Popis ovládača SK_VUB_BPS.hbd

Parametre tohto ovládača sú usporiadané do nasledujúcich záložiek:

Obsiahnuté záložky: Platobné príkazy Bankové výpisy

Prípony príkazov pre tento ovládač:

  • Prípona príkazov - *.CDF (definovateľná)
  • Prípona výpisov - *.CDF (definovateľná)

Platobné príkazy

Názov Doplňujúci popis
Cesta pre ukladanie vygenerovaného platobného príkazu Tu je potrebné zadať platné meno adresára vrátane disku a koncovej spätnej lomky. Adresár musí byť vytvorený.
Prípona súboru platobného príkazu Východisková hodnota je CDF. Vygenerované súbory budú mať tu zadanú príponu.
Po exporte spustiť Po vlastnom exporte je možné spustiť externý program, napríklad program, ktorý rovno umožní vytvorený el. platobný príkaz odoslať do banky (zodpovedajúca stránka WWW). Vo volaní programu možno využívať parametre - viď popis pri funkcii Parametre.

Bankové výpisy

Názov Doplňujúci popis
Cesta k dátam bankového výpisu Tu je potrebné zadať platné meno adresára vrátane disku a koncovej spätnej lomky. Adresár musí byť vytvorený.
Prípona súboru výpisu Východisková hodnota je CDF. Exportované výpisy musia mať príponu zhodnú s tu zadanou príponou.
Vo VS orezávať nuly zľava Pokiaľ zatrhnete túto predvoľbu, bude ovládač orezávať všetky nuly zľava na variabilných symboloch na výpisoch z účtov. Nastavenie nemá žiadny vplyv na vytvárané platobné príkazy.
Preberať dátum účtovania

Ak je položka začiarknutá, tak sa do dátumu na riadku BV vyplní dátum účtovania BV, ktorý je uvedený v importovanom BV (v súbore, ktorý importujeme). V opačnom prípade dátum splatnosti.

Podľa technickej podpory banky je možné pole "Dátum účtovania" v štruktúre výpisu považovať za dátum výpisu.

Naplnenie dátumu dokladu na hlavičke BV: Ak sú na všetkých riadkoch výpisu rovnaké dátumy účtovania, preberie sa dátum účtovania do hlavičky BV ako dátum dokladu. Toto sa deje bez ohľadu na to, či je v parametroch ovládača prepínač "Preberať dátum účtovania" začiarknutý.

Rozpoznávať číslo vlastného bankového účtu Ak je začiarknuté, do BV sa naimportujú len tie riadky BV, na ktorých je uvedené číslo bank.účtu rovnaké, ako je číslo bank.účtu zadané užívateľom ručne na hlavičke BV .
Pred importom spustiť Pred vlastným importom je možné spustiť ľubovolný externý program. Zadaný program sa spustí ešte pred vyhľadaním importných súborov. Túto vlastnosť je teda možné využiť na spustenie programu, ktorý sťahuje výpisy z banky.
Meno defaultného súboru Viac viď Defaultný importný súbor.
Soubor výpisu po zpracování

Nastavení, co se má se souborem výpisu stát po zpracování. Možnosti jsou následující:

  • neprovádět žádnou akci
  • přesunout soubor do jiné složky (v tom případě je nutné ještě nastavit cestu do této složky, viz parametr Soubor výpisu přesunout do složky)
  • smazat
Soubor výpisu přesunout do složky Složka, do které se má soubor výpisu přesunout po zpracování. Relevantní pouze v kombinaci s nastavením předchozího parametru na "Přesunout soubor do jiné složky".