Popis ovládača SK_MultiCash.hbd

Tento ovládač je nástupcom staršieho ovládača SK_MtCash.hbd.

Parametre tohto ovládača sú usporiadané do nasledujúcich záložiek:

Obsiahnuté záložky: Všeobecné Platobné príkazy Bankové výpisy

Prípony príkazov pre tento ovládač:

 • Prípona príkazov - tuzemské: *.SKI, zahraničné: *.SKA (definovateľná)
 • Prípona výpisov - *.STA (definovateľná)

Všeobecné

Názov Doplňujúci popis
Banka a verzia

Tu je potrebné nastaviť, pre akú banku budete daný ovládač využívať, keďže v rámci jednotlivých bankových ústavov existujú drobné odlišnosti v použití bankového klienta a v tvare súborov, a ďalej zvolíte verziu, ak je pre danú banku k dispozícii viac ako jedna.

Banky ČSOB a VÚB automaticky podporujú import platieb SEPA.

Vytvárať zahr. platobné príkazy pre platby v tuzemsku v cudzej mene Riešenie požiadavky, aby bankový ovládač generoval zahraničné platobné príkazy (*.CFA) z korunového účtu. Ak chce zákazník uskutočniť platbu v cudzej mene z korunového účtu a položka nie je začiarknutá, systém vygeneruje tuzemský platobný príkaz (*.CDF). Pokiaľ však banka požaduje zahraničný plat. príkaz, je možné začiarknuť túto položku.
Predčíslie pre zahraničné platby Predčíslie, ktoré je potrebné pre generovanie platieb do zahraničia. Len pre niektoré bankové ústavy.
Štrukturovaný formát bankového výpisu Ovplyvňuje import variabilných symbolov. Len pre niektoré bankové ústavy, napr. UniCredit Bank CZ.
Zadať spoločný popis účtu príjemcu

Ak je voľba začiarknutá, tak sa pri exporte platobných príkazov (PLP) zobrazí dialóg na zadanie textu a zadaný text sa zapíše do súboru s plat. príkazom na koniec riadka "UK:".

Použitie: pri generovaní PLP je kreditný účet (účet príjemcu) identifikovaný takto: UK:000006 7523566011 TEXT. Prvé dve položky v časti "UK:" sú podľa definície formátu povinné, tretia TEXT je nepovinná a ide o voliteľný text, max. 20 znakov. Tá nepovinná má význam "skratka účtu príjemcu" alebo "popis účtu príjemcu" a ak sa vynechá, banka (napr. TABA) do následného BV vloží automaticky názov účtu príjemcu (samozrejme len pre vnútrobankové transakcie, kde názov príjemcu pozná), čo býva väčšinou meno fyzickej osoby. Účtovníčka i iní vo firme tak môžu vidieť, ktorý zamestnanec dostáva akú mzdu na účet netto, i keď je to v danej firme neverejná informácia a do PLP sme ju neuviedli. Je tomu možné zabrániť tak, že TEXT sa do spomenutej nepovinnej položky vyplní, čo umožňuje práve táto položka.

Formát BusinessNet Len pre niektoré bankové ústavy, napr. UniCredit Bank CZ.
Formát výpisu MT940_SEPA Umožní importovať bankové výpisy v tomto formáte. Voľba je dostupná len pre Tatra Banku.

Platobné príkazy

Názov Doplňujúci popis
Cesta pre ukladanie vygenerovaného platobného príkazu

Tu je potrebné zadať platné meno adresára vrátane disku a koncovej spätnej lomky. Adresár musí byť vytvorený.

Ovládač vytvára súbory platobných príkazov so štruktúrou s menom RR_MM_DD_NN, kde NN je poradové číslo v rámci dňa od 1 do 99 (takže ak je v jednom dni viacero súborov, neprepisujú sa). Od verzie 9.01 je táto funkcionalita podporovaná pre všetky banky, ktoré tento driver podporuje.

Po exporte spustiť Po vlastnom exporte je možné spustiť externý program, napríklad program, ktorý rovno umožní vytvorený el. platobný príkaz odoslať do banky (zodpovedajúca stránka WWW). Vo volaní programu možno využívať parametre - viď popis pri funkcii Parametre.
Prípona súboru tuzemského príkazu Východisková hodnota je SKI. Vygenerované súbory budú mať tu zadanú príponu. Aké súbory vzniknú, ovplyvňuje tiež nastavenie režimu SEPA, viď ďalej.
Prípona súboru zahraničného príkazu Východisková hodnota je SKA. Vygenerované súbory budú mať tu zadanú príponu.
Prípona súboru príkazu SEPA Východisková hodnota je XML. Vygenerované súbory budú mať tu zadanú príponu.
Krátke označenie účtu

Textový reťazec. Používa sa napr. pre rozpoznávanie vlastného čísla účtu porovnaním s interným číslom účtu uvedeným v parametroch drivera ako "Krátke číslo účtu", tzn. pokiaľ sa účet vo výpise zhoduje s interným číslom, príjme sa. Jedna z možností rozpoznávania čísla účtu. Viď tiež parameter Rozpoznávať číslo vlastného bankového účtu.

Pri banke Commerzbank je potrebné uviesť vrát. meny (napr. 133106022700CZK) a porovnáva sa s údajom z poľa :25: vrátane identifikácie meny.

Režim SEPA

Slouží pro realizaci SEPA plateb přímo v rámci tohoto ovladače. Sú tu k dispozícii nasledujúce možnosti:

 • Nepoužívat SEPA ISO XML - formát SEPA ISO XML nebude používán.
 • Používat jen SEPA ISO XML - formát SEPA ISO XML bude používán pro všechny příkazy.
 • SEPA ISO XML jen pro příkazy do oblasti SEPA - formát SEPA ISO XML bude používán pouze pro příkazy, které jsou vystaveny na firmu, jež má v adrese sídla uvedenu zemi náležející do oblasti SEPA.
 • SEPA ISO XML pro všechny zahraniční příkazy - formát SEPA ISO XML bude používán pro všechny zahraniční příkazy.

U jiných režimů než Nepoužívat SEPA ISO XML se Lokální platba v EUR považuje také za SEPA platbu a vyexportuje se v XML

Podľa tohto nastavenia sa potom vytvárajú výstupné súbory: pokiaľ sa v príkaze nájdu riadky, ktoré podľa vyššie uvedeného nastavenia spadajú do spracovania pomocou SEPA XML, tak sa pre ne vytvorí adekvátny súbor. V dôsledku tým pádom môžu pre platby vzniknúť až tri súbory (domáce/zahraničné a SEPA XML).

Pokud nastavíte formát výpisů na SEPA, je třeba zkontroloval, že jsou vyplněny následující položky v Adresáři firem Název firmy, IBAN, Ulice, Město a Kód země.

Kódovanie SEPA XML

Vzhľadom k tomu, že jednotlivé banky podporujúce komunikáciu podľa ISO 20022 môžu vyžadovať rôzne spôsoby kódovania znakov v platobných príkazoch, je potrebné podľa informácií z konkrétnej banky vybrať v tejto položke zodpovedajúcu znakovú sadu, v ktorej bude platobný príkaz vytvorený. K dispozícii sú tieto možnosti:

 • WINDOWS_1250
 • UTF_8
 • ISO_8859_2
 • CP_852
 • CP_895
 • UTF_16

Východisková hodnota je UTF_8.

Formát příkazu SEPA

Verze formátu zprávy (rovněž dle ISO 20022). K dispozícii sú tieto možnosti:

 • pain.001.001.02 (CustomerCreditTransferInitiationV02)
 • pain.001.001.03 (CustomerCreditTransferInitiationV03)

Je zapotřebí zvolit formát podporovaný konkrétní bankou. Výchozí hodnota je pain.001.001.03.

Odstraňovať diakritiku v ISO XML súbore

Parameter, ktorý určuje, či vo vygenerovanom platobnom príkaze budú znaky bez diakritiky. Východisková hodnota je Áno.

Platobné príkazy bez diakritiky vyžadujú napr. banky Tatrabanka, Unicredit a i.

Nevyplnené kódy krajín nahradzovať kódom lokálnej krajiny v ISO XML súbore Primárně systém ABRA Gen do platebního příkazu ISO XML přebírá kód země z položky Kód země na firmě, která je zadána na platebním příkazu. Pokiaľ krajina na firme nie je vyplnená, je možné pomocou tohto parametra zvoliť, aby sa do platobného príkazu prevzala lokálna krajina z agendy Firemné údaje.

Ak je platobný príkaz na viacero dokladov, je v texte avíza platby (riadok "AV") informácia, že ide o viacero platených dokladov, za ktorým je doplnený zoznam platených var. symbolov (max. cca 90 znakov).

V ovládači SK_Multicash pre banku Tatra banka a Slovenská sporiteľňa platí: pri generovaní zahraničného plat.príkazu s viacerými platbami sú jednotlivé platby oddelené znakom $.

Bankové výpisy

Názov Doplňujúci popis
Cesta k dátam bankového výpisu Tu je potrebné zadať platné meno adresára vrátane disku a koncovej spätnej lomky. Adresár musí byť vytvorený.
Pred importom spustiť Pred vlastným importom je možné spustiť ľubovolný externý program. Zadaný program sa spustí ešte pred vyhľadaním importných súborov. Túto vlastnosť je teda možné využiť na spustenie programu, ktorý sťahuje výpisy z banky.
Prípona súboru výpisu

Východisková hodnota je STA. Exportované výpisy musia mať príponu zhodnú s tu zadanou príponou.

Pre import súboru STA platí: bloky MT942 sa neimportujú. Ide o bloky, ktoré sú identifikované kľúčovým slovom STARTDISP a ktoré sa nemajú do ERP systémov importovať. Ak výpisy obsahujú iba bloky MT942, tak sa z takýchto výpisov nenaimportuje žiadny riadok.

Jaké soubory budou načítány, ovlivňuje též nastavení režimu SEPA, viz dále.
Přípona souboru výpisu SEPA ISO XML

Východisková hodnota je XML. Exportované výpisy musia mať príponu zhodnú s tu zadanou príponou.

Výpis je distribuován jako zip archiv Parametr je třeba zatrhnout, pokud je výpis distribuován bankou (toho času Tatrabankou) jako zazipovaný soubor.
Přípona archivu Nastavuje příponu souboru zazipovaného výpisu. Typicky ZIP.
Orezávať nuly zľava na VS Pokiaľ zatrhnete túto predvoľbu, bude ovládač orezávať všetky nuly zľava na variabilných symboloch na výpisoch z účtov. Nastavenie nemá žiadny vplyv na vytvárané platobné príkazy.
Preberať dátum účtovania Ak je položka začiarknutá, tak sa do dátumu na riadku BV vyplní dátum účtovania BV, ktorý je uvedený v importovanom BV (v súbore, ktorý importujeme). Ak začiarknutá nie je, vyplní sa dátum na riadku BV dátumom obratu položky, ktorý je uvedený v importovanom BV.
Rozpoznávať číslo vlastného bankového účtu

Ide o jednu z možností rozpoznávania čísla účtu.

Ak je začiarknuté, do BV sa naimportujú len tie riadky BV, na ktorých je uvedené číslo bank.účtu rovnaké, ako je číslo bank.účtu zadané užívateľom ručne na hlavičke BV.

Jedna z možností rozpoznávania čísla účtu. Viď tiež parameter Krátke označenie účtu.

Desatinný oddeľovač Možnosť určiť, aký znak bude desatinným oddeľovačom. Defaultne je nastavené ",". Určené pre prípad, keď je v importnom súbore s bankovými výpismi iný desatinný oddeľovač ako čiarka.
Meno defaultného súboru Viac viď Defaultný importný súbor.
Režim SEPA

Možnost nastavit zda má být využíván režim SEPA. Lze zvolit následující hodnoty:

 • Nepoužívat výpis SEPA ISO XML - pokud je nastavena tato hodnota, režim SEPA pro výpisy nebude používán.
 • Používat pouze výpis SEPA ISO XML - pokud je nastavena tato hodnota, budou se importovat výpisy pouze ve formátu SEPA ISO XML.
 • Používat oba formáty naráz - v tomto módu jsou v adresáři očekávány oba formáty. Pokud systém ABRA Gen najde pouze jeden z nich, výpis se nenačte.

Pri banke Slovenská sporiteľňa platí, že pokiaľ je na BV pohyb typu inkaso, tak sa výpis naimportuje, ale bez týchto inkasných pohybov. O tejto skutočnosti je následne užívateľ informovaný.