Bankové výpisy- záložka Zoznam

Seznam zadaných bankovních výpisů omezený a tříděný dle zvoleného (nastaveného) omezení v záložce Omezení. V hornej časti záložky je k dispozícii informačný panel, vedľa neho obmedzovací panel. Tu sú o. i. zobrazené informácie o aktuálne použitom obmedzení. Nad informačným panelom môže byť k dispozícii panel pre fulltextové hľadanie.

V zozname sú ku každému záznamu uvedené jeho základné údaje. Význam jednotlivých tu zobrazených položiek vyplýva z ich názvu alebo z ich popisu v záložke Detail. Tu popíšeme iba nasledujúce:

Názov Popis
Číslo dokladu Číslo dokladu. Novo vytváraný doklad má uvedené "bez čísla". Číslo je mu pridelené po uložení (ide o interné číslo pridelené systémom, okrem toho môže mať bankový výpis zadané tzv. Externé číslo, viď ďalej).
Celkom kredit/debet Celková suma kreditu/debetu na zadanom bankovom výpise.
Celkom kredit/debet (lok.)

Celková suma kreditu/debetu na zadanom bankovom výpise uvedená v lokálnej mene.

Spôsoby prepočtu, použitý kurzový lístok vzhľadom ku vzťažnej mene závisia na nastavení denominácií pre jednotlivé meny v kurzovom lístku atď. viď kap. Vecný obsah-Cudzie meny - denominácie, EUR.

Vytvoril Užívateľ, ktorý daný doklad vytvoril.
Opravil Užívateľ, ktorý daný doklad naposledy opravil, pokiaľ bol doklad opravovaný.

Okrem výrobcom dodávaných stĺpcov si môžete nadefinovať vlastné podľa potreby, viď definovateľné stĺpce.

Pod zoznamom môže byť Panel na vyhľadávanie, triedenie. Za akých okolností je k dispozícii a čo pre neho ďalej platí, viď popis daného panela.

V spodnej časti záložky Zoznam môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov zoznamu pre túto agendu. Zobrazenie daného panela závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa. Popis položiek základnej definície panela je uvedený v popise hornej časti záložky Detail, základné definície.

Funkcie k tejto záložke:

Zo štandardizovaných:

Názov Kl. Ik. Je Doplňujúci popis:
Help F1
Nový F2

Popis pridávaných položiek viď záložka Detail.

Vystaviť nový doklad nemožno do radu k bankovému účtu, ktorý bol pre zadané obdobie vystavenia dokladu uzavretý Uzávierkou bankových účtov.

Detail / Zoznam F3
Opraviť F4

Popis opraviteľných položiek viď záložka Detail.

Ako bolo povedané v kap. Vecný obsah - bankové výpisy, riadky bankových výpisov sa v niektorých smeroch chovajú ako samostatné doklady, pričom každý má inú zdrojovú skupinu (source group) pre saldokontné párovanie. Preto, ak je realizovaná taká oprava riadka bankového výpisu, ktorá vyvoláva následné preúčtovanie, platí, že sa nevyvolá preúčtovanie pre celý bankový výpis, ale len pre daný riadok. Preúčtovanie celého bankového výpisu by bolo zbytočné, a pretože by znamenalo jeho vrátenie do žiadostí z denníka, mohlo by sa tým pádom prísť aj o prípadné ručne realizované zmeny v párovaní (systém prideľovania zdrojových skupín a možný dôsledok opráv na ručne realizované zmeny v párovaní viď podrobne kap. Párovanie dokladov do saldokontných skupín).

Opravy dokladov môžu byť celkom alebo čiastočne zakázané, pokiaľ je daný doklad vystavený v rade k bankovému účtu, ktorý bol pre zadané obdobie vystavenia dokladu uzatvorený Uzávierkou bankových účtov.

Taktiež môžu byť obmedzené opravy riadkov, kde už môžu existovať na riadky väzby (napr. zaplatenia). Buď sa zmena (zmazanie nedovolí), alebo sa zruší väzba o zaplatení.

Ďalej, pokiaľ opravujete údaje podstatné pre dohľadanie platobného príkazu, môže prísť k zrušeniu väzby na pôvodný platobný príkaz, a môže byť dohľadaný iný zodpovedajúci, príp. si ho dohľadáte ručne, ďalej viď popis funkcie Platobné príkazy v lište navigátora v záložke Obsah.

Môže ísť o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností opráv dostupných v tejto agende. Jednotlivé možnosti sa líšia tým, ktoré všetky položky je pomocou nich možné opravovať a ďalej, či ide o opravu jedného záznamu alebo o hromadnú opravu označených. K provádění hromadných oprav mít uživatel přidělené privilegium Použít hromadné opravy.

Tlač, export

F5

alebo

Shift +F5

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť funkciu podľa požadovaného typu výstupu:

Vymazať F8

Mazať nemožno doklady vystavené v rade k bankovému účtu, ktorý bol pre zadané obdobie vystavenia dokladu uzavretý Uzávierkou bankových účtov.

Ďalej vymazať nie je možne doklady, ktoré sú vystavené do obdobia, za ktoré je rad plateného dokladu už uzavretý uzávierkou fakturácie, resp. uzávierkou ostatných príjmov/výdajov.

Skopírovať F9 Pokiaľ je kopírovaný doklad, ktorý už má riadky, nie je možné meniť položku Vlastný účet.
Občerstviť F11
Nájsť doklad F7 -
Označiť všetko - - Jedna z možností vyvolania hromadného označovania záznamov, podrobný popis označovania viď kap. - Označovanie v needitovateľných zoznamoch.
Nájsť Ctrl +F7 Tu ide o hľadanie podľa obmedzujúcich prvkov.
Nájsť ďalší Shift +F7
Autom. správy Ctrl+F12 - Funkcia na prácu s definíciami automatických správ. Je k dispozícii iba vtedy, ak existuje nejaký kontrolný bod pre danú agendu, ďalej viď všeobecný popis funkcie Autom. správy.
Nastavenie tlače po uložení - - Funkcia slúži na nastavenie akcie, ktorá sa má vykonať po uložení záznamu v danej agende. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatnú kap. - Nastavenie tlače po uložení záznamu.
Vytvoriť správu Ctrl +M -  
Sledovanie zmien

Ctrl +S

alebo

Shift +Ctrl +S

-

Funkcia na zobrazovanie a prácu so záznamami vykonaných zmien.

Je k dispozícii len vtedy, ak sa používa sledovanie zmien, viď čo je potrebné na prevádzku sledovania zmien. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatná kap. - Sledovanie zmien v agendách.

Ďalšie špeciálne funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Hľadať hodnotu v zozname Ctrl +F Funkcia na hľadanie hodnoty v zozname. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako ju je možné vyvolať, viď popis funkcie.