Opakované platby - záložka Detail

Záložka zobrazí detailné informácie k aktuálnemu predpisu opakovanej platby zo záložky Zoznam.

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Na žiadostiach platobných príkazov sa zadávajú nasledujúce údaje:

Názov Popis
Pravidelnosť platby

Položka typu skrytý zoznam, z ktorého vyberiete interval opakovania platby:

 • mesačný
 • štvrťročný
 • polročný
 • ročný
 • týždenný
Mesiac V ktorom mesiaci vo zvolenom období sa má platba vykonať. Položka je k dispozícii jedine, ak je v položke Pravidelnosť platby zvolený interval platby štvrťročný, polročný alebo ročný, pričom príslušný mesiac sa zadáva poradovým číslom v rámci zvoleného intervalu.
Deň v mesiaci

Ktorý deň v mesiaci sa má platba realizovať. Položka nie je k dispozícii, ak je v položke Pravidelnosť platby zvolený interval platby týždenný. Platba je potom generovaná v zadaný deň v danom mesiaci, pričom tento môže byť ešte upravený:

 • v závislosti na počte dní v mesiaci
 • v závislosti na nastavení položky Víkendové platby uskutočniť, viď ďalej

Majme opakovanú platbu zadanú ako mesačnú k dátumu 31-vého s tým, že platby vychádzajúce na víkend sa majú generovať pred víkendom. Generujeme požiadavky na platobné príkazy za mesiac apríl. Apríl nemá 31 dní, platba by sa teda generovala k poslednému dňu v mesiaci, tzn. k 30-temu aprílu. Pokiaľ 30-teho apríla vychádza na sobotu, bude požiadavka na platobný príkaz vygenerovaná k dátumu 29.4.

Dni v týždni Začiarknite, ktoré dni v týždni sa majú platby generovať. Položka je k dispozícii jedine, ak je v položke Pravidelnosť platby zvolený interval platby týždenný.
Víkendové platby uskutočniť Položka typu skrytý zoznam, z ktorého vyberiete, k akému dátumu sa má vygenerovať platba, ktorá inak vychádza na víkend, viď príklad vyššie pri položke Deň v mesiaci. Položka nie je k dispozícii, ak je v položke Pravidelnosť platby zvolený interval platby týždenný. Viď tiež príklad pri popise funkcia Generovanie.
Opakované platby

Spôsob opakovania:

 • neobmedzené - tzn. žiadosti o platobný príkaz sa budú generovať, pokiaľ opakovanú platbu nezrušíte, príp. neobmedzíte počet opakovaní niektorou z nasledujúcich možností
 • zadaným počtom opakovaní - v tomto prípade sa sprístupní položka na zadanie požadovaného počtu opakovaní zodpovedajúcej požiadavky na platobný príkaz
 • dátum do kedy opakovať - v tomto prípade sa sprístupní položka na zadanie dátumu, do ktorého opakovať generovanie zodpovedajúcej požiadavky na platobný príkaz
Dátum posledného generovania

Dátum, kedy bola naposledy generovaná platba. Pri novo zadaných opakovaných platbách dátum o jeden deň nižší ako dátum vytvorenia novej opakovanej platby. Automaticky sa aktualizuje po vygenerovaní novej požiadavky z danej opakovanej platby. Do položky možno zadať dátum maximálne o rok starší ako je aktuálny dátum.

Požiadavky vygenerované pre dané obdobie z danej opakovanej platby môžete v prípade potreby vygenerovať znovu tak, že položku Dátum posledného generovania opravíte na dátum nižší, ako dátum požiadavky naposledy generovanej z tejto opakovanej platby, a spustíte znovu generovanie. Pokiaľ ste však predtým vygenerované požiadavky na platobné príkazy nezmazali, budete ich mať potom dvojmo.

Popis Stručný popis pre neskôr generovanú žiadosť platobných príkazov. Zobrazuje sa ako doplňujúca špecifikácia danej žiadosti napr. v záložke Zoznam. Nepovinná položka.
Suma Suma, na ktorú bude žiadosť o platobný príkaz vygenerovaná.
Mena

Mena, v ktorej je suma danej opakovanej platby. Predvypĺňa sa menou nastavenou pre firmu zadanou v hlavičke dokladu alebo menou lokálnou, ale môžete zadať ľubovoľnú inú. Kód meny zadáte buď priamo z klávesnice alebo vyberiete z vyvolaného číselníka Meny. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Pokiaľ je zadaná mena iná ako lokálna, sprístupnia sa položky:

 • Spôsob úhrady dod. poplatkov - viď ďalej
 • Spôsob realizovanej platby - viď ďalej
Krajina Cieľová krajina platby. Kód krajiny zadáte alebo vyberiete z číselníkov krajín. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.)
Firma

Firma z Adresára firiem, už má byť zaplatená uvedená suma. Povinná položka. Pokiaľ na niektorom platobnom príkaze nechcete konkrétnu firmu z nejakého dôvodu uvádzať, môžete využiť nejakú fiktívnu pre tento účel nadefinovanú. Predvypĺňa sa firmou nastavenou vo Firemných údajoch. Kód firmy zadáte buď priamo z klávesnice alebo vyberiete z vyvolaného číselníka firiem-Adresára. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.)

Okrem firmy ďalej môže byť s ohľadom na nastavenie firemných parametrov a splnenie príslušných podmienok:

Účet

Bankový účet partnera alebo cieľový bankový účet, na ktorý bude uvedená suma poukázaná.

Ak má firma zvolená v predchádzajúcej položke zadaný aspoň jeden účet, tento sa predvyplní, pričom ak má zadaných viac ako jeden bankový účet, predvypĺňa sa ten, ktorý je prvý v poradí (poradie účtov danej firmy je nastaviteľné, viď subzáložka Bankové účty firiem v Adresári). K dispozícii je ďalej funkčné tlačidlo , pomocou ktorého môžete vyvolať číselník bankových účtov danej firmy a z neho si vybrať iný, resp. v ňom vykonať ľubovoľné ďalšie úpravy. Predsa však opakovanú platbu môžete zadať aj na ľubovoľný iný účet, ktorý nie je zadaný medzi bankovými účtami zvolenej firmy.

Prebieha kontrola správnosti zadania štruktúry účtu. Kontrola správnosti účtu podľa predpisu NBS sa realizuje len v prípade, že cieľová krajina platby je lokálna krajina.

Banka Bankový účet partnera - názov banky. Teda názov cieľovej banky, v ktorej je vedený účet, na ktorý bude uvedená suma poukázaná. Ak je účet v predchádzajúcej položke niektorým z účtov zadaných k zvolenej firme v Adresári firiem, predvyplní sa názov banky podľa rovnako pomenovanej položky z definície daného účtu.
Ulica, Mesto, PSČ, Krajina Adresa banky. Doplňujúce údaje k bankovému účtu partnera.
Krajina

Kód krajiny zadáte alebo vyberiete z číselníkov krajín. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.)

Špec.symbol Bankový účet partnera - špecifický symbol. Teda špecifický symbol k cieľovému účtu. Ak je účet v predchádzajúcej položke niektorým z účtov zadaných k zvolenej firme v Adresári firiem, predvyplní sa špecifický symbol podľa rovnako pomenovanej položky z definície daného účtu.
SWIFT kód Bankový účet partnera - Swift kód. Teda Swift kód k cieľovému účtu. Ak je účet v predchádzajúcej položke niektorým z účtov zadaných k zvolenej firme v Adresári firiem, predvyplní sa Swift kód podľa rovnako pomenovanej položky z definície daného účtu.
Variabilný symbol Variabilný symbol platby. Pred uložením sa kontroluje, či pre tento typ dokladu a firmu už záznam opakovanej platby s rovnakým variabilným symbolom neexistuje. Pokiaľ áno, užívateľ je upozornený.
Konštantný symbol

Konštantný symbol alebo platobný titul. Zadáte alebo vyberiete z číselníka konšt. symbolov. Povinná položka.

Prevod z účtu Vlastný bankový účet, tzn. účet, z ktorého bude platba vykonaná. Zadáte alebo vyberiete z číselníka bankových účtov.
Spôsob úhrady dod.popl. Spôsob úhrady dodatočných poplatkov. Má význam pre platobné príkazy v cudzej mene.
Spôsob realizovania platby Spôsob realizovania platby. Má význam pre platobné príkazy v cudzej mene.

Opravy:

Opravovať možno bez obmedzenia všetky položky a to aj v prípade, že už boli požiadavky na platobné príkazy z danej opakovanej platby generované. Ak boli vygenerované chybne, je možné ich v agende požiadaviek platobných príkazov zmazať a nechať ich vygenerovať znova (viď popis položky dátum posledného generovania).

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k tejto záložke:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v knihách. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie, pričom po uložení záznamu v závislosti na jeho údajoch môže dôjsť k vyvolaniu nejakej ďalšej automatickej akcie, viď akcie volané po uložení záznamu.

Ďalšie obsiahnuté funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Vlož dátum/užívateľa Ctrl+Q Je k dispozícii iba v editačnom režime. Vloží do textu zadávaného záznamu aktuálny dátum, čas a identifikáciu aktuálne prihláseného užívateľa. Funkcia je k dispozícii len vtedy, keď fókus stojí aktuálne v nejakej položke typu poznámka (Memo), pokiaľ nejaká taká je v údajoch záznamov danej agendy k dispozícii (môže ísť tiež o užívateľsky definovateľnú položku).