Platobné príkazy - záložka Zoznam

Seznam vytvořených platebních příkazů omezený a tříděný dle zvoleného (nastaveného) omezení v záložce Omezení. V hornej časti záložky je k dispozícii informačný panel, vedľa neho obmedzovací panel. Tu sú o. i. zobrazené informácie o aktuálne použitom obmedzení. Nad informačným panelom môže byť k dispozícii panel pre fulltextové hľadanie.

V zozname sú ku každému záznamu uvedené jeho základné údaje. Význam jednotlivých tu zobrazených položiek vyplýva z ich názvu alebo z ich popisu v záložke Detail.

Okrem výrobcom dodávaných stĺpcov si môžete nadefinovať vlastné podľa potreby, viď definovateľné stĺpce.

Pod zoznamom môže byť Panel na vyhľadávanie, triedenie. Za akých okolností je k dispozícii a čo pre neho ďalej platí, viď popis daného panela.

V spodnej časti záložky Zoznam môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov zoznamu pre túto agendu. Zobrazenie daného panela závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa. Popis položiek základnej definície panela je uvedený v popise hornej časti záložky Detail, základné definície.

Funkcie k tejto záložke:

Zo štandardizovaných:

Názov Kl. Ik. Je Doplňujúci popis:
Help F1
Nový F2

Do agendy platobných príkazov nie je možné pridávať nové doklady ručne priamo tu. Pridávajú sa automaticky a to:

Detail / Zoznam F3
Opraviť

F4

alebo

Shift +F4

Popis opraviteľných položiek viď záložka Detail. Opravovať je možné len Dátum splatnosti a Dátum odoslania platobného príkazu a je možné nastavovať príznak Neplatný a príznak Odoslané. Ďalej je možné vymazať jednotlivé platby obsiahnuté v platobnom príkaze. Iné položky, ako sú napr. údaje jednotlivých platieb, opravovať nie je možné.

Ak používate schvaľovanie dokladov, oprava nemusí byť povolená v závislosti od stavu schválenia dokladu a definícií v agende Povolenie opráv. Viď tiež Opravy a mazanie dokladov podliehajúcich schvaľovaniu.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností opráv dostupných v tejto agende. Jednotlivé možnosti sa líšia tým, ktoré všetky položky je pomocou nich možné opravovať a ďalej, či ide o opravu jedného záznamu alebo o hromadnú opravu označených. K provádění hromadných oprav mít uživatel přidělené privilegium Použít hromadné opravy.

Tlač, export

F5

alebo

Shift +F5

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť funkciu podľa požadovaného typu výstupu:

Medzi dodávanými reportmi je tu k dispozícii o. i. nasledujúci:

 • Kniha platobných príkazov (podrobná) - Je možné využiť napr. vo firmách, kde jeden zamestnanec platí a druhý účtuje. Účtovníkovi sa spolu s nezaúčtovaným BV, ktorý nemá riadky spárované so zdrojovým dokladom, odovzdá táto tlačová zostava, aby ľahšie zdrojový doklad dohľadal.
 • Zoznam súhrnne platených dokladov - Vypíše údaje o súhrnnej (zlúčenej) platbe, tzn. o platbe, ktorá vznikla zlúčením niekoľkých dokladov do jednej žiadosti o platobný príkaz, hlavne variabilný symbol a potom i ďalšie položky (napr. názov a bankový účet protistrany, variabilný symbol a sumu zlúčenej platby) a zoznam jednotlivých platených dokladov.
  Po spustení reportu sa zobrazí dialóg "Obmedzenie pre avízo zlúčenej platby", v ktorom je možné, ale nie nutné, špecifikovať riadky platobného príkazu, ktoré sa zobrazia v reporte. Špecifikácia prebieha podľa jedného z kritérií:
  • Názov firmy protistrany - stačí zadať len začiatok názvu firmy.
  • Bankový účet protistrany
  • Variabilný symbol zlúčenej platby.
  • Suma zlúčenej platby
 • Schvaľovanie dokladov - Údaje o priebehoch schvaľovaní zo záložky Schvaľovanie. Má význam len vtedy, pokiaľ máte schvaľovanie dokladov zapnuté a používate ho.
Vymazať F8

Platobné príkazy možno bez obmedzenia mazať.

Ak používate schvaľovanie dokladov, mazanie nemusí byť povolené v závislosti od stavu schválenia dokladu a od definícií v agende Povolenie opráv. Viď tiež Opravy a mazanie dokladov podliehajúcich schvaľovaniu.

Pokiaľ zmažete platobný príkaz, ktorý ste už odoslali do banky, potom stratíte možnosť evidovať si, na aké čiastky sú vystavené dosiaľ neuskutočnené platobné príkazy, nebudete môcť s daným príkazom zviazať uskutočnenú platbu na následnom bankovom výpise a pod.

Skopírovať F9 Do agendy platobných príkazov nie je možné pridávať priamo, viď popis pri funkcii Nový, preto nie je možné ani žiadosti kopírovať.
Občerstviť F11
Označiť všetko - - Jedna z možností vyvolania hromadného označovania záznamov, podrobný popis označovania viď kap. - Označovanie v needitovateľných zoznamoch.
Nájsť Ctrl +F7 Tu ide o hľadanie podľa obmedzujúcich prvkov.
Nájsť ďalší Shift +F7
Aktivity

Ctrl +K

alebo

Shift +Ctrl +K

-

Funkcia na prácu s aktivitami pripojenými k aktuálnemu dokladu (tzn. aktivity, ktoré majú aktuálny doklad v zozname pripojených dokladov v svojej záložke Pripojené doklady). Umožní pripojené aktivity zobrazovať, príp. vystavovať priamo odtiaľ nové s ich automatickým pripojením. Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

 • Otvoriť tu - otvorí agendu aktivít "cez" agendu zdrojového dokladu
 • Otvoriť samostatne

Podrobnejšie viď popis štandardná funkcia Aktivity - menu. Je k dispozícii iba v prípade, keď používate CRM, viď čo je potrebné na prevádzku CRM.

Autom. správy Ctrl+F12 - Funkcia na prácu s definíciami automatických správ. Je k dispozícii iba vtedy, ak existuje nejaký kontrolný bod pre danú agendu, ďalej viď všeobecný popis funkcie Autom. správy.
Nastavenie tlače po uložení - - Funkcia slúži na nastavenie akcie, ktorá sa má vykonať po uložení záznamu v danej agende. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatnú kap. - Nastavenie tlače po uložení záznamu.
Vytvoriť správu Ctrl +M -  
Sledovanie zmien

Ctrl +S

alebo

Shift +Ctrl +S

-

Funkcia na zobrazovanie a prácu so záznamami vykonaných zmien.

Je k dispozícii len vtedy, ak sa používa sledovanie zmien, viď čo je potrebné na prevádzku sledovania zmien. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatná kap. - Sledovanie zmien v agendách.

Ďalšie obsiahnuté funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis
Homebanking Ctrl +Enter

Funkcia na vygenerovanie súboru pre poslanie elektronického platobného príkazu.

Ak sú v zozname nejaké platobné príkazy označené, potom funkcia spracuje označené záznamy, v opačnom prípade spracuje aktuálny záznam. Tu však platí, že každý označený platobný príkaz spracováva individuálne, akoby nad každým z nich bola vyvolaná samostatne funkcia Homebanking. Tzn. generuje pre neho jeden zodpovedajúci súbor platobného príkazu. (Nie je možné z viac dokladov platobných príkazov zostavovať jeden homebankingový súbor, pretože každý doklad platobných príkazov má svoje vlastné hlavičkové údaje.)

Väčšina dodávaných homebankingových ovládačov vie generovať len jeden elektr. platobný príkaz denne. Pokiaľ je tomu inak, potom je toto uvedené v popise daného ovládača.

Podpora tvorby viac nadväzujúcich plat. príkazov denne nie je pri väčšine bankových ústavov ani zmysluplná, pretože väčšina z nich príjem viac ako jedného elektronického súboru pl. príkazov denne neumožňuje.

Systém vygeneruje súbor s platobnými príkazmi vo formáte danom definíciou ovládača, ktorý je priradený k bankovému účtu, z ktorého sa má príkaz uskutočniť. Príslušný súbor bude uložený na ceste, ktorú ste si nadefinovali v parametroch daného ovládača. Tu ho potom budete mať k dispozícii, aby ste ho mohli prostredníctvom bankového klienta (program, pomocou neho komunikujete s bankou) odoslať do banky. Názov súboru sa generuje tak, že sa vezme skratka nastavená v parametroch daného bankového ovládača a k nej sa pridá číslo automaticky vytvorené podľa dátumu generovania.

Z vyššie uvedeného plynie, že pokiaľ nad plat. príkazmi k tomu účtu použijete funkciu Homebanking v ten istý deň opakovane (taktiež, pokiaľ označíte viac dokladov platobných príkazov a vyvoláte funkciu Homebanking), vznikne opakovane súbor s tým istým menom. Pokiaľ systém pri ukladaní súboru zistí, že na cieľovej ceste už súbor s tým istým menom existuje, potom vás na túto skutočnosť upozorní a umožní súbor neuložiť pre prípad, že nejde o chcené pregenerovanie daného súboru.

Táto skutočnosť nie je chybou ani v prípade, že ide o ovládač bankového ústavu, ktorý umožňuje príjem viac súborov pl. príkazov denne, a preto ide o zámernú tvorbu ďalšieho súboru v daný deň, pretože pôvodný súbor s platobnými príkazmi už bol pravdepodobne odoslaný do banky. Pokiaľ ste ho ešte neodoslali, potom si pred generovaním ďalšieho zaistite premiestnenie pôvodného. Iná možnosť by bola pôvodný súbor zmazať a vytvoriť si nový, do ktorého zahrniete znova všetky platobné príkazy za daný deň naraz (pokiaľ sa pri platbách uvádzajú sekvenčné čísla, potom ich prideľovanie možno v rámci generovania súboru väčšinou ovplyvniť, viď popisy jednotlivých ovládačov).

Pokiaľ nebolo možné súbor z nejakého dôvodu vytvoriť, systém túto skutočnosť taktiež oznámi. Dôvodom môže byť napr. neexistencia adresára, nadefinovaného v parametroch ovládača, nedostatočné práva k danej ceste, existencie súboru s tým istým menom, ktorý ale nie je možné prepísať a pod. V takomto prípade najskôr odstráňte príčinu neúspechu a potom môžete funkciu zopakovať.

Pokiaľ sa podarilo súbor vytvoriť, potom sa na spracovaných príkazoch automaticky nastaví príznak Odoslané a Homebanking použitý.

Pri vytváraní platobného príkazu pomocou Homebankingu, sú jednotlivé riadky platobného príkazu v internom XML zoradené podľa poradových čísel riadkov.

Ďalšie špeciálne funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Hľadať hodnotu v zozname Ctrl +F Funkcia na hľadanie hodnoty v zozname. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako ju je možné vyvolať, viď popis funkcie.