Bankové účty - záložka Detail

Zobrazí detailné informácie o aktuálnom bankovom účte zo záložky Zoznam. Položky zadávané ku každému bankovému účtu sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Bankový účet Adresa banky Formuláre

Pokiaľ nie je aktuálne zapnuté zobrazovanie subzáložky Formuláre a subzáložka Hlavné údaje by tým pádom zostala v záložke Detail ako jediná subzáložka, tak sa nezobrazuje vo forme subzáložky a jej obsah sa nachádza priamo pod záložkou Detail.

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Popis položiek, ktoré sú k dispozícii v hornej časti záložky Detail, ak je zobrazená základná definícia Panela definovateľných údajov detailu:

Názov Popis
Bank. účet Číslo bankového účtu, ku ktorému sa detail zobrazuje.
Zostatok Zobrazuje aktuálny zostatok na zobrazovanom účte. Zostatok sa vypočítava z údajov bank. účtov a bank. výpisov. Ak je doklad v inej ako lokálnej mene, je uvedená aj suma prepočítaná na lokálnu menu.

Subzáložka Bankovní účet

V subzáložke sú k dispozícii nasledujúce položky:

Názov Popis
Názov banky Názov banky, v ktorej je účet vedený. Zobrazuje sa v popisnom poli vedľa číselníkových položiek so zadaným účtom ako bližší, vysvetľujúci popis. (Ak užívateľ nemá v daných položkách popisný údaj nastavený inak.)
Bankový účet

Číslo bankového účtu (číslo účtu v banke) vo formáte BBAN. BBAN (Basic Bank Account Number) je identifikácia účtu v rámci štandardov príslušného štátu. Každá krajina môže mať svoj špecifický BBAN formát (tvar a dĺžku). Aktuálne nie je žiaden EÚ či iný štandard, ktorý BBAN unifikoval. (Čo bol jeden z dôvodov zavedenia formátu IBAN pre uľahčenie medzinárodného styku.)

BBAN: 000000 - 2649000047/1100.

Prebieha kontrola správnosti zadania štruktúry účtu. Používa sa v číselníkových položkách na zadanie vlastného účtu v hlavičkách dokladov. (Ak nemá užívateľ v daných položkách nastavený výberový údaj inak.)

Okrem čísla účtu v tomto formáte je možné zadať ešte číslo účtu vo formáte IBAN, viď ďalej. Ktorý formát budete používať, závisí na tom, aký platobný styk prevádzkujete (vnútroštátny, v rámci EÚ, mimo EÚ) a na aktuálnych podmienkach, požadovaných bankovým sektorom pre daný platobný styk. Napr. môže byť dané, že vo vnútroštátnom styku je možné voliteľne použiť BBAN či IBAN, pre styk s EÚ len IBAN a pod. Závisí od aktuálnych podmienok, ktoré je potrebné si overiť.

Špecifický symbol Špecifický symbol pre daný bankový účet.
SWIFT Položka na zadanie Swift kódu vlastného bankového účtu. Potrebná pri platobnom styku so zahraničím. Slúži pre tlačové reporty a HomeBanking.
IBAN kód

Číslo bankového účtu (číslo účtu v banke) vo formáte IBAN.

Pri zadávaní vlastného účtu do dokladov sa predvypĺňa účet vnútroštátny.

Tip: V systéme ABRA Gen sú k dispozícii rôzne QuicReport funkcie, ktoré vedia rozdeľovať platné číslo účtu na jednotlivé časti (predčíslie, číslo účtu, kód banky, ...) a získať požadovanú časť.

Kód meny

Mena, v ktorej je bankový účet vedený. Platí:

  • na bankový účet vedený v danej mene, je možné zadať platby aj v iných menách

Položka je editovateľná len pri zakladaní nového účtu. Potom ju už nie je možné meniť.

Krajina banky

Krajina danej banky.

Slúži pri niektorých homebankingových ovládačoch na posúdenie, či ide o tuzemskú či zahraničnú platbu. Viď napr. CZ_MtCash.hbd, príznak Vytvárať zahr. platobné príkazy pre platby v tuzemsku v cudzej mene.

Rad bank. výpisov Rad bankových výpisov. Každý bank. účet musí mať svoj vlastný rad dokladov (typu bankový výpis), viď výklad v kap. Banka - všeobecne.
Rad plat. príkazov Rad platobných príkazov. Každý bank. účet musí mať svoj vlastný rad dokladov (typu platobný príkaz) na vystavovanie platobných príkazov na daný účet, viď výklad v kap. Banka - všeobecne.
Analytický účet

Číslo účtu v účtovnom rozvrhu, ku ktorému sa daný bankový účet viaže. Pokiaľ použijete tento analytický účet priradený danému bankovému účtu v účtovných predkontáciách namiesto pevne zadaného účtu z účtového rozvrhu, budú sa bankové operácie (doklady bankových výpisov) na danom bankovom účte zanášať práve na tento analytický účet. Pokiaľ priradíte každému nadefinovanému bankovému účtu iný analytický účet v účtovom rozvrhu (väčšinou sa účet 221 rozdelí na analytické podúčty 22101, 22102 a pod.), môžete potom ľahko pomocou jednej predkontácie mať pohyby z každého bankového účtu predkontované na iný analytický účet. Môžete tak sledovať pohyby a zostatky jednotlivých bankových účtov aj účtov - pre kontrolu oproti vašim knihám bankových výpisov.

Je tu možné zadať aj účet neúplný.

Zúčtovacie stredisko

Stredisko z číselníka stredísk, ku ktorému sa daný bankový účet viaže.

Využitie tejto položky je obdobné ako u analytického účtu. Tzn. v predkontáciách môžete nastaviť, že sa bankové operácie majú účtovať na stredisko daného bankového účtu, prípadne na strediská zadané na riadkoch bankového výpisu, príp. na nejaké iné zadané stredisko a pod. Je to povinná položka, aj keď ju prípadne v predkontáciách nebudete využívať.

Prvé použité obdobie + Počiatok

Položka je k dispozícii iba v editačnom režime.

Nastavenie prvého obdobia, od ktorého sa má zavedený bankový účet používať, a počiatočného stavu bankového účtu pre toto obdobie. Je dôležité pre následné sledovanie zostatkov bankových účtov vo výpisoch, obzvlášť pre bankové účty vedené v cudzej mene, ale nesúvisí automaticky s nastavením počiatočného stavu syntetického účtu 221 v účtovníctve, viď ďalej.

Počiatok sa ručne zadáva len v prvom období, od ktorého sa má zavedený účet používať, počiatočné stavy období nasledujúcich program dopočítava automaticky po vykonaní funkcie Uzávierka bankových účtov. Zadaný prvý počiatočný stav je možné opravovať, ale len do chvíle, kým nebude bankový účet pre prvé obdobie, ku ktorému bol zadaný, uzavretý uzávierkou bankových účtov. Pokiaľ by ste ho potrebovali z nejakého dôvodu opraviť aj neskôr, museli by ste zrušiť vykonanú uzávierku bankových účtov, počiatočný stav opraviť a znovu účet uzavrieť, automaticky sa tým opraví aj počiatočný stav nasledujúceho obdobia!

Tu zadaný počiatočný stav účtu sa automaticky nijako nepremieta do účtovníctva ako počiatok účtu, na ktorý sa má účtovať daný bankový účet (ani by to nebolo možné, môžete mať napr. viac bankových účtov účtovaných na jeden spoločný účet v účtovom rozvrhu). Počiatočné stavy v účtovníctve sa zadávajú samostatne, pričom pre prvé obdobie ich musíte nastaviť ručne, v nasledujúcich sa nastavujú účtovnou závierkou. Malo by ale samozrejme zodpovedať, že suma počiatočných stavov bankových účtov zodpovedá sume počiatočných stavov účtov, na ktoré sa bude v účtovníctve účtovať.

Pre bankový účet vedený v lokálnej mene sa zadáva počiatočný stav v lokálnej mene, pre bankové účty vedené v cudzej mene sa zadáva ako v cudzej mene, tak v lokálnej mene.

Pokiaľ nie ste v editačnom režime, zobrazuje sa okrem položiek prvého použitého obdobia a zodpovedajúceho počiatočného stavu needitovateľný zoznam Počiatočné stavy v jednotlivých obdobiach, v ktorom je uvedený zoznam všetkých období, začínajúc počiatočným, v ktorých bol daný bankový účet otvorený, a ďalšie údaje, ktoré sa k nim vzťahujú:

Názov Popis
Obdobie

Identifikácia obdobia. V zozname sú pre daný bankový účet uvedené všetky obdobia, v ktorých už bol uzavretý (tzn. bola vykonaná uzávierka bankového účtu za toto obdobie). Posledné uvedené obdobie pre daný účet je aktuálne otvorené obdobie. Ďalšie obdobie pridávať do zoznamu ručne nemožno, program ho pridáva automaticky po vykonaní uzávierky bankového účtu za aktuálne otvorené obdobie. Objasníme na príklade:

  • Príklad: Majme bankový účet zavedený v období 2004 s počiatočným stavom 1000Sk. Za obdobie 2004 a 2005 už bola vykonaná uzávierka s tým, že počiatočný stav obdobia 2005 bol 2000Sk a obdobia 2006 5000Sk. Potom bude zoznam vyzerať nasledovne:
Obdobie Počiatok Uzavreté
2004 1000 Áno
2005 2000 Áno
2006 5000 Nie
Počiatok/resp. (lok.) Počiatočný stav bankového účtu k danému obdobiu v mene dokladu, resp. v lokálnej mene. V prvom použitom období sa zadáva ručne, v nasledujúcich sa vypočítava uzávierkou bankových účtov, viď vyššie.
Obrat/resp. (lok.) Uskutočnený obrat za dané obdobie v mene dokladu, resp. v lokálnej mene. Vypočítava sa uzávierkou bankových účtov.

A ďalej sa zobrazuje needitovateľný zoznam Kurzové rozdiely v jednotlivých obdobiach, v ktorom sú uvedené všetky kurzové rozdiely a k nim patriace údaje vzťahujúce sa v needitačnom režime k aktuálnemu obdobiu z vyššie popísaného zoznamu Počiatočné stavy v jednotlivých obdobiach, prípadne k počiatočnému obdobiu v režime editačnom:

Názov Popis
Kurzový rozdiel Číslo dokladu kurzového rozdielu bankových účtov, pokiaľ bol k danému účtu pri uzávierke bankových účtov za dané obdobie vygenerovaný, alebo číslo dokladu kurzového rozdielu bankových účtov vygenerovaného ku konkrétnemu dátumu. Tvorí sa v agende Uzávierka bankových účtov. Položka má význam len pre bankové účty vedené v cudzej mene.
Dátum Dátum vytvorenia kurzového rozdielu.
Kurz vzť. Vzťažný kurz, s ktorým sa k danému dátumu generoval kurzový rozdiel.
Kurz Kurz, s ktorým sa k danému dátumu generoval kurzový rozdiel.
Kurzový rozdiel (suma) Suma kurzového rozdielu. Informácie o vygenerovanom kurzovom rozdiele sú k dispozícii vo funkcii Tlač k.rozdiel. Položka má význam len pre bankové účty vedené v cudzej mene.
+/- Znamienko určujúce, či ide o kurzový zisk (+) alebo stratu (-). Položka má význam len pre bankové účty vedené v cudzej mene.

Opravy:

Opravovať je možné všetky položky, okrem meny a ďalej okrem počiatočného obdobia a poč. stavu, pokiaľ už za prvé počiatočné obdobie bola spustená uzávierka bankových účtov.

Subzáložka Adresa banky

Názov Popis
Panel adresy
Položky v továrenskom nastavení:

Tlačidlo v pravej hornej časti indikuje, že ide o variantný vstupný formulár.

  Adresa, Štát, ZIP, Telefón, Fax, E-mail, GPS atď.

Zde lze zadat adresu a kontaktní položky vážící se k adrese dané banky. Význam a popis položiek var. formulára v továrenskom nastavení viď Formulár na zadanie adresy.

Subzáložka Formuláre

Subzáložka je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov a zobrazovať a zadávať si prostredníctvom nich potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Formuláre - všeobecne.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v číselníkoch - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcia k záložke Detail:

Podmnožina funkcií obsiahnutých v záložke Zoznam plus ďalšie funkcie:

Názov Kl. Ik. Doplňujúci popis:
Tlač k.rozdiel. - -

Vytlačí informácie o kurzovom rozdiele bankového účtu, ktorý bol vygenerovaný pri uzávierke bankového účtu za dané obdobie. Funkcia je k dispozícii len pre tie účty, ku ktorým je vytvorený aspoň jeden kurzový rozdiel.

Táto funkcia je k dispozícii aj priamo zo sprievodcu uzávierkou bankových účtov.

V editačnom režime sú navyše k dispozícii štandardné funkcie pre režim editácie v číselníkoch. Všeobecné zásady pre editáciu v číselníkoch viď kap. Editácia záznamov v číselníkoch.