma v mene BV" sa znova prepočíta, pričom sa použije kurz k príslušnému dátumu s ohľadom na nastavenie spomenutého parametra.

Ide o sumu v mene "hlavičky" bankového výpisu, teda mene, v akej je vedený daný účet.

Položka je k dispozícii a je editovateľná len vtedy, ak je mena zadaná na riadku bankového výpisu iná ako mena, v ktorej je daný účet vedený. Objasníme na príklade:

Majme účet vedený v USD. Zadávame bankový výpis a na ňom debetnú platbu na 100 CHF. V tomto prípade bude k dispozícii aj položka Suma v USD, do ktorej sa zadá, "koľko dolárov" bolo odpísaných z nášho účtu, keď sme vykonali platbu vo výške 100 CHF. Položka je predvyplnená podľa nášho aktuálneho kurzového lístka, ale od konkrétnej sumy uvedenej na bankovom výpise prijatom z banky sa môže samozrejme vplyvom meniacich sa kurzov líšiť. Nezadávajú sa teda kurzy, ktoré banka použila pri prepočte švajčiarskych frankov na doláre (na výpisoch to ani nie je k dispozícii), ale zadá sa suma v švajčiarskych frankoch a zodpovedajúca suma v dolároch.

Položka je k dispozícii a nie je editovateľná len vtedy, ak je mena zadaná na riadku bankového výpisu rovnaká ako mena, v ktorej je daný účet vedený, a súčasne sa suma v mene účtu nerovná hodnote uvedenej v predchádzajúcej položke Suma. Táto situácia môže nastať po prechode z pôvodnej lokálnej meny na novú lokálnu menu.

Kurz vzťažný/ Zóna / Kurz

Položky na zadanie kurzu pre prepočet sumy v mene účtu na lokálnu menu. K dispozícii za podobných podmienok ako položka Suma (lok.), teda vtedy, pokiaľ treba dopočítať položku "Suma (lok.)", viď nižšie.

Kurz a Kurz vzťažný nie sú editovateľné, ak je bankový účet vedený v lokálnej mene, mena zadaná na riadku takéhoto bankového výpisu je tiež lokálna a súčasne sa kurz nerovná 1 alebo kurz vzťažný nerovná 1.

Kurz sa predvypĺňa. V tomto prípade predvypĺňaný kurz závisí od stavu firemného parametra Pri predvypĺňaní kurzu použiť kurz. Predvyplnený kurz je možné zmeniť. Po zmene dátumu v riadku dokladu sa opäť automaticky zaktualizuje k príslušnému dátumu s ohľadom na nastavenie spomenutého parametra.

Ak je mena zadaná na riadku bankového výpisu zhodná s lokálnou menou, Kurz = Vzťažný kurz * Suma (lok.)/Suma v mene účtu.

Suma (lok.)

Suma uskutočnenej platby, teda suma bankového prevodu, prepočítaná na lokálnu menu podľa kurzu zadaného na riadku bankového výpisu.

Položka je k dispozícii len vtedy, ak je bankový účet vedený v inej mene ako lokálnej a súčasne je mena zadaná na riadku tohto bankového výpisu iná ako mena lokálna, alebo ak je bankový účet vedený v lokálnej mene, mena zadaná na riadku tohto bankového výpisu je tiež lokálna a súčasne sa kurz nerovná 1 alebo kurz vzťažný nerovná 1. Objasníme na príkladoch:

Príklad 1: Majme účet vedený v mene USD. Zadávame na neho platbu 10 CHF. Mena platby je iná ako mena účtu, preto bude k dispozícii položka "Suma v USD" (viď vyššie), a ďalej mena platby aj mena účtu je iná ako mena lokálna, preto bude k dispozícii aj položka "Suma (lok.)" a položky na zadanie kurzov pre prepočet USD na lokálnu menu.

Ďalej na neho zadávame platbu 10 USD. Mena platby je rovnaká ako mena účtu, preto položka "Suma v USD" na tomto riadku nie je potrebná, ale mena platby aj mena účtu je iná ako mena lokálna, preto bude k dispozícii aj položka "Suma (lok.)" a položky na zadanie kurzov pre prepočet USD na lokálnu menu.

Ďalej na neho zadávame platbu 10 EUR. Mena platby je iná ako mena účtu, bude preto k dispozícii položka "Suma v USD" (viď vyššie), ale mena platby je mena lokálna, položky na zadanie kurzov pre prepočet USD na lokálnu menu by preto boli už nadbytočné.

Príklad 2: Majme účet vedený v lokálnej mene EUR. Zadávame na neho platbu 10 USD. Mena platby je iná ako mena účtu, bude preto k dispozícii položka "Suma v mene Bv" (viď vyššie), ale mena účtu je mena lokálna, položky Suma (lok.) a kurzy by tak boli už nadbytočné.

Príklad 3: Buďme na Slovensku v roku 2009, tzn. po prechode na novú lokálnu menu EUR. Majme účet vedený v lokálnej mene EUR. Mena zadaná na riadku bankového výpisu je tiež EUR, napriek tomu sa zobrazia položky Suma (lok.), Kurz a Kurz vzťažný v riadkoch BV, ktoré boli v mene EUR už pred dátumom prechodu na novú lokálnu menu (kurz sa nerovná 1 alebo kurz vzťažný sa nerovná 1).

Spôsoby prepočtu, použitý kurzový lístok vzhľadom ku vzťažnej mene závisí na nastavení denominácií pre jednotlivé meny v kurzovom lístku atď. viď kap. Vecný obsah-Cudzie meny - denominácie, EUR a príp. ďalej na nastavenom zaokrúhľovaní pre dané meny.

Var.symbol

Variabilný symbol plateného dokladu. Pokiaľ zadáte variabilný symbol, systém sa podľa neho automaticky pokúsi dohľadať platený doklad. Ak je dohľadaný práve jeden taký doklad, potom sa rovno pripojí ako doklad predpisu platby, ak ich je dohľadaných viac, potom sa zobrazí ich zoznam podobne, ako keby ste vyhľadávali podľa Sprievodcu vyhľadaním dokladu.

Pokiaľ je podľa unikátneho variabilného symbolu identifikovaná debetná zlúčená platba viacerých platených dokladov a zodpovedá aj zadaná celková čiastka na zdrojovom riadku bankového výpisu, automaticky prebehne rozpad na jednotlivé čiastkové platby podľa čiastok na platobnom príkaze. Pri kreditných zlúčených platbách viacerých dokladov musí užívateľ uskutočniť rozpad sám napr. na základe reportu Zoznam súhrnne platených dokladov od protistrany.

Platený doklad možno vyhľadávať aj podľa neúplného variabilného symbolu. Teda pokiaľ nepoznáte presne celý variabilný symbol, môžete využiť tzv. divoké znaky (wildcards). Objasníme na príklade:

Potrebujeme vyhľadať platený doklad, ale poznáme len prvých niekoľko číslic z variabilného symbolu, napr. 1013. Potom zadáme *1013* a systém vyhľadá všetky doklady, ktorých variabilný symbol začína číslicami 1013.

V tejto položke je tiež možné vyvolať Sprievodcu vyhľadaním dokladu (stlačením funkčného tlačidla /// (v závislosti od verzie systému a od nastavenia vzhľadu) alebo Alt+šípka dole) a vyhľadať pomocou neho platený doklad. Sprievodca vyvolaný z tejto položky sa ponúka rovno s voľbou hľadania podľa Var. symbolu, pretože sa predpokladá, že práve podľa tejto položky budete v danom momente najskôr hľadať.

Jedna z možností, ako dohľadať zodpovedajúci predpis platby, pokiaľ nebol dohľadaný automaticky. Automatické vyhľadanie a ďalšie možnosti vyhľadania viď Väzby: Bankové výpisy <-> platené doklady.

Podľa zadaného var. symbolu sa pokúsi dohľadať a pripojiť tiež zodpovedajúci platobný príkaz, viď popis funkcie Platobný príkaz v lište navigátora.

Špec. symbol

Špecifický symbol platby. Evidenčná položka, automatické párovanie platieb sa podľa nej nijako nevykonáva.

Môže byť plnená automaticky pri importe BV prostredníctvom homebankingu, ak daný driver špecifický symbol podporuje. Plnenie špec. symbolu je k dispozícii napr. pri ovládači CZ_ABO.hbd.

Stav

Položka nadobúda hodnoty:

Položka Stav může být u některých řádků graficky zvýrazněna a to:

 • inou (červenou) farbou a tučne - ak ide o riadok Bez predpisu, ale pritom so zadaným variabilným symbolom  (tzn. zatiaľ nespárované riadky s dokladom, ktorý je platený, aj keď by zrejme spárované byť mali). Zvýraznenie takých riadkov je možné zapnúť/vypnúť funkčným tlačidlom Zvýrazniť resp. Nezvýrazniť.

Riadky BV so zapnutým zvýraznením nespárovaných riadkov. ABRA vzhľad modrý.

 

Stav zaplatenia

Informačný text o aktuálnom stave zaplatenia pripojeného plateného dokladu. Kontroluje zadané sumy proti predpisu dokladu platby. Teda umožňuje užívateľovi priamo pri zadávaní riadka BV kontrolovať aktuálny stav zaplatenia plateného dokladu (napr. nechcené preplatenie pripojeného dokladu, čo môže indikovať nesprávne zadanú sumu, nesprávne pripojený doklad platby a pod.).

Zobrazené hodnoty:

 • Preplatené o <suma> < mena plateného dokladu>
 • Zaplatené presne
 • Zostáva zaplatiť <suma> < mena plateného dokladu>
Text Položka Text 50 znakov dlhá. Možno využiť napr. v predkontáciách, typicky napr. pre riadky bankového výpisu bez predpisu, kedy sa texty nemôžu pretiahnuť od platených dokladov a pod.
Stredisko

Stredisko pre daný riadok dokladu. Zadáte kód strediska alebo vyberiete z číselníka stredísk. Každý riadok bankového výpisu môže byť samozrejme zadaný na iné stredisko.

Povinná položka. Zo stredísk zadaných na riadkoch dokladov je možné potom čerpať v účtovných predkontáciách a viesť tak automatizované strediskové účtovníctvo. Ak ide o platbu spojenú s plateným dokladom (tzn. nejde o platbu bez predpisu), tak sa stredisko preberie z prvého riadka plateného dokladu. Ak sa páruje cez variabilný symbol zlúčenej platby viacerých platených dokladov, preberie sa stredisko z prvého riadka Rozpadu.

Či sa pre bankové výpisy táto položka do nového riadka predvypĺňa podľa riadka predchádzajúceho, závisí od nastavenia firemného parametra Na BV predvypĺňať stredisko, zákazku, obch. prípad a projekt.

Firma

Firma z Adresára firiem, na ktorú bude daný riadok bankového výpisu vystavený. Povinná položka. Pokiaľ na niektorom riadku nechcete konkrétnu firmu z nejakého dôvodu uvádzať, môžete využiť nejaké fiktívne pre tento účel nadefinované.

Pri platbe bez predpisu sa predvypĺňa firmou nastavenou vo Firemných údajoch, pri platbe s predpisom sa preberá z plateného dokladu, pričom ak sa páruje sa cez variabilný symbol zlúčenej platby viacerých platených dokladov, preberie sa firma z prvého riadka Rozpadu. Predvyplnenú firmu je možné v prípade potreby zmeniť. Kód firmy zadáte buď priamo z klávesnice alebo vyberiete z vyvolaného číselníka firiem-Adresára.

V predošlých verziách sa aj na bežiacom novom riadku BV (bez predpisu a bez väzby na riadky rozpadu) firma predvypĺňala firmou z riadka predchádzajúceho. Táto vlastnosť ale nebola pri riadkoch BV väčšinou zákazníkov chcená, teda sa odstránila.

Názov firmy Názov firmy z predchádzajúcej položky. Preberá sa z adresára firiem, tu needitovateľná položka.
Zákazka

Zákazka pre daný riadok dokladu. Zadáte kód zákazky alebo vyberiete z číselníka zákaziek. Každý riadok bankového výpisu môže byť samozrejme zadaný na inú zákazku, pretože môže ísť o úplne nesúvisiace platby.

Zo zákaziek zadaných na riadkoch dokladov je potom možné čerpať v účtovných predkontáciách a vykonávať tak automatizované rozúčtovanie dokladov na zákazky. Ak ide o platbu spojenú s plateným dokladom (tzn. nejde o platbu bez predpisu), tak sa zákazka preberie z prvého riadka plateného dokladu.

Či sa pre bankové výpisy táto položka do nového riadka predvypĺňa podľa riadka predchádzajúceho, závisí od nastavenia firemného parametra Na BV predvypĺňať stredisko, zákazku, obch. prípad a projekt.

Či je položka k dispozícii a či je povinná, závisí od stavu parametra Používanie zákaziek vo Firemných údajoch.

Obchodný prípad To isté ako položka Zákazka, len tu ide o Obchodný prípad.
Projekt To isté ako položka Zákazka, len tu ide o Projekt.
Kontácia

Číselníková položka pre voľbu účtovnej predkontácie, ktorá sa má použiť na zaúčtovanie daného riadka bankového výpisu do účtovníctva, ak ide o doklad, ktorý sa má účtovať. Vyberať je možné len z predkontácií pre daný typ dokladu. Predkontácia sa pre urýchlenie zadávania na novom riadku predvypĺňa zadanou kontáciou z riadka predchádzajúceho.

Spôsob, akým sa predkontácie ponúkajú do dokladu a následne vyhodnocujú, bol popísaný v kapitole Predkontácie a ich aplikácie na doklady. Zrealizované predkontovanie je vidieť v záložke Rozúčtovanie riadka, kde možno ešte vykonať prípadné korekcie či prípadné rozúčtovanie.

Číslo účtu protistrany

Číslo účtu platiteľa v prípade kreditnej platby alebo číslo účtu príjemcu v prípade debetnej platby. Nepovinná položka. Vypĺňa sa číslom účtu protistrany pri sťahovaní bankových výpisov z banky pomocou homebankingu alebo môžete účet zadať ručne.

Využíva sa na pripojenie nespárovanej bankovej platby k dokladu priamo z agendy príslušného dokladu, viď popis dialógu Údaje pre vyhľadanie riadkov bankového výpisu.

Ak potrebujete doplniť číslo bankového účtu k firme vášho obchodného partnera, stačí skopírovať číslo účtu protistrany do subzáložky Bankové účty príslušnej firmy v Adresári firiem.

Lišta navigátora

V dolnej časti záložky je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v subzáložke Obsah v tejto agende

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

 • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) dokladu a hľadanie hodnoty v zozname.
 • Vložiť - Na vloženie nového riadka pred aktuálny riadok (na ktorom stojí kurzor).
 • Pridať - Na pridanie nového riadka na koniec.
 • Vymazať - Na vymazanie aktuálneho riadka, resp. označených, pokiaľ je nejaký označený. Riadky bankového výpisu sú v podstate na rovnakej úrovni ako iné doklady. Preto pri mazaní platia rovnaké pravidlá, ako pri mazaní iných dokladov. Napr. nie je možné vymazať riadok bankového výpisu, ktorý je auditovaný a pod.
 • Platba - slouží pro zadání dokladu - předpisu platby, který je daným řádkem bankovního výpisu placen. Funkcia vyvolá Sprievodcu vyhľadaním dokladu, pomocou ktorého môžete zadaný doklad podľa rôznych kritérií dohľadať. Jedna z možností, ako dohľadať zodpovedajúci predpis platby, pokiaľ nebol dohľadaný automaticky. Automatické vyhľadanie a ďalšie možnosti vyhľadania viď Väzby: Bankové výpisy <-> platené doklady.

  Riadky BV s doposiaľ nepripárovanými platbami je možné si zvýrazniť. Viď popis položky Stav v riadku BV.

  Riadok BV nejde spojiť s platobným príkazom, ak bola požiadavka na PLP vystavená ručne. Viď upozornenie v popise Väzby: Bankové výpisy <-> platené doklady.

  Ak je Sprievodca vyhľadaním dokladu vyvolaný (napr. z položky Suma,  Variabilný symbol stlačením tlačidla /// (v závislosti od verzie systému a od nastavenia vzhľadu) alebo pomocou funkcie Platba na lište navigátora) v Režime rozpadu a užívateľ označí viac ako jeden nezaplatený doklad, nové riadky bankového výpisu, ktoré platia označené doklady, sa vytvoria ako riadky rozpadu.

  Pokud je Průvodce dohledáním dokladu vyvolán (např. z položky Částka, Variabilní symbol stiskem tlačítka /// (v závislosti na verzi systému a na nastavení vzhledu) nebo pomocí funkce Platba na liště navigátoru) mimo Režim rozpadu nad dříve zadaným zdrojovým řádkem rozpadu a uživatel označí jeden nezaplacený doklad, neprovede se žádná změna.
  Ak označí užívateľ viac dokladov, program sa užívateľa spýta, či chce pokračovať, aj keď nesúhlasí súčet súm na riadkoch rozpadu so sumou, ktorá bude doplnená na zdrojový riadok podľa jednej z označených platieb. Ak užívateľ súhlasí, riadky rozpadu aj ich zdrojový riadok zaniknú a do zoznamu v subzáložke Obsah pribudnú riadky s platbami označených dokladov.

 • Plat. príkaz - slúži na zviazanie danej platby so zodpovedajúcim platobným príkazom, na základe ktorého bola daná platba uskutočnená.

  Po zadaní riadka bankového výpisu sa program pokúsi automaticky dohľadať zodpovedajúci platobný príkaz (resp. platbu z platobného príkazu). Podľa akých kritérií hľadá zodpovedajúce platobné príkazy, bolo uvedené v kap. Vecný obsah, časť väzba Bankové výpisy <-> Platobné príkazy.

  Pokiaľ je taký platobný príkaz len jeden, potom ho program s danou platbou na bankovom výpise zviaže automaticky a užívateľ nemusí funkciu Plat. príkaz vôbec vyvolávať. Pokiaľ si užívateľ danú väzbu nepraje, môže ju samozrejme zrušiť. Pokiaľ je dohľadaných možných platobných príkazov viac, program žiadny z nich automaticky nevyberie a výber zodpovedajúceho musí vykonať užívateľ ručne.

  Užívateľ nemusí na každom riadku nutne kontrolovať, či je platobný príkaz jeden, alebo viac a či sa väzba vytvorila, alebo nie. Pokiaľ pre niektorý riadok existuje viac možných platobných príkazov a automatickú väzbu nebolo možné vytvoriť, program na túto skutočnosť pri ukladaní bankového výpisu pred vlastným uložením upozorní a užívateľ si bude môcť na danom riadku väzbu vytvoriť funkciou Plat.príkaz výberom z ponúkaných platobných príkazov.

  Po vyvolaní funkcie ponúkne vo forme zoznamu riadky platobných príkazov, ktoré by mohli prichádzať do úvahy, z ktorých si užívateľ môže vybrať zodpovedajúci:

  Platby z platobných príkazov, ktoré by mohli patriť k zadávanej platbe bankového výpisu s tým, že zatiaľ žiadna z nich nebola vybraná (zatiaľ žiadna väzba neexistuje). ABRA vzhľad.

  Pokiaľ je funkcia vyvolaná nad riadkom, na ktorom bol platobný príkaz k zviazaniu už vybraný predtým, je v hornej časti v položke "Aktuálny zviazaný plat. príkaz" uvedené toto číslo plat. príkazu.

  Pod zoznamom ponúknutých platieb z platobných príkazov sú k dispozícii funkcie:

  • OK - ukončí funkci Plat. příkaz s tím, že vytvoří vazbu na aktuální platbu, (tj. sváže bankovní výpis s příkazem, na němž stojí kurzor). Pokiaľ predtým už niektorá väzba existovala, tak je zrušená a nahradená novou.
  • Storno - ukončí funkci Plat. příkaz bez provedení jakýchkoli změn, tj. pokud před jejím vyvoláním žádná vazba nebyla, pak se ani žádná neprovede, pokud byla vazba na jiný platební příkaz, pak zůstane beze změny.
  • Zrušit vazbu na PP - ukončí funkci Plat. příkaz s tím, že zruší vazbu na aktuálně svázaný plat. příkaz uvedený nad seznamem nabídnutých plateb, tj. poté nebude žádná vazba existovat. Funkcia je dostupná jedine vtedy, ak stojí kurzor v zozname platieb práve na aktuálne zviazanom platobnom príkaze.

  Pokiaľ existuje väzba na niektorý platobný príkaz a riadok bankového výpisu, alebo platobného príkazu je zmazaný, potom je väzba zrušená. Význam týchto väzieb spočíva predovšetkým v možnosti získať informácie a prehľad o nevykonaných platobných príkazoch, o vývoji stavu na účte a pod., ďalej v možnosti identifikovať a spracovať zlúčenú platbu viacerých platených dokladov, viď funkcia Rozpad a kap. Vecný obsah.

  Při opravách vazby na platební příkaz existuje následující omezení:

  Pokiaľ existujú dva Platobné príkazy (PP) a sú zaplatené pomocou jedného bankového výpisu (BV), ktorý má dva riadky, z ktorých každý platí jeden PP, existuje obmedzenie pre opravy tejto väzby. Taká situácia znamená, že obidva PP po uložení ukazujú na hlavičku rovnakého BV. Pokiaľ potom budeme chcieť opraviť BV a na ňom vymeniť medzi sebou riadky, ktoré platí PP, tak to nebude možné. Väzba BV-PP je už uložená v databáze, preto sa budú vyhľadávať a ponúkať PP doposiaľ bez väzby nekorektne. Riešením takejto situácie je najskôr obidva PP odpojiť a doklad uložiť a až potom vykonať v oprave znovu väzbu na obidva PP podľa požiadaviek.

   
 • Načítaj kurz - načíta kurz z kurzového lístka platný pre dátum dokladu (položka Dátum v danom riadku bankového výpisu). Táto funkcia je k dispozícii vtedy, ak je zadávaný bankový výpis k účtu vedenému v cudzej mene (slúži na prácu s položkami "Kurz vzť., Zóna a Kurz") a súčasne nejde o riadok bankového výpisu, ku ktorému patria riadky rozpadu.
 • Ulož kurz - uloží kurz do kurzového lístka s dátumom zadaným v danom riadku bankového výpisu. Použijete vtedy, pokiaľ nemáte v kurz. lístku zadaný aktuálny kurz, a ručne zadaný kurz na doklad si prajete rovno uložiť taktiež do kurzového lístka. Táto funkcia je k dispozícii vtedy, ak je zadávaný bankový výpis k účtu vedenému v cudzej mene (slúži na prácu s položkami "Kurz vzť., Zóna a Kurz") a súčasne nejde o riadok bankového výpisu, ku ktorému patria riadky rozpadu.
 • Zvýrazniť/Nezvýrazniť -  umožní zapnúť/vypnúť zvýraznenie položky Stav pri riadkoch, ktoré sú Bez predpisu, ale pritom majú zadaný variabilný symbol (tzn. mali by byť spárované s dokladom platby)

Funkcia Rozpad

Tlačidlo je umiestnené v pravom dolnom rohu subzáložky Obsah a umožňuje rozdelenie aktuálneho riadka bankového výpisu (riadka so zlúčenými platbami, tzn. hlavného, teda zdrojového riadka, inými slovami riadka súhrnnej platby) do viacerých platieb. Rozdelenie do viacerých platieb prebieha:

 • Automaticky - V prípade DEBETNEJ platby. Ak sa podľa unikátneho variabilného symbolu identifikuje debetná zlúčená platba viacerých platených dokladov a zodpovedá aj zadaná celková suma na zdrojovom riadku bankového výpisu, automaticky sa vyhľadá väzba zdrojového riadka BV na platobný príkaz a prebehne rozpad na jednotlivé čiastkové platby podľa súm na platobnom príkaze v subzáložke Doklady.

Ak však existuje viac ako jeden platobný príkaz so zadaným variabilným symbolom, väzba zdrojového riadka BV na platobný príkaz sa automaticky nevyhľadá. Je ju potrebné zadať ručne napr. pomocou funkcie Platobný príkaz, aby sa vytvorili čiastkové platby na riadkoch rozpadu. Prípadne môžete zadať jednotlivé riadky rozpadu ručne, tak ale nevznikne väzba medzi zdrojovým riadkom bankového výpisu a zodpovedajúcim platobným príkazom.

 • Ručne - V prípade KREDITNEJ platby. Pri kreditných zlúčených platbách viacerých dokladov musí užívateľ uskutočniť rozpad sám napr. na základe reportu Zoznam súhrnne platených dokladov od protistrany.
 • Na vytvorenie viacerých riadkov rozpadu naraz je možné výhodne využiť Sprievodcu vyhľadaním dokladu vyvolaného v Režime rozpadu, viď poznámku v popise funkcie Platba.

  Riadok bankového výpisu, ktorého čiastka sa má rozdeľovať funkciou Rozpad, musí byť pred vyvolaním funkcie Rozpad uložený.

  Po stlačení tlačidla Rozpad sa zoznam riadkov vyprázdni, zároveň sa zruší na zdrojovom riadku prípadný odkaz na platený doklad a nad zoznamom sa objaví hlavička Režimu rozpadu s needitovateľnými položkami:

  NázovPopis
  TypInformácia, či ide o kreditnú alebo debetnú platbu.
  Čiastka na rozpadCelková čiastka zadaná na zdrojovom riadku bankového výpisu, ktorú je potrebné rozložiť na jednotlivé platby. Čiastka je uvedená v mene zdrojového dokladu.
  Zadaná čiastkaSúčet čiastok zadaných na jednotlivých riadkoch v režime rozpadu. Čiastky sú uvedené v mene zdrojového riadka.
  RozdielRozdiel predchádzajúcich dvoch položiek, tzn. informácia o čiastke, ktorú je ešte potrebné zadať, aby sa súčet zadaných čiastok rovnal Čiastke na rozpad.

  Užívateľ má teraz možnosť doplniť riadky rozpadu do editovateľného zoznamu, pričom jednému riadku rozpadu zodpovedá jedna platba jedného plateného dokladu. Jednotlivé platby dokladov je možné zadať buď postupne po jednotlivých platbách alebo hromadne pomocou Sprievodcu vyhľadaním dokladu, viď poznámka v popise funkcie Platba. Na jednotlivých riadkoch rozpadu sa údaje, pre ktoré to má zmysel, napr. Dátum, Mena, Číslo účtu protistrany, predvypĺňajú podľa obsahu rovnomenných položiek zo zdrojového riadka BV. Či sa do prvého riadka rozpadu zo zdrojového riadka alebo do druhého a ďalších riadkov rozpadu z predchádzajúceho riadka rozpadu predvyplní stredisko, zákazka, obchodný prípad a projekt, závisí od nastavenia firemného parametra Na BV predvypĺňať stredisko, zákazku, obch. prípad a projekt. Firma sa v prípade debetnej platby s vyhľadanou väzbou na platobný príkaz (viď vyššie) preberie z platených dokladov. V prípade kreditnej platby sa na prvom riadku rozpadu preberie z položky Firma v riadku Obsahu, na ďalšom novom riadku rozpadu sa na urýchlenie zadávania predvypĺňa firmou z predchádzajúceho riadka rozpadu. Predvyplnenú firmu je možné v prípade potreby zmeniť. Kód firmy zadáte buď priamo z klávesnice alebo vyberiete z vyvolaného číselníka firiem-Adresára.

  Ak zadávate jednotlivé platby dokladov postupne po jednotlivých platbách, je vhodné hodnotu v položke Suma na riadku rozpadu, ku ktorému pripájate platený doklad, VYNULOVAŤ, pretože LEN tak sa predvyplní do položky Suma nezaplatená suma z plateného dokladu.

  Ak je zvyšná suma, ktorou sa platí doklad, menšia ako nezaplatená suma na doklade, doklad sa zaplatí čiastočne a systém na túto skutočnosť upozorní.
  Ak je mena platby uvedená na bankovom výpise iná ako mena uvedená na platenom doklade, predvyplní sa suma prepočítaná aktuálnym kurzom z kurzového lístka.

  Číslo účtu protistrany je nutné mať vyplnené, ak potrebujete pripojiť nespárované bankové platby k dokladu priamo z agendy príslušného dokladu, viď popis dialógu Údaje pre vyhľadanie riadkov bankového výpisu.

  Riadky rozpadu môže užívateľ zadávať až do výšky sumy zdrojového riadka podobne ako v zozname riadkov bankového výpisu s tým, že nemôže zmeniť príznak kredit/debet a zo súm môže meniť len sumu v mene prevzatej zo zdrojového riadka (po pridaní nového riadka sa automaticky predvyplní táto položka zostávajúcou sumou). Potom, čo užívateľ zadá čiastku na riadku rozpadu, sa automaticky dopočítajú položky Čiastka v mene bankového účtu a Čiastka (lok.). Na jeden z riadkov rozpadu sa premietne prípadný zaokrúhľovací rozdiel, aby sa zabránilo centovým odchýlkam. Kurz pri prepočte na lokálnu čiastku sa preberá zo zdrojového riadka bankového výpisu. Prepočet z meny zdrojového riadka na menu bankového účtu sa vykonáva tiež podľa pomeru prevzatého zo zdrojového riadka bankového výpisu (Čiastka/Čiastka v mene účtu), preto nie je možné po uložení riadkov rozpadu meniť na zdrojovom riadku bankového výpisu Menu, Kurz, Kurz vzťažný, Čiastku v mene bankového účtu, Čiastku (lok.). Tieto údaje je v prípade potreby možné zmeniť až po vymazaní riadkov rozpadu.

  Bankový účet je vedený v mene CHF. V tabuľke je uvedený pôvodný zdrojový riadok s údajmi od banky, tučne písané čiastky užívateľ zadáva:

   
  PlatbaSuma v mene CHFKurz CHFSuma v lokálnej mene
  100 USD75 CHF1:2296 EUR

  Pri rozpade užívateľ zadáva čiastky v USD, ostatné čiastky sa mu dopočítavajú v pomere:

  PlatbaSuma v mene CHFKurz CHFSuma v lokálnej mene
  80 USD75*(80/100)=60 CHFnemá význam96*(60/75)=76,8 EUR
  20 USD75*(20/100)=15 CHFnemá význam96*(15/75)=19,2 EUR

  Na každom riadku rozpadu je možné štandardným spôsobom doplniť ďalšie údaje, zvoliť platený doklad, určiť predkontáciu pre zaúčtovanie, nastaviť ručné párovanie apod.

  Do Účtovného denníka alebo Účtovných žiadostí sa posielajú len jednotlivé platby, tzn. jednotlivé riadky rozpadu, zdrojový riadok, ktorý je súčtom platieb z jednotlivých riadkov rozpadu, sa samozrejme neúčtuje.

  Pod zoznamom je k dispozícii rovnaká lišta navigátora ako v subzáložke Obsah, akurát funkcie Plat. prík., Načítaj kurz a Ulož kurz nie sú v Režime rozpadu k dispozícii.

  K riadku rozpadu nie je možné pripojiť platobný príkaz. Platobný príkaz je možné pripojiť len k zdrojovému riadku bankového výpisu. Riadky rozpadu musia mať zhodný kurz ako zdrojový riadok.

  Opustenie tohto režimu je možné po stlačení tlačidla :

  • pokiaľ nie je zadaný žiadny riadok.
  • pokiaľ súčet zadaných čiastok v mene prevzatej zo zdrojového riadka bankového výpisu na jednotlivých riadkoch zodpovedá celkové sume zadanej na zdrojovom riadku bankového výpisu, pričom ďalšie čiastky sa automaticky dopočítavajú z údajov na zdrojovom riadku.

Po opustení režimu rozpadu už nie je možné zdrojový riadok opravovať a ak je aktívny (stojí na ňom kurzor), nie sú zobrazené ani záložky Rozdelenie platby, Zaúčtovanie riadka, Ručné párovanie riadka. Tlačidlo pre režim rozpadu riadka je dostupné i mimo editácie, v tom prípade umožňuje prehliadať skôr zadané údaje a prepínať medzi zdrojovým riadkom a riadkami rozpadu, nie je však možné čokoľvek meniť.

Subzáložka Rozdelenie platby riadka

Subzáložka nie je k dispozícii, ak kurzor stojí na riadku bankového výpisu, ktorý je zlúčenou platbou, tzn. je rozdelený do riadkov rozpadu.

Táto subzáložka je dostupná až po zadaní položky Vlastný účet v hlavičke bankového výpisu. Definícia vlastného bankového účtu totiž o. i. určuje menu bankového výpisu a teda aj vzhľad a zadávanie platieb v záložke Obsah a teda aj Rozdelenie platby, preto treba najskôr účet zvoliť.)

Význam tejto záložky a pravidlá pre jej použitie sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Rozdelenie platby - všeobecne len s tým rozdielom, že ide o predpis platby jednotlivých riadkov bankového výpisu, nie celého dokladu. Navyše sú ešte v hornej časti subzáložky zopakované kvôli lepšej orientácii kľúčové informácie o aktuálnom riadku bankového výpisu zo subzáložky Obsah, napr. Typ, Firma, Čiastka, Dátum, a pod. Vpravo hore vedľa týchto položiek sú k dispozícii dve tlačidlá navigátora, ktoré umožňujú pohyb medzi jednotlivými riadkami bankového výpisu v subzáložke Obsah priamo zo subzáložky Rozdelenie platby riadka.

Jedna z možností, ako dohľadať zodpovedajúci predpis platby, pokiaľ nebol dohľadaný automaticky. Automatické vyhľadanie a ďalšie možnosti vyhľadania viď Väzby: Bankové výpisy <-> platené doklady.

Subzáložka Rozúčtovanie riadka

Subzáložka je k dispozícii len v editačnom režime, ak editujeme doklad, ktorý sa má účtovať (tzn. pamätá si odkaz na účtovný rad nesúhrnný resp. súhrnný). Táto informácia sa pri novom doklade preberá podľa nastavenia pri rade dokladov a pretože rad dokladov pre bankový výpis je daný definíciou vlastného bankového účtu, tak sa pri novom doklade táto subzáložka sprístupní až po zadaní položky Vlastný účet v hlavičke bankového výpisu. Nie je k dispozícii, ak kurzor stojí na riadku bankového výpisu, ktorý je zlúčenou platbou, tzn. je rozdelený do riadkov rozpadu.

Význam tejto záložky a pravidlá pre jej použitie sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Rozúčtovanie - všeobecne len s tým rozdielom, že ide o rozúčtovanie jednotlivých riadkov bankového výpisu, a nie celého dokladu. Navyše sú ešte v hornej časti subzáložky zopakované kvôli lepšej orientácii kľúčové informácie o aktuálnom riadku bankového výpisu zo subzáložky Obsah, napr. Typ, Firma, Čiastka, Dátum, a pod. Vpravo hore vedľa týchto položiek sú k dispozícii dve tlačidlá navigátora, ktoré umožňujú pohyb medzi jednotlivými riadkami bankového výpisu v subzáložke Obsah priamo zo subzáložky Rozúčtovanie riadka.

Subzáložka Zaúčtovanie riadkov

Subzáložka je k dispozícii len mimo editačnom režime, ak prehliadame editujeme doklad, ktorý sa má účtovať (tzn. pamätá si odkaz na účtovný rad nesúhrnný resp. súhrnný). Nie je k dispozícii, ak kurzor stojí na riadku bankového výpisu, ktorý je zlúčenou platbou, tzn. je rozdelený do riadkov rozpadu.

Zobrazí, ako bol riadok bankového výpisu zaúčtovaný do účtovníctva (teda poslaný do žiadostí alebo denníka).

Pravidla pro použití této subzáložky jsou stejná jako pravidla pro použití záložky Zaúčtování v jiných agendách, ve kterých se tato může vyskytnout, a byla podrobně popsána v kap. Záložka Zaúčtování - obecně, ovšem s následující výjimkou: jelikož se u bankovních výpisů nejedná o zaúčtování celého dokladu, ale samostatně jednotlivých řádků, nejedná se o záložku na stejné úrovni jako je záložka Detail daného bankovního výpisu, ale je řešena jako subzáložka záložky Detail. Avšak, ako plynie z názvu subzáložky, zobrazuje zaúčtovanie všetkých riadkov aktuálneho dokladu (na rozdiel od subzáložiek Rozúčtovanie riadka a Ručné párovanie riadka).

Subzáložka Ručné párovanie riadka

Subzáložka má význam len vtedy, ak editujeme/prehliadame doklad, ktorý sa má účtovať (tzn. pamätá si odkaz na účtovný rad nesúhrnný resp. súhrnný). Nie je k dispozícii, ak kurzor stojí na riadku bankového výpisu, ktorý je zlúčenou platbou, tzn. je rozdelený do riadkov rozpadu.

Subzáložka všeobecne umožňuje prehliadať si a prípadne aj ručne zadávať väzby na párovacie doklady (všeobecne záznamy), resp. na párovacie skupiny, pre uskutočnenie požadovaného spárovania do súvzťažných saldokontných skupín po zaúčtovaní do účtovného denníka.

Pravidlá použitia tejto subzáložky sú rovnaké ako pravidlá použitia záložky Ručné párovanie v iných agendách, v ktorých sa táto môže vyskytnúť, a bola podrobne popísaná v kap. Záložka Ručné párovanie - všeobecné pravidlá, avšak s nasledujúcou výnimkou: na dokladoch bankových výpisov sa zadanie párovania netýka celého dokladu, ale týka sa vždy len aktuálneho riadka. Na riadky dokladu bankového výpisu môžeme pozerať ako na samostatné doklady, viď výklad v kap. Vecný obsah - banka. Preto aj každý taký riadok má "svoju" záložku Ručné párovanie. Navyše sú ešte v hornej časti subzáložky zopakované kvôli lepšej orientácii kľúčové informácie o aktuálnom riadku bankového výpisu zo subzáložky Obsah, napr. Typ, Firma, Čiastka, Dátum, a pod. Vpravo hore vedľa týchto položiek sú k dispozícii dve tlačidlá navigátora, ktoré umožňujú pohyb medzi jednotlivými riadkami bankového výpisu v subzáložke Obsah priamo zo subzáložky Ručné párovanie riadka.

Subzáložka Formuláre

Subzáložka je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov a zobrazovať a zadávať si prostredníctvom nich potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Formuláre - všeobecne.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcia k záložke Detail:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v knihách. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie, pričom po uložení záznamu v závislosti na jeho údajoch môže dôjsť k vyvolaniu nejakej ďalšej automatickej akcie, viď akcie volané po uložení záznamu.

Ďalšie obsiahnuté funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Homebanking Ctrl +Enter

Funkcia na naimportovanie riadkov bankového výpisu z elektronického súboru, ktorý ste dostali z vašej banky prostredníctvom bankového klienta (program, pomocou ktorého komunikujete s bankou). Je k dispozícii iba v editačnom režime.

Po vyvolaní funkcie vám program ponúkne všetky súbory so zodpovedajúcou príponou (podľa typu ovládača), ktoré sa nachádzajú na ceste nadefinovanej v parametroch daného ovládača, kde máte k dispozícii súbory prijaté z banky. Z nich si jeden vyberiete.

Defaultní importní soubor - K dispozici je možnost obejít vizuální výběr souboru a zadat jméno souboru, ze kterého se import BV provede přednostně. Využijete vtedy, ak chcete import BV vykonať automaticky programovo, vyvolaním funkcií daného ovládača, bez zobrazenia dotazu na importovaný súbor. Meno súboru sa zadáva vrátane prípony (napr. vypis.gpc). Ak sa uvedený súbor nájde v adresári, odkiaľ sa súbory BV načítajú (viď parametre ovládačov), nezobrazí sa okno na výber súboru k importu, ale rovno sa vykoná import daného defaultného súboru.

Platí:

 • Pri niektorých ovládačoch je možné meno defaultného súboru zadať užívateľsky (i programovo) v nastavení ich parametrov. Tieto ovládače majú na záložke "Bankové výpisy" dostupnú položku Meno defaultného súboru. Ide o ovládače:
 • Ostatné ovládače túto možnosť nepodporujú.

Potom sa zobrazí dialógové okno, kde zadáte niektoré ďalšie údaje pre hromadne pridávané riadky, ako je Stredisko, Firma, Zákazka a Obchodný prípad. Stredisko a Firma sú údaje povinné, či budú povinné aj Zákazka resp. Obchodný prípad, závisí na nastavení parametrov vo Firemných údajoch. Zadané údaje sa vyplnia do rovnako pomenovaných položiek všetkých riadkov, ktoré budú hromadne pridané na doklad, avšak potom ich ešte bude možné zmeniť (význam položiek viď vyššie popis rovnako pomenovaných položiek v záložke Obsah).

Pokiaľ sa účet zadaný v hlavičke editovaného bankového výpisu nezhoduje s účtom obsiahnutým vo vstupnom súbore, potom sa platby samozrejme neimportujú a program danú skutočnosť oznámi. Po ukončení importu oznámi, koľko riadkov sa podarilo úspešne naimportovať.

Pokud již editovaný bankovní výpis obsahuje před spuštěním importu z homebankingu nějaké řádky, pak program nabídne možnost jejich vymazání. Vymazání řádků je nepovinné, do jednoho bankovního výpisu je možné postupně načíst obsah několika souborů.

Pri pridávaní jednotlivých importovaných riadkov prebieha automatické vyhľadávanie predpisov platieb a platobných príkazov ku spárovaniu podľa rovnakých pravidiel, ako by ste jednotlivé riadky pridávali na bankový výpis ručne, viď kap. vecný obsah banka, Väzba Bankové výpisy <-> Platené doklady a Väzba Bankové výpisy <-> Platobné príkazy.

Po dokončení importu bankový výpis zostane v stave editácie a užívateľ si musí sám skontrolovať, či sa jednotlivé platby podľa variabilných symbolov správne spárovali s predpismi a platobnými príkazmi, a pokiaľ nie, tak si dohľadať a spárovať ručne, napr. pomocou funkcií Platobný príkaz a Platba v lište navigátora v dolnej časti záložky Obsah.

V okamžiku ukládání bankovního výpisu se s každým použitým souborem provede akce nadefinovaná parametrem "Soubor výpisu po zpracování:" v nastavení použitého bankovního ovladače. Akce se provede vždy; například pokud máte v parametrech ovladače nastavenou variantu "Smazat", soubor se z disku odstraní i v případě, že všechny řádky z něj naimportované před uložením výpisu odstraníte. Z tohoto důvodu může být vhodnější používat nastavení ovladače "Přesunout do vybrané složky", abyste nechtěně smazaný soubor nemuseli stahovat znovu z banky. (Dokud bankovní výpis neuložíte, žádný soubor se nepřesune ani nesmaže.)

Pokud je výpis distribuován jako archivní (ZIP) soubor, smaže se takový soubor pouze v případě, že obsahuje právě jeden bankovní výpis. Pokud jich obsahuje více, archivní soubor se nesmaže (aby uživatel nepřišel o data obsažená v ostatních výpisech).

Párovať platby Ctrl +Enter

Funkcia na dohľadanie a spárovanie predpisov platieb s daným riadkom bankového výpisu pre všetky riadky, ktoré sú zatiaľ bez predpisu. Je k dispozícii iba v editačnom režime.

Ako pri vyhľadávaní potenciálneho dokladu na spárovanie postupuje (tzn. v akých dokladoch hľadá, akú zhodu posudzuje a čo sa stane, ak je takých vyhovujúcich dokladov vyhľadaných viac), je podrobne vr. príkladov popísané v popise parametrov. Viď parametre pre automatické párovanie.

Jedna z možností, ako dohľadať zodpovedajúci predpis platby, pokiaľ nebol vyhľadaný ihneď pri zadávaní riadka BV. Automatické vyhľadanie a ďalšie možnosti vyhľadania viď Väzby: Bankové výpisy <-> platené doklady.

Túto možnosť s výhodou využijete napr. vtedy, pokiaľ máte väčšie množstvo platieb, ktoré hradíte vopred bez predpisu a daňový doklad dostanete až neskôr po zaplatení a dodatočne potrebujete platbu s predpisom spárovať.

Nový daň. z.list Ctrl +Z

Funkcia na rýchle vystavenie nového dokladu k aktuálnemu záznamu priamo z tejto agendy s automatickým návratom späť. V tomto prípade pre rýchle vystavenie nového daňového zálohového listu k aktuálnemu riadku bankového výpisu rovno z tejto agendy s automatickým návratom späť do riadka bank. výpisu. Funkcia je k dispozícii iba v needitačnom režime v subzáložke Obsah.

Slúži na vykonanie zdanenia doposiaľ nezdanenej zálohy zaplatenej daným riadkom BV. Nový DZL možno vytvoriť len k riadku, ktorý môže byť platbou zálohy (tzn. neplatí iný doklad, ani nebol dosiaľ použitý na vystavenie iného DZL, tzn. položka Stav má hodnotu Bez predpisu). Postup zdanenia zálohy zaplatenej bankou viď Zdanenie zálohy (vystavenie DZL), riadková korekcia.

Funkcia vyvolá agendu daňových zálohových listov, otvorí ju "cez" agendu bankových výpisov a prejde priamo do zadania nového daňového zálohového listu. Pozor, v tomto prípade sa agenda DZL vyvoláva priamo v špeciálnom režime zadania nového záznamu, kedy je zobrazená bez hlavných záložiek a umožňuje len pridanie nového dokladu. Niektoré údaje sú predvyplnené podľa zdrojového bankového výpisu. Po uložení nového záznamu (príp. stornovaní zadania nového dokladu) sa takto otvorená agenda automaticky zatvorí a systém sa vráti späť do agendy Bankové výpisy, z ktorej bola funkcia vyvolaná. Takže môžete ihneď pokračovať zadaním prípadného ďalšieho DZL k ďalšiemu riadku BV.

Ide o podobnú situáciu, ako keď používate Zástupcu typu "Jeden nový".

Účtovníctvo

F6

alebo

Shift +F6

Pomocou tejto funkcie si môžete vyvolať agendu účtovníctva a uskutočňovať ďalšie akcie s účtovnými zápismi aktuálneho dokladu resp. tu aktuálneho riadka aktuálneho dokladu. Funkcia je k dispozícii iba vtedy, ak je aktívna subzáložka Zaúčtovanie riadkov.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

 • otvoriť tu - otvorí agendu účtovníctva "cez" agendu zdrojového dokladu
 • otvoriť samostatne.

Podľa tejto voľby a podľa toho, či sú účtovné zápisy žiadosti alebo nie (viď položka Žiadosť v zozname zaúčtovania), funkcia vyvolá agendu účtovných žiadostí alebo účtovného denníka a otvorí ju buď "cez" agendu zdrojového dokladu alebo samostatne. Tu sú potom k dispozícii všetky funkcie danej účtovnej agendy. Ak nie je stav zaúčtovania v prípade všetkých zápisov rovnaký (tzn. niektoré sú ešte žiadosti a iné už nie), zobrazí sa dialógové okno, v ktorom zvolíte, čo si prajete aktuálne otvoriť:

Takto odtiaľ vyvolaná účtovná agenda sa otvorí rovno s prednastaveným obmedzením, tzv. červeným obmedzením, a to za všetky tie účtovné zápisy daného dokladu, ktoré otvorenej agende patria. Toto červené obmedzenie však môžete v záložke Obmedzenie vyvolanej účtovnej agendy štandardne zrušiť (vyčistiť) a získať záznamy na základe ľubovoľného iného obmedzenia, prípadne úplne bez obmedzenia (a mať tak k dispozícii zoznam všetkých existujúcich účtovných zápisov a pod.).

Funkcia teda pracuje podobne ako rovnomenná funkcia v záložkách Zaúčtovanie v iných agendách.

Vlož dátum/užívateľa Ctrl+Q Je k dispozícii iba v editačnom režime. Vloží do textu zadávaného záznamu aktuálny dátum, čas a identifikáciu aktuálne prihláseného užívateľa. Funkcia je k dispozícii len vtedy, keď fókus stojí aktuálne v nejakej položke typu poznámka (Memo), pokiaľ nejaká taká je v údajoch záznamov danej agendy k dispozícii (môže ísť tiež o užívateľsky definovateľnú položku).