Žiadosti platobných príkazov - záložka Detail

Záložka zobrazí detailné informácie k aktuálnej žiadosti o platobný príkaz zo záložky Zoznam. Položky zadávané k dokladom sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Obsah Doklady

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Popis položiek, ktoré sú k dispozícii v hornej časti záložky Detail, ak je zobrazená základná definícia Panela definovateľných údajov detailu:

Názov Popis
Súčet Udáva súčet súm označených žiadostí o platobný príkaz zo záložky Zoznam. Pokiaľ nie je označený žiadny doklad, suma nie je vyplnená.

Subzáložka Obsah

Na žiadostiach platobných príkazov sa tu zadávajú nasledujúce údaje:

Názov Popis
Dátum splatnosti Dátum splatnosti pre nasledujúci platobný príkaz. Povinná položka. V prípade príkazov generovaných z agend sa preberá z hlavičky plateného dokladu, ale je ich možné ľubovoľne opraviť.
Popis

Stručný popis danej žiadosti platobných príkazov. Zobrazuje sa ako doplňujúca špecifikácia danej žiadosti napr. v záložke Zoznam. Nepovinná položka.

Či je v tejto položke pri platbách faktúr prijatých, jednotných správnych dokladov, zálohových listov prijatých, ostatných výdajov, dobropisov faktúr vydaných a dobropisov daňových zálohových listov vydaných uvedený variabilný symbol, číslo plateného dokladu alebo externé číslo, závisí od hodnoty parametra Do popisu platby prenášať.

Keď potrebujete zoradiť žiadosti platobných príkazov podľa čísla plateného dokladu, zoraďte ich podľa položky Popis, v ktorej je uvedené číslo plateného dokladu.

Suma

Suma, na ktorú bude žiadosť o platobný príkaz vygenerovaná. Nie je možné generovať požiadavku na nulovú sumu.

V prípade, že ide o doklad vzniknutý zlúčením viacerých dokladov do jednej žiadosti o platobný príkaz, nie je možné sumu editovať, pretože sa rovná súčtu čiastkových súmk zo subzáložky Doklady.

Mena

Mena, v ktorej je daná požiadavka na platobný príkaz zadaná. Pri nových ručne zadávaných požiadavkách sa predvypĺňa mena lokálna, ale môžete zadať ľubovoľnú inú, pri príkazoch generovaných z agend sa preberá z hlavičky plateného dokladu a v prípade platby viacerých platených dokladov v jednej žiadosti platobného príkazu nie je možné menu meniť. Kód meny zadáte buď priamo z klávesnice alebo vyberiete z vyvolaného číselníka Meny. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Pokiaľ je zadaná mena iná ako lokálna, sprístupnia sa položky:

 • Spôsob úhrady dod. poplatkov - viď ďalej
 • Spôsob realizovanej platby - viď ďalej

Dodatočná oprava meny na inú nespôsobí prepočet už zadanej sumy aktuálnym kurzom, suma zostane číselne rovnaká, akurát bude v inej mene. Ďalej viď Doklady v cudzej mene - zmena meny.

Krajina Cieľová krajina platby. Kód krajiny zadáte alebo vyberiete z číselníkov krajín pri príkazoch generovaných z agend sa preberá z hlavičky plateného dokladu.
Firma

Firma z Adresára firiem, ktorej má byť zaplatená uvedená suma. Povinná položka. Pokiaľ na niektorom platobnom príkaze nechcete konkrétnu firmu z nejakého dôvodu uvádzať, môžete využiť nejakú fiktívnu pre tento účel nadefinovanú. V prípade dokladov vystavovaných samostatne sa predvypĺňa firmou nastavenou vo Firemných údajoch (v prípade dokladov vystavovaných podľa iného záznamu sa môže preberať z neho), ale je samozrejme možné zadať tiež inú. Kód firmy zadáte buď priamo z klávesnice alebo vyberiete z vyvolaného číselníka firiem-Adresára. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Pri príkazoch generovaných z agend sa preberá z hlavičky plateného dokladu.

Okrem firmy ďalej môže byť s ohľadom na nastavenie firemných parametrov a splnenie príslušných podmienok:

Bankový účet partnera
  Účet

Bankový účet partnera - číslo účtu. Teda cieľový bankový účet, na ktorý bude uvedená suma poukázaná.

Ak má firma zvolená v predchádzajúcej položke zadaný aspoň jeden účet, tento sa predvyplní, pričom ak má zadaných viac ako jeden bankový účet, predvypĺňa sa ten, ktorý je prvý v poradí (poradie účtov danej firmy je nastaviteľné, viď subzáložka Bankové účty firiem v Adresári). K dispozícii je ďalej funkčné tlačidlo , pomocou ktorého môžete vyvolať číselník bankových účtov danej firmy a z neho si vybrať iný, resp. v ňom vykonať ľubovoľné ďalšie úpravy.

Predsa však požiadavku na platobný príkaz môžete zadať aj na ľubovoľný iný účet, ktorý nie je zadaný medzi bankovými účtami zvolenej firmy. Pri príkazoch generovaných z agend sa preberá z hlavičky plateného dokladu.

Prebieha kontrola správnosti zadania štruktúry účtu. Kontrola správnosti účtu podľa predpisu NBS sa realizuje len v prípade, že cieľová krajina platby je lokálna krajina.

  Banka Bankový účet partnera - názov banky. Teda názov cieľovej banky, v ktorej je vedený účet, na ktorý bude uvedená suma poukázaná. Ak je účet v predchádzajúcej položke niektorým z účtov zadaných k zvolenej firme v Adresári firiem, predvyplní sa názov banky podľa rovnako pomenovanej položky z definície daného účtu.
  Ulica, Mesto, PSČ, Krajina Adresa banky. Doplňujúce údaje k bankovému účtu partnera.
  Krajina

Kód krajiny zadáte alebo vyberiete z číselníkov krajín. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.)

  Špec.symbol Bankový účet partnera - špecifický symbol. Teda špecifický symbol k cieľovému účtu. Ak je účet v predchádzajúcej položke niektorým z účtov zadaných k zvolenej firme v Adresári firiem, predvyplní sa špecifický symbol podľa rovnako pomenovanej položky z definície daného účtu.
  SWIFT kód Bankový účet partnera - Swift kód. Teda Swift kód k cieľovému účtu. Ak je účet v predchádzajúcej položke niektorým z účtov zadaných k zvolenej firme v Adresári firiem, predvyplní sa Swift kód podľa rovnako pomenovanej položky z definície daného účtu.
Variabilný symbol

Variabilný symbol platby. Pri príkazoch generovaných z agend sa preberá z hlavičky plateného dokladu. Pred uložením sa kontroluje, či pre tento typ dokladu a firmu už doklad s rovnakým variabilným symbolom neexistuje. Pokiaľ áno, užívateľ je upozornený.

V prípade, že ide o zlúčenú platbu viacerých platených dokladov, variabilný symbol sa generuje automaticky v samostatnom rade, aby sa líšil od variabilných symbolov generovaných pre iné doklady. Tento variabilný symbol môžete podľa potreby zmeniť. Bližšie viď Zlúčenie dokladov do jednej žiadosti platobného príkazu.

Konštantný symbol Konštantný symbol alebo platobný titul. Zadáte alebo vyberiete z číselníka konšt. symbolov. Či je položka povinná a ako sa predvypĺňa, viď popis v kap. konšt. symboly.
Prevod z účtu Vlastný bankový účet, tzn. účet, z ktorého bude platba vykonaná. Zadáte alebo vyberiete z číselníka bankových účtov.
Spôsob úhrady dod.popl.

Spôsob úhrady dodatočných poplatkov. Má význam pre zahraničné platobné príkazy.

 • OUR - Všetky poplatky platí platiteľ - inými slovami všetky poplatky na účet príkazcu.
  Tzn. platiteľ hradí všetky poplatky spojené s platbou, tzn. poplatky banky platiteľa (tuzemské poplatky) a poplatky banky/poštové správy príjemcu platby (zahraničné poplatky). V tomto prípade príjemca platby dostane celú poukazovanú sumu.
 • BEN - Všetky poplatky platí príjemca - inými slovami všetky poplatky na účet príjemcu.
  Tzn. príjemca hradí všetky poplatky spojené s platbou, tzn. poplatky banky platiteľa (tuzemské poplatky) a poplatky banky/poštové správy príjemcu platby (zahraničné poplatky). V tomto prípade príjemca platby dostane sumu zníženú o poplatok banky platiteľa (tuzemské poplatky) a uhradí taktiež poplatky banky/poštové správy príjemcu platby (zahraničné poplatky.)
 • SHA - Poplatky rozdelené medzi platiteľa a príjemcu, tzn. každý hradí poplatky vzniknuté na svojej strane.
  Tzn. platiteľ hradí iba poplatky banky/poštovej správy platiteľa (tuzemské poplatky). V tomto prípade príjemca platby uhradí poplatky banky príjemcu (zahraničné poplatky).
Spôsob realizovania platby Spôsob vykonania platby, štandardne alebo urgentne. Má význam pre zahraničné platobné príkazy.
Typ platby

Umožňuje nastaviť, aký platobný príkaz (tuzemský/zahraničný) má bankový ovládač vygenerovať z platobného príkazu (PLP), ktorý bude vytvorený podľa tejto žiadosti o PLP. Dôvodom je to, že vo väčšine prípadov sa líši štruktúra súboru tuzemského a zahraničného plat.príkazu vygenerovaného bank.ovládačom a že určenie, či ide o tuzemský/zahraničný platobný príkaz len podľa krajiny príjemcu resp. meny je často nedostatočne (teda ak sa typ tuzemský/zahraničný určí nesprávne, banka odmietne platbu prijať).

Preto užívateľ môže na žiadosti o platobný príkaz typ platby nastaviť. Možnosti:

 • Tuzemská - Ovládač vygeneruje tuzemský plat. príkaz.
 • Zahraničná - Ovládač vygeneruje zahraničný plat. príkaz.
 • Určí ovládač - Potom o type platby rozhodne logika ovládača. Pri generovaní plat.príkazu bank.ovládačom sa postupuje ako pred zavedením príznaku "Typ platby".

  Príznak nie je možné nastaviť pri definíciách platieb v Module mzdy a personalistika.

Platený doklad

Údaj o platenom doklade:

 • Žiadny platený doklad - ak nie je požiadavka na platobný príkaz zviazaná s nejakým dokladom.
 • Číslo plateného dokladu - ak ide o požiadavku na platobný príkaz zviazaný s nejakým dokladom, potom je tu uvedené číslo daného dokladu. Žiadosť o platobný príkaz je možné zviazať s daným dokladom vystavením platobného príkazu priamo z agendy daného dokladu funkciou Platobné príkazy v záložke Zoznam.
 • Viac platených dokladov - pokiaľ žiadosť o platobný príkaz vznikla zlúčením viacerých dokladov do jednej žiadosti o platobný príkaz. Jednotlivé doklady sú potom uvedené v subzáložke Doklady.

Údaj o platenom doklade môže byť doplnený tiež informáciou obsiahnutou v položke Popis plateného dokladu, ktorá sa zobrazuje vedľa označenia plateného dokladu.

Opravy:

Na požiadavkách na platobný príkaz vytvorených z agend preplácaného dokladu nie je možné niektoré položky opravovať, zostávajúce možno opravovať bez obmedzenia.

Subzáložka Doklady

Táto subzáložka je k dispozícii len, pokiaľ je požiadavka na platobný príkaz zviazaná s nejakým plateným dokladom. Obsahuje zoznam platených dokladov:

Názov Popis
Platený doklad Číslo plateného dokladu. Needitovateľná položka.
Platená suma Suma žiadosti platobného príkazu. Editovateľná položka.

V dolnej časti subzáložky je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v subzáložke Doklady v tejto agende

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k tejto záložke:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v knihách. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie, pričom po uložení záznamu v závislosti na jeho údajoch môže dôjsť k vyvolaniu nejakej ďalšej automatickej akcie, viď akcie volané po uložení záznamu.

Ďalšie obsiahnuté funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Doklad

F6

alebo

Shift +F6

Funkcia na zobrazenie plateného dokladu resp. platených dokladov. Pracuje podobne ako funkcia Doklad zo záložky Zoznam, tu len s tým rozdielom, že ak ide o zlúčenú platbu viacerých platených dokladov a aktuálne je aktívna subzáložka Doklady, potom vyvolá agendu plateného dokladu obmedzenú len podľa aktuálneho plateného dokladu (na ktorom stojí v subzáložke Doklady kurzor).

Ak nejde o zlúčenú platbu alebo aktuálne nie je aktívna subzáložka Doklady, tak funkcia pracuje zhodne, ako keď je vyvolaná zo záložky Zoznam.

Vlož dátum/užívateľa Ctrl+Q Je k dispozícii iba v editačnom režime. Vloží do textu zadávaného záznamu aktuálny dátum, čas a identifikáciu aktuálne prihláseného užívateľa. Funkcia je k dispozícii len vtedy, keď fókus stojí aktuálne v nejakej položke typu poznámka (Memo), pokiaľ nejaká taká je v údajoch záznamov danej agendy k dispozícii (môže ísť tiež o užívateľsky definovateľnú položku).