Popis ovládača CZ_ABO.hbd

Parametre tohto ovládača sú usporiadané do nasledujúcich záložiek:

Obsiahnuté záložky: Platobné príkazy Bankové výpisy Všeobecné

Prípony príkazov pre tento ovládač:

 • Prípona príkazov - *.KPC, resp. *.DUZ,*.CSV (podľa banky)
 • Prípona výpisov - *.GPC

Platobné príkazy

Názov Doplňujúci popis
Cesta pre ukladanie vygenerovaného platobného príkazu

Tu je potrebné zadať platné meno adresára vrátane disku a koncovej spätnej lomky. Adresár musí byť vytvorený.

Driver ukladá platobné príkazy v jednom dni do rovnakého súboru (názov súboru sa konštruuje z aktuálneho dátumu a čísla klienta). Aby sa súbor neprepisoval pri prípadnom generovaní viacej platobných príkazov v jednom dni, ukladajú sa príkazy generované v jednom dni do súborov s odlišnými názvami, čo je zabezpečené pridaním suffixu '_' + celé číslo na dve pozície. Tj. pokiaľ už v danej ceste súbor toho mena existuje, vytvorí sa nový so suffixom, ktorý sa postupne zvyšuje. Tj. súbor príkazu vypadá napr. 08030000_02.KPC.

Prípona súboru platobného príkazu Východisková hodnota je KPC. Vygenerované súbory budú mať tu zadanú príponu. Aké súbory vzniknú, ovplyvňuje tiež nastavenie režimu SEPA, viď ďalej.
Prípona súboru zahraničného príkazu K dispozici jen pro některé banky, pro které je tvorba zahr. plat. příkazu přes tento ovladač podporována, viz tabulka v kap. Homebanking - Přehled podle ovladačů. Východisková hodnota je rôzna podľa toho, pre akú banku má byť daný ovládač používaný, viď nastavenie na záložke Všeobecné. Vygenerované súbory zahr. príkazu budú mať tu zadanú príponu.
Prípona súboru príkazu SEPA Východisková hodnota je XML. Vygenerované súbory budú mať tu zadanú príponu.
Po exporte spustiť Po vlastnom exporte je možné spustiť externý program, napríklad program, ktorý rovno umožní vytvorený el. platobný príkaz odoslať do banky (zodpovedajúca stránka www). Vo volaní programu možno využívať parametre - viď popis pri funkcii Parametre.
Režim SEPA

Slouží pro realizaci SEPA plateb přímo v rámci tohoto ovladače. Sú tu k dispozícii nasledujúce možnosti:

 • Nepoužívat SEPA ISO XML - formát SEPA ISO XML nebude používán.
 • Používat jen SEPA ISO XML - formát SEPA ISO XML bude používán pro všechny příkazy.
 • SEPA ISO XML jen pro příkazy do oblasti SEPA - formát SEPA ISO XML bude používán pouze pro příkazy, které jsou vystaveny na firmu, jež má v adrese sídla uvedenu zemi náležející do oblasti SEPA.
 • SEPA ISO XML pro všechny zahraniční příkazy - formát SEPA ISO XML bude používán pro všechny zahraniční příkazy.

U jiných režimů než Nepoužívat SEPA ISO XML se Lokální platba v EUR považuje také za SEPA platbu a vyexportuje se v XML.

Podľa tohto nastavenia sa potom vytvárajú výstupné súbory: pokiaľ sa v príkaze nájdu riadky, ktoré podľa vyššie uvedeného nastavenia spadajú do spracovania pomocou SEPA XML, tak sa pre ne vytvorí adekvátny súbor. V dôsledku tým pádom môžu pre platby vzniknúť až tri súbory (domáce/zahraničné a SEPA XML).

Pokud nastavíte formát výpisů na SEPA, je třeba zkontroloval, že jsou vyplněny následující položky v Adresáři firem Název firmy, IBAN, Ulice, Město a Kód země.

Kódovanie SEPA XML

Vzhľadom k tomu, že jednotlivé banky podporujúce komunikáciu podľa ISO 20022 môžu vyžadovať rôzne spôsoby kódovania znakov v platobných príkazoch, je potrebné podľa informácií z konkrétnej banky vybrať v tejto položke zodpovedajúcu znakovú sadu, v ktorej bude platobný príkaz vytvorený. K dispozícii sú tieto možnosti:

 • WINDOWS_1250
 • UTF_8
 • ISO_8859_2
 • CP_852
 • CP_895
 • UTF_16

Východisková hodnota je UTF_8.

Formát příkazu SEPA

Verze formátu zprávy (rovněž dle ISO 20022). K dispozícii sú tieto možnosti:

 • pain.001.001.02 (CustomerCreditTransferInitiationV02)
 • pain.001.001.03 (CustomerCreditTransferInitiationV03)

Je zapotřebí zvolit formát podporovaný konkrétní bankou. Výchozí hodnota je pain.001.001.03.

Odstraňovať diakritiku v ISO XML súbore

Parameter, ktorý určuje, či vo vygenerovanom platobnom príkaze budú znaky bez diakritiky. Východisková hodnota je Áno.

Platobné príkazy bez diakritiky vyžadujú napr. banky Tatrabanka, Unicredit a i.

Nevyplnené kódy krajín nahradzovať kódom lokálnej krajiny v ISO XML súbore Primárně systém ABRA Gen do platebního příkazu ISO XML přebírá kód země z položky Kód země na firmě, která je zadána na platebním příkazu. Pokiaľ krajina na firme nie je vyplnená, je možné pomocou tohto parametra zvoliť, aby sa do platobného príkazu prevzala lokálna krajina z agendy Firemné údaje.
V popise platby nahradzovať znaky

K dispozícii len pre banku Waldviertel Sparkasse (volí sa na záložke Všeobecné, viď ďalej).

Umožňuje nastaviť na záložke nahradenie znakov v popise platby. Tzn. užívateľ môže zadať, že vymenované znaky sa nahradia iným znakom (ide o časť "AV:" vo vyexportovanom súboru platobného príkazu). Typicky sa do popisu platby uvádza odkaz na doklad napr. FP-8/2009.

Pri vytváraní platobného príkazu v CZ_ABO pre Fio banku platí, že ak sú v názve firmy znaky "&", nahradia sa medzerou.

Pri vytváraní platobného príkazu v CZ_ABO pre Českú sporiteľňu a mBank platí, že popis platby v súbore platobného príkazu môže byť len 35 znakov dlhý. Teda driver popis platby do súboru pre spomenuté banky vytvára nasledovne: "AV:" plus prvých 32 znakov z popisu platby zadanom na platobnom príkaze v systéme ABRA Gen.

Zahraničné platby s prenosom informácie do položky "Informácia klienta pre banku".

Ovládač CZ_ABO umožňuje vytvárať i zahraničné platby s vyplnenou položkou Informácia klienta pre banku. Táto možnosť je v systéme ABRA Gen riešená pomocou definovateľných položiek dohodnutého mena ClientInfo vytvorených k riadku plat. príkazu. Ak taká položka existuje a je naplnená pomocou užívateľského formulára na platobnom príkaze, ovládač na ňu reaguje. Ďalej viď Prenos informácie do položky "Informácia klienta pre banku".

Bankové výpisy

Názov Doplňujúci popis
Cesta k dátam bankového výpisu Tu je potrebné zadať platné meno adresára vrátane disku a koncovej spätnej lomky. Adresár musí byť vytvorený.
Prípona súboru výpisu

Východisková hodnota je GPC. Exportované výpisy musia mať príponu zhodnú s tu zadanou príponou.

Jaké soubory budou načítány, ovlivňuje též nastavení režimu SEPA, viz dále.
Přípona souboru výpisu SEPA ISO XML

Východisková hodnota je XML. Exportované výpisy musia mať príponu zhodnú s tu zadanou príponou.

Orezávať nuly zľava na VS Pokiaľ zatrhnete túto predvoľbu, bude ovládač orezávať všetky nuly zľava na variabilných symboloch na výpisoch z účtov. Nastavenie nemá žiadny vplyv na vytvárané platobné príkazy.
Pred importom spustiť Pred vlastným importom je možné spustiť ľubovolný externý program. Zadaný program sa spustí ešte pred vyhľadaním importných súborov. Túto vlastnosť je teda možné využiť na spustenie programu, ktorý sťahuje výpisy z banky.
Rozpoznávať číslo vlastného bankového účtu

Ak je začiarknuté, do BV sa naimportujú len tie riadky BV, na ktorých je uvedené číslo bank.účtu rovnaké, ako je číslo bank.účtu zadané užívateľom ručne na hlavičke BV. Pokiaľ je nezačiarknuté, naimportujú sa všetky.

Východiskový stav začiarknutia sa môže líšiť podľa banky. Napr. kontrola vlastného bankového účtu je defaultne vypnutá v prípade Českej sporiteľne, pri ČSOB a eBanky je zapnutá.

Vykonávať konverziu čísla vlastného účtu

Číslo vlastného účtu a číslo účtu protistrany môže byť v súbore s importovaným bank. výpisom uložené vo vnútornom formáte ABO alebo v edičnom formáte. Ak je číslo účtu uložené vo vnútornom formáte, tak je potrebné uvedené prepínače začiarknuť.

Elektronické výpisy v ABO formáte je možné z banky získať vo vnútornom alebo edičnom formáte. Oba tieto formáty sú v podstate totožné – jediný rozdiel je vo formáte čísel účtov, v akom sú v elektronickom výpise uložené. Čísla účtov sú v elektronickom výpise vo vnútornom formáte ukladané podľa kľúču 16; 14; 15; 12; 7; 8; 9; 10; 11; 13; 1; 2; 3; 4; 5; 6. To znamená, že 16. znak čísla účtu (zľava doprava) je na výpise uvedený na prvom mieste (zľava doprava), atď. Prevedenie čísel účtov do štandardnej podoby sa deje až v okamihu importu elektronického výpisu do Ekonomického systému.
V elektronickom výpise z bankového účtu v edičnom formáte sú čísla účtov uvedené v štandardnej podobe. Napríklad bankový účet číslo 13825001 je vo vnútornom formáte uvedený ako 1002001385000000 a v edičnom formáte ako 0000000013825001.

Východiskový stav začiarknutia sa môže líšiť podľa banky. Napr. je defaultne začiarknuté pre ČS, KB, eBanku.

Vykonávať konverziu čísla účtu protistrany
Popis platby preberať z Dostupné len pre banku ČSOB. Umožňuje nastaviť, z akého riadka súboru sa má preberať popis platby pri importe textu z bank.výpisu pomocou homebankingu.
Dátum platby preberať z

Možnosť nastaviť, odkiaľ preberať dátum dokladu na riadok bankového výpisu pri importe bankových výpisov:

 • pole Dátum účtovania
 • pole Valuta
 • pole Dátum splatnosti

  Východisková je prvá voľba, teda "Dátum účtovania" z vety 074. Podľa informácií z banky, je dátum účtovania dátum, kedy skutočne Komerční banka transakciu zaúčtovala a s týmto dátumom je na výpise. Okrem toho je pri každej transakcii v transakčnej vete 75 "Dátum odpísania" (dátum, kedy bola platba odpísaná z banky odosielateľa).

Klient odoslal platbu v pondelok 7.1.2013 z ČSOB na účet v KB. Platba bola teda odpísaná 7.1., ale do KB mohla doraziť až nasledujúci deň 8.1. a 8.1. bola na výpise. Následne je teda v transakčnej vete dátum odpísania 7.1., samozrejme rozhodujúci je dátum účtovania z hlavičky 8.1.

Meno defaultného súboru Viac viď Defaultný importný súbor.
Režim SEPA

Možnost nastavit zda má být využíván režim SEPA. Lze zvolit následující hodnoty:

 • Nepoužívat výpis SEPA ISO XML - pokud je nastavena tato hodnota, režim SEPA pro výpisy nebude používán.
 • Používat pouze výpis SEPA ISO XML - pokud je nastavena tato hodnota, budou se importovat výpisy pouze ve formátu SEPA ISO XML.
 • Používat oba formáty naráz - v tomto módu jsou v adresáři očekávány oba formáty. Pokud systém ABRA Gen najde pouze jeden z nich, výpis se nenačte.
Soubor výpisu po zpracování

Nastavení, co se má se souborem výpisu stát po zpracování. Možnosti jsou následující:

 • neprovádět žádnou akci
 • přesunout soubor do jiné složky (v tom případě je nutné ještě nastavit cestu do této složky, viz parametr Soubor výpisu přesunout do složky)
 • smazat
Soubor výpisu přesunout do složky Složka, do které se má soubor výpisu přesunout po zpracování. Relevantní pouze v kombinaci s nastavením předchozího parametru na "Přesunout soubor do jiné složky".

Všeobecné

Názov Doplňujúci popis
Banka Tu je potrebné nastaviť, pre akú banku budete daný ovládač využívať, keďže v rámci týchto bankových ústavov existujú drobné odlišnosti v použití bankového klienta a v tvare súborov.
Číslo odberateľa Odberateľské číslo pridelené bankou.
Pevná časť kódu Údaj pridelený bankou.
Číslo pobočky Číslo pobočky banky, ktorá vedie účet klienta.
Pridelené čísla úč.súborov Interval čísel účtových súborov pridelených bankou.
Číslo klienta Klientské číslo pridelené bankou.